ТОП 10:

Инфопедия — категория География: 14 Страница

Материала по категории - География на сайте Инфопедия всего: 6455 страниц.

География - 14 Страница

Химия (на мотив песни «Голубой вагон») Физика (на мотив песни Жуки «Батарейка») Ж) МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ, УЧАСНИЦЕЮ ЯКИХ Є УКРАЇНА Міжнародні акти у сфері охорони прав інтелектуальної власності Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Правомірне використання твору без згоди автора Обєкти, які не є об’єктами авторського права. Розподіл прав інтелектуальної власності на твір, створений в порядку виконання трудових функцій Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності. Поняття та зміст попереднього користувача на винахід, корисну модель та промисловий зразок Підстави визнання прав інтелектуальної власності на промисловий зразок недійсними Загальна характеристика договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності Сорти рослин як об’єкт права інтелектуальної власності: загальна характеристика. Порядок отримання патенту на винахід. Контроль за переміщенням через митний кордон України товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Захист судових прав інтелектуальної власності в судовому порядку. ПОЛОЖЕННЯ про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) Майнові права інтелектуальної власності як вклад до статутного капіталу товариства. Спадкування прав інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на породу тварин. Субєкти права інтелектуальної власності на породу тварин. ГЛАВА 35ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Державна охорона прав інтелектуальної власності. Наукові теорії права інтелектуальної власності. Особистісні теорії права інтелектуальної власності Постанова №5 Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» Договір між організацією колективного управління Ш.31. Строк охорони авторських прав. Способи захисту авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет Дострокове припинення чинності виключних майнових прав на винахід Ліцензія на використання об’єкту права інтелектуальної власності: поняття, види, порядок надання Реєстрація договорів про передачу майнових прав інтелектуальної власності Ш56. . Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. Патентування в Украъни та закордоном Право інтелектуальної власності на породи тварин Право інтелектуальної власності за законодавством РФ Статья 5. Иные основания для отказа в регистрации IV. Товарные знаки Евразийского экономического союза и знаки обслуживания Евразийского экономического союза Защита прав правообладателей Зачем нужна регистрация товарного знака? Предупредительная маркировка О НЕЗАКОННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИРМЕННОГО НАИМЕНОВАНИЯ Як вибрати книгу для читання Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу. Віка Спурза, випускниця 2015 р. кафедри географії України, вчитель у Львівському технологічному ліцеї Москалюк Штефан, випускник кафедри ґрунтознавства 2014 р., працівник на фірмі Samsung в Трнаві, Словаччина Роксолана Марушкевич, випускниця кафедри економічної і соціальної географії 2015 р. Ліда Іващишин, випускниця кафедри фізичної географії 2014 р, декоративне оздоблення весіль Матеріали до семінарського заняття У якому місті в 1994 р. було підписано меморандум, уривок із якого наведено? Установіть відповідність між поняттями та визначеннями. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Токіо як головний туристський центр Японії СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ЯПОНІЇ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Кафедра фізичної географії та картографії Короткий огляд основних літературних джерел Інтелектуальний капітал і індустрія знань Як відбувається становлення науки Географічна форма руху матерії ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПОЛІГОНОМЕТРІЇ ЗГУЩЕННЯ Основні характеристики полігонометрії згущення Порівняйте результати, отримані різними способами, і зробіть висновок. Застосування проекцій в геодезії Встановлення величини поправки за кривизну Землі Розграфка і номенклатура топографічних карт Прямокутна система координат Гаусса-Крюгера Розв'язання задач за топографічною картою Умовні знаки на топографічних картах Принцип арифметичної середини Оцінка точності за відхиленнями окремих вимірів Визначення відстаней нитковим віддалеміром Пристрої для центрування теодолітів Визначення місця нуля (MO) вертикального круга теодоліта та вимірювання кутів нахилу Вимірювання горизонтальних кутів способом кругових прийомів Перевірки і юстування нівеліра Н-3 Схеми побудови теодолітних мереж Обчислення координат точок в замкнутому теодолітному ході Урівнювання розімкнутого нівелірного ходу технічного нівелювання Нівелювання поверхні за полігонами і створами Польові роботи при тахеометричному зніманні місцевості Основні перевірки кіпрегеля КА-2 Підготовка мензули до роботи Поняття про фотограмметричні знімання місцевості Визначення масштабу аерофотознімку Побудова на місцевості проектного кута Побудова на місцевості точки з заданою висотою Польове трасування об'єктів лінійних споруд Детальне розмічування на місцевості кругової кривої Розмічування поперечників на місцевості Камеральна обробка журналу технічного нівелювання В личных именах неславянского происхождения и после ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ MIANOWNIK ILE MASZ LAT ? Сколько тебе лет? ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ CZASOWNIKI RUCHU ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ MIEJSCOWNIK СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ МУЖСКОГО РОДА СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО РОДА Место прилагательного в словосочетании Роль местоимений в предложении Склонение составных числительных По специальности 020501 (013700) – Картография ВСЕ СТРАНЫ МИРА - КАРТА НАВИГАЦИИ ПО КОНТИНЕНТАМ ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ДОЛИНИ І РІЧКОВОГО РУСЛА Природні зони України поділяються на :зона мішаних лісів хвойно – широколистяних лісів, лісостепову зону, степову, Кримські гори. Положення Землі в Сонячній системі. Зображення землі на папері. Масштаб, його види. Тема 3.2. Процеси, що змінюють поверхню Землі. Вулканічний комплекс і вулканізм Закарпаття Класифікація корисних копалин. Рух води в Світовому океані. Річки, їх утворення, частини, значення. Походження і класифікація озер. Тема 5.1. Будова атмосфери. Температура. Тиск. Поняття про погоду і клімат. Основні типи ґрунтів України. Зона субтропіків Південного берега Криму. Тема 3. Природні зони своєї області. Погода і клімат Сумської області Відмінності між рослинами і тваринами. Тема 1.2. Будова органів рослин. Сезонні зміни в житті рослин Тема 1.4. Коротка характеристика систематичного положення рослин. Значення тварин в природі і для людини. Тема. Характеристика типу Молюски, Членистоногі. Охорона тварин в світі і в Україні. Червона книга рідкісних і зникаючих тварин в Україні. Мета курсової роботи полягає ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ Тема. опису лісового фітоценозу ІІІ. Короткі теоретичні відомості Площу сферичного трикутника обчислюють за формулами Співвідношення між елементами прямокутного сферичного трикутника Визначення місця знаходження точки на земній кулі. По предмету « Основы программирования » Стандартные типы: вещественный, целый, логический, символьный. Вопрос 61: Укажите правильную запись оператора вывода текста на печать. Файлы. Файловые переменные. Типы файлов. Вопрос 194 Перечислить свойства объекта Привязка крайних колонн к осям 0 мм. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача Погрешности измерений и их виды Об’єкт і предмет метеорології й кліматології. Основні поняття і складові метеорології.. Основні поняття і складові кліматології. Голоцен: післяльодовикові, історичні і сучасні тенденції клімату. Водяна пара в атмосфері. Характеристики вологості повітря та їх вимірювання. Добовий і річний хід випаровування. Зони розподілу тиску і вітру з висотою. Зони розподілу тиску і вітру біля земної поверхні. Поле повітряних течій. Мінливість тиску. Коливання тиску. Міждобові зміни тиску. Анатомическое строение таллома Распространение и экологические группы. Сбор и гербаризация лишайников. Wie verbringen Sie das Wochenende? Lektion A - Немного о произношении Произнесение немецких слогов Просмотрите ещё раз внимательно правила чтения и выполните следующие упражнения. Как вы это скажете по-русски? Артикль. Личные местоимения. Familie Scharow - Знакомьтесь: семья Шаровых In der Wohnung Scharows - В квартире Шаровых Правильно ли вы определили значения сложны слов? Was gibt es in einer Damentasche? Отделяемые и неотделяемые приставки глаголов Предлоги с родительным падежом Поговорим о грамматике - Отрицание Расположенных на разных континентах. Выпишите их в свою рабочую тетрадь с переводом. Hauptstadt Russlands - Столица России Winter in Russland - Зима в России Максим получил перед рождеством письмо от своей немецкой знакомой. Вот что она пишет. Запомните и запишите новые слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы Zwillinge (близнецы) 21.05. - 21.06. Слабое склонение существительных Das alles kann man auch zuschneiden . Pjotr ist krank - Петр болен Was kann der Arzt sagen, wenn er einen Patienten untersucht? - Что может говорить врач, обследуя больного? Прочитайте текст и определите его тему. Heute haben wir ein sehr appetitliches Thema: Mahlzeiten. Wir kochen selbst - Готовим, сами Wir haben Besuch - У нас гости Und was feiert man in Deutschland? Gartenblumen (садовые цветы) Сослагательное наклонение (der Konjunktiv) Wegweiser durch das Warenhaus Kombiniere — und du hast mehr von der Mode Прочитайте текст. Выделенные слова найдите в словаре. Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis - Анкета для лиц, желающих получить разрешение на пребывание (визу) Основные формы наиболее употребительных сильных глаголов Основные части геодезических приборов и их назначение. Особенности съемки застроенных территорий. Основные сведения о геодезических сетях и методах их создания. Лабораторна робота № 4. Вивчення температурної залежності опору Випадкові та систематичні похибки Характеристики електровимірювальних приладів. ВИМІРювання ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНУ ПО ВОЛЬТ-АМПЕРНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ НЕНАСИЧЕНОГО ВАКУУМНОГО ДІОДА ВИВЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТИ ОПОРУ МЕТАЛІВ ТА НАПІВПРОВІДНИКІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ТА ЇЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КОНЦЕНТРАЦІЇ ТА ТЕМПЕРАТУРИ ВИВЧЕННЯ ЗАТУХАЮЧИХ КОЛИВАНЬ У КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ. ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ У КОЛИВАЛЬНОМУ КОНТУРІ ВИВЧЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДІОДА ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ЗАРЯДУ ЕЛЕКТРОНА МЕТОДОМ МАГНЕТРОНА ВИЗНАЧЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ. ЕФЕКТ ХОЛЛА У НАПІВПРОВІДНИКАХ. ДОСЛІДЖЕННЯ НАМАГНІЧУВАННЯ ФЕРОМАГНЕТИКІВ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЗАКОНА КЮРІ - ВЕЙСА Повышение содержания какого газа в атмосфере приводит к парниковому эффекту? Строение, состав и структура земной коры Происхождение и классификациягорных пород Тектонические движения и дислокации горных пород. Продукты вулканической деятельности Береговые эрозионные процессы Морфометрические характеристики рек и водоемов. Регулирование стока водохранилищ Типы подземных вод. Классификация подземных вод. ТЕМА 6. Климатология и метеорология Общая характеристика солнечной радиации Видимость, закон ослабления радиации, фактор мутности. Радиационный баланс земной поверхности Непериодические изменения температуры. Заморозки. Типы годового хода температуры воздуха Суточный и годовой ход температуры почвы и водоемов. Общая характеристика влагооборота Географическое распределение характеристик влажности воздуха Описание отдельных видов облаков Облачность, её суточный и годовой ход Искусственное осаждение облаков Барическое поле. Горизонтальный барический градиент. Ветер. Скорость ветра. Направление ветра, роза ветров. Зональность в распределении давления и ветра. Внетропические циклоны и антициклоны. Роль почвы в биосферных процессах Основные типы почв и их распространение. Классификация геосистем. Понятие о ландшафте Функционирование и свойства ландшафта Организмы, чьи жизненные циклы связаны с землей (напр., яйца или личинки развиваются в земле) При поедании мяса животных (свинины), содержащих инкапсулированные личинки Введение. Теория политической географии История геополитической мысли и традиционные геополитические школы Современная геополитика, ее научные школы и направления исследований Геополитические коды и мировые порядки Динамика глобальной политической системы Методика политико-географического исследования государства Политико-географическое положение государства и его территория Исследование политических границ Функционализм в географическом государствоведении Эволюционизм в географическом государствоведении Морская политическая география Политико-географическая структура государственной территории Политическое ландшафтоведение География власти и элитогенеза Глава 4. Региональная политология Экономический аспект региональной политики Региональный политический процесс России (до августа 1991 г.) Особенности политического процесса в краях и областях (после августа 1991 г.) Отличительные особенности политического процесса в российских республиках Региональные элиты и внутриэлитные отношения Партии и общественно-политические движения на региональном уровне Теория электоральной географии. Географические закономерности голосований
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.24.100 (0.088 с.)