ТОП 10:

Инфопедия — категория Психология: 75 Страница

Материала по категории - Психология на сайте Инфопедия всего: 79331 страниц.

Психология - 75 Страница

Психогенные расстройства при стихийных бедствиях и катастрофах. Психогении у военнослужащих и пограничные состояния. Экологическая психиатрия и пограничные состояния. Общие подходы к профилактике и терапии пограничных состояний. Нет и не может существовать шаблонного средства для лечения больного тем или иным психическим заболеванием, как нет и единой методики его терапии. Определение показаний и особенности психотерапии при основных формах пограничных психических расстройств. Основные методы психотерапии. Общие подходы к психофармакотерапии. Лекарственные средства, применяемые для лечения больных с пограничными психическими расстройствами. Основные группы психофармакологических препаратов. Ноотропы (препараты нейрометаболического действия, церебропротекторы). Нормотимики (тимоизолептики, стабилизаторы настроения). Клинико-эпидемиологический анализ пограничных психических расстройств. Общие принципы организации выявления и оказания помощи больным с пограничными психическими расстройствами. Лечение больных с пограничными психическими расстройствами в общесоматической территориальной поликлинике. Организация помощи больным с пограничными состояниями в психоневрологическом диспансере. Профилактика психогений в экстремальных условиях. Шестнадцатифакторный личностный опросник Кеттелла (16 PF) Интерпретация: Интерпретация полученных данных Тест смысложизненные ориентации (методика СЖО), Д. А. Леонтьев. Перевод сырых баллов в проценты Шаг 2. Проведите интерпретацию результатов. Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы Интерпретация результатов теста Розвиток дитини від новонародженя до 3 років Частини скелета та їх розвиток Морфологічний розвиток органів дихання Вікові особливості системи виділення Фактори ризику, що впливають на здоров'я Гіподинамія, генетичний ризик Раціональне та лікувальне харчування Вправи комплексу «Загальне заспокоєння» Напрямки соціальної роботи з профілактики наркоманії серед підлітків Основні фактори, що сприяють алкаголізації, стадії алкоголізма Особливості вживання алкоголю серед підлітків та дітей Оздоровлення за допомогою дихання Вікова фізіологія та валеологія людини Комплекс контрольних робот до вікової фізіології та валеології людини І. Організаційно-методичні вказівки ІІ. Предмет, мета та завдання дисципліни Предмет, завдання, структура дисципліни «Методика викладання курсу «Людина і суспільство»» Зміст суспільствознавчої освіти Формування світогляду на уроках курсу «Людина і суспільство» Лекція 4. Філософська освіта старшокласників Методика вивчення економічних та соціологічних понять у курсі «Людина і суспільство» Загальні методи викладання і вивчення курсу «Людина і суспільство» Підготовка учителя до викладання курсу «Людина і суспільство Форми навчальних занять курсу «Людина і суспільство» Особливості перевірки та оцінювання знань у курсі «Людина і суспільство» Лекція 12. Організація позакласної роботи Філософська освіта старшокласників Підготовка вчителя до уроку суспільствознавства Зображувально-виражальні групи в художньому творі ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ ЖУКОВСЬКИЙ ТВОРЧІСТЬ І.ФРАНКА ДЛЯ ДІТЕЙ ОБРАЗ ДИТИНИ У ПОЕЗІЯХ Т.ШЕВЧЕНКА ТВОРЧІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ В ДИТЯЧОМУ ЧИТАННІ ТЕМА ПРИРОДИ В ДИТЯЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТЕМА ПРИРОДИ У ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА Творчість дитячих письменників Донеччини Мотиви, образи поезій П.Грабовського для дітей. Своєрідність змалювання природи. ТО В ЧОМУ Ж СПЕЦИФІКА ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ?.. Деякі особливості розгляду фольклорних жанрів ІМПРЕСІОНІСТИЧНІ ЗАСАДИ ЗМАЛЮВАННЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ У ТВОРАХ С.ВАСИЛЬЧЕНКА СТИЛЬОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТВОРІВ Література близького зарубіжжя Обработка эмпирических данных Этический кодекс психолога-диагноста» Методология и методы научной работы социолога Особенности применения социологических методов в маркетинговых исследованиях Классификация вопросов осуществляется по разным основаниям. Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ. ПСИХИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ОЩУЩЕНИЯ. Роль темперамента в трудовой и учебной деятельности человека Структура характера и симптомокомплексы его свойств. Качественная и количественная характеристика способностей Логический уровень непонимании. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського Історичний аспект дослідження розвитку казки Характеристика пізнавальної активності дітей дошкільного віку Програма експериментально-дослідної роботи Аналіз результатів експерементального-дослідження Рівень розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку Рекомендації щодо оптимізації розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку за допомогою казки Методики оцінки пізнавальної активності Віслюкове хутро - казка з завданнями Розвиваюча казка Подарунки феї ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ПОЧЕРКОМ ТА ПІДПИСОМ Алгоритм проведення графологічного аналізу Величина букв (великих і малих) Сила тиску під час написання букв Ступінь гармонійності підпису Основні етапи роботи над рефератом Критерії оцінки контрольної роботи Выдающиеся ученые-дефектологи. Научные основы специальной педагогики: философские, Социокультурные, правовые, клинические, психологические. Организационные основы специальной педагогики (общий обзор). Организация ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (отечественный и зарубежный опыт). Основы дидактики специальной педагогики. Психолого-педагогическая характеристика детей с комбинированными нарушениями. Пятый период эволюции: от равных прав к равным возможностям; от «институциализации» к интеграции. Медико – психолого - педагогическая профилактика различных видов нарушений развития. Современное понятие интеграции и интегрированного обучения. Специальная педагогика как наука. Поступай так, щоб максима твоєї волі могла в той же час мати силу принципу загального законодавства. Разин А. В. Етика: історія і теорія. - М.: Академічний проект, 2002. Моральні якості особи і долженствование Долженствование як умова існування людини і суспільства Можна констатувати, що здатність і готовність людини виконати свій борг по відношенню до інших людей або суспільства стає однією з основних умов існування людини і суспільства. Місце і роль деонтологии в етиці соціальної роботи Перший тип (особи з ідейно-моральними цінностями, так Язык телодвижений, жестикуляция, мимика Признак знатока – способность научить. Дело в том-что мы изучали рынок и пришли к выводу, что такой фирме как вы не помешали бы дополнительные средства для привлечения клиентов. Ошибки при обозначении позиции Высказывание негативной оценки по поводу конкурентов или предыдущих клиентов. Получение принципиального интереса. Техника «Вбитие крюка» Техника «прямой комплимент, или «замечание на ходу» Ты ничему не научишься, пока говоришь. Информационное и решающее «Нет» Шестое – дает возможность контактировать с клиентом позже. Не пускайтесь в объяснения, если хотите быть понятными. Цена забывается. Качество остается. Дело сделал тот, кто его закончил. Покупатель не идиот: это твоя жена. Роль, место и значимость науки УП в системе других наук и общей теории управления. Отечественный опыт управления персоналом: достижения, проблемы, тенденции развития. Система УП в организации: проблемы формирования и развития. Административные методы упр.: возможности и ограничения использования. Типы оргкультуры, их особенности и социально-практическая значимость. Адаптация персонала: формы, виды, социально-психологические проблемы. Оценка персонала: содерж. оценки, ее субъекты и этапы. Деловая карьера:понятие,виды,критрии успешности. Процессуальные теории мотивации и их применение на практике. Применяемые в опред.-ных сферах приложения труда. Рацион. чередов. периодов работы, отдыха и сна чел. Т.О., своя роль - это качественная реализация себя. Понятие трудового договора, виды трудовых договоров. Вопрос. Предпосылки возникновения, предмет и задачи социальной психологии. Вопрос. Личность. Основные подходы к понимаю личности Вопрос Социальная фасилитация и социальная ингибиция Билет. Невербальные средства общения. Вопрос. Фундаментальная ошибка каузальной атрибуции Теорія і практика морального виховання дітей дошкільного віку: термінологічне поле, наукові дослідження з проблеми. Проблема розумового розвитку дитини в наукових дослідженнях українських вчених Суть і завдання розумового розвитку дошкільників Теорія і практика соціалізації дітей дошкільного віку: термінологічне поле проблеми, наукові дослідження. Проблема ознайомлення із соціальною дійсністю Проблема виховання і навчання дітей раннього віку: термінологічне поле проблеми, наукові дослідження Теорія і практика фізичного виховання дітей дошкільного віку: термінологічне поле проблеми, наукові дослідження Теорія і практика національного та єтнонаціонального виховання дошкільників Державна мова – мова професійного спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу Нарада, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення Основні правила бібліографічного опису, оформлювання покликань ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ Характерные признаки принцип-центричных Тема 7. Навыки лидера, способствующие движению человека от Навык 2. «Начать с мыслью о конце» – навык мысленного Навык 3. Соблюдайте приоритеты – навык самоорганизации Обеспечивающие «коллективную победу» Навык 4. «Установка на Выигрыш/Выигрыш» Навык 5. «Стремитесь сначала понять, а уж затем – быть понятым» Навык 6. « Единство (синергия) » - навык творческой кооперации. Тема 9. Навык сбалансированного самообновления и достижения Принцип-центричный подход к жизни Завдання вивчення навчальної дисципліни Тема 1.2 Аналіз ризику. Якісний аналіз ризику Тема 1.3 Кількісні методи аналізу ризику. Статистичний метод Тема 1.4 Кількісні методи аналізу ризику. Експертні процедури та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні ступеня ризику Тема 2.1 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Елементи теорії корисності Тема 2.2 Ухвалення рішення в умовах невизначеності на базі концепції теорії гри Тема 2.4 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Імітаційне моделювання. Метод Монте-Карло Тема 3.2 Запаси та резерви як способи зниження ступеня ризику Та методи суб’єктивних оцінок у вимірюванні Тема 2.3 Ухвалення рішень в умовах невизначеності. Организация и проведение педагогической практики Критерии оценки результатов педагогической практики Место учебной практики в структуре ООП Отчетная документация по учебной практике ТЕМА: ВВЕДЕНИЕ. Место летней практики в профессиональном становлении будущего учителя. ТЕМА: Деятельность помощника воспитателя (вожатого) по развитию профессиональных умений в условиях организации летнего отдыха детей и подростков. Критерии оценивания практики Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов Анализ типа и структуры урока Анализ воспитательных и развивающих функций урока Определение уровня сформированности личностных Схема психологического обоснования конспекта урока Определение уровня произвольного внимания Ориентировочный тест школьной зрелости Анкета изучения и оценки деятельности учителя в школе Анкеты организационного периода Анализ мероприятий в летнем лагере Психогеометрическая самооценка личности Уровни сформированносги учебных действий Тексты опросника по оценке качественных особенностей учебной деятельности ученика и степени выраженности соответствующих качеств Идея целостного подхода к больному в медицине. Несколько имен и несколько осн правил, кот следует медицина холистич направления Этап нач освоения медициной психоаналитич идей. Концепция профилей личности в психосоматике. Психологич онтогенез телесности или психосоматич развитие человека в онтогенезе. Феномены совладающего поведения в психсоматике. Способы передачи материнского состояния м б различны. Влияние возраста на становление ВКБ. Наиболее часто обнаруживающиеся у подростков стратегии совладания Психологическая феноменология алекситимии. Различные подходы к изучению ВКБ (см 4). Проблема психосоматического дизонтогенеза. Общее недоразвитие речи у детей шестилетнего возраста Психолого-педагогические особенности дошкольников с общим недоразвитием речи Коррекционно-развивающая работа воспитателя в подготовительной к школе группе Коррекционно-воспитательная деятельность педагогов Й период обучения (сентябрь—декабрь): 14 недель (3 занятия в неделю, всего 42 занятия) Тема: предлог НАД (2-е занятие по теме). Тема: согласование числительного и существительного в творительном падеже. Тема: родственные слова (2-е занятие по теме). Конспекты занятий по совершенствованию навыков звукового анализа и обучению грамоте Тема: звук и буква С (2-е занятие по теме). Предмет и задачи социальной психологии. Специфика социально-психологических исследований Виды, функции, причины и динамика конфликта. Стратегии и методы разрешения конфликтов МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПСИХОЛОГИИ Дистантное консультирование. Концепции и методы психологической помощи Методы групповой психотерапии ТЕХНОЛОГИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Педагогический анализ проведенного мероприятия Анализ результатов социометрии РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ Увагою називають спрямованість і зосередженість свідомості на певних об’єктах або певній діяльності при відволіканні від всього іншого. Розвиток уважності в учнів ПСМНЗ. Педагогіка як наука відокремилась від філософії в сер. ХУІІ ст. Чеський вчений Ян Амос Коменський у 1632 році написав книгу «Велика дидактика», яка закріпила підвалини педагогічної науки. Професійне навчання на виробництві. Основні принципи навчання, їх класифікація та характеристика. Закономірності навчання. Пояснювально-ілюстративне навчання Глава 1. От гнезда до зрелости Глава 2. Ветер под вашими крыльями Глава 3. Используйте неблагоприятные ветры Глава 5. Перспективное видение Цели учат настойчивости, которая представляет собой черту, отличающую лидера. ИЗМЕНИСЬ И СТАНЬ САМИМ СОБОЙ Только те, кто осмеливаются потерпеть полный крах, способны достичь многого. У каждого из нас достаточно сил, Что ограничивает нашу свободу? Для новичков (начальное обучение) ОРГАНИЗАЦИОННО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Оценка и закрепление результатов воспитательного процесса с осужденными. Печатные дидактические материалы Электронные дидактические материалы ТЕМА 8. Оценка и закрепление результатов воспитательного процесса с осужденными. Методология пенитенциарной педагогики. Воспитание осужденных в общественной деятельности. Предмет, объект и задачи пенитенциарной психологии Предмет и объект пенитенциарной психологии Субъективные факторы существования асоциальной субкультуры Психология организованной преступности Патохарактерологический тип девиантного поведения Социально-философская характеристика сектантства Понятие, признаки и классификация сектантства Сектантство как форма социально опасной деятельности личности в обществе
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.237 (0.039 с.)