ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 1 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 1 Страница

ТЕМА 10. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ СУТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЙОГО РОЗВИТКУ Передумови формування висококваліфікованого керівника Економічні передумови становлення та суть маркетингу Концепції управління маркетингом Циклічність економічного розвитку та її причини Доходи населення і їх диференціація Заробітна плата: суть, форми і системи ТЕМА 13. ЗАЙНЯТІСТЬ І БЕЗРОБІТТЯ Державний бюджет і його структура Страхування в умовах ринкової економіки УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ» ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИ АНАЛІТИК З ПИТАНЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Організаційно – штатна структура Управління захисту інформації департаменту безпеки Сутність,характеристика,склад державних видатків. Класифікація державних видатків. Сутність і принципи кошторисного фінансування. Кошторис: види та його основні елементи. Сутність і роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Об’єктивна необхідність їх створення Класифікація державних цільових фондів,доходи та витрати державних цільових фондів. Проблеми і перспективи їхнього функціонування Методи і форми фінансування державних витрат. Бюджетні кредити. Державні дотації. Державні гарантії. Економічна сутність державних доходів. Значення державних доходів. Централізовані державні доходи : доходи державного бюджету, державний кредит, доходи державних цільових фондів. Методи формування доходів державного бюджету. Податкові надходження. Державні позики,емісійний дохід та їх значення у системі доходів бюджетів. Неподаткові доходи бюджету,їх склад і призначення. Доходи державних підприємств та організацій – складова частина державних доходів. Охарактеризуйте історичні аспекти розвитку фінансового менеджменту. Поняття фінансового менеджменту підприємств, місце фінансового менеджменту у загальній системі управління підприємством Тема 4: Державні бюджетні фонди. Частина І. Комплексний аналіз господарської діяльності підприємства Частина ІІ. Факторний аналіз Розкрийте сутність фінансового менеджменту як системи управління. Яким чином відбувається визначення теперішньої вартості грошей у фінансових розрахунках Поясніть яким чином здійснюється управління дебіторською заборгованістю. Розкрийте сутність управління грошовими коштами. Дайте характеристику впливу інфляції на прийняття фінансових рішень. Розкрийте форми фінансового інвестування. Проілюструйте класифікацію грошових потоків. Охарактеризуйте підприємницький ризик. Розкрийте сутність поглибленого операційного аналізу. Розкрийте сутність норми розподілу прибутку і внутрішніх темпів росту власного капіталу Класифікацію фінансових ризиків Поясніть у чому полягає економічна сутність фінансових ризиків Охарактеризуйте фінансове прогнозування дивідендних виплат Охарактеризуйте чистий оборотний капітал і поточні фінансові потреби підприємства. Перерахуйте і розкрийте форми реального інвестування І Комунальна власність та ії форми Оцінка ефективності використання комунального кредиту як інституту місцевих фінансів Зарубіжний досвід розвитку комунального кредиту Л.1.1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Способи виявлення потенційно – небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки. Характеристика зон радіоактивного забруднення. Л.3. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС. Поняття державного резерву, його склад, призначення. Утримання і розвиток системи державного резерву. Аналіз ділової активності підприємства Прогнозні показники діяльності, ділової активності та ефективності господарювання ТОВ «Корсар» на 2013 рік РОЗДІЛ 1. ВИНИКНЕННЯ, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Поняття, сутність та виникнення грошей Створення та розвиток грошової системи незалежної України Банкнота - це вексель банку, за яким пред'явник може в будь-який час одержати гроші і яким банк замінює комерційний вексель. Проблеми розвитку грошової системи України Державне регулювання грошової системи України Професійні завдання актуаріїв. Підготовка і сертифікація спеціалістів актуарної науки. Порядок визначення страхових тарифів. Визначення тарифної нетто-ставки з діючих ризикових видів страхування. Визначення тарифних ставок для нових видів страхування. Показники надійності страхових компаній. Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ «БІОФАРМА» Показники фінансової стійкості Товариства за 2012-2013рр. Львівський інститут банківської справи ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ Похідні фінансові інструменти Активи призначені для продажу МСБО 23 'Витрати на позики' (Переглянутий) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АТ «Райффайзен Банк Аваль» Заборгованість кредитних установ та кредити клієнтам Iii. Операційна оренда – Банк як орендар Поняття та економічна сутність санації підприємства. Основні завдання санаційного аудиту. Выпускная квалификационная работа Понятие, элементы, виды кредитных портфелей Кредитный риск и его влияние на качество кредитного портфеля Нормативно-правовое регулирование кредитных операций банка Показатели оценки качества кредитного портфеля Методы управления качеством кредитного портфеля Анализ кредитных операций банка Оценка качества кредитного портфеля ПАО Сбербанк СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Роль місцевих фінансів в соціально-економічному розвитку держави Функції МФ та їх дискусійні аспекти Правове регламентування МФ та шляхи його вдосконалення Комунальний кредит і його форми в Україні. Місцевий борг Місцеві податки і збори в Україні Економічний зміст та складові частини місцевих бюджетів, їх характеристика. Дефіцит МБ та його покриття. Склад, структура та роль місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку держави Характеристика видатків, що враховуються при визначення міжбюджетних трансфертів та їх розподіл між видатками МБ Призначення та склад видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів Складання проекту МБ та його затвердження Повноваження учасників бюджетного процесу на місцевому рівні Основні завдання та компетенція Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим Проблеми зміцнення доходної бази місцевих бюджетів Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів та розрахунок її показників Організація фінансового контролю на місцевому рівні Поняття проекту, його основні ознаки та класифікація. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень. Методи оцінки ефективності проектів: розрахунок чистої приведеної вартості, внутрішньої норми доходності (рентабельності), періоду окупності, індексу доходності та аналіз беззбитковості. Основні типи організаційних структур управління проектами, їх переваги та недоліки Показники діяльності проекту. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств Порядок порушення справи про банкрутство Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства Зміст, особливості та класифікація послуг. Правове забезпечення банківської діяльності Основи функціонування ринку комерційних послуг із цінних паперів Операції на міжбанківському валютному ринку. Торгівля іноземною валютою на території України Ощадні (депозитні) сертифікати. Між банк.кредити та їх вилди. Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Банківські гарантіі та поручительства, їх види. Зміст і послідовність зд-ня факторинг.операцій. Кредити, повяз.з вексельним обігом. Осн типи грош с-м та їх еволюція. Платіжний баланс. Золотовал.резерви. Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші. Стадії та закономірн.руху кредиту. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види Охарактеризуйте зміст економічної категорії “інвестиції”. Спеціальні економічні зони (СЕЗ). Механізм ціноутворення в інвестиційній сфері. Охарактеризуйте особливості іпотечного кредитування. Не слід забувати, що цб є і органом банківського рег і нагляду, органом вал регул, банкіром і фін агентом уряду, тощо. Кейнсіанський та монетар підходи до ГКП Організація с-ми банк регул-ня. Реєстрація банків з іноз к-лом. Інформац забезпеч банк нагляду НБУ. Напрямки розвитку теорії грошей Сучасний монетаризм як альтернативний напрямок кількісної теорії грошей Причини виникнення і основні положення кейнсіансько-неокласичного синтезу Поняття грошового обороту як процесу руху грошей Маса грошей, що обслуговує грошовий обіг та її склад Основні економічні закони кількості грошей Механізм поповнення маси грошей в обігу Економічний зміст та склад грошового ринку Суть та механізм визначення пропозиції грошей Рівновага на грошовому ринку Формування грошової системи України ТЕМА 6. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Наслідки інфляції та антиінфляційна політика Грошові реформи та методи їх проведення Особливості проведення грошової реформи в Україні ТЕМА 7. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Теоретичні концепції кредиту Характеристика функцій кредиту та принципи кредитування Процент за кредит і фактори, що його визначають Поняття та структура кредитної системи Призначення та функції центрального банку Активні операції комерційних банків Розрахунково-касове обслуговування клієнтів ТЕМА 10. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС ТЕМА 11. МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути Банк міжнародних розрахунків Теоретичні засади дивідендної політики. Сутність та мета бюджетування капітальних вкладень. Конкурентна позиція, як важливий фактор направлення довгострокових вкладень у реальні активи. Оцінка вартості інвестицій у реальні активи. Звіт про прибутки та збитки. Формула визначення терміну окупності проекту. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ Методика оцінки кредитоспроможності позичальника фізичної особи Аналіз кредитоспроможності позичальника ВАТ «Ощадбанк» Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальника Перспективи та шляхи вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИ Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління Соціально-психологічні методи управління ПРОГРАММА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ Перечень вопросов по специальности «Финансы и кредит» Перечень вопросов по специализации «Финансовый менеджмент» Перечень вопросов по специализации «Страхование» Книги, учебники, статьи, учебные пособия. Индивидуальная работа к разделу 1. Индивидуальная работа к разделу 2 Индивидуальная работа к разделу 4. Направления использования средств Стабилизационного фонда РФ Охарактеризуйте динамику доходов и расходов Пенсионного фонда РФ за Правове забезпечення діяльності приватних підприємств Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ПП «Молокозавод-Олком» РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП «Молокозавод-Олком» ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ АППБ « АВАЛЬ» Основні засади ефективності кредитних відносин та ефективність форвардного кредитування Розширення сфери застосування іпотечного кредитування, як джерела збільшення прибутку Розділ 1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства Підходи до визначення «конкурентоспроможність потенціалу підприємства» Підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Розрахунок показників конкурентоспроможності потенціалу підприємства Напрями щодо покращення рівня конкурентоспроможності підприємства МЕТА, ЕТАПИ І ЦІЛІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ФЗ Проведення: д-т рахунку «Витрати виробництва (собівартість) і к-т рахунку «Кредиторська заборгованість» тощо. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКУ НА АКЦІЮ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКІВ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, УМОВИ, ФОРМИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ. ВІДОБРАЖЕННЯ НА СХЕМАХ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКУ ЗІ СТВОРЕННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. ВІДОБРАЖЕННЯ НА СХЕМАХ РАХУНКІВ Корпорації – основа підприємницької діяльності в ринковому середовищі. Характеристика основних типів дочірніх підприємств, які створюються за кордоном українськими підприємствами Регулювання функціонування об’єднань підприємств (портфельна стратегія). Особливості функціонування ТНК в нових індустріальних країнах. Відмінності стратегічних альянсів (міжнародні, національні). ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ Тема 4. Адаптація вітчизняної податкової системи до загальноприйнятих норм і правил європейської практики Тема 14. Податкові системи Словаччини, Словенії, Угорщини Розподіл балів з навчальної дисципліни Теоретичні основи рентабельності. Основні моделі прогнозування банкрутства Аналіз коефіцієнтів рентабельності ПП «Арка» Шляхи підвищення рівня рентабельності ПП «Релакс» Шляхи уникнення банкрутства ПП «Арка» Для проведення державної атестації випускників Вищих навчальних закладів системи підготовки молодших спеціалістів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» Вищим органом державного фінансово-економічного контролю в З дисципліни «Бюджетна система» Яким чином поділяються неподаткові надходження бюджету? З якою метою здійснюють перерахунок ПДФО? Найбільш ліквідні активи, які належно використовуються для повернення вкладів, здійснення платежів, але не приносять значних доходів – це У якому розмірі може бути виданий кредит НБУ під заставу цінних паперів уряду? Яку відповідальність несе працівник, якщо за його провини зіпсоване обладнання? Тема: Основи техніки безпеки РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА кредитного модуля Управління інноваційною діяльністю», Додаткова література: 15,16,20,22 ІV.4. індивідуальні завдання Приклад завдань другої частини розрахунково-графічної роботи Затверджено на засіданні кафедри фінансів. Звіт про фінансові результати Аналіз структури та динаміки джерел формування та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства Експрес-аналіз фінансових результатів діяльності підприємства Аналіз ліквідності підприємства Підприємства у 2013 - 2014 роках Сутність та види послуг. Ринок послуг та його структура. Фінансові послуги як операції з фінансовими активами. Основні ознаки фінансових послуг. Недержавні пенсійні фонди: особливості створення та діяльності. Види лізингу, їх характеристика. У формулі розрахунку якого з показників ліквідності та платоспроможності в чисельнику відображається величина робочого капіталу? При дослідженні кредитоспроможності клієнта рекомендують звернути увагу на такі моменти оцінки пасиву балансу Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств ДОНБАСЬКИЙ ІНСТИТУТ ТЕХНІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Основні напрями і види фінансового аналізу Методи і моделі фінансового аналізу Звіт про власний капітал (ф. № 4) АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА Коефіцієнт поточної ліквідності (поточного покриття, загальної платоспроможності) Узагальнюючий показник ліквідності балансу Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат. Місце і роль кредитних операцій у банківській діяльності.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.036 с.)