ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 38 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 38 Страница

Діагностика конкурентоспроможності підприємства Методи ранжування оцінюваних підприємств Діагностика виробничого потенціалу Змістовний модуль 2. Дівартості підприємства (бізнесу) Перший підхід. Аналіз ліквідності балансу підприємства шляхом групування та співставлення активів і пасивів. Другий підхід. Аналіз ліквідності балансу за допомогою коефіцієнтів Діагностика рентабельності діяльності підприємства Вимоги щодо написання індивідуальної роботи Бюджетний процес на загальнодержавному рівні Стадія 1. Складання проекту бюджету. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів Виконання Державного бюджету України за доходами Стадія 4. Складання звіту про виконання державного бюджету України і затвердження його Парламентом – остання стадія бюджетного процесу. Місцеві бюджети, їх сутність і значення Економічна сутність державного кредиту Форми державного кредиту та класифікація позик Ознаки класифікації та види державних позик Державний борг, його формування і обслуговування Наукові основи економічного аналізу Зміст, функції та завдання економічного аналізу в Місце та роль економічного аналізу в системі Класифікація видів економічного аналізу Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами Метод економічного аналізу та його особливості Система аналітичних показників Поняття, види та етапи проведення факторного аналізу Класифікація факторів в економічному аналізі Моделювання факторних систем Способи перетворення детермінованих факторних Та загальна характеристика способів її розв’язання Спосіб ланцюгових підстановок Способи пропорційного ділення і часткової участі Теорія ігор та її застосування в економічному аналізі Обслуговування в економічному аналізі Математичні методи комплексного оцінювання об’єктів Евристичні прийоми в економічному аналізі Прийом колективного блокнота Зміст та класифікація господарських резервів Принципи виявлення резервів господарської діяльності Методика розрахунку та обґрунтування величини Організація й етапи проведення економічного аналізу Суб’єкти економічного аналізу Узагальнення та оформлення результатів аналізу Поняття інформації і вимоги до неї Процедура банкрутства, запобігання банкрутству Процедура порушення справи про банкрутство Економічна безпека підприємства як передумова здійснення ефективної господарської діяльності Аналіз сучасних західних моделей організаційного розвитку підприємства Типові моделі організаційного розвитку Стратегія вибору розвитку підприємства Сутнісна характеристика процесу реструктуризації підприємств. види реструктуризації Сутність, зміст та види бізнес-процесів підприємства Поняття аудиту, історія розвитку аудиту. Мета, предмет, метод і об'єкти аудиту Організація аудиту в Україні та порядок створення аудиторської фірми Організація аудиторської фірми Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору Джерела інформації про діяльність підприємства для аудитора Аудиторський ризик, його сутність Аудиторські докази та джерела їх отримання Аудиторський висновок його види Аудит касових та розрахункових операцій Аудит основних та інших необоротних активів Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками. Аудит доходів і фінансових результатів Аудит розрахунків з оплати праці та з бюджетом. Аудит фінансово - господарської діяльності підприємства проводиться в три етапи. Аудит підприємств малого бізнесу Аудит консолідованої фінансової звітності Мережоподібні підприємства, особливості їх виникнення і функціонування. Суть, функції та види заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Загальна характеристика основних засобів. Види вартісної оцінки основних засобів. Сутнісна характеристика інвестицій, їх класифікація і структура. Оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій. Техніко-економічне обґрунтування санації підприємства. Програмний матеріал до вивчення дисципліни Тема 13. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства Предмет безпеки життєдіяльності. Предмет безпеки життєдіяльності Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Небезпека — це обставини за яких матерія, поле, інформація чи їх поєднання набувають таких характеристик, що впливаючи на складну систему утруднюють чи унеможливлюють її функціонування та розвиток. Загальна характеристика методів оцінки рівня підприємницького ризику Алгоритм застосування експертного методу Розхрахунково-аналітичні методи оцінки рівня ризику та практика їх застосування. Загальне поняття про конкуренцію Методичні особливості проведення діагностики конкуренції в галузі Методи визначення конкурентоспроможності продукції Діагностика фінансової стійкості Підприємство як цілісний майновий комплекс Справжня економічна вартість п-ства як цілісного майнового комплексу Витратні методи оцінки майна Сутність організаційної культури та її вплив на ефективність управління Організація роботи служби економічної безпеки Методологічні передумови аналізу системи управління Аналіз функціональної стр-ри Тривожна симптоматика управлінських процесів зі сторони особистих якостей керівників Види потенціалу та проблема його оцінки Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання Форми фінансування підприємств Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства Забезпечення наступних витрат та платежів Тема 7. Управління структурою капіталу підприємства Основні мотиви укрупнення підприємств Реорганізація підприємства, спрямована на його розукрупнення Визначите, як динаміка коефіцієнта оборотності впливає на прибуток підприємства. Яким чином можна знизити значення коефіцієнтів ліквідності і чи слід це робити аналізованому підприємству? Дослідження відносних показників Розрахунок ступеня операційного важеля Розділ 1. Науково-теоретичне обґрунтування стратегії розвитку підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ДП ВАТ «КИЇВХЛІБ» «БУЛОЧНО-КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» Аналіз асортименту продукції. Аналіз забезпеченості і ефективності використання матеріальних ресурсів. Розділ 3. Заходи стратегії розвитку підприємства ВАТ «КБКД» Розрахунок економічної ефективності встановлення пакувально-фасувального апарату для кондитерських виробів Університет банкiвської справи Харкiвський інститут банківської справи Характеристика окремих елементів курсової роботи З дисципліни «Економіка підприємства» Сутність бюджетного менеджменту. Основні завдання Міністерства фінансів України. Функції Державної казначейської служби України. Роль місцевих фінансових органів у бюджетному процесі. Показники реалізації бюджетних програм. Напрями державного фінансування розвитку економіки Поняття і принципи виконання бюджету Документообіг у процесі виконання бюджету Методи бюджетного фінансування. Роль Державної казначейської служби України у процесі виконання бюджету за видатками. Казначейське виконання місцевих бюджетів Функції органів казначейства України у процесі виконання місцевих бюджетів Роль фінансового контролю у бюджетному процесі Роль місцевих органів в організації бюджетного контролю. Загальні правила ведення обліку виконання бюджету. Звітність про виконання бюджету та її види Звітність органів Державної казначейської служби про виконання Держ бюджету Квартальна звітність про виконня ДБ. Звітність про виконання місцевих бюджетів. Органи бюджетного управління в зарубіжних країнах. Еволюція бюджетного менеджменту у провідних країнах світу. Програмно-цільове бюджетування та його різновиди у міжнародній практиці бюджетного менеджменту. Тема 1. Сущность, функции, принципы и формы проявления Тема 2. Финансовые ресурсы и капитал корпорации Расчет оптимальной величины оборотных средств в запасах сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов Выбор наиболее эффективной стратегии финансирования оборотных активов корпорации Расчет влияния использования внутренних резервов корпорации на величину снижения себестоимости Тема 8. Управление денежными потоками в корпорации Документація щодо особового складу Витяг з протоколу про заохочення працівника Заява про відпустку по догляду за дитиною до трьох років Наказ про перехід з роботи за сумісництвом на основне місце роботи Характеристика на працівника Разова довіреність (типова форма № М-26, формат А4) З навчальної дисципліни «Фінансовий облік» Сутність та принципи складання податкової звітності Класифікація форм податкової звітності підприємства Особливості, склад та подання деклареції з ПДВ Порядок складання декларації з податку на прибуток Господарські операції за I півріччя 2012 року МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ У КРАЇНИ Методичні вказівки щодо виконання завдання Соціально-економічні аспекти охорони здоров’я Джерела фінансового забезпечення медичних установ Складання, розгляд та затвердження кошторису медичного закладу Історія виникнення та функціонування системи медичного страхування в Україні Глава 1 Отличие веры от надежды Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В тот день я познал секрет веры. Глава 4 Вера дает результаты Истинная вера основана на Слове Божием.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.029 с.)