ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 2 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 2 Страница

How To Advertise In Five Lessons How To Write An Advertisement Stylistic Means Used In Slogans Task 1. Analyze the slogans you’ve written and any other ads slogans, commercial slogans from CD. C. Some British firms use normal spelling in their names but form them by combining two words into one. What kind of business do the following real firms do? Мужская фамилия женская фамилия Особенности употребления предложного падежа у одушевлённых существительных Некоторые глаголы, употребляющиеся только с предлогами дательного падежа Алфавитный список предлогов и их основные значения Неодушевлённые существительные твёрдой разновидности Существительные мужского рода мягкой разновидности СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЯГКОГО ТИПА МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА. СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЖЕНСКОГО РОДА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКОГО РОДА МЯГКОГО ТИПА CУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДОЙ РАЗНОВИДНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ МЯГКОЙ РАЗНОВИДНОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННОГО ПРОИCХОЖДЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕРАВНОСЛОЖНОЙ ОСНОВОЙ НЕТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЯ 3 ЛИЦА on, ona, ono МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЯ V. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. Братья Иисуса Христа. И. Галилейский период служения Господа. Особенности, продолжительность, география. V. Нагорная проповедь о богатстве, попечительстве. V. Чудеса — явление милосердия Божия. Чудеса экзорцизма. IV. Смысл нарушения Господом субботнего покоя Общая характеристика Галилейского периода. Комментарии по истории, археологии, хронологии, географии можно УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЄДИНА НАЦІОНАЛЬНА МОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ФОРМА ЙОГО КУЛЬТУРИ. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ Синтаксичні особливості української мови ЗАВДАННЯ 16. Спробуйте правильно вимовити та пояснити значення фразеологічних одиниць. ВПРАВА 12. Перекладіть фрагменти документів українською мовою. Охарактеризуйте особливості україномовного оформлення підкреслених слів. Вкусний, надежда, ногті, обезьяна, разний. ЗАВДАННЯ 4. Ознайомтесь із матеріалами тексту «Новий український правопис». Обґрунтуйте свою позицію щодо пропозицій вчених. Українське законодавство про мову ТЕМА 2. ВИДИ ЗГОРТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗАВДАННЯ 9. Прочитайте текст, поданий нижче. Скажіть, чим конспект відрізняється від тез. Запишіть свою думку одним реченням. У статті повідомляється, розповідається, розглядається. ЗАВДАННЯ 18. Складіть за аналогією анотацію наукового тексту «Науково-термінологічна лексика, професіоналізми». Користуйтеся матеріалами попередніх розділів ( завд.15,18 розд.ІІ). Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Стилі сучасної української мови УНІВЕРСАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ ТЕМА 2. СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЛЕКСИКИ ВПРАВА 2. Назвіть українські відповідники до поданих нижче іншомовних слів, які часто зустрічаються в діловому і науковому мовленні. ЗАВДАННЯ 1. Прочитайте текст. Назвіть іншомовні слова. Визначте функцію запозичених слів у науковому тексті. Законспектуйте інформацію одним реченням, узагальнивши її. Стійкі сполучення у науковому мовленні ЗАВДАННЯ 8. Перекладіть з російської мови на українську текст за Вашою спеціальністю. У перекладеному тексті знайдіть і підкресліть стійкі словосполучення. Зроблений вибір аргументуйте. Скорочування слів та словосполучень Правопис складноскорочених слів ВПРАВА 2. Розшифруйте абревіатури та графічні скорочення. ЗАВДАННЯ 3. Перекладіть поданий нижче текст. Отриманий варіант запишіть. У науковому і діловому текстах ЗАВДАННЯ 6. Перечитайте попередній текст. Підготуйте усне повідомлення на його матеріалі. Резюме у діловому стилі мови Особливості оформлення власних назв Правопис і відмінювання українських прізвищ Утворення та відмінювання імен по батькові ВПРАВА 2. У наданому тексті виділіть прізвища і запишіть українською мовою. Поясніть їх правопис. До двох викладачів, трьома приладами, чотирма засобам, у п’яти містах, на семи машинах, у двадцяти десятках. ЗАВДАННЯ 3. Використовуючи прочитані матеріали і зроблені записи, підготуйте усне повідомлення про зв’язок кількісних числівників з іменниками. ЗАВДАННЯ 6. Прочитайте текст «Порядкові числівники». Обґрунтуйте, у чому особливість відмінювання простих і складених числівників. Вживання займенників у науковому і діловому тексті ЗАВДАННЯ 2. Використовуючи інформацію прочитаного тексту «Вживання займенників у науковому і діловому тексті», підготуйте усне повідомлення за цією темою. ВПРАВА 1. Перекладіть письмово даний текст українською мовою. Підкресліть всі дієслівні форми, у тому числі дієприкметники та дієприслівники. Особливості синтаксису простого речення І. ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПІДРЯДНОГО ЗВ’ЯЗКУ КЕРУВАННЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ВПРАВА 2. Уведіть дані словосполучення до складу речення з ділового мовлення. Вибір прийменника у науковому і діловому тексті ЗАВДАННЯ 5. Перечитайте текст, наведений у попередньому завданні, законспектуйте його. На основі прочитаного матеріалу розкажіть, від чого залежить вибір прийменника під час перекладу тексту. Етикет усного професійного спілкування Етикет писемної форми мовлення. Офіційні листи Географические условия как фактор развития туризма Глава 2. Характеристика географических условий Уникальные памятников истории и культуры, включенные в список ЮНЕСКО (перечислить, если имеются в регионе) В чем заключается множественность движений Земли и их географические следствия? Изменение наклона солнечных лучей и продолжительности дня на разных широтах. Пояса- освещенности. Смена времен года. Годовая ритмика в географической оболочке. Азональность в географической оболочке. Высотная поясность. Элементы сферической тригонометрии Формула косинуса угла и синусов Способы ОМС по двум линиям положения. Числовые характеристики случайных величин и случайных функций. Сучасні підходи до управління торговою маркою Торгова марка: поняття, типи та значення Комплексна класифікація торгових марок Захист торговельних марок як об'єктів інтелектуальної власності Ситуаційний аналіз діяльності підприємства Аналіз асортименту та постачальників ПП «Тимофієнко» Розробка заходів для підвищення ефективності роботи підприємства Модуль ІІ. Країни Східної Європи Модуль ІІІ. Закавказзя. Казахстан. Середня Азія Тема 8. Країни Середньої Азії Модуль ІІ. Країни Західної та Північної Європи Модуль ІІІ. Країни Південної Європи Модуль ІV. Країни Центральної та Південно-Східної Європи Модуль І. Країни Південно-Західної Азії Модуль ІІ. Країни Південної та Південно-Східної Азії Модуль ІІІ. Країни Східної Азії Географічне положення. Склад території. Сучасне геополітичне положення Бразилії. Федеративний державний устрій. Модуль ІІІ. Країни Англо-Америки, Австралія, Нова Зеландія Українська мова у загальноосвітніх навчальних закладах Російська мова у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою з навчанням російською мовою Практические работы по географии для 6 класса Учитель географии МБОУ СОШ № 73 г. Ульяновска Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. ТЕМА 14. ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВУ СИСТЕМУ Регулювання міжнародної економічної діяльності України. Участь України у міжнародній торгівлі товарами. Участь України у міжнародній торгівлі послугами. Участь України у системі міжнародних валютних відносин. Участь України у міжнародному виробничому кооперуванні. Закарпатський державний університет Фізико-географічна характеристика країни Історичні етапи формування Шрі-Ланки Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки Стан розвитку туристичної галузі Туристичні маршрути Шрі-Ланки Тема №1. Основные международные организации и блоки Тема №2. Рациональное и нерациональное природопользование Тема №4. География топливных ресурсов ІІІ Всеукраїнський фестиваль – конкурс хорового співу Та інструментальної музики «Галицькі Самоцвіти» Учебно-наглядное оборудование кабинета математики Обеспечение деятельности кабинета Папка «Мониторинг качества знаний по химии (биологии)» Папки «Нетрадиционные формы занятий по химии» и «Внеклассная работа по химии» II. Оборудование кабинета физики. Измерители выполнения речевого режима АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЗРЕНИЯ, ПУТИ КОРРЕКЦИИ И КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИИ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ Значение зрения для жизни ребенка Системный характер нарушения зрения Дифференциация детей по степени нарушения зрения и зрительным возможностям Некоторых клинических формах нарушения зрения и причинах слабовидения Периферическое зрение (поле зрения) Световая чувствительность глаза Компенсаторном развитии детей с нарушением зрения Восприятие предметов и изображений Особенности восприятия кинопроекционных изображений Произвольное запоминание и логическая память Некоторые особенности мышления слабовидящих детей Обработка материалов ландшафтно-геофизических СТАЦИОНАРНЫЕ И ПОЛУСТАЦИОНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ Методологія наукових досліджень Дайте пояснення науки як одного із важливих факторів суспільного розвитку шляхом виробництва знань та їх використання. Тема 1. Его значение и подтверждение его Кораном, Сунной, здравым смыслом и подсознанием. Тема 2. Разъяснение того, что признание только единобожия в господстве не спасает от мучений. Глава 2. Единобожие в божественности. Тема 3. Защита Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) неприкосновенности единобожия. Строительство мечетей на могилах. Тема 5. Притязания на знание сокровенного и то, что связано с этим. Контрольная работа по теме «Причастие» А15. В каком предложении вторую часть предложения нельзя заменить причастным оборотом. А7. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Кафедра географии и методики ее преподавания Б1.В.ОД.12 «Общее землеведение» Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы оценивания Определить тип годового хода температуры по графику. Основоположником учения о ноосфере, является Проект (исследовательская работа, реферат) Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ НА 3, 4 ТА 5 КУРСІ ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Рекомендації членам ДЕК щодо оцінки дипломних робіт спеціалістів Рекомендації ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ Наукова новизна здобутих результатів Рекомендації членам ДЕК щодо оцінки захисту магістерських дисертацій РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ Контекстуально-інтерпретаційний метод Метод когнітивного картування РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДО ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ РОБІТ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ Рівень презентації матеріалу Використовуйте ефектні матеріали для оформлення свого виступу. Мета та очікуваний практичний результат виконання дипломної роботи. Зразок титульної сторінки КУРСОВОЇ РОБОТИ 3 КУРС Осетинский как нетипичный новоиранский язык II.2. Географически близкие кавказские языки III.2. Другие иранские языки Семантика осетинского оптатива imperfect conditional 1, potential conditional 2, hypothetical Протоиерей Александр Салтыков Протоиерей Владимир Воробьев Соціогеграфія, як продукт синтезу інтеграції соціології і географії Розвиток соціальної географії в Україні Позитивізм як напрям у соціології ГЕОГРАФІЯ СПРИЙНЯТТЯ – НАПРЯМ В СОЦІОГЕОГРАФІЇ. КОНЦЕПЦІЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОСТОРУ. Карпатський рекреаційний регіон Сучасні особливості поширення злочинності Північно-Західнийнауковий центр Історико-географічні особливості розвитку релігій Укараїни Загальноосвітні навчально -виховні заклади Поняття та причини екологічної кризи Географія національних меншин України Географія сучасних міграцій у світі Урбанізація. Сучасні геоурбанізаційні процеси в світі Проблема використання ресурсів і ресурсозабезпечення. Нові тенденції в розвитку сфери послуг у світі. Зміст, структура, завдання географії туризму. Чинники розвитку та функції туризму. (Див. в зош). Характеристика водних ресурсів світу, їх вплив на розвиток туризму. Об’єкти природно-заповідного фонду, їх роль у розвитку туризму. Особливості та географія ділового та наукового виду туризму. Туристичне районування світу. Склад туристичних макрорегіонуів за класифікацією ВТО. Таблиці та їхні властивості. Висота рядків і ширина стовпців таблиці може бути різною. Кілька клітинок можуть бути об’єднані в одну, а деякі з клітинок можуть бути розділені на кілька. Використання в тексті різних стилів Понятие о форме и размерах Земли Определение положения точек на земной поверхности Задачи, решаемые с помощью масштаба Решение задач с помощью горизонталей Ориентирование по магнитному меридиану Взаимосвязь между румбами и дирекционными углами Обратная геодезическая задача Обозначение линий на местности Общие понятия об ошибках и точности измерений Компарирование мерных приборов Измерение длин линий рабочими мерными лентами Урок №13. Угловые измерения. Устройство теодолита. Абсолютные и относительные высоты Понятие о гидростатическом нивелировании Простое и сложное нивелирование Закрепление пунктов нивелирования Геодезические и съемочные сети Производство теодолитной съемки ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКА. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ УРОК №8. ПРОИЗВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ Книга написана потому, что у нас появилась методика переписи родственников, всеобъемлющая и простая в исполнении. Что ещё хорошего в занятии родословием? Для тех, кто ищет сведения о Предках. Кратко об истории генеалогии Для кого и для чего мы составляем родословную? Кто в семье составляет родословную? Родословная книга. Главный лист родственника. Какова широта охвата родственников при составлении Родословной? Модуль 1. Основные проблемы переводоведения как фундаментальной науки. Основные языковые трудности в ПП Семантические (Лексические, фразеологические), грамматические, стилистические. Лексический минимум для устного переводчика. ІІ. Повідомлення тами і завдань уроку. ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ЗМІСТУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ. О богодухновенности книг Священного Писания Лекция 2. Общее введение в Священное Писание (продолжение) Древнейшие манускрипты (рукописи) Новый русский перевод Нового Завета Лекция 3. Библейская география Климат, растительный и животный мир Палестины Лекция 4. Введение в Ветхий Завет Основные мысли книг Ветхого Завета О Библейской хронологии и дате творения человека Лекция 5. Пятикнижие (продолжение) Лекция 6. Введение в Книги Иисуса Навина, Судей и Руфь Раздел Палестины между двенадцатью израильскими коленами Третья и четвертая книги Царств История разделенных царств Иудейского и Израильского
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.157.61.68 (0.068 с.)