ТОП 10:

Инфопедия — категория Физика: 1 Страница

Материала по категории - Физика на сайте Инфопедия всего: 1806 страниц.

Физика - 1 Страница

A. локализации, глубины проникновения некроза в толщу миокарда D. инфаркте боковой стенки левого желудочка B. для атриовентрикулярной блокады I степени C. число сердечных сокращений – 130 A. появилась горизонтальная депрессия сегмента ST на 0,3 мВ (3 мм); это признак ишемии миокарда – положительная нагрузочная ЭКГ проба A. острый крупноочаговый нижний ИМ; AV-блокада II степени 1 тип; периинфарктная блокада Синдром ранней реполяризации желудочков К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ № 6 АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ F00.9 Деменция при болезни Альцгеймера неуточненная Катерли нейролептикалык синдром пайда болуы. Научно-методический анализ темы школьного курса физики Энергиясвязиатомных ядер. Ядерные силы. Получение ииспользования радиоактивныхизотопов. Ядерный реактор. Урок изучения нового материала«Строение атомного ядра. Ядерные реакции» Урок решения задач по теме «Строение атомного ядра. Энергия связи ядер». Характеристики засобів вимірювання МОДУЛЬ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА. ЕЛЕКТРИКА Результати вимірювань та вихідні дані для розрахунку похибок Результати вимірювань та обчислень ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. Характеристики нешунтованих амперметрів Похідні одиниці SІ, що мають спеціальні назви С.Г.Авдєєв, Т.І.Бабюк, П.В.Гель, О.С. Камінський Утворення електронно-позитронних пар Обробка результатів експерименту і їх аналіз Обробка результатів вимірювань та їх аналіз Домішкова провідність напівпровідників Обробка експериментальних результатів ДОСЛДЖЕННЯ ЗМІНИ ПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ДІОДІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ Рождение Вселенной и поиск суперсилы Новая физика и крушение здравого смысла Обычное становится аномальным Причуды квантовой реальности Красота как путеводная нить к истине Нуклоны теряют свою индивидуальность Частицы — переносчики взаимодействий Каковы задачи физики элементарных частиц? А не живем ли мы в одиннадцатимерном пространстве? Исследование скрытых измерений Инфляция: объяснение Большого взрыва Вселенная, создающая сама себя Принцип Маха: связь между большим и малым РАЗДЕЛ 1. ПОВТОРИМ МАТЕМАТИКУ Построение графиков степенных функций Графики зависимости параметров поступательного Сравнение первого и второго начала термодинамики Электростатических и магнитных полей Аналогия параметров вращательного и колебательного движения Сравнение трёх элементов цепей переменного тока ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПНЕВМОНІЄЮ ПОКАЗАННЯ ДО ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ. СУХИЙ (ФІБРІНОЗНИЙ) ПЛЕВРИТ. Терапія гострої судинної недостатності . Медичної допомоги дітям і матерям Р.О.Моісеєнко Протокол бронхологічного обстеження Q32.0, Q32.2 Вроджена трахеобронхомаляція Q32.4 Трахео - і бронхостравохідні нориці Розділ 1.1. Кінематика матеріальної точки. Вимоги до оформлення контрольних робіт Кінематика рівнозмінного руху Динаміка криволінійного руху Енергія. Робота, як зміна енергії. Закон збереження механічної енергії Підготовка до лабораторного заняття Вимірювання лінійних величин ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТІЛА ПО ПОХИЛІЙ ПЛОЩИНІ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛА ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ПОЛЬОТУ КУЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ БАЛІСТИЧНОГО МАЯТНИКА ПЕРЕВІРКА ОСНОВНОГО РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ОБЕРТОВОГО РУХУ ТВЕРДОГО ТІЛА ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ОСЕЙ ІНЕРЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ КУЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ КРУТИЛЬНОГО БАЛІСТИЧНОГО МАЯТНИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕРТЯ КОЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТА ІНЕРЦІЇ ТІЛА НЕПРАВИЛЬНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗВУКУ В ПОВІТРІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЛОГАРИФМІЧНОГО ДЕКРЕМЕНТА ЗАГАСАННЯ, КОЕФІЦІЄНТА ЗАГАСАННЯ І ДОБРОТНОСТІ КОЛИВНОЇ СИСТЕМИ Правила построения и обработки графиков Определение плотности вещества (измерение длины, массы) Определение модуля упругости Вычислить доверительный интервал измерения модуля Юнга Определение скорости полета пули Изучение законов кинематики и динамики Вращательное движение твёрдого тела Определение ускорение свободного падения Определение моментов инерции различных тел Изучение затухающих колебаний. Определение До лабораторних робіт з фізикИ Principal concepts of the theory of errors ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ ТІЛ Вимірювання і визначення похибок Laboratory work № 1. Definition OF A BODY DENSITY ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ЮНГА МЕТАЛІВ Laboratory work № 2. Measuring of Yung modulus of metals Порядок виконання роботи (завдання 2) ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.1. ПРУЖНИЙ УДАР КУЛЬ ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.2. ПРУЖНИЙ І НЕПРУЖНИЙ УДАРи КУЛЬ Laboratory work № 4. ELASTIC IMPACT OF BODIES ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4.3. НЕПРУЖНИЙ УДАР ТІЛ The sequence of performing the work Description of installation and measuring method Відредагував доцент кафедри фізики Корніч В.Г. Опис пристрою та методу вимірювання LABORATORY WORK № 7. DETERMINATION OF THE RATIO OF THE SPECIFIC HEAT Cp/Cv FOR GASES ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ Динамометр. Амперметр. Вольтметр. Осцилограф. Відомості ПРО НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ Електронний осцилограф типу ЭО-6М. За якою з наведених формул визначається закон Ома для ділянки кола з проти-е.р.с.? МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З КУРСУ ФІЗИКИ Обробка результатів непрямих вимірювань Вивчення температурної залежності електричного опору металів Послідовність виконання роботи. Кинетика материальной точки. Система отсчета. Путь, перемещение, скорость и ускорение. Средние значения. Кинематика вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между скоростями и ускорением. Абсолютно твердое тело. Момент инерции. Теорема Штейнера. Ичкинеева Д.А., Сабирова Л.Д. Physicists and humanitarians. Reading Art through Science Найдите лишнее слово. Объясните, почему оно не должно присутствовать в данном ряду. Переведите предложения из текста. Найдите структуры с использованием Причастия I и Причастия II. Перевод герундия на русский язык Indefinite (active): -ing форма Electrical and magnetic properties Переведите на русский язык, обращая внимание на сложное подлежащее. What is the role of nuclear energy in human history? Are the more pros or cons of it? Температурно – влажностное состояние Причины появления влаги в наружных ограждениях Упругость водяного пара в произвольном сечении конструкции Конструктивные решения стен повышенной теплоизоляции Устройство дополнительной теплоизоляции Лінійна густина заряду Поверхнева густина заряду Об’ємна густина заряду Модель № 1. Початкові умови Кінцеві умови Електричний розряд який виникає тільки під дією іонізатора, а з припиненням його дії зникає називається несамостійним. Елементарні частинки взаємодіють між собою. Початкові умови Кінцеві умови Скласти схему із 8(восьми) конденсаторів (змішане з’єднання). Самостійно задати ємності та загальну напругу. Знайти напруги та заряди на кожному із конденсаторів. Опрацювати по підручнику «Фізика» тему : Електричний струм в металах. Опрацювати по підручнику «Фізика» тему : Джерела електричної енергії Основні положення та означення Електронні лампи та їх застосування. Електронно-променева трубка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.044 с.)