ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 18 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 18 Страница

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРОЦЕС ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА FINANCE AND FINANCIAL SYSTEM Fill each gap with a suitable word from the box. Sum up the text in 5-7 sentences. Present your summary in class. IMF’S SUPPORT FOR UKRAINIAN REFORMS TRADING IN THE FOREIGN EXCHANGE MARKET CORNERSTONE OF THE GLOBAL FINANCIAL MARKET THE CORPORATE SECURITIES MARKET IN UKRAINE What can guarantee the success of the issue? E) liabilities of the enterprise ACCOUNTING PRINCIPLES AND CONCEPTS Financial Statements And Their Elements PHRASEOLOGY OF REPORTS AND SPEECHES DEGREES OF COMPARISON OF ADECTIVES AND ADVERBS THE FUNCTIONS OF THE VERB «TO BE» THE OBJECTIVE INFINITIVECOMPLEX Економіка та підприємництво”, ТЕМА 6. Фінанси домогосподарств ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП Тема 1. Вступ. Предмет та завдання фінансової науки Тема 9. Місцеві фінанси. Фінансове вирівнювання та бюджетний федералізм СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ Розподіл навчальних годин для денної форми навчання Тема 1 Сутність та призначення фінансів Тема 10 Державні доходи і видатки Перелік питань залікового кредиту, що виноситься на самостійне опрацювання Перелік контрольних питань для підсумкового модульного контролю Специальности 080105 «Финансы и кредит» Тема 1 Финансы как стоимостная категория Тема 18 Государственный кредит Назовите самый крупный внебюджетный фонд в Великобритании? (указать один пункт) Трансферты регионам выделяются для: (указать один пункт) Сутність і роль міжнародних фінансів. Міжнародна фінансова політика, її типи та інструменти. Фінанси як економічна категорія, взаємозв’язок фінансів та інших економічних категорій. Поняття про бюджетну систему. Види бюджетів Складові облікового прибутку підприємства, їх характеристика. Тема 1. Возникновение финансов и развитие науки о финансах. Тема 2. Финансы в системе производственных отношений. Тема 33. Финансы организаций реального сектора экономики. Сукупністю державних фінансових інститутів Від’ємного сальдо платіжного балансу. Міністерству фінансів України Регулювання доходів та видатків державного бюджету Раздел III. Материалы тестовой системы и практикума по решению задач и темам лекций Раздел IV. Словарь основных терминов (глоссарий) Имени профессора И.И. Иванова» Выписка из ГОС ВПО специальности 080105 «Финансы и кредит» Тема 12. Сущность, значение и основы организации страхования Социально-экономических задач Тема 28. Финансовая система Японии Возможные критерии оценки курсовой работы К устному выступлению на семинарском занятии ФИНАНСЫ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. По реферированию основной и дополнительной литературы Подбор и изучение литературы. Модуль 2. Виконання індивідуальної роботи Модуль I. Особливості управління місцевими фінансами в умовах трансформаційної економіки Методичні рекомендації до виконання Індивідуальних завдань Перелік питань до заліку з дисципліни ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНИХ РОБІТ Сутність фінансового контролю Система управління державним боргом Характеристика діяльності МВФ Динаміка, склад і структура доходів місцевих бюджетів України Частина І Фінанси підприємств. Методи визнач. потреби в оборот. коштах. Фін. забезпеч. ремонту основних засобів. Державна фін. підтримка санаційного підпр-ва. Фін. діял. підпр-ва в системі функціональних завдань фін. управл. Збільш. статут. капіталу підпр-ва: цілі, джерела, методи. Оцінка доцільності фін. інвестицій. Аналіз платоспромож. підпр-ва. Показники низької платоспромож., оцінка можливості її відновл./втрати. Ек. сутність та види дебіторської заборгов.; оцінка причин її виникн., факторів, що вплив. на її величину. Тестові завдання до теми 1 «Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів». Тестові завдання до теми 5 «Податки» Тестові завдання до теми 8 «Місцеві фінанси» Організація виконання курсовоЇ роботи Розвиток фінансової науки у ХV—ХІХ ст. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація. Поняття про фінансові ресурси Поняття фінансової політики, її завдання та складові. Оборотні активи підприємства Показники дохідності підприємства. Економічна природа і функції бюджету Державний борг та причини його зростання Сутність і значення фінансового ринку. Становлення страхового ринку України Призначення і класифікація фінансового контролю Система державного фінансового контролю в Україні Міжнародний фінансовий ринок Средняя ликвидность денежного агрегата М2 меньше, чем М1 Разность между номинальной стоимостью бумажных денег и затратами на их выпуск Развитие безналичных расчетов Количество золота, добываемого в мире. Особенности в формировании и использовании фондов денежных средств. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Нескольких страховщиков и страхователей одновременно Купля-продажа ЦБ иностранной валюты на биржевом и межбанковском рынке те, кто живут процентами от своего капитала Глава 1.1. Социально-экономическая сущность финансов Глава 2.3. Государственные внебюджетные фонды Глава 2.6. Финансы хозяйствующих субъектов Направления финансовой политики государства Сущность и основные черты бюджета Виды государственных расходов Загальні ведення касових операцій п-в. Фактори,що формують прибуток п-ва. Система оподаткування юридичних осіб РОЗВИТОК КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ Поняття та функції фінансів підприємств. Управління грошовими потоками підприємств. Система безготівкових розрахунків: сутність та принципи функціонування Общегосударственные страховые и др. финансовые фонды Роль финансов в расширенном производстве. Финансы хозяйствующих субъектов: формы организации, особенности функционирования Высшие органы власти и управления, реализующие финансовую политику. Загальна теорія фінансів: ретроспективний огляд проблеми Характеристика принципів фінансів Будова фінансової системи України Типи фінансової політики на різних історичних етапах суспільного відтворення Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики Організаційно-правове забезпечення реалізації фінансової політики Організація управління фінансами в Україні. Фінансовий апарат та його функції Фінансовий контроль, його суть, завдання, принципи Поняття про аудит, його принципи, порядок проведення та перспективи розвитку в Україні Поняття фінансів підприємницьких структур, їх зміст, функції та сфери застосування Фінансові ресурси підприємств: джерела формування та напрями використання Принципи організації фінансів підприємницьких структур Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні підприємствами Державні доходи, методи їх мобілізації Державні витрати, їх економічне та соціальне значення Видатки на державне управління Видатки на розвиток економіки Сутність та призначення бюджету Бюджетна система України та принципи її побудови Бюджетний процес, його стадії та принципи Бюджетна реформа та напрями її проведення Державний бюджет країни (економічна природа та роль) Бюджетна класифікація, її структура та призначення Проблеми дефіциту бюджету, його причини та напрями скорочення Економічна сутність податків та їх призначення Функції податків. Принципи оподаткування Компетенції органів влади в сфері податкового регулювання Становлення і розвиток податкової системи України Місцеві бюджети - основа місцевих фінансів України Доходи та видатки місцевих бюджетів України Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування Фонд соціального страхування Фонд соціального страхування від нещасних випадків Економічна сутність та роль державного кредиту Структура державного боргу та механізм його функціонування Особливості управління державним боргом СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК Функції та принципи страхування Загальна характеристика страхового ринку, його структура та правові засади регулювання Ф Страховик (цедент, перестрахувальник), який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, лишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування. Сутність, визначення і складові фінансового ринку Характеристика суб'єктів фінансового ринку Інструменти фінансового ринку Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в Україні Фондова біржа як вторинний ринок обігу цінних паперів і проблеми її функціонування в Україні Економічна сутність та структура міжнародних фінансів Розширене відтворення та задоволення різноманітних потреб Для всіх напрямків підготовки Порядок та критерії поточного оцінювання знань Тема: Предмет фінансової науки. Фінансові категорії Підготовка експертної оцінки Критерії оцінювання екзаменаційних питань Для нефінансових спеціальностей Підготовка і презентація реферату та бібліографія (див.с.37) Економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових фондів. Категорія, яка являє собою загальний еквівалент, за допомогою якого вимірюють затрати праці виробників? Що в перекладі з латинського означає поняття «фінанси»? На якій стадії кругообігу капіталу відбувається розподіл фінансових результатів, здійснюються платежі до бюджету, створюються відповідні фонди? Законний платіжний засіб на території країни, що її випускає. Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки ВИНИКНЕННЯ І СУТНІСТЬ БЮДЖЕТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ Динаміка та структура податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів України у 2007-2010 рр. Доходи і видатки бюджетів соціальних Тематика і методичні рекомендації Аналіз сучасного стану розвитку ринку страхових послуг в Україні Порядок подання виконаної роботи і її захист ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНИХ РОБІТ Суть оборотних активів, їх склад і структура Умови та порядок отримання банківського кредиту Порядок погашення банківського кредиту Виписка з розрахункового чи іншого рахунка видається:? При обчисленні валового прибутку підприємства враховують. Виникненння і сутність фінансів Відтворювальна4.Стимулювання Особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм Склад і структура місцевих фінансів. Державні фонди цільового призначення в Україні та законодавче регулювання їх функціонування Еволюція розвитку, історичні передумови та етапи виникнення фінансів Податкове право і політика оподаткування в Україні Понятійний апарат: принцип збалансованості; профіцит бюджету; дефіцит бюджету; трансферти; чисте кредитування; стійкий дефіцит; тимчасовий бюджетний дефіцит; бюджетний секвестр; сеньйораж Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту Механізм реалізації фінансового менеджменту Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи Механізм та системи забезпечення фінансової безпеки держави ТЕМА 18: «ФІНАНСИ КРАЇН З РОЗВИНЕНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ» Основні характеристики створення і розвитку ЄС Організація, структура і динаміка союзного бюджету Формы государственного кредита. Доходы бюджетной системы: их классификация и характеристика. Элементы налога и их характеристика. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ Бюджет как основное звено системы финансов Моб.фондов Оптимиз. Произв Маркет Управл. фин. Економічна сутність фінансових категорій корпоративних фінансів. Поясніть відмінності між фін. методами, фін. важелями та фін. інструментами. Поясніть у чому відмінність між бюджетними надходженнями і доходами бюджету Поясніть відмінності між поточним і капітальним державним боргом. Фінансові ресурси місцевих органів влади, їх склад і структура. Сутність і специфічні ознаки страхування як фінансової категорії Суб’єкти бюджетного та податкового контролю, їх функції Функції та напрями діяльності МВФ РАЗДЕЛ 1:ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ. ТЕМА: Сущность и функции финансов. ВОПРОС: Бюджетная классификация. Вопрос: пенсионный фонд России и фонд социального страхования их формирование функции и использование. ВОПРОС: СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ КОРПОРАЦИЙ. З вибіркової навчальної дисципліни Фінансова аналітика та прогнозне оцінювання. Основні макроекономічні показники розвитку економіки Необхідність та призначення вивчення основних показників соціально-економічного розвитку країни. Потенційні перспективи та загрози соціально-економічного розвитку як в коротко-, так і в довготривалій перспективи. Зміст поняття інвестиційної привабливості. Особливості аналітичної оцінки інвестиційної привабливості Аналітична оцінка індексу людського розвитку в процесі розвитку економік. Корпоративна фінансова аналітика Лінія тренду як результат фінансової аналітики Система фінансових коефіцієнтів та їх аналітика Показники ефективності управління активами Характеристика власного капіталу підприємства Аналітика фінансів домогосподарств Класифікація доходів домогосподарств Фінансова поведінка домогосподарств Фінансова грамотність населення Мобілізація заощадження домогосподарств Тема. 15. Управління фінансами домашніх господарств: специфіка та сучасні пріоритети Ефективність використання фінансів домогосподарств Необходимость и сущность финансов, их специфические признаки. Финансовые ресурсы: сущность, виды, источники формирования и основные направления использования. Структура и участники финансового рынка. Прибыль и рентабельность коммерческой организации как показатели эффективности ее функционирования. Бюджет, его сущность, функции и роль в социально-экономическом развитии общества. Учебно – методические материалы к лекциям Объём курса по видам учебной работы и формы контроля Оборотный капитал предприятия Розглянуто на засіданні циклової
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.033 с.)