ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 17 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 17 Страница

Джерела фінансування дефіциту бюджету та їх класифікація. Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету. Економічна природа та роль державного кредиту. Форми державного кредиту та касифікація державних позик. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки. Формы текущего контроля успеваемости (БРС) Темы курсовых работ/проектов (КР/КП) Программное обеспечение и интернет - ресурсы ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ/ПРОЕКТОВ (КР/КП) Види банківських рахунків та порядок їх відкриття Непрямі податки та особливості впливу на фінансово - господарську діяльність підприємств Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Індивідуальний кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів VII. Залежно від цільового спрямування Оцінювання кредитоспроможності підприємства Фінансова стратегія підприємства. Порядок проведення фінансової санації. Порядок оголошення підприємства банкрутом. Для конкурсного фахового вступного випробування Яку частку банківських ресурсів складають залучені та запозичені кошти? Головною метою якого інвестиційного банківського портфелю є вкладення коштів в цінні напери новостворених компаній, вартість яких на момент придбання є недооціненою? Чим обмежується строк дисконтного кредиту? Понятие и сущность денег. Историческая эволюция денег. Особенности реализации функций денег в современных российских условиях. Количественное и качественное воздействие финансов на общественное воспроизводство и жизнь общества. Обязательное и добровольное страхование. Дополнительное пенсионное страхование. Понятие об актуарных расчетах в страховании жизни. Тема 1: Финансовый контроль в сфере формирования и использования бюджетных средств Тема 18: Методы финансового стимулирования предпринимательской деятельности Організаційна система фінансового управління Типова схема відділу фінансового менеджменту Фінансовий ліверидж та ефект фінансового важеля Управління інвестиційною діяльністю передбачає вирішення таких завдань: Финансы организаций. Цели принципы их функционирования. І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Система показників що характеризують ліквідність підприємства Методико-організаційні засади аналізу ліквідності підприємства Аналіз ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за 2010 та 2011 роки Обгрунтування необхідності підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» Финансовая система РФ: централизованные и децентрализованные финансы. Билет №1 Сущность финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства. Функции финансов. Билет № 2 История развития финансов и финансовой науки Финансы как особая форма экономических отношений. Специфические признаки финансов. Государственные и местные расходы, их экономическое и социальное значение. Сущность и значение государственного и муниципального кредита Взаємозв'язок між інвестуванням і фінансовими рішеннями. Реальні активи, їх визначення та класифікація. Специфічні ознаки інвестиційних проектів. Класифікація інвестиційних пропозицій. Чиста теперішня вартість: визначення, економічна сутність, формула. Види та операції комерційного банку Охарактеризуйте інкасацію грошових коштів інкасаторами банків. Висвітліть поняття та види цінних паперів. РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ Об’єктивна необхідність, сутність і функції податків. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи. ЇЇ місце в економічній системі держави. Відрахування від плати за транзит нафти, природного газу та аміаку. Роль страхування при переході до ринкових відносин. Для профиля «Финансы и кредит» Промежуточной аттестации по итогам освоения модуля Склад і структура доходів місцевих бюджетів Сутність держ кредиту ,його необхідність і роль у формуванні фін рес держ. Відмін держ кредиту від банківського . Методи управління державним боргом,їх характеристика Завдання і сфери діяльності Європейського банку реконструкції і розвитку Тема 4: «Бюджет, бюджетна сист.» Форми господарювання, хар-ка. Тема 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ Тема 6. ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА Складання проекту Державного бюджету Тема 8. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Тема 10. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ Тема 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ Складання комплексного (або тематичного) фінансового кросворду Методичні вказівки з написання курсової роботи Структура місцевих фінансових ресурсів Методичні рекомендації щодо вивчення Тема : Генезис і еволюція фінансів. Модульний контроль №1 з дисципліни «Фінанси» Тема 2. Фінансова система України Тема 6: Фінансове управління та фінансовий контроль Тема 12: Місцеві фінанси: їх місце та роль в економічній системі держави Класифікації доходів і видатків бюджету за бюджетною класифікацією України. Загальна характеристика методів оподаткування. Спрощена система оподаткування. Тема 14. Фінансовий аналіз стану активів Розподільча функція проявляється в тому, що за допомогою фінансів реалізуються послідовності розподілу національного до- Грошові розрахунки в діяльності підприємств Безготівкові операції та розрахунки Загальні принципи ведення касових операцій підприємством Визначення руху коштів внаслідок фінансової діяльності Система показників рентабельності Факторний аналіз динаміки прибутковості Загальна характеристика звіту про фінансові результати Етап 6. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду Розрахувати чисельник скоригованого ПНА Оподаткування прибутку підприємств Державної податкової адміністрації за станом розрахунків підприємств з бюджетом Попередня перевірка стану розрахунків підприємств з бюджетом Порядок відображення в актах документальних перевірок аналізу Використання непрямих методів перевірки при оподаткуванні податком на прибуток Нерозподілений прибуток за попередній рік Розрахунок дивідендів за акціями акціонерного товариства Повноваження і компетенція суб'єктів корпоративного управління фінансами Основні види фінансової звітності акціонерного товариства Порядок складання звіту про власний капітал Звіт про власний капітал за 1999 рік (тис. грн.) Інша звітність акціонерного товариства Джерела фінансування малого бізнесу в Україні Організація спрощеної системи оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва Політика формування власних фінансових ресурсів Капітальні вкладення і джерела їх фінансування Фінансова оцінка ефективності інвестицій в основний капітал Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями Взаємозв'язок фінансового й управлінського обліку та фінансової роботи і фінансового аналізу Експрес-аналіз фінансового стану підприємства Фінансова звітність підприємства як об'єкт фінансового аналізу Призначення балансу та його структура Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства Аналіз руху грошових коштів на підприємстві Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних засобів Страхова відповідальність та страхова оцінка майна підприємства Страховий захист власників товарів при перевезенні вантажів Встановлення величини страхового тарифу Суть та необхідність санації підприємств зі складним фінансовим станом Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів фінансової неспроможності підприємства Оцінка можливості банкрутства та підстави для порушення справи про банкрутство Порядок оголошення підприємства банкрутом і механізм розподілу конкурсної маси АНКЕТА НОМІНАЛЬНОГО УТРИМУВАЧА ВІДОМІСТЬ НАРАХУВАННЯіДОХОДІВ ЗА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ та самостійного опрацювання матеріалу теми Экономическая сущность финансов и денег в условиях рыночных отношений. Контроль налоговых органов по взиманию налогов. Виды кредитов, классификация, общие условия кредитования для предприятий. Виды деятельности банков: факторинг, лизинг, форфейтинг, траст. Формирование денежных доходов и фондов предприятия Фінансові резерви: призначення та характерні риси ТЕМА6. БЮДЖ.УСТРІЙ ТА БЮДЖ.С-МА УКР. Бюджетні права вищих органів законодавчої і вик.влади. Склад.дох.бюдж.згідно Бюдж.кодексу У. Внутр. та зовн. загрози фін. безпеці дер-ви. Соціально-економічна сутність податків Необхідність та сутність фінансів (35) Суть та особливості бюджетного процесу в Україні (35) ТЕМА 1: «ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ» Та етапи виникнення фінансів Тема 3: «Становлення та розвиток фінансової науки» Основні елементи сучасної фінансової думки Принципи побудови та структурні компоненти фінансової системи Особливості податкової системи України Податкове право і політика оподаткування України Сутність, значення та функції бюджету Бюджетний устрій і бюджетна система України Понятійний апарат: принцип збалансованості, профіцит бюджету, дефіцит бюджету, трансферти, чисте кредитування, стійкий дефіцит, тимчасовий бюджетний дефіцит, бюджетний секвестр, сеньйораж Місцеві бюджети, їх доходи і видатки Фінансові відносини суб'єктів господарювання Фінанси некомерційних установ і організацій ТЕМА 12: «ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ» Сутність і функції страхування. Основні терміни і поняття страхування Основні галузі та форми страхування Страховий ринок України на сучасному етапі Сутність та особливості функціонування фінансового ринку Регулювання фінансового ринку Міжнародні фінансові інституції Сутність і складові фінансової безпеки держави Види загроз фінансовій безпеці держави Склад і особливості функціонування фінансової системи Франції Перспективи інтеграції фінансів в державах ЄС Економетричне трактування ролі іноземного капіталу в ек розвитку з позицій країни-експортера Зовнішньоекономічний аспект марксистської теорії імперіалізму Фінансові мотиви ЗЕД підприємств. Аналіз фінансового стану, стійкості, ліквідності, платоспроможності підприємства Загальні теоретичні основи ефективності зовнішньоекономічної діяльності Показники бюджетної ефективності зовнішньої торгівлі Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у ЗЕД підприємств Відповідальність за порушення вал законодавства Оподаткування тов. в залежності від обраного митного режиму Економічний зміст поняття фін ризику. Осн критерії ризику Метод експертних оцінок, аналітичний метод оцінок ризику і метод проведення аналогій Фінанси як історична категорія. Історичні передумови виникнення і розвитку фінансів. Теоретичні аспекти аналізу фінансово-господарського стану підприємства на предмет виявлення ознак банкрутства Розкрийте сутність грошей та їх походження. Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи Методичні рекомендації ДО САМОСТІЙНОЇ Тема 6. Інфляція і грошові реформи Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин Приклади розв’язку типових задач Методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса Тема 11. Валютний ринок і валютні системи Ви – провідний спеціаліст фінансового департаменту. КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ Основні макроекономічні показники України у 2006-2010 рр. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ Комплексного практичного індивідуального завдання Основні макроекономічні показники розвитку України у 2006-2010 рр. Складання графіку погашення кредиту Сутність фінансів підприємств і їх функції. Організація та форми безготівкових розрахунків. Економічна характеристика та склад грошових надходжень підприємств. Розрахунок обсягу прибутку підприємства. Податок на додану вартість та методика його розрахунку Класифікація оборотних коштів. Види кредитів, які надаються підприємствам. Основні фонди – це позаоборотні активи. Знос та амортизація основних виробничих фондів ( ОВФ) Показники використання основних фондів Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства ЗАПОВНЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ І ЦИТАТ ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ (ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ДОДАТКИ) КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Тема: «Фінансова безпека держави» СТРУКТУРА, ОБСЯГИ ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ФІНАНСІВ Кафедра державно-правових дисциплін ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗАЛІК Мацелик М. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення податкового законодавства / М. Мацелик // Збірник наукових праць Академії ДПС України. – 2002. – 2 (16). – С. 280–284. ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ Об'єктивна необхідність та суть фінансів Взаємозв'язок і відмінності фінансів з іншими економічними категоріями Характеристика сфер і ланок фінансової системи Управління фінансами в Україні Фінансовий контроль: суть, види, форми та методи ТЕМА 4. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР Суть і зміст державних фінансів Структура бюджетної системи і принципи бюджетного устрою ТЕМА 7. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТЕМА 8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА Інституційна структура місцевих фінансів Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування та напрями використання ТЕМА 11. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ Економічна необхідність, суть, роль і значення страхування Поняття страхового ринку, його структура та розвиток в Україні Суть, механізм функціонування фінансового ринку Типи діаграм у табличному процесорі Еxcel та їх призначення. Прогамування обчислювальних процесів Варіанти завдань до розрахункової роботи Структура навчальної дисципліни «Фінанси» Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету України Для пiдготовки молодших спецiалiстiв Оцiнювання результатiв поточного i пiдсумкового контролю. Фінансові ресурси та їх призначення. Сутність, значення, види та напрямки фінансової політики. Сутність і методи управління фінансами. Внутрішня структура фінансової системи України, характеристика її сфер та ланок. Організаційна структура фінансової системи України. РУБIЖНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 4, 5, 6 Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. У статті 7 Податкового кодексу визначені загальні засади встановлення податків і зборів. Державний борг: сутність та основні форми Доходи і видатки місцевих бюджетів. Пенсійний фонд України, його функції, формування та використання. Сутність та необхідність функціонування фінансового ринку. Міжнародний фінансовий ринок. Бюджет місцевий – бюджет адміністративно-територіальної одиниці держави, яка підпорядковується місцевим органам влади. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ «ФІНАНСИ» Які основні елементи податку? Хто є платниками акцизного податку? Характеристика валютного ринку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.027 с.)