ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 4 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 4 Страница

ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ Суб'єкти і об'єкти фінансового ринку Законодавче регулювання процесів фінансового ринку Форми, напрями та органи державного регулювання Інструменти регулювання руху капіталу на рівні окремої країни Наднаціональні органи регулювання фінансових ринків ФІНАНСОВІ ІНСТИТУТИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ Тема 4. РИЗИК І ЦІНА КАПІТАЛУ Визначення ціни капіталу з урахуванням фактора часу Оцінювання вартості капіталу Ризик фінансових інструментів і його оцінювання РИНОК КАПІТАЛІВ І ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Фондовий ринок як складова ринку капіталу Оцінювання ефективності окремих фондових інструментів Тема 6. РИНОК ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ Інші види похідних фінансових інструментів Ринок похідних фінансових інструментів ГРОШОВИЙ І ВАЛЮТНИЙ РИНКИ. ФОНДОВА БІРЖА І БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ Попит і пропозиція на грошовому ринку Суб'єкти та об'єкт валютного ринку Валютний курс і його прогнозування Тема 9. ФОНДОВА БІРЖА І БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ Операційний механізм біржової торгівлі Види біржових угод та їх основні характеристики ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 4 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ТА ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Цілі і завдання НАВЧАЛЬНОЇ практики Структурно – логічна схема НАВЧАЛЬНОЇ практики Інститут харчових виробництв. Тема 5. Бібліотека університету і правила користування її фондами Тема 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» Розділ 2. Навчальна практика з інформатики (ІІ семестр ) Розділ 3. Навчальна практика з фінансів (ІV семестр ) Порядок проходження та керівництво практикою Сектор контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД Управління Пенсійного фонду України в місті (районі) Фінансове управління районної (міської) державної адміністрації Районна виконавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Міський (районний) центр зайнятості Аграрні підприємства за кордоном Розділ 7. Вимоги до оформлення звіту про практику ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОЇ ТА ПОТОЧНОЇ ВАРТОСТІ ПЛАТЕЖІВ ВСД(значения; предположения) ФУНКЦІЇ MS EXCEL ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ Лабораторна робота №1 Лабораторна робота №2 Лабораторна робота №5 Практична робота №1 Практична робота №2 Практична робота №5 Поняття, мета та значення державного фінансового контролю. Порядок складання Державного та місцевих бюджетів в Україні. Короткий конспект з курсу «Казначейська справа» Сутність, необхідність і становлення системи казначейського обслуговування бюджетних коштів Внутрішня платіжна система казначейства України ТЕМА 4. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів Обслуговування місцевих бюджетів за доходами Загальна характеристика виконання бюджетів за видатками Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами Облік та реєстрація бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах казначейства Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї Організація роботи органами Державної казначейської служби України щодо складання звітності про виконання державного бюджету Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів Центральна спілка споживчих товариств Новомосковський кооперативний коледж економіки та права Тема 1. Нормативно-правове регулювання казначейської справи в Україні Тема 2. Становлення та розвиток казначейської справи в Україні Листопад 1995 р. - грудень 1997 р. З 2001 р. починається новий етап у розвитку Державного казначейства України. Тема 3. Організаційна структура та бюджетні повноваження Державного казначейства в Україні Тема 4. Платіжна система виконання бюджетів Тема 5. Казначейське обслуговування бюджетів за доходами Управління фондом здійснює спеціальний орган — Пенсійний фонд України, підпорядкований Кабінету Міністрів України. Тема 6. Обслуговування бюджетів за видатками Тема 8. Бухгалтерський облік і звітність про виконання бюджетів Тема 9. Контроль у системі казначейства Методичні рекомендації щодо змісту курсової роботи Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства Методика оцінювання ризику неплатежів за товар Методика оцінювання інвестиційного ризику через багатоваріантний підхід до формування потоків грошових доходів Економічне обґрунтування господарського рішення щодо.. Додаток А. ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМА 1.1. ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ Етапи розвитку підприємств України Форми об’єднань підприємств. ТЕМА 1.2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Спеціалізація підприємств в об'єднаннях. Ринок і державне регулювання. Пряме економічне регулювання діяльності підприємств. Непряме економічне регулювання діяльності підприємств. Типи синергізму господарських комплексів міста Параметри самозбереження організації Класифікація комунікацій в організації. Методи формування комунікацій в організації і напрями комунікаційних потоків. Протиріччя в комунікаціях і методи управління ними Механізм використання матриці ефективності рівней протиріч. Організаційна культура й організаційне поводження. Ієрархія організаційної культури Процес управління організаційною культурою. Система управління холдингом Причини створення і механізм управління дочірньою фірмою. Механізм управління об'єднанням підприємств (корпорацією). Інформаційна модель управління об'єднанням підприємств. Поняття і сутність циклу «наука-виробництво». Характеристика об’єднань підприємств Поняття і сутність глобалізації. Діяльність транснаціональних корпорацій. Глобалізація та економіка України ТЕМА 4.3. СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ ПІДПРИЄМСТВ Особливості стратегічних альянсів у міжнародному бізнесі. Використання кластерного підходу для розвитку об'єднань підприємств. Зарубіжний досвід формування кластерів. Тема: Прийняття господарських рішень в умовах невизначеності та ризику Тема: Ризики у підприємницькій діяльності Тема: Основи ризик-менеджменту Фактори, що зумовлюють ризики Взаємозв'язок прибутку і ризику Загальна характеристика методів оцінювання ризиків Метод аналізу доцільності витрат Метод експертного оцінювання Інтегральне оцінювання ризику Оцінювання систематичного ризику Сутність, суб’єкти та основні інструменти грошового ринку, операції з ними. Національний банк України та Державне казначейство України як суб’єкти грошовому ринку. Основні інструменти грошового ринку, операції з ними. Національний банк України та Державне казначейство України як суб’єкти грошового ринку. Державне казначейство на грошовому ринку Користування кредитними картками. Кредит надається за таких умов: Особливості здійснення факторингових та лізингових послуг. Тема 1. Суть страхування як системи економічних відносин Форми і методи створення страхового фонду Тема 2. Ризики у страхуванні та ризик – менеджмент Тема 4. Юридичні основи та регулювання страхової діяльності в Україні Тема 5. Маркетинг у страхуванні Тема 6. Основні види страхування та їх характеристика Тема 7. Страхування кредитних та фінансових ризиків Тема 8. Основи перестрахування і співстрахування Особливості перестрахування ризиків у нерезидентів Співстрахування та механізм його дії Тема 9. Фінансово-економічна діяльність страховика ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Тема 1. Суть і функції фінансів. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва. Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. Тема 2. Фінансова політика держави. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Тема 3. Управління фінансами і фінансовий контроль. Необхідність і суть фінансового контролю. Види, форми і методи фінансового контролю. Призначення і роль державних фінансів. Суть та функції державного бюджету, його роль в соціально-економічних процесах. Бюджетна система та бюджетний устрій. Тема 6. Доходи і видатки Державного бюджету. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування. Соціально-економічна суть податків. Суть і значення державного кредиту. Фонд соціального страхування України, його функції, формування та використання. Тема 11. Фінанси підприємств. Економічна суть і значення страхування. Особливості страхового ринку України. Валютний ринок та валютні операції. Види цінних паперів, їх характеристика. Тема 14. Міжнародні фінанси. Методичні вказівки до вивчення курсу Організація фінансових відносин суб’єктів господарювання Організація фінансової діяльності підприємства Критерії прийняття фінансових рішень Складові та функції власного капіталу суб’єктів господарювання Зменшення статутного капіталу підприємств На практиці поширення набули два основні методи розрахунку Сash-flow від операційної діяльності: прямий та непрямий. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу Одержання банківського кредиту Залучення коштів за допомогою емісії облігацій Оцінка доцільності інвестицій у корпоративні права Порядок нарахування та форми виплати дивідендів Методи нарахування дивідендів Види ризиків і причини їх виникнення (продовження) Роль фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної діяльності Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг Теоретико-організаційні основи функціонування фінансового ринку Сфери та ланки фінансової системи Об’єктивна необхідність та функціональне призначення фінансового ринку Етапи становлення світового фінансового ринку Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання Доларова рестрикція і виникнення євродоларового ринку Падіння Бреттон-Вудської системи Фактори виникнення ринку Євродолара ЛЕКЦІЯ № 2.5. ДИНАМІКА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ ТА СЕНЬЙОРАЖУ Ставка відсотка та дисконтування Умова арбітражу та ефективний ринок Рівняння динаміки суспільного боргу Загальні умови стабілізації державного боргу Позики держави й накопичений борг Контрольні завдання та теми для обговорення Лекція 3. Державне регулювання ресурсів в галузі охорони здоров'я Роль держави та ринку в охороні здоров'я Фактори зміни ринкових механізмів в економіці охорони здоров'я Концептуально-методологічні засади аналізу державної політики та державного управління з перебудови галузі охорони здоров'я Фінансування галузі охорони здоров'я Вимоги до якості продуктів харчування, лікувальних засобів, медикаментів, водії, норми санітарного контролю Стандарти якості послуг з охорони здоров'я Лекція 4. Правове регулювання загальної середньої освіти в Україні Утворення та типи загальних середніх закладів освіти. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів. До складу підпису входять: найменування посади, особистий підпис, ініціали та прізвище особи, яка підписала документ. Перелік обов'язкової ділової документації Терміни зберігання ділової документації Лекція 1. (Тема 1.) Фінансова та кредитна система: сутність, елементи та етапи розвитку. Грошова система: поняття, основні елементи та етапи розвитку Поняття, структура, функції та етапи розвитку кредитної системи Види банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, їх місце у кредитній системі Для проведення СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Тема 7. Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів за видатками Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України Тема 8. Автоматизована система УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА У 677 Управління потенціалом підприємства: Методичні рекомендації до практичних занять. Уклад.: С.О. Ареф’єв Потенціал трудових ресурсів. ТЕМА 1: «ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 2: «ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 3: «ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ЙОГО ЗМІСТ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» ТЕМА 4: «КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ» ТЕМА 5: «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ» Циклова комісія економіки, маркетингу, обліку, фінансів та інформаційних технологій Організаційна структура банку, склад, розташування та взаємозв’язок основних структурних підрозділів. ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана» ТЕМА 14. Фінанси транснаціональних корпорацій. Тренінг оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (денна та вечірня форми навчання) Тема 1 Сутність міжнародних фінансів Тема 2 Міжнародний валютний ринок та основні операції, що на ньому здійснюються Тема 3 Міжнародний ринок цінних паперів Тема 6 Регіональні валютно-фінансові угрупування Вимоги до написання реферативних виступів Вимоги до написання контрольної роботи з дисципліни Країни з надмірною заборгованістю – це країни, в яких Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації Наслідки фінансової глобалізації Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргу Показники вимірювання зовнішнього боргу O спеціальних резервів, фінансованих через спеціальні комісійні, що перебувають у високоліквідній формі. Головним напрямом діяльності МАР є кредитування проектів у найменш кредитоспроможних країнах із метою їх економічного розвитку, підвищення продуктивності праці й рівня життя. Розрив контракту. Забезпечується захист від втрат, що виникають у разі неспроможності інвестора вплинути на рішення країни-акцептанта, яка відмовилася від контракту або розірвала його. Механізм резервування: країна на певний час бере свої кошти з фонду. При цьому виплата комісійних та нарахування відсотків не здійснюються. Забезпечення стабільності політичної влади, оскільки зміна влади тягне за собою передачу зовнішніх зобов'язань, включаючи державні позики. Характеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом Елементи валютно-фінансової системи Етапи світової валютної кризи Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзу Структура Європейської системи центральних банків Головні ставки монетарної політики Європейського центрального банку у 2000 році Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади Розрахунки за відкритим рахунком Документарні форми міжнародних розрахунків 6.4.1. Інкасо Види акредитивів у міжнародній практиці Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу Методичні підходи МВФ до формування платіжного балансу Організаційні основи складання платіжного балансу України Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.041 с.)