ТОП 10:

Инфопедия — категория Математика: 1 Страница

Материала по категории - Математика на сайте Инфопедия всего: 6565 страниц.

Математика - 1 Страница

Выход выпускников (аплодисменты), занимают места в зале На сцене появляется выпускница в образе феи с волшебной палочкой. Во время чтения на экране фото дипломов, мероприятий Завдання, зміст та побудова програми початкового курсу математики. Позатабличне додавання та віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток Множення і ділення чисел, що закінчуються нулями Множення чисел, що закінчуються нулями IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання VI. Вступні випробування та конкурсний відбір IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра за спорідненою спеціальністю Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ Розділ УІІ. Площа фігури. Дроби. Закріплення розуміння формул периметра прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника. Формування уміння обчислювати площу прямокутника з використанням формули. Формування уміння розв’язувати складені задачі, які передбачають застосування формули площі прямокутника. Тема: Арифметический квадратный корень. Действительные числа. Выучить таблицу квадратов чисел с 11 до 25. Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Тема: Подобие треугольников. Интегральное исчисление функций одной независимой переменной Интегрирование тригонометрических функций. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных Линейные уравнения первого порядка для различных видов правых частей П. Изучение нового материала. III. Закрепление нового материала. II. Изучение нового материала. II. Выполнение упражнений. Решение задач. I. Анализ контрольной работы. I. Организация учащихся на проведение работы. II. Решение задач и упражнений. I. Проверка изученного материала. III. Объяснение нового материала. IV. Закрепление изученного материала. III. Изучение нового материала. I. Повторение изученного материала. Основная формула комбинаторики Классическое определение вероятности Зависимые и независимые случайные величины Закон больших чисел Чебышева. Ряды Маклорена некоторых функций Понятие о дифференциальном уравнении. Задача Коши Действия над комплексными числами Метод замены переменной в неопределенном интеграле Приложения определенного интеграла Криволинейный интеграл по координатам Определение линейного пространства и простейшие следствия из аксиом. Определение размерности линейного пространства. Теорема о связи базиса и размерности. Следствия. І ДИКТАНТИ НА ДОПОМОГУ БАТЬКАМ Арифметичні оператори: призначення, способи створення і застосування, прикади. Приклад 2.3 Оператори додавання і віднімання Характеристики нормального розподілу Масиви: різновиди, способи створення, призначення і приклади. Формування математичних виразів та формул Формування математичних виразів, формул і тексту: способи, можливості, приклади. ВСТУП ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ Механічні та теплові величини Класифікація електровимірювальних приладів Государственное автономное профессиональное Тема: Элементы теории комбинаторики Теорема умножения вероятностей независимых событий ЧАСТИНА 4. ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ: ЗРАЗКИ І. Основні методологічні засади. Цільовий компонент Класична модель варіативного (диференційованого) учіння Технологічна схема вивчення тем і його застосування в різних ситуаціях (стандартних, змінених, нових, нестандартних) Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ДРЕВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ. НАУКА І ТЕХНІКА В АНТИЧНОМУ СВІТІ. Цивілізація древньої Месопотамії. Цивілізації Ассирії і Вавилону. Протагор. Перикл. Сократ. Анаксагор, Демокрит. Платон. Аристотель. Олександр Македонський. Птолемей. Науковий центр Мусей. Досягнення Римської імперії. Трифазні електричні кола.Осн. поняття.Миттєві та комплексні значення синусоїдних ЕРС. Розрахунок симетричного трифазного кола в разі з’єднання зіркою Кораблёв и Самолётовы. Эпизод 1. Первый сон Коли Кораблёва. Текст с «дырками» про Чижикова. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы в слова, где это необходимо. Кораблёв и Самолётовы. Эпизод 5. Купание в море. Большие и маленькие предметы. Глазки спят, а ручки работают. РУЧКИ считают, а глазки проверяют. ИГРЫ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ С ЧИСЛАМИ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ДЕСЯТКОВ Кубик бросай и правильно считай. Кто быстро и верно назовет числа по порядку от большего к меньшему и наоборот? ИГРЫ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В ПРЕДЕЛАХ 100, 1000 Вставьте арифметический знак. И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ На какую фигуру похожа игрушка? Разложи фигуры в четыре кармашка. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, ФОРМИРYIOЩИЕ ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ИГРЫ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПО ЧАСАМ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫПШЕНИЯ Упражнения с Монтессори-материалом Глава 8. Механическое письмо Глава 11. Упражнения по биологии Переливание из чайника в чашку З.Х. Ягубов, Л. П. Бойченко, О. Н. Туманова МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИ РОВАНИЕ Условие сходимости для применения итерационных методов. Решение нелинейных уравнений Тема 11. Производная и дифференциал. Тема 12. Понятие первообразной. Неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Несобственные интегралы от разрывных функций. МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Методика розрахунків на міцність Сумісна дія просторового згинання з розтяганням (стисканням) Позацентрове розтягання – стискання бруса Сумісна дія згинання та кручення для стержнів круглого або кільцевого перерізу Загальний випадок дії сил на стержень круглого або кільцевого перерізу Загальний випадок дії сил на брус прямокутного перерізу Задача 1. Розрахунок валу редуктора Побудова епюр внутрішніх силових факторів СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ВЕРОЯТНОСТИ Случайные события. Классическое определение вероятности Применение элементов комбинаторики к нахождению вероятностей. Теорема умножения вероятностей. Случайные события в физике, химии, биологии Среднее квадратическое отклонение. Основные законы распределения непрерывных случайных величин Корреляционный момент и коэффициент корреляции. Оценки параметров генеральной совокупности по ее выборке Доверительные интервалы для параметров нормального распределения ИТОГОВЫЕ ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Выберите слова с безударными гласными, непроверяемыми ударением. Выберите букву, которую нужно поставить в слова Раздел 1. Элементы линейной и векторной Раздел 6. Неопределенный интеграл Раздел 2. Аналитическая геометрия Раздел 12. Элементы теории вероятностей Проведення ДПА в початковій школі у 2016 році (4 клас) Означення та основні властивості тригонометричних функцій, їх графіки. Методика вивчення алгебраїчних i трансцендентних функцiй у курсi математики ЗНЗ. Зв’язок мвж криволінійними інтегралами І і ІІ роду Методика вивчення теми «Похідна» в шкільному курсі математики Використання нових інформаційних технологій навчання математики Навчальне обладнання з математики i методика його використання. Знайти нормальний вигляд квадратичної форми Тема 1. Колебания без затухания. П.4. Гармонический осциллятор. Математический маятник. Сущность принятия решения в конфликте Математические модели в принятии решений Проблема выбора решения в условиях неопределенности Сущность многокритериального выбора Способы сравнения альтернатив Принятие решений в условиях неопределенности и риска Принципы согласования решений Экспертные методы в процессе разработки решений Жук побежал дальше и встретил Ёжика-портного, который шил разную одежду. Назови и запиши названия одежды, укажи звук Ж в словах. Отгадай загадки весёлого Жука и запиши отгадки. Вспомни и подпиши название цвета каждой дощечки забора. Выдели буквы Р — Л. Под кустом спасается, Всех детей собирает. КЗЛОР «Самбірський педагогічний коледж Принципи національного виховання, їх характеристика (За «Концепцією виховання дітей та учнівської молоді у національній системі освіти»). Значення педагогічної ради для успішної організації навчально-виховного процесу в школі. Підготовка та проведення педагогічної ради. Формування у молодших школярів поняття про частини мови. Система роботи над іменником , прикметником, дієсловом у початкових класах. Життя людини . Життєвий цикл та його етапи . Методика проведення уроків змістової лінії «Людина» 3-4 класу. Екологічне виховання молодших школярів в курсі вивчення природознавства МЕТОДИКА ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ (ОСВІТІ) Перевод с английского А. Куклей Помогает уродливым людям находить сексуальных партнеров. Желтые разделительные линии. Я сегодня очень устала и хочу пойти спать, так что сейчас я заканчиваю письмо и завтра утром опущу его в ящик. Но очень-очень скоро я опять тебе напишу. Потом мы поехали в магазин подержанных вещей и купили новую плиту и новый холодильник. И теперь наш дом немного больше напоминает дом. Я обещала писать каждую неделю и выполняю обещание. По факту это уже второе письмо на неделе, так что я делаю даже лучше, чем сказала. Поняття вектора, лінійні операції над векторами. Поняття лінійно залежних і лінійно незалежних систем векторів. Поняття базису простору і площини Доведення. (навести доведення) IV. Подвійний векторний добуток. Теорія визначників n-го порядку. Поняття і властивості визначника n-го порядку Мінори і алгебраїчні доповнення визначника Застосування теорії визначників до лінійних систем алгебраїчних рівнянь. Теорема Крамера та лема до неї Поняття рангу системи векторів. Однорідна система рівнянь. Фундаментальна система розв'язків однорідної системи рівнянь. Зв’язок між розв’язком неоднорідної і відповідної однорідної системи рівнянь. Матриці обернені до даних. Умови їх існування. Операції над прямокутними матрицями. Побудова множини комплексних чисел. Тригонометрична форма комплексного числа. Операції множення та ділення в тригонометричній формі. Корені n-ого степеня з одниці Кореспондент: Традиційно побутує така думка, що вчать дітей тільки в школі, а в садочок діти просто ходять, там вони граються. Наскільки вірна така точка зору? Кореспондент: Яких зусиль Ви докладаєте, щоб налагодити повноцінне харчування для дітей? Кореспондент: Скажіть, будь ласка, хто є Вашими вчителями, наставниками у цій складній справі – вихованні дітей дошкільного віку? З кого Ви берете приклад? Кафедра комп’ютерних технологій МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ Лабораторний практикум з дисципліни Завдання 2. Дефрагментація диску Опишіть методику виконання пп. 1-18 Уведення формул обчислень у таблицю Скопіюйте рекламне оголошення й вставте в інші гнізда таблиці Завдання № 1. Створення та редагування таблиці Завдання 1. Створення журналу обліку та обрахунку робочого часу. Завдання 2. Обрахунок заробітної плати за відпрацьований час Тема: Логічні функції. Статистичні функції Створити запит, що містить відомості про викладача. Прізвища відсортувати по зростанню. Опишіть порядок створення форми з використання таблиці «Викладачі» Відтворення звуку в декількох слайдах Загальні відомості про фрактали Історія множини Мандельброта Тема 5-6. Створення публікацій для навчально-наукового проекту. ХІД ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5-6 Створення форми оцінювання публікації. Вставити в кінець форми новий запис. Виведіть записи про відмінників. До листа Міністерства освіти і науки України Особливості безбального оцінювання Контроль та оцінка результатів навчальної діяльності Говоріння і письмо (діалогічне та монологічне висловлювання) ІІ. Оцінювання знань з мови, мовних умінь і навичок Досвід читацької діяльності учнів Самостійні та підсумкові контрольні роботи Та слухового й зорово-слухового і диктанту Перевірка навчальних досягнень учнів в усній формі Вычисление первого и второго замечательных пределов Действия с комплексными числами Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера Вычисление вероятности события З доброго дива; ні за що ні про що; ні сіло ні впало (пало); ні з того ні з сього (з цього). Викинути коника; викинути коліно (колінце); викинути (встругнути, втнути, удрати) штуку; викинути фокус. Сам на сам; око в око; на чотири ока. Догори (вверх) ногами (дном); догори дригом. Характеристика особенностей математического развития детей старшего дошкольного возраста Диагностика уровня сформированности элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста Диагностика уровня сформированности элементарных математических представлений после проведения досуговой деятельности Математический праздник «Царство Математики» Аналитическая геометрия и элементы высшей алгебры Линейная и векторная алгебра Дифференциальные уравнения (20 ч.) УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ТЕМА 1. Определители и системы ТЕМА 2. Аналитическая геометрия на плоскости. ТЕМА 4. Производная и дифференциал ТЕМА 7. Определенный интеграл Закон изменения кинетической энергии Кинетическая энергия и момент импульса твердого тела Обобщенные импульсы, энергия Колебания с несколькими степенями свободы А чтобы ты сказал Саше, Коле и Лене? Напиши два – три предложения. Построение эпюр продольных сил Nz Расчет напряжений при изгибе Расчет диаметра бруса на растяжение и сжатие Теорема об изменении кинетической энергии системы По выполнению контрольной работы по теме Тригонометрический ряд. Ряд Фурье. Ряд Фурье для четных и нечетных функций. Использование методов численного интегрирования при разложении функции в ряд Фурье Основи прикладної математики Укладач: Рачицька Тетяна Федорівна - викладач методист Білгород – Дністровського державного морського рибопромислового технікуму Самостійна робота № 2 ( 10 годин) Розв’язати задачі на класичне означення ймовірності
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.029 с.)