ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 27 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 27 Страница

Тема 1 Сутність і функції грошей. 1.1. Походження грошей Тема 2 Грошовий обіг і грошова маса. 2.1 Характеристика і структура грошового обороту Форми безготівкових розрахунків Тема 3 Грошовий ринок. 3.1 Структура і суть грошового ринку. Об'єкти й суб'єкти Характеристика облікового ринку та його особливості Характеристика міжбанківського ринку.. Операції на міжбанківському ринку Тема 4 Грошові системи. 4.1 Поняття та елементи грошової системи Тема 5 Інфляція і грошові реформи. 5.1 Сутність і види інфляції Тема 6 Валютний ринок і валютні системи. 6.1 Валютна система та її елементи Тема 7 Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм. 7.1 Металістична теорія грошей Тема 8 Кредит у ринковій економіці. 8.1 Необхідність та сутність кредиту Тема 9 Фінансові посередники грошового ринку. 9.1 Фінансові посередники і їх місце у структурі фінансового ринку Тема 10 Центральні банки. 10.1 Загальна характеристика центральних банків Тема 11 Комерційні банки. 11.1 Класифікація і характеристика комерційних банків Доходи, видатки і ліквідність активів комерційних банків Тема 12 Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною. 12.1 Загальна характеристика міжнародних валютно-кредитних установ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ КОМПЛЕКС РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПРИ РЕЙТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ТЕМА 11. Валютний ринок і валютні системи (5 годин) ТЕМА 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною (7 годин) МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ ТА КРЕДИТ» Тести до теми 2 «грошовий обіг і грошова маса» Тести до теми 4 «грошові системи» Тести до теми 6 «валютний ринок і валютні системи» Тести до теми 7 «кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм» Тести до теми 8 «кредит у ринковій економіці» Тести до теми 11 «комерційні банки» Задачі модульний контроль № 1 Задачі модульний контроль № 2 Для всіх варіативних компонент ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Кредитні гроші: вексель, банкнота, чек. Специфічний характер вартості грошей Етапи еволюційного розвитку масштабу цін Функція засобу нагромадження ТЕМА 2. РОЛь ГРОШЕЙ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ ТЕМА 4. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ Суть і структура грошового ринку Рівновага на грошовому ринку та процент Поняття грошової системи та її елементи Державне регулювання грошової сфери Тема 7. валютний ринок і валютні системи Тема 8. механізм формування пропозиції грошеЙ та грошово-кредитна політика Тема 9. ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ Тема 10. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ КРЕДИТУ Тема 11. ФОРМИ, ВИДИ І РОЛЬ КРЕДИТУ Тема 12. теоретичні засади процента Тема 13. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ В СИСТЕМІ МОНЕТАРНОГО ТА БАНКІВСЬКОГО УПРАВЛІННЯ Тема 14. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ Класифікація фінансових посередників Співробітництво з Європейським інвестиційним банком ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ГРОШІ І КРЕДИТ» Розподіл балів при рейтинговій системі навчальної дисципліни на шість модулів Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ГРУПИ Кафедра фінансів, банківської справи та страхування Особливості обліку затрат на підприємстві Зміст та методи самофінансування Cash – flow як основа самофінансування Прибуток як основа самофінансування Варіативна компонента «Облік і аудит підприємницької діяльності», «Податковий контроль і аудит», «Аудит державних фінансів» ЗМ3 Інфляція та грошові реформи ЗМ(5) Тема 7. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм Економічні нормативи, що регламентують діяльність комерційних банків. Розподіл балів при рейтинговій системі навчальної дисципліни Форми і методи контролю оцінювання знань (для заочної форми навчання) Перелік питань до третього модульного контролю Суб’єктами цього ринку є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції купівлі-продажу грошей. Цілі та мотиви попиту на гроші. Тому будь-яка емісія грошей розглядається як зростання пропозиції грошей на грошовому ринку, а вилучення грошей з обороту – як скорочення пропозиції грошей. Загальні відомості про ДП «Олевський лісгосп АПК» Аналіз майна і джерел їх утворення Аналіз ліквідності та платоспроможності Аналіз фінансової стабільності Валові чисті виробничих товари Інноваційна та фінансова діяльність підприємства. Законодавча база охорони праці Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів Державні нормативні акти з охорони праці Земельно-имущественные отношения Методические указания по темам Охарактеризуйте основные международные финансово – кредитные организации. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Органічна структура капіталу. Регулятивний капітал. Показник миттєвої ліквідності (Н4) Аналіз доходів та витрат банку за формою одержання Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестиційного проекту Змістовий модуль 3. Оптимізація використання фінансових ресурсів в проектному фінансуванні. Індивідуальне науково-дослідне завдання Тема 5. Підрядні тендери та контракти Переваги контрактів з твердою ціною. Групи процесів управління проектами Окрему увагу треба звернути на наступне Змістовий модуль 2. Особливості управління проектами в проектному фінансуванні Характеристика ризиків проектного фінансування Теми індивідуальних науково-дослідницьких завдань ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Модуль 1. Теоретичні основи діяльності центрального банку Тема 2. Національний банк України – центральний банк держави Тема 4. Кредитне та розрахункове обслуговування державних і комерційних банків Змістовий модуль 2. Банківське регулювання та нагляд Модуль 2. Обслуговування уряду та грошово-кредитна політика Змістовий модуль 4. Грошово-кредитна політика Тема 10. Інструменти грошово-кредитної політики Основні функції центральних банків поділяються на регулятивні, контрольні та обслуговуючі. На які три види за формою власності можна поділити Ц.Б.? Керівні органи НБУ – Рада НБУ, Правління НБУ. Генеральний кредитний договір про надання НБУ кредитів овернайт укладається.. Методичні рекомендації до семінарського заняття по темі 6 Перелік індивідуальних завдань Розподiл навчальноi дисциплiни за видами занять Модуль 1. Теоретичні й методичні основи інвестиційного менеджменту Класифікація інвестицій за різними ознаками Інвестиційний ринок та його сегменти. Поняття та класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності Класифікація інституційних інвесторів Класифікація заходів державного регулювання інвестиційної діяльності Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. Види та форми реальних інвестицій Інвестиції в матеріальні активи (капітальні вкладення) Підходи до визначення сутності поняття «інновації» Класифікація інноваційних інвестицій Крива життєвого циклу інновації Класифікація портфелів цінних паперів Етапи формування портфеля фінансових інструментів Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути Сутність та форми іноземних інвестицій Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Вільні (спеціальні) економічні зони в Україні Компаундування та дисконтування Порядок урахування фактора інфляції Фактори, що визначають інвестиційну якість окремих фінансових інструментів інвестування Оцінка ризиків окремих фінансових інструментів інвестування Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту Оцінка ефективності інвестиційних проектів Основна навчальна література Характерні ознаки бюджетних відносин. Бюджетне субсидіювання та його види. Джерела формування доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Дисципліна Фінансовий аналіз Необоротні активи, аналіз їх динаміки і структури. Групування пасивів за ступенем терміновості оплати та їх характеристика. Кредитоспроможність та необхідність її оцінювання. Ділова активність підприємства та показники що її характеризують. Капітал підприємства його характеристика та економічна сутність. Власний капітал, його функції та складові. Характеристика власного капіталу та його складові Порядок збільшення або зменшення власного капіталу Внутрішні джерела фінансування підприємств та їх характеристика Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики Методи нарахування дивідендів, оподаткування дивідендів Порядок реорганізації підприємств шляхом злиття, шляхом приєднання Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства Необхідність, завдання і принципи експертної оцінки вартості підприємства Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролінгу Бюджетування на підприємстві. Принципи, способи бюджетування Вартість капіталу підприємства. Методичні підходи до оцінки вартості підприємств Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг Методи контролінгу. Методи фінансового прогнозування Визначення потреби підприємства в капіталі ТЕМА 5. Інфляція та грошові реформи ТЕМА 1. СУТЬ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ ГРОШЕЙ. ТЕМА 5. ІНФЛЯЦІЯ ГРОШОВІ РЕФОРМИ Тести для самоперевірки знань ТЕМА 8. КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ. Походження, сутність і види грошей Роль грошей в ринковій економіці Змістовий модуль 2. ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВІ ПОТОКИ Пропозиція грошей і механізм його формування Типи грошових систем і їх еволюція Грошово-кредитна політика, її цілі, типи, інструменти Види і методи вимірювання інфляції Державне регулювання інфляцією Змістовий модуль 6. КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ ТА СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Етапи еволюційного розвитку світової валютної системи Характеристика основних видів кредиту. Функції позикового проценту. Сутність та структура кредитної системи Інвестиційні компанії бувають відкритого й закритого типу. Страхові компанії та ломбарди Змістовий модуль 10. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Становлення центрального банку в Україні Основи організації і специфіка діяльності комерційних банків Світовий ринок позичкового капіталу і його структура Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) До самостійного вивчення дисципліни На чому базується вартість повноцінних і неповноцінних грошей? Структуризація грошового обороту за окремими секторами Процес грошово-кредитної мультиплікації (грн.) Яким чином збільшення пропозиції грошей впливає на швидкість їх обігу? Змістовий модуль 2. Механізм функціонування грошової системи Тема 5. Інфляція і грошові реформи Повзучої, галопуючої та гіперінфляції Як перекладається з латинської мови термін «інфляція»? Тема 7. Кількісна теорія грошей Тема 8. Необхідність та сутність кредиту Тема 9. Види, функції та роль кредиту Тема 10. Фінансові посередники на грошовому ринку Якими методами може здійснюватися рефінансування комерційних банків? Условия возникновения финансов и их признаки Финансы, как историческая категория Сущность финансов. Функции финансов Экономическая сущность и необходимость кредита Финансовая политика государства, ее виды и инструменты реализации Субъекты и структура органов управления государственными финансами Происхождение и функции денег Состав и структура муниципальных (местных) финансов YПРАBЛЕНИЕ ФИНАНСОB B ОТРАсЛИ СОЦ. СФЕРЫ Особенности организации финансов в акционерных обществах Собственные и заемные средства предприятий Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции Страховые услуги как часть рынка финансовых услуг. Финансовая инфраструктура: сущность, виды. Финансовая интеграция Российской Федерации в мировое финансовое сообщество. Основные фонды в системе финансов предприятий. Проблемы износа основных фондов россии. Для самостійного вивчення програмного матеріалу з теми Заочної форми навчання у сесійний період Приклади типових завдань, що виносяться на модуль Міністерство Освіти і Науки України Історичні передумови і розвиток фінансів Структури фінансової системи Організаційні основи функціонування фінансів підприємства Фінансові ресурси підприємств їхній склад і джерела формування Фінансові результати діяльності підприємтсва, їх характеристики Прибуткове оподаткування населення Податкова політика України на сучасному етапі Концептуальні засади та стратегія управління зовнішнім боргом України Стратегія розвитку ринку страхових послуг в Україні Класифікація фінансового ринку Інструменти ринку цінних паперів та загальна характеристика Лібералізація ринку фінансових послуг в Україні Міжнародні фінансові організації Ї інституції Сутність фінансового менеджменту. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. Стратегія та політика фінансового менеджменту. Фінансовими ресурсами підприємства називають грошові кошти, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній або тимчасовій основі. Склад і структура власного капіталу Формування статутного капіталу акціонерного товариства СУТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І СТРУКТУРА АКТИВІВ Основні засоби та інші необоротні активи ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ Тесты по теме «Деньги. Денежное обращение» Финансовая система, её звенья, финансовая политика Тест по темам «Бюджет и бюджетная система. Государственный и муниципальный кредит» Структурно-логічне місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців Майбутня вартість грошей – це сума інвестованих у теперішній час коштів, у яку вони перетворяться через певний період часу з урахуванням певної ставки процента. Ряд послідовних фіксованих платежів, здійснюваних через рівні проміжки часу, називають фінансовою рентою або ануїтетом. Облігація, викупна ціна яких відрізняється від номіналу. Ресурси для регіонального та місцевого розвитку Портфель проектів ЄІБ в Україні (2015) Виведення капіталів в офшори Industrial Sites in Zakarpattia oblast ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» Поняття, елементи і ознаки банківської системи Сучасні уявлення про сутність банку Сутність і структура банківської системи Структура та фукції банківської системи в економіці України
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.038 с.)