ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 18 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 18 Страница

Перевірку зошитів зі спеціалізованих предметів, класне керівництво, завідування Класне керівництво, завідування навчальними кабінетами, дослідними Витрати на роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин. Плати за скраплений газ, паливо та житлово-комунальні послуги на протязі Газ, паливо та житлово-комунальні послуги впродовж періоду виплати субсидії. Перелік теоретичних питань 1-го модуля Тестові завдання 1-го модуля ТЕМА 6. СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА Основні елементи національної і світової валютних систем Види валютних курсів (Бор. с.115) Міжнародна валютна ліквідність (МВЛ) Криза Бреттон-Вудської валютної системи ( 1967 – 1976 ) ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ За об’ємом і характером валютних операцій Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку. Становлення валютного ринку України Валютні операції комерційних банків України Тема 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Суперечливість процесу глобалізації. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення Міжнародні фінансові організації В цілому система контролінгу на підприємстві вирішує всі перераховані завдання, але розстановка акцентів може бути різною. Види контролінгу. Змістовна характеристика розділів контролінгу Тема 5. МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛІНГУ Тема 7. МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Сутність, призначення та функції державного бюджету Доходи і напрями видатків соціальних цільових фондів Доходи і напрями видатків економічних цільових фондів Державний борг та методи управління ним Зведений підрахунок резервів збільшення прибутку Розділ ІІ. Аналіз фінансового стану туристичних Аналіз показників ліквідності Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції і роль Головні напрями фінансового впливу на процеси суспільного розвитку Принципи фінансової політики Сфери і ланки фінансової системи, їх характеристика Доходи та витрати підприємства Інші доходи (75) капіталі (96) Права органів Державної податкової служби Сутність і призначення бюджету держави Стадії бюджетного процесу в Україні ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Економічна сутність і роль державного кредиту Класифікація державних позик Доходи та витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави Фонд соціального захисту інвалідів Основні терміни і поняття, які використовуються у страхуванні Поняття і організація страхового ринку України Ринок грошей та кредитних ресурсів Міжнародні фінансові організації та міжнародні фінансові інституції До БЛОКУ змістовнИх модулІВ № 1 Змістовний модуль № 5. Структуризація проекту Божьи принципы создания семьи И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему. Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приобретаемы были, Благополучный брак - это труд Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Поняттябюджетноїсистеми і характеристика її ланок. Характеристика економічної класифікації видатків. Державний борг та видатки на його обслуговування Бюджет розвитку місцевих бюджетів Видатки на науку та освіту, на утримання установ охорони здоров'я. Сутність бюджету як економічної категорії РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Показники оцінки ефективності проектів. Урахування зміни вартості грошей у часі РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ ТА ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ Вихідні дані для проектів промислового підприємства «Б» Оцінка цінних паперів підприємства Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції Кредити, що надані органам місцевого самоврядування Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади Комісійні витрати за операціями з філіями банку ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА З рахунками бухгалтерського обліку Методика підготовки Звіту про фінансові результати Балансове узагальнення показників Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів Методика підготовки Звіту про власний капітал. Основні елементи облікової політики Критерії визначення звітних географічних сегментів. Вихідні дані про доходи сегментів Консолідованої фінансової звітності Принципи консолідації фінансової звітності Звіт про фінансові результати (ф. № 2-мс) ФІНАСНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕЖД Скільки областей нараховується зараз в Україні? Утворіть хронологічний ланцюжок із таких подій історії Західної України у міжвоєнний період Вкажіть прізвище діяча національно-визвольної боротьби українського народу, який був командиром Куреня (згодом Корпусу) січових стрільців. THE UK FINANCIAL SYSTEM AND FINANCIAL INTERMEDIARIES Ex.8. Read the text about HM Treasury and dwell upon its role, aims and main responsibilities. Ex. 10. Match terms to their definitions Розрахунок показників, які характеризують рівень ділової активності банку ТЕМА. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОЗАОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ Класифікація позаоборотних активів підприємства. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів підприємства. Управління фінансуванням відновлення позаоборотних активів Объем и структура курсовой работы. Заочного отделения специальности 080105 «Финансы и кредит» Место и значение финансов в системе денежных отношений Формы и виды социальной защиты безработных граждан и членов их семей. Влияние финансов на совершенствование материально-технической базы общественного производства. Основные направления налоговой политики в Российской Федерации на 2009-2011гг. Тема 1. Сущность финансов. Финансовая система Тема 2. Управление финансами Назаров, Н.Н. Понятия «финансовая система» и «бюджетная система» в теории финансов / Н.Н. Назаров, М.И. Канкулова // Финансы и кредит. – 2004. - №19. Агресивний (спекулятивний) портфель Базельським комітетом з банківського нагляду виділено основні методи оцінювання операційного ризику Операційно-технологічні ризики поділяються на ТЕМА 15. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту ТЕМА 16. ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ: ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ВАРТОСТІ ІМПОРТНОГО ПАРИТЕТУ На прикладі ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» Загальна характеристика ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» Загальні показників фінансової стійкості ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» за 2011-2012 роки Аналіз власних оборотних засобів Аналіз кредиторської заборгованості Аналіз показників для виявлення ознак фіктивного банкрутства ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» за 2011-2012 роки Заходи фінансового менеджменту для покращення фінансово-господарського стану ПрАТ «Костопільський завод скловиробів» Розрахунково – аналітична записка ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Оцінка необоротних активів за 2010 рік Структура джерел формування майна підприємства за 2010рік Аналіз фінансової стійкості підприємства Прогнозування банкрутства підприємства З виконання бакалаврських робіт і підготовки до складання комплексного державного іспиту з фахових дисциплін ВИРОБНИЧІ ФУНКЦІЇ, ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ Здатності вирішувати проблеми і задачі соціальної діяльності та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей Вимоги до технічного оформлення бакалаврської роботи Процедура прилюдного захисту бакалаврської роботи ІІІ. Підручники, навч. Посібники, монографії Зразок заяви про затвердження теми бакалаврської роботи Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводиться у бакалаврській роботі Зразок завдання на виконання бакалаврської роботи Матрица комплексного управ-ия тек. активами и пассивами. Финансовые технологии: общие понятия. Определение и структура бюджета коммерческой организации. Управление собственным капиталом предприятия Изменение срока уплаты налога, сбора, пени. РОЗДІЛ I. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ. Організаційно-правова характеристика ДП «Ємільчинське лісове господарство». Характеристика об’єктів господарської діяльності підприємства Основні економічні показники господарської діяльності підприємства Побудова інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство». Побудова графоаналітичної моделі «Квадрат потенціалу» оцінки потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство» Виробництво, розподіл та збут продукції Шляхи вдосконалення процесу формування та розвитку потенціалу ДП «Ємільчинське лісове господарство» САМОКОНТРОЛЬ: СО-ЗАВИСИМОСТИ Физически, мы обнаруживаем, что существует аллергическая реакция тела. Духовно говоря, я определю дисгармонию как «блокировку духа». Бессилие в отличие от беспомощности Прекратить верить в то, во что мы не верим Сила более могущественная, чем мы сами Решили настолько доверить Богу заботу о своей душе и своей жизни, насколько мы поняли Его. Мой третий шаг по-настоящему А теперь, как мне это сделать? Что хорошего будет в том, что я вышибу дверь этого «загона стыда», и все это ужасное и гадкое, связывающее меня с прошлым, вырвется оттуда и набросится на меня? Тщательно и непредвзято исследовали себя. Примирения, обиды, недостатки Иисус хочет, чтобы Его Тело было настолько свободным. Признали перед Богом, собой и людьми истинную природу своих заблуждений. Обиды — это непросто. «Да, — скажете вы, — мой отец порол меня». Поэтому, когда мы смотрим на Бога, мы смотрим на Него сквозь призму своего багажа. Как правило, это тот вид смирения, который демонстрирует большинство из нас. Мы забываем о последствиях — просто упиваемся жалостью к себе. Смиренно попросили Его удалить наши недостатки. Вот что велит нам ядовитый стыд. Проверьте себя: список примирений За исключением случаев, когда это может повредить им Сделать все возможное, чтобы возместить нанесенный этим людям ущерб, за Без обиняков признали те случаи, когда были неправы Чтобы полнее контактировать с Богом Молились и размышляли, чтобы полнее контактировать с Богом, настолько, Во всем следовать этим принципам Тема 1. Возникновение, сущность, функции и роль денег Тема 17. Пассивные операции коммерческих банков ВИХІДНІ ДАНІ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ Аналіз використання трудових ресурсів і рівня продуктивності праці Аналіз використання основних фондів Вплив факторів на собівартість продукції АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Аналіз обсягів операційної діяльності ВАТ «Фармак» Тема 9. Проблеми і перспективи інтеграції України в систему світових фінансів Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки Тема 2. Методологічно-правові засади фінансової політики сучасної України. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни Тема 7. Інноваційно-інвестиційна політика держави Тема 1. Сутність державної фінансово-економічної політики та механізми її реалізації ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАУКОВО - ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ МЕТОДИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ Економіка та підприємництво”, ТЕМА 6. Фінанси домогосподарств Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки Етапи написання курсової роботи Склад та зміст курсової роботи АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 1. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ Тема 2. Грошові надходження підприємств Провести розрахунок амортизаційних відрахувань за нормами, що діють у поточному році. Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ За даними отриманих значень дати характеристику залежності підприємства від довгострокових зобов’язань, рівню ризику втрати платоспроможності. Сутність та особливості здійснення фінансових інвестицій. Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій. Завдання 2. Вирішить задачу на складання балансу підприємства Задача 1. Складіть Баланс підприємства за наведеними даними. Задача 10. Складіть Баланс підприємства за наведеними даними. Задача 9. Складання прогнозного звіту про фінансові результати Для самостійного вивчення дисципліни МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РГЗ Аналіз фінансової стійкості підприємства. Тема 6. Ризики в банківській діяльності та методи їх аналізу Судження щодо ризику активів буде зроблене в темі 6. Інтегрована структура активів банку Показник адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності (Н2) Нормативне значення нормативу Н2 діючих банків має бути не меншим, ніж 8 відсотків, починаючи з 01.03.2004 - не меншим, ніж 10 відсотків. Контроль за дотриманням банками нормативів обов'язкового резервування Ризик зміни процентної ставки – це наявний або потенційний ризик для надходжень або капіталу, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок. Основні показники оцінки кредитного ризику ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ І БАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ Модуль І. Теоретичні основи організації кредитування і банківських розрахунків Тема 2. Технології банківського кредитування Тема 3. Кредитний ризик та забезпечення повернення банківських кредитів Строковість кредиту, інвестиція, споживчий кредит, овердрафт, факторинг, форвейтинг, лізиг фінансовий, кредитна лінія, пов’язана особа, інсайдер. Змістовий модуль 2. Організація банківських розрахунків Тема 7. Касові операції банку Якість управління кредитним ризиком Методика оцінки фінансового стану отримувача - юридичної особи. Теоретичне значення – менше або дорівнює 1. Методика оцінки фінансового стану отримувача - фізичної особи. Тема 4. Банківське кредитування Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів Теми індивідуальних та науково-дослідних завдань Економічна сутність і значення споживчого кредитування Класифікація та особливості споживчого кредитування Розділ 2. Аналіз діючого механізму споживчого кредитування в Україні Етапи організації споживчого кредитування Динаміка якості споживчих кредитів наданих Знания, умения и навыки, формируемые на практике Основные учебники и учебные пособия II Структура курсової роботи Аналіз і оцінка стану ділової активності підприємства Комплексний аналіз і оцінка фінансового стану підприємства Визначення порогу рентабельності й зони беззбиткової діяльності підприємства Фінансова діагностика необхідності та рівня ефективності впровадження інвестиційно-інноваційного проекту Програма навчальної дисципліни ФІНАНСИ» Тема 7. Бюджет і бюджетна система Тема 16. Страхування. Страховий ринок ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.163.213.149 (0.042 с.)