ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 4 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 4 Страница

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В КОМПАНІЯХ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Практика в Центральному депозитарії України Засади функціонування та сегментація фінансового ринку СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Порядок захисту дипломної роботи Порядок проходження переддипломної практики Етапи підготовки та захисту магістерської дипломної роботи (МДР) Вимоги до оформлення МАГІСТЕРСЬКОЇ дипломної роботи Оформлення та захист звіту з практики Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства БАНКІВСЬКА С-МА: ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ, ЦІЛІ, МЕХАНІЗМ Ф-ЦІОНУВАННЯ АУДИТ, ЙОГО ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНА С-МА ТА БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ ТА ДЕРЖ БОРГ. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ І СИСТЕМА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ. СУТЬ ГРОШЕЙ ТА КОНЦЕПЦІЇ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ Учасники проекту: їх склад та визначення ролі і відповідальності Внутрішнє та зовнішнє середовище (оточення) проекту: визначення та характеристика Реалізація готової продукції Курси по підвищенню кваліфікації Облік телефонних переговорів Аналіз динаміки показників фінансової звітності різних підприємств Поняття, предмет та метод фінансового права Місце фінансового права в національній системі права Поняття та класифікація фінансового контролю Поняття і зміст бюджетного процесу Порядок складання проекту бюджету Розгляд проекту та прийняття Закону про Державний бюджет України Виконання бюджету, включаючи внесення змін до Закону про Державний бюджет України Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні На підставі цієї інформації Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети. Фінанси як наукова дисципліна Фінансова політика, її зміст. Фінансова політика в Україні на різних етапах державотворення Сутність і види податків, їх функції. Елементи системи оподаткування Сутність і функції страхування. Страхові відносини Формування фінансових результатів господарської діяльності. Валютні ринки і валютне регулювання ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Міжнародні організації фінансового контролю У чому виявляється вплив фінансово-кредитних інститутів на сучасні Проведіть бенчмаркінг антициклічних заходів з подолання наслідків глобальної фінансової кризи в окремих національних економіках. Рахунок 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» Рахунок 30 «Каса» кореспондує Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» кореспондує Рахунок 41 «Пайовий капітал» кореспондує Рахунок 50 «Довгострокові позики» кореспондує Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» кореспондує Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» кореспондує Рахунок 90 «Собівартість реалізації» РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ EXCEL Из таблицы видно, что в оптимальном решении Ход выполнения лабораторной работы Сутність і властивості інвестиційного проекту Етапи інвестиційного проектування Фази реалізації інвестиційного проекту Розрахунок чистого прибутку та грошових потоків за схемою власного капіталу В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних? На яких постулатах базується класична кількісна теорія? Тема 6. Кредитні операції банків Визначення відсотків та погашувального боргу Біржові валютні, фондові та кредитні операції Забезпечення фінансової стійкості банку Модуль І: Правові основи економічної безпеки. ТЕМА 1: Основи економічної безпеки (4 години). ТЕМА 6: Інформація-важливий елемент економічної безпеки (4 години) ТЕМА 4: Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення економічної безпеки та протидії злочинам у сфері економіки. (8 годин). ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Комітет із економічно та фінансових питань Частина 6. Порядок роботи на засіданнях . Та методичний матеріал для складання звіту Перелік і методика виконання робіт передвипускної практики Методика розрахунку показників оцінки майнового стану підприємства джерел, Який наводЯть у дипломній роботі ТЕМА 1. Суть і функції фінансів ТЕМА 1. Сутьі функції фінансів Постановка проблеми класифікації Стан дослідження та історія проблеми Класифікація німецьких вчених Маржиналізм і класифікація економічних наук З історії української фінансової думки Загальне та специфічне в розвитку фінансової науки в Україні Формування і розвиток фінансової науки в СРСР Етапи становлення та розвитку фінансової науки в СРСР Дослідження в галузі історії фінансової науки Новітні уявлення вітчизняних учених про розвиток фінансової науки Розподіл - найважливіша стадія відтворювального процесу ТЕМА 3. Роль фінансів у суспільному відтворювальному процесі Фінансова система та її основні елементи Управління державними фінансами Управління корпоративними фінансами Сутність фінансів підприємств Вибір підприємствами організаційно-правових форм у процесі здійснення фінансово-господарської діяльності Роль фінансової роботи в управлінні підприємствами Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика Фінансові аспекти формування та функціонування основних засобів Фінансове забезпечення функціонування обігових коштів Витрати і доходи підприємства, їх класифікація Державний бюджет: суть та призначення Бюджетна система та державний устрій Розгляд та прийняття Державного бюджету України Державні фінанси провідних країн світу Поняття, призначення та функції міжнародних фінансів Загальна характеристика світового фінансового ринку Міжнародний ринок цінних паперів Міжнародні розрахунки та операції валютного ринку Еволюція розвитку міжнародної валютної системи Регулювання міжнародних фінансів Структурні зміни міжнародної фінансової системи в умовах глобалізації Соціально-економічний зміст і роль Структура національного страхового ринку та основні проблеми його розвитку Зарубіжна практика страхування Структура джерел фінансування інвестицій Власні інвестиційні джерела підприємств та механізми їх використання ТЕМА 10. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу Економічна суть фінансового ринку та його Класифікація фінансових ринків Цінні папери як основний інструмент фінансового ринку Державні фонди в Україні, види, розміри та методика нарахування внесків до них Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування Тема 2. Становлення та розвиток фінансової науки і еволюція її предмета в світлі історії економічної думки .28 Цель и задачи изучения финансовой науки. Категория: понятие, признаки. Система наиболее общих категорий. Особенности государственного устройства восточных деспотий в средние века. Азиатский способ производства. Финансовые взгляды маржиналистской школы: (представители, произведение, годы жизни). Основания. Страховой рынок: понятие, товары, организационные формы. Тема 1. Суть та функції грошей. Тема 6. Кредит у ринковій економіці Грошово - кредитна та фіскально - бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обюороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них. Особливості проведення грошової реформи в Україні. Поняття та економічна сутність інвестицій Джерела фінансування інвестицій Хто відноситься до суб'єктів малого підприємництва? Які ви знаєте критерії оцінки доходу? Вкажіть основні резерви зростання прибутку на підприємстві та методику їх розрахунку. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ Історія походження грошей. Сутність та концепції виникнення грошей. Сутність масштабу цін під час її еволюції Сутність і структура грошового обороту Грошова маса та її показники Сутність і структура грошового ринку та механізм його функціонування. Попит і пропозиція грошей. Грошово-кредитний мультиплікатор. Пропозиція грошей та механізм її формування Характеристика облікового ринку та його особливості. Характеристика та операції міжбанківського ринку. Поняття та елементи грошової системи Необхідність та сутність кредиту Роль кредиту в умовах ринкової економіки Позичковий відсоток, його сутність та основні види Поняття про кредитну систему Фінансові посередники та їхнє місце в структурі фінансового ринку Загальна характеристика центральних банків Національний банк України та його функції Валютна політика та роль Національного банку України в її реалізації Класифікація і характеристика комерційних банків Група Пасивні операції банків Група Активні операції банків Еволюція та розвиток комерційних банків в Україні Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України МОДУЛЬ І. ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Витяг зі Звіту про фінансові результати за другий рік Диаграммы типовой конфигурации системы Графические диаграммы бизнес-процессов (не включая методологию ARIS), входящие в состав типовой конфигурации программных модулей График-студио и График-студио Лайт системы Бизнес-инженер ХАРАКТЕРИСТИКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЧИННИКИ МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНОМУ РИНКУ Кредити, надані МВФ уряду України І СПЕЦІАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТА СТВОРЕННЯ, ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ З ЗАЛУЧЕННЯ. ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Тест 2. Капітал підприємства характеризує Тема 4. Внутр джерела фін-я під-в Тест 8. Які з наведених висловлювань правильні? Фінанси як наукова дисципліна. Фінансова наука, етапи її розвитку Суб’єкти страхування, їх обов’язки. Суть,функції і роль фінансового ринку в державі з ринковою економікою. Теоретичні основи фінансового менеджменту Визначити показники оборотних коштів? Розрахувати вивільнення оборотних коштів в результаті прискорення їх оборотності Діагностика конкурентного середовища Емоційний розвиток та поведінка Стислий зміст (анотація) дистанційного курсу. Поняття і сутність фінансів підприємств Управління фінансами підприємств Розрахунково-платіжна дисципліна Характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності Економічна сутність прибутку та його склад Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах України Суть і методи обчислення показників рентабельності Сутність оборотних коштів та їх організація Показники стану та ефективності використання оборотних коштів Як ви вважаєте, що можна віднести до фінансових ресурсів? (1,5 бал) Оборотні кошти – це: (1 бал) Обов’язкові відрахування, податки і збори, які залежать від заробітної плати та сплачуються при її виплаті. Порядок та визначення розміру єдиного соціального внеску Необхідність і сутність кредитування підприємств Банківське кредитування підприємств Небанківське кредитування підприємств Склад і структура основних фондів підприємства. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень Ремонт основних фондів і його фінансове забезпечення Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Показники фінансового стану підприємств Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства Цілі та завдання вивчення розділу Значення звіту про фінансових результатів (Ф№2): (1,5 бали) Як визначається балансова вартість груп основних фондів на початок звітного періоду?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.028 с.)