ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 22 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 22 Страница

Народознавство в роботі з дошкільниками Лисичка підслуховує (3-4 роки) Робота з батьками вихованців дошкільного закладу Тема: ЛОГОПЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ Б. Обстеження звукової системи мовлення Не будь Кощеем Бессмертным — держи свою душу при себе. В формальной группе — руководитель, в неформальной — лидер, в толпе — вождь. Власть руководителя определяется инструкцией, власть лидера и вождя абсолютна. Молча терпи свой удел — в пользу молчанье тебе. Миф 8 «Все мужчины — бабники» Олександрійський педагогічний коледж З позакласної та позашкільної виховної роботи Основні завдання пробної практики До ведення щоденників та конспектів Орієнтовна схема аналізу уроку Оцінка діяльності практиканта як організатора Логіка, кризи, зміст і методика табірної зміни. ПРАКТИКАНТА ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ В ОЗДОРОВЧОМУ ТАБОРІ Програма занять гуртка технічної творчості. II. Виховна, позакласна і позанавчальна робота. КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН УЧНІВ СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ УРОКУ (варіант № 1) Методичні рекомендації до розробки навчального курсу Та використання Інтернет-ресурсів Пошук роботи через державні центри зайнятості Зразок резюме керівника відділу управління персоналом Отже найтиповішими способами розводу на ринку праці є такі. В КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ Розділ 1. Інженерно-педагогічна освіта як галузь В контексті приєднання України до Болонського процесу Розділ 3. Теоретичні засади розвитку педагогічної складової інженерно-педагогічної освіти Проектування системи керування навчальним процесом. Розділ 4. Концепція формування професійної педагогічної компетентності працівників системи ПТО на основі ТЕМА 1.2. Використання методики ознайомлення з явищами суспільного довкілля дітей дошкільного віку в історії західної прогресивної педагогіки ТЕМА 1.5. Розумове виховання дітей під час ознайомлення з суспільним довкіллям ТЕМА 1.6. Різноманітні підходи до класифікації методів ознайомлення дітей з явищами суспільного довкілля Тема 2.1. Теоретичні засади методики українського народознавства в дошкільному закладі ТЕМА 2.3. Завдання і зміст ознайомлення дітей з витоками народознавства ТЕМА 2.10.Ознайомлення з рідним краєм ТЕМА 2.14. Методика ознайомлення з побутом населення України Ведемо дитину в перший клас. Поради психолога батькам першокласників Перший раз в перший клас: поради для батьків Правила поводження з мобільним телефоном Попередження, застереження, погрози Поради виховання важких підлітків Правила бесіди за способом активного слухання Вибіркові індивідуальні завдання ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЇ Лекція 5. Соціально-психологічні особливості старіння Тема 1. Предмет і завдання геронтопсихології З предмету «Методика виховної роботи» Шифри та назви блоків змістовних модулів. Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання. Об'єкт, предмет, завдання, принципи Класифікація шляхів та засобів збереження працездатності та безпечної діяльності спеціалістів Технології професійної освіти як компонент соціально-психологічного супроводження професійної діяльності Особливості психологічного супроводу підготовки спеціалістів Кризи професійного становлення Адаптація та її значення в системі психофізіологічного забезпечення діяльності Компоненти, динаміка, детермінантні фактори адаптаційного процесу Психологічні закономірності та фактори професійної адаптації Процедура, функції, завдання та поведінка під час атестації. Атестування і психологічні критерії відбору кандидатів при прийомі на роботу Структура співбесіди при прийомі на роботу. Методика об'єктивної оцінки адаптації співробітників Психологічне забезпечення сімейного консультування Функціонально-рольова погодженість Соціально-психологічний тренінг адаптованості членів родини Тест на превентивну задоволеність шлюбом Взаємодія і психологічний вплив під час ділового спілкування Текст ПДО й удосконалений код шкали об’єктивної оцінки Значення діагностичних коефіцієнтів тривожності Ключ до опитувальника Айзбека Ключі до обробки даних методики «Прогноз» Переведення первиних оцінок в стандартні Типи відношення до оточуючих ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Вегетативные реакции на эмоциональные состояния Психосоматические соображения Хроническая диарея, спастический колит, слизистый колит Ь Характерные динамические паттерны при диарее Характерный динамический паттерн при гипертонической болезни Психосоматические наблюдения Характерный динамический паттерн при тиреотоксикозе Характерный динамический паттерн при ревматоидном артрите Демократичні засади сучасної політики Структурно соціальний захист в Україні складається з таких частин. НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ШКОЛІ Складові оцінювання результатів практики за умов КМСОНП МЕТОДИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ Учимся моделям здорового поведения. Изменение разговора с самим собой. Взгляните на все глазами бессмертной души. Работа с системой верований пациента Важность обучения и практики Скорость ведения и голосовые возможности Проверка вмешательства сознания Первые сведения после смерти Преодоление некоторых блокировок пациента Свет и темнота в процессе перехода Остановки в духовном измерении Внутренний круг и отсутствующие друзья Средний и высокий уровни развития Терапевтическая работа в ходе беседы на Совете Занятия и отдых в духовном измерении Терапия и духовное возвращение Тема 1: Специфіка професійної діяльності вчителя Мал. Рольовий репертуар вчителя Вправа 4. Ідентифікація – який Я? Вимоги до психолого-педагогічної підготовки Гуманістичних педагогічних цінностей Дайте визначення терміну «педагогічна культура» Вправа 3. Сходинки (М.Спаркс) Вибір засобів вирішення педагогічної задачі Методика визначення емоційної спрямованості особистості Загальна характеристика стилів мислення Тема 3: Педагогічна техніка вчителя М. П. Богданов-Бельський, «Учениці», 1901г. Імідж вчителя, або психологія одягу. Тест визначення рівня перцептивно-невербальної Тема 4. Майстерність педагогічного спілкування. Вправа 2. Лідер у спілкуванні Методика «Трансактний аналіз спілкування» Тема 5: Технологія управління педагогічними конфліктами. Структура педагогічного конфлікту Вправа 5. «Впевнений вчитель – навчання без конфліктів» Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Издательство: КНЕУ: 2003.) Тема 6: Педагогічна етика та педагогічний такт вчителя Вправа 4. «Завершення речення» Сім кроків написання етичного кодексу Суб'єктами педагогічної реальності КОНСПЕКТИВНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ КУРСА Понятие профессиональной педагогической деятельности Структура и основные компоненты педагогической деятельности Педагогические способности в структуре педагогической деятельности Профессиональная готовность и пригодность преподавателя к педагогической деятельности Затруднения, возникающие в процессе педагогической деятельности Классификация страхов и трудностей Педагогическая культура как часть общечеловеческой культуры Базовые компоненты педагогической культуры Личностно-профессиональные качества, педагогические знания, профессиональные умения и навыки преподавателя Индивидуальный педагогический стиль деятельности преподавателя Педагогическая рефлексия, этика и эстетика педагога Методологические основы педагогической этики Сущностные характеристики педагогической этики Понятие личностного роста преподавателя Содержательная сторона личностного роста преподавателя Профессиональный рост педагога Характеристика педагогического мастерства Показатели эффективности педагогического мастерства Классификация уровней педагогического авторитета. Педагогическое творчество преподавателя Специфика педагогической технологии Педагогическое взаимодействие и воздействие Модели педагогического взаимодействия. Педагогическое внушение и убеждение Педагогическая техника преподавателя Технология педагогического общения Стиль педагогического общения Технология аргументации и речевого информативного воздействия Основные положения теории аргументации в технике ведения спора Технология ведения дискуссии Техника полемического мастерства преподавателя Педагогический конфликт и тактика его разрешения Особенности конфликтов в детском и юношеском возрасте Технология современного учебного занятия Какие признаки мышления присутствуют у педагога-исследователя? Особенности педагогического общения. Структура педагогического общения. Общее и отличительное в театральном и педагогическом искусстве. Саморазвитие творческих способностей учителем. Творчество и артистизм в педагогической деятельности. Репрезентация молодежи: исследование молодежи и подростков в Британии и Америке Век подростка: от 1880 до 1980 Радикальная криминология и деконструирование делинквентности Дискурс мускульного соревнования Топографическая модель мозга — ключ ко многим загадкам Бом и взаимосвязь явлений микромира Экспериментальное подтверждение теории топографической вселенной Прокатиться в бесконечной подземке Водовороты мысли и множественные личности Трещина в фактуре реальности Опухоли, тающие как снег на горячей плите Беременность, пересадка органов и подключение к генетическому уровню Законы известные и неизвестные Массовый психокинез во Франции XVIII века Перепрограммирование космического кинофильма Создает ли сознание элементарные частицы или не создает — вот в чем вопрос Можно ли из ничего получить нечто? Врачи, видящие энергетическое поле человека Из чего состоит энергетическое поле человека Внутреннее видение и шаманизм Разум и энергетическое поле человека Осваивая топографический мозг Мы все обладаем способностями предвидения Глубинная связь сознания и судьбы ВТВ как топографический феномен Топографическая версия паралетального восприятия Свет как универсальный образ Необходимость кардинальной перестройки науки Эволюционный толчок к высшему сознанию Топографическая модель и психология Материалы, подготовленные В.К.Толкачевым и Л.Константиновым АНАЛЬНЫЙ ТИП ХАРАКТЕРА. Часть II Забрызгал Вас грязью, проезжая на автомобиле мимо, Сублимационные проявления анального характера. Небольшое лирическое отступление о понятии символа Характеристика психических свойств Зрительный тип характера (часть II) Оральный тип характера (Часть II) Звуковой тип характера (Часть I) Обонятельный тип характера (Часть II) Обонятельный тип характера (Часть VIII) Обонятельный тип характера (Часть IX, заключительная) Краткая характеристика обонятельного типа личности Е.М. А зачем это всё надо знать человеку, который никогда не любил гуманитарные предметы в школе, но собирается заниматься бизнесом (или уже занимается), есть версия? Творчество Виктора Толкачева Расскажите об изучении поведенческих последствий МК. Расскажите о приемах внушения. Дайте определение толпы и расскажите о психологических процессах, имеющих место в толпе. Методів навчання іноземної мови Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземних мов. Вибір лексичного мінімуму. Поняття лексичної одиниці. Критерії відбору. Вимоги до текстів для навчання аудіювання Початковий ступінь навчання іноземної мови Психология развития: её объект, предмет, задачи, функции и структура (разделы). Понятия о филогенезе, антропогенезе и онтогенезе. Психика ребенка в младенческом возрасте. Развитие личности и межличностных отношений в подростковом возрасте. Молодость как этап развития в зрелом возрасте. Движущие силы развития и ведущая деятельность в молодости. Понятие об аффилиации. Билет № 47 Предмет синтаксиса. Основные синтаксические единицы. Вопрос №51 Учение А.А. Шахматова о двусоставных и односоставных предложениях. Типы односоставных предложений Должностные обязанности классного руководителя ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ классного руководителя в соответствии с ФГОС Экспериментальное исследование свойств внимания Работа № 3. Методика Мюнстерберга Работа № 7. Устойчивость внимания по Бурдону Работа № 8. Устойчивость и распределение внимания Работа № 9. Распределение внимания Работа № 11. Колебания внимания Явления невнимания. Рассеянность и ошибки внимания Внимание как мобилизация и распределение ограниченных ресурсов. Внимание как политика распределения ограниченного ресурса. Модель Д.Канемана. Методика вторичной зондирующей задачи Модели внимания как ранней селекции Исследования избирательного смотрения Механизм произвольного внимания по У.Джемсу. Внимание как мобилизация организма. Моторная теория внимания Т.Рибо. Антагонизм между вниманием и нормальным психическим состоянием. Понятие моноидеизма. Двигательный компонент внимания. Концепция волевого внимания Н.Н.Ланге. Внимание как реакция. Рефлективное, инстинктивное и волевое внимание. Первичные эффект волевого внимания. Роль памяти в ошибках волевого внимания. Модель ранней селекции. Черри Модель У.Джонстона и С.П.Хайнца: стратегии отбора Ретроспективная и проспективная память I. Определение психодиагностики раннего детства и ее значения. II.Обзор исследований, занимающихся диагностикой детей раннего возраста. V. Диагностика нервно-психического развития детей 2-го и 3-го года жизни. Диагностика интеллектуально-познавательного развития Особенности диагностики и коррекции по программе «ГНОМ». Методы изучения личности ребенка Маргарита Александровна Шевченко Мандалы гармонии и медитации для восстановления энергии
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.033 с.)