ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 1 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6130 страниц.

География - 1 Страница

How To Advertise In Five Lessons How To Write An Advertisement Stylistic Means Used In Slogans Task 1. Analyze the slogans you’ve written and any other ads slogans, commercial slogans from CD. C. Some British firms use normal spelling in their names but form them by combining two words into one. What kind of business do the following real firms do? Мужская фамилия женская фамилия Особенности употребления предложного падежа у одушевлённых существительных Некоторые глаголы, употребляющиеся только с предлогами дательного падежа Алфавитный список предлогов и их основные значения Неодушевлённые существительные твёрдой разновидности Существительные мужского рода мягкой разновидности СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЯГКОГО ТИПА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА МЯГКОГО ТИПА CУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДОЙ РАЗНОВИДНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МЯГКОЙ РАЗНОВИДНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННОГО ПРОИCХОЖДЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕРАВНОСЛОЖНОЙ ОСНОВОЙ НЕТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЯ 3 ЛИЦА on, ona, ono МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ V. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. Братья Иисуса Христа. И. Галилейский период служения Господа. Особенности, продолжительность, география. V. Нагорная проповедь о богатстве, попечительстве. V. Чудеса — явление милосердия Божия. Чудеса экзорцизма. IV. Смысл нарушения Господом субботнего покоя Общая характеристика Галилейского периода. Комментарии по истории, археологии, хронологии, географии можно УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЄДИНА НАЦІОНАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ФОРМА ЙОГО КУЛЬТУРИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Синтаксичні особливості української мови ЗАВДАННЯ 16. Спробуйте правильно вимовити та пояснити значення фразеологічних одиниць. ВПРАВА 12. Перекладіть фрагменти документів українською мовою. Охарактеризуйте особливості україномовного оформлення підкреслених слів. Вкусний, надежда, ногті, обезьяна, разний. ЗАВДАННЯ 4. Ознайомтесь із матеріалами тексту «Новий український правопис». Обґрунтуйте свою позицію щодо пропозицій вчених. Українське законодавство про мову ТЕМА 2. ВИДИ ЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗАВДАННЯ 9. Прочитайте текст, поданий нижче. Скажіть, чим конспект відрізняється від тез. Запишіть свою думку одним реченням. У статті повідомляється, розповідається, розглядається. ЗАВДАННЯ 18. Складіть за аналогією анотацію наукового тексту «Науково-термінологічна лексика, професіоналізми». Користуйтеся матеріалами попередніх розділів ( завд.15,18 розд.ІІ). Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Стилі сучасної української мови УНІВЕРСАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ ТЕМА 2. СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЛЕКСИКИ ВПРАВА 2. Назвіть українські відповідники до поданих нижче іншомовних слів, які часто зустрічаються в діловому і науковому мовленні. ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Назвіть іншомовні слова. Визначте функцію запозичених слів у науковому тексті. Законспектуйте інформацію одним реченням, узагальнивши її. Стійкі сполучення у науковому мовленні ЗАВДАННЯ 8. Перекладіть з російської мови на українську текст за Вашою спеціальністю. У перекладеному тексті знайдіть і підкресліть стійкі словосполучення. Зроблений вибір аргументуйте. Скорочування слів та словосполучень Правопис складноскорочених слів ВПРАВА 2. Розшифруйте абревіатури та графічні скорочення. ЗАВДАННЯ 3. Перекладіть поданий нижче текст. Отриманий варіант запишіть. У науковому і діловому текстах ЗАВДАННЯ 6. Перечитайте попередній текст. Підготуйте усне повідомлення на його матеріалі. Резюме у діловому стилі мови Особливості оформлення власних назв Правопис і відмінювання українських прізвищ Утворення та відмінювання імен по батькові ВПРАВА 2. У наданому тексті виділіть прізвища і запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис. До двох викладачів, трьома приладами, чотирма засобам, у п’яти містах, на семи машинах, у двадцяти десятках. ЗАВДАННЯ 3. Використовуючи прочитані матеріали і зроблені записи, підготуйте усне повідомлення про зв’язок кількісних числівників з іменниками. ЗАВДАННЯ 6. Прочитайте текст «Порядкові числівники». Обґрунтуйте, у чому особливість відмінювання простих і складених числівників. Вживання займенників у науковому і діловому тексті ЗАВДАННЯ 2. Використовуючи інформацію прочитаного тексту «Вживання займенників у науковому і діловому тексті», підготуйте усне повідомлення за цією темою. ВПРАВА 1. Перекладіть письмово даний текст українською мовою. Підкресліть всі дієслівні форми, у тому числі дієприкметники та дієприслівники. Особливості синтаксису простого речення І. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПІДРЯДНОГО ЗВ’ЯЗКУ КЕРУВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ВПРАВА 2. Уведіть дані словосполучення до складу речення з ділового мовлення. Вибір прийменника у науковому і діловому тексті ЗАВДАННЯ 5. Перечитайте текст, наведений у попередньому завданні, законспектуйте його. На основі прочитаного матеріалу розкажіть, від чого залежить вибір прийменника під час перекладу тексту. Етикет усного професійного спілкування Етикет писемної форми мовлення. Офіційні листи Географические условия как фактор развития туризма Глава 2. Характеристика географических условий Уникальные памятников истории и культуры, включенные в список ЮНЕСКО (перечислить, если имеются в регионе) В чем заключается множественность движений Земли и их географические следствия? Изменение наклона солнечных лучей и продолжительности дня на разных широтах. Пояса- освещенности. Смена времен года. Годовая ритмика в географической оболочке. Азональность в географической оболочке. Высотная поясность. Элементы сферической тригонометрии Формула косинуса угла и синусов Способы ОМС по двум линиям положения. Числовые характеристики случайных величин и случайных функций. Сучасні підходи до управління торговою маркою Торгова марка: поняття, типи та значення Комплексна класифікація торгових марок Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності Ситуаційний аналіз діяльності підприємства Аналіз асортименту та постачальників ПП «Тимофієнко» Розробка заходів для підвищення ефективності роботи підприємства Модуль ІІ. Країни Східної Європи Модуль ІІІ. Закавказзя. Казахстан. Середня Азія Тема 8. Країни Середньої Азії Модуль ІІ. Країни Західної та Північної Європи Модуль ІІІ. Країни Південної Європи Модуль ІV. Країни Центральної та Південно-Східної Європи Модуль І. Країни Південно-Західної Азії Модуль ІІ. Країни Південної та Південно-Східної Азії Модуль ІІІ. Країни Східної Азії Географічне положення. Склад території. Сучасне геополітичне положення Бразилії. Федеративний державний устрій. Модуль ІІІ. Країни Англо-Америки, Австралія, Нова Зеландія Українська мова у загальноосвітніх навчальних закладах Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою з навчанням російською мовою Практические работы по географии для 6 класса Учитель географии МБОУ СОШ № 73 г. Ульяновска Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. ТЕМА 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ СИСТЕМУ Регулювання міжнародної економічної діяльності України. Участь України у міжнародній торгівлі товарами. Участь України у міжнародній торгівлі послугами. Участь України у системі міжнародних валютних відносин. Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні. Закарпатський державний університет Фізико-географічна характеристика країни Історичні етапи формування Шрі-Ланки Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки Стан розвитку туристичної галузі Туристичні маршрути Шрі-Ланки Тема №1. Основные международные организации и блоки Тема №2. Рациональное и нерациональное природопользование Тема №4. География топливных ресурсов ІІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс хорового співу Та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти» Учебно-наглядное оборудование кабинета математики Обеспечение деятельности кабинета Папка «Мониторинг качества знаний по химии (биологии)» Папки «Нетрадиционные формы занятий по химии» и «Внеклассная работа по химии» II. Оборудование кабинета физики. Измерители выполнения речевого режима АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗРЕНИЯ, ПУТИ КОРРЕКЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИИ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ Значение зрения для жизни ребенка Системный характер нарушения зрения Дифференциация детей по степени нарушения зрения и зрительным возможностям Некоторых клинических формах нарушения зрения и причинах слабовидения Периферическое зрение (поле зрения) Световая чувствительность глаза Компенсаторном развитии детей с нарушением зрения Восприятие предметов и изображений Особенности восприятия кинопроекционных изображений Произвольное запоминание и логическая память Некоторые особенности мышления слабовидящих детей Обучающихся в массовой школе Анализ причин неуспеваемости слабовидящих детей Направлении слабовидящих детей в специальные школы ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ МАССОВОЙ ШКОЛЫ Некоторые особенности обучения родному языку и развитию речи Использование раздаточного материала Демонстрация учебных пособий и опытов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.200.130.163 (0.027 с.)