ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 12 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 12 Страница

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Тема 2. Фінансова звітність підприємства Склад і елементи фінансової звітності Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. Звіту про фінансові результати. Зміст елементів операційних витрат та порядок їх визначення Власний капітал та його структура З дисципліни «Ринкова трансформація економіки регіону». Господарство регіону як територіально-економічна система. Поняття про регіональний господарський комплекс (РГК) Фактори і стратегія ринкової трансформації РГК Потенціал факторів трансформації РГК Процеси організаційної трансформації Поняття про ринок капіталу та рівень капіталізації ринку Фінансові системи і корпоративне управління Торгівельний цикл з точки зору інвестора Пріоритетні завдання регулювання Розбудова інфраструктури фондового ринку Розвиток саморегулювання на фондовому ринку Інтеграція у міжнародні банківські структури Підсумки роботи страхового ринку України у 2004 році ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА 5.1. Звичайна практика визначення номінальної процентної ставки позичкового капіталу ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА Моделі визначення вартості власного капіталу Обґрунтування рішення щодо збереження старого трактора Визначення коефіцієнта чистого прибутку Аналіз управління обіговим капіталом Норма прибутку на чистий власний (акціонерний) капітал. Оцінка компанії з точки зору позикодавців ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ Економія за рахунок вертикальної інтеграції Фінансовий аналіз виграшів і втрат від об'єднання компаній Створення ринкової інфраструктури в регіоні Стратегічні орієнтири розвитку Джерела та можливості інвестування в інновації у Вінницькій області, млн. грн. Поліпшення інвестиційного клімату в регіоні Розвиток інноваційно-їнвестиційного бізнесу Стійкий розвиток регіонального промислового комплексу РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ Концептуальні підходи до визначення Дані щодо рівня сплати адміністративних Нормативно-правове забезпечення державного фінансового контролю бюджетних установ Організація діяльності суб’єктів державного фінансового контролю бюджетних установ Контроль формування та використання фінансових ресурсів бюджетних установ Реалізація результатів контролю формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ Результати проведених контрольних заходів Нові виклики і завдання державного фінансового контролю Удосконалення і розвиток державного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ Академія митної служби україни Нормативна та інструктивна література Формування й закріплення тем курсових робіт. Зміст і обсяг курсових робіт. Навчально-методична література Фінансово-кредитний механізм Поняття фінансової системи та її структура Сутність бюджету та бюджетних відносин Класифікація податків та їх види. Значення і роль ЕА, основні принципи Аналіз чисельності складу і кваліфікації працівників під-ва Аналіз ефектиності використання ОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ Стан бюджету та фактори, які впливають на нього. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела покриття, шляхи та методи подолання. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ТА ОСНОВИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ Бюджетні права в Україні, їхня характеристика Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи і порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи. Видатки бюджету поділяють на певні види, які можна характеризувати якісно та кількісно. Державні програми розвитку фізичної культури і спорту. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ СУТНІСТЬ, ФОРМИ І МЕТОДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ При цьому до існуючих форм бюджетного фінансування не можна застосовувати однаковий підхід, а перспективи розвитку кожної із форм повинні пов'язуватись з тими цілями, яким вони слугують. ТЕМА 6. ВИДАТКИ БЮДЖЕТІВ ВСІХ РІВНІВ Основними джерелами фінансування соціального забезпечення і соціального захисту населення є соціальні та благодійні, а також бюджетні фонди. Для цієї групи встановлені дві за стажем групи - до 8 років і понад 8 років. Граничне навантаження вчителя 1 – 4 класів на тиждень становить 20 годин., для вчителів 5 – 11, класів -18 годин. Видатки бюджетів на утримання дитячих дошкільних закладів. Ставки заробітної плати професорсько-викладацького складу диференційовані , залежно від посади, яку він обіймає, вченого звання (професор, доцент), вченої ступені (доктор, кандидат наук). У кошторисі доходів і видатків у деяких випадках передбачаються затрати на харчування, обмундирування учнів, а також видатки на виплату стипендій. Аналогічно розраховуються видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ Капітальна заборгованість - це загальна сума заборгованості й відсотків, що мають бути сплачені за позиками. Поняття номінальної, ринкової та дійсної вартості фінансового активу. Теорії споживання Кейнса та Фішера. Оцінювання дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному ринку Фактори, що впливають на ціну облігації, еластичність ціни облігації Фактори, що впливають на формування ринкової ціни акції та методи оцінки акцій Формування цін на ринку строкових угод на прикладі форвардного валютного курсу Послуги, що надаються інститутами інфраструктури фінансового ринку Охарактеризуйте сутність та особливості інвест. кредиту. Визначте напрямки та умови інвест. кредитування в Україні міжнародними фінансово-кредитними установами. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом відносних різниць. Сфера застосування, особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць. Особливості та порядок виконання факторного аналізу методом абсолютних різниць для моделі, що складається з двох факторів. Наведіть приклад моделі розрахунку. Порядок аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Порядок аналізу рентабельності. Порядок аналізу критичного обсягу виробництва та запасу фінансової міцності Фінансова наука, передумови її виникнення, етапи розвитку Історичні та економічні передумови виникнення фінансів Фінансові категорії, їх зміст Функції законодавчих і виконавчих органів державної влади в управлінні фінансовими потоками. Поняття фінансового механізму, його структура. Фінансові методи та важелі у структурі фінансового механізму Елементи системи оподаткування Податкова система України. Принципи побудови системи оподаткування в Україні Права і обов’язки працівників податкової служби та платників податків Інструменти міжбюджетних взаємовідносин Сутність бюджетного дефіциту, його економічні та соціальні наслідки. Види бюджетного дефіциту Методи обмеження та шляхи скорочення дефіциту бюджету Державні позики, їх класифікація Соціально-економічний зміст страхування Державне регулювання у сфері страхування Ринок цінних паперів, його особливості Сутність менеджменту державних фінансів, його види. Зовнішньоекономічна діяльність, її суб’єкти Сутність фінансової безпеки держави, її визначники.Складові фінансової безпеки держави. Індикатори фінансової безпеки держави НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА» Відомість обліку і контролю виконання завдань у системі модульного контролю Концепції класичного університету на сучасному етапі Стратегія реалізації Національної доктрини в умовах реформування і модернізації університетської освіти Принципи реформування системи вищої освіти Стратегічні завдання реформування університетської освіти в Україні: механізм реалізації Основні переваги багаторівневої структури вищої освіти та пріоритетні завдання у сфері диверсифікації освіти Доцільність і ефективність використання системного програмування, пакетів прикладних програм, електронних книг як інноваційних засобів і мобільного навчання в університеті Навчання як один із найважливіших видів діяльності людини: його роль та значення в розвитку суспільства Організаційні форми навчального процесу Органи управління вищою освітою в Україні Стратегічне завдання системи управління вищою освітою України в умовах її реформування Вищи навчальні заклади України в системі її інтеграції до Європейського простору вищої освіти Головні критерії оцінки якості навчального процесу у ВНЗ. Зміст, цілі та принципи забезпечення якості університетської освіти Головні принципи, призначення і мета стандартів: рекомендації щодо їх використання в умовах Болонської системи Система стандартів вищої освіти України, її складові Концепція створення ефективного механізму модернізації та розвитку фінансово-економічної освіти в Україні в умовах її інтеграції до Європейського простору Модель навчально-методичного комплексу дисципліни Тема 12. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту Національного банку України. Е) Міністерство з надзвичайних ситуацій і Міністерство транспорту і зв’язку України. Новітні інформаційні системи та технології: їх використання у створенні інформаційного простору бібліотеки Характерні особливості складових соціально - культурної інфраструктури університету Концепція виховної роботи в університеті Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні: стратегія її реалізації Яка шкала оцінювання якості знань за шкалою ECTS та бальною системою використовується в ДонНУ? Презентація кращих ВНЗ України, Європи та світу РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗА ЦИКЛАМИ ДИСЦИПЛІН ТА КРИТЕРІЯМИ НОРМАТИВНОСТІ І ВИБІРКОВОСТІ Сутність фінансів, їх функції і роль Фінансова політика і фінансовий механізм Міжнародний ринковий перерозподіл Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та причини виникнення Сутність, функції і завдання системи контролінгу підприємства. Ситуація підприємства на ринку факторів виробництва та на ринку збуту готової продукції Досудове та судове врегулювання господарських спорів Державні гарантії та поручительства як особливі види державної підтримки санації підприємств. Мета, завдання та зміст практики в департаментах фінансів обласних державних адміністрацій і департаментах фінансів районних державних адміністрацій Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної казначейської служби України Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної фінансової інспекції України Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної податкової служби України Програмний матеріал вивчення курсу за темами Тема 1. Предмет фінансової. Фінансові категорії. Тематика практичних та лабораторних занять Суть и субъекты финансовой политики. Часть накопленного национального богатства. Использованием всех звеньев финансовой системы. Средства, передаваемые из вышестоящего бюджета нижестоящим бюджетам на хозяйственные нужды. Тема 3. Экономическая сущность финансов и их функции Кто занимался вопросами изучения «финансов» в период СССР, и какие основные утверждения значению финансы были выдвинуты в этот период развития государства? Сущность историко-эволюционного и субъективного подхода понятия «финансы»? Основные отрасли и виды страхования Понятие платежеспособности предприятия Организация управления финансами на государственном уровне Финансовый менеджмент, его основные концепции Государственные финансы в финансовой системе Финансы как историческая категория. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. Понятие управление финансами. Финансовые отношения и финансовые ресурсы некоммерческих организации. Базовые теории и концепции финансового менеджмента. Классификация операций сектора государственного управления. Понятие и виды государственных внебюджетных фондов. Характеристика методів організації фінансової діяльності підприємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу). Поняття бюдж.процесу і його етапи. Поняття страхування, його функції і ознаки. Характеристика інструментів кожного з сегментів фін. ринку. Взаимосвязь Ф с эконом-ми категориями цена, зарплата, кредит. Оптимизация структуры капитала на предприятии. Стр-ра оборотных активов предприятия и их хар-ка Понятие и структура денежных поступлений предприятия Увеличение объема прибыли и повышение рентабельности Анализ финан-х резул-в предприятия, его платежеспос-ти и финан-й устойч-ти. Финансовые посредники. Виды профес-й деят-ти на ФР Определение и классификация ц.б. Виды услуг на кредитном рынке Возникновение и развитие категории ф-ов. Содерж-е, знач-е и задачи фин-ой пол-ки (ФП) Организация финансового контроля (ФК), пути повышения его действенности Особ-сти налогообл-ия субъектов хоз-ния без обр-ния юрид. лица Хар-ка бюдж. устр-ва и БС РФ. Основ.напр-я ф-го возд-я на эк-ку Спец-ые внебюдж фонды Японии. ЦІЛІ ТА ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ФАЗИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОСНОВНІ ФОРМИ ПРОЕКТНИХ СТРУКТУР ВНУТРІШНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ У ВЕЛИКИХ ПРОЕКТАХ Тести до залікового модуля 1 РОЗРОБКА ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ОДНОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СТРУКТУРИ ПРОЕКТУ ДВОСПРЯМОВАНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ ПРОЕКТУ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИДИ СІТКОВИХ ГРАФІКІВ ПЕРЕВАГИ І ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ ГРАФІКІВ ПЕРЕДУВАННЯ МЕТОДИ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИВАЛОСТІ Й ВИТРАТ РОЗРАХУНОК ЧИСТОГО ПРИБУТКУ, грн ЗВІТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ЗМІНАМИ Р ОЗПОДІЛ РИЗИКІВ У ПРОЕКТНИХ КОНТРАКТАХ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ШТЕРЕСІВ ЗАМОВНИКА ПРОЕКТУ ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ ВИКОНАВЦЯ КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТУ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯКОСТІ ПРОЕКТУ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПОРЯДОК ПРОВЕКДЕННЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТУ Якими повноваження наділена держава Україна стосовно усіх бюджетів що входять до бюджетної системи та зокрема стосовно державного бюджету? Які міжбюджетні трансферти передаються з Державного бюджету України і до яких бюджетів? Аналіз власного капіталу банку та його сутність. Модуль I. Аналіз діяльності бюджетних установ ЧАСТИНА I. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ Основні відмінності існування відкритих та закритих венчурних фондів ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВЕНЧУРНОГО ПІДПРИЄМСТВА Тема 4. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ Тема 7. БЮДЖЕТ І БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Підготовка та презентація реферату Вимоги до змісту контрольної роботи ІСПИТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕМА 1. Сутність та призначення фінансів Фінансова система – це вся сукупність відокремлених фінансових відносин, які тісно між собою взаємопов’язані, і на яку покладено завдання як розподілити та перерозподілити ВВП країни. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств Фінансовий портфель громадянина, його склад Бюджетний устрій і бюджетна система Економічна сутність державних доходів. Класифікація державних видатків Класифікація структурних складових фінансового ринку Загальна характеристика діяльності фінансової діяльності підприємства. Сутність прибутку. Різновиди прибутку. Сутність і важливість оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства (організації). первинних суб’єктів господарювання Проблема функціонування фінансової системи України на сучасному етапі історичного розвитку. Функції державних фінансових органів в системі управління фінансами. Функції, права та обов’язки органів державного фінансового контролю в Україні. Грошові потоки та їх роль у формуванні і використанні фінансових ресурсів підприємства Елементи системи оподаткування: характеристика. Засади розподілу доходів і видатків між ланками бюджетної системи України Державний борг: поняття, причини, наслідки зростання, види. Страховий ринок: принципи побудови, учасники, послуги. Види цінних паперів, їх загальна характеристика. Охарактеризуйте соціально-економічні умови виникнення фінансів Що являє собою фінансовий механізм. Чим визначається бюджеткий устрій держеви?охар. бюджетну систему україни ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Як розподіляються мита за способом нарахування? Що є об’єктом оподаткування при нарахуванні імпортного мита під час ввезення автомобілів в Україну? Які ознаки характеризують теорію Дж. М. Кейнса?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.031 с.)