ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 23 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 23 Страница

Особливості функціонування фінансових систем країн, що розвиваються Фінансова система Великобританії, її склад і механізм функціонування Напрямки податкової політики Європейських країн Визначення та економічна сутність фінансів. Проблеми розвитку та шляхи удосконалення фінансової системи України Визначення фінансових ресурсів. Необхідність існування державного бюджету Управління фінансами та його складові елементи Фінансовий контроль: зміст, принципи та види Принципи побудови бюджетної системи Бюджетно-правовий статус державних і місцевих органів влади Различие финансов и денег, возникновение финансов Структура и принципы построения современной налоговой системы РФ Пенсионный фонд РФ и реформа пенсионной системы Основы организации корпоративных финансов Роль финансовых посредников в современной экономике Формы международного кредита Международные финансовые организации и их характеристика Тема 2.6. Методика аудиту фінансової звітності Київський університет культури Вимоги щодо змісту курсової роботи Порядок оформлення курсової роботи (реферату) Вартість і структура капіталу. Грошові потоки, як об’єкт фінансового менеджменту. Поняття грошового потоку. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Основи теорії Міллера-Модільяні. Оцінювання ефективності управління активами підприємства. Поняття і сутність дисконтування. Моделі дисконтування та їх характеристика. Просте дисконтування. Дисконтування звичайної і вексельної ренти. Поняття і сутність компаундирування. Просте компаундирування. Компаундирування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної ренти. Роль дивідендної політики в управлінні економічними індексами учасників. Сутність і класифікація фінансових ризиків. Управління виробничими запасами і запасами готової продукції. Управління дебіторською заборгованістю. Управління необоротними активами. Фінансова санація як складова антикризового управління. Лабораторна робота № 1 (варіант 1) Лабораторна робота № 1 (варіант 2) Лабораторна робота № 1 (варіант 9) Лабораторна робота № 1 (варіант 13) Лабораторна робота № 1 (варіант 17) Лабораторна робота № 1 (варіант 21) Специальность 38.02.06 «Финансы» Специальность 38.02.07 «Банковское дело» ПМ.02 Осуществление кредитных операций Кафедры «Денежно-кредитные отношения и банки», Раздел 1. Денежно-кредитная система Тема 7. Современная банковская система Тема 4. Имущественное и личное страхование Лабораторна робота №16 (2 год.) Елементи вікна програми і вікна робочої книги Можливі форми покажчика мишки у вікні програми Excel. Результат роботи зберегти в папці вашої групи. Шляхи активізації і підвищення результативності капітальних вкладень на підприємстві ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТЕМА 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ Інвестиційний клімат держави? ТЕМА 3. СУБ'ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 4. ОБ’ЄКТИ І НАПРЯМКИ ІНВЕСТУВАННЯ Розподіл імовірності очікуваних доходів для двох інвестиційних проектів Аналоговий метод оцінювання рівня інвестиційного ризику Розрахунок необхідного загального рівня дохідності для трьох акцій Що не належить до джерел фінансових ресурсів? ТЕМА 8. ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ Додаткова інформація до завдання ТЕМА 9. СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ ТЕМА 10. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ Розрахунок поточної (теперішньої) вартості чистих грошових потоків для інвестиційних проектів Завдання 2. Оцінити вартість облігацій Завдання 2. Оцінити вартість акцій ТЕМА 14. МОНІТОРИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Фінансів, підприємництва та торгівлі Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Проумови оплати праці міському голові та заступникам міського голови у 2014 році. В.М. Багинова, Н.В. Монголова, И.Ю. Шутенков Багинова В.М., Монголова Н.В., Шутенков И.Ю. ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ ТЕОРИЮ ФИНАНСОВ Основные звенья финансовой системы Российской Федерации Сущность государственного бюджета и его основные функции Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты Государственные и муниципальные кредиты и займы Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования Российской Федерации Денежные доходы предприятий, распределение выручки от реализации продукции ГЛАВА 8. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ (ДХ) Современная мировая валютная система Методические указания для выполнения курсовых работ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) Форми види і методи реструктуризації Порядок, концентрація та варіанти реструктуризації Реалізація та оцінка ефективності проектів реструктуризації БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ Етапи та процедура порушення справи про банкрутство МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Причини та процедура ліквідації збанкрутілих суб’єктів господаюапння Черговість задоволення претензій кредиторів Загальна характеристика фінансової науки Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових відносин Тема 1: Суть фінансів, їх функції та роль Посилення ролі фінансів в умовах ринкової економіки Фінансова політика в умовах фінансової кризи Стабілізація фінансового стану в Україні та шляхи її забезпечення. Види, форми і методи фінансового контролю Суб’єкти фінансового контролю в Україні, їх функції Використання важелів для активізації економічного зростання й підвищення суспільного добробуту Тема 3: фінансова система україни Оперативне управління фінансовою системою Кошторисне фінансування бюджетних організацій Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види і порядок використання Фінанси громадських організацій і благодійних фондів Тема 4: фінанси суб’єктів господарювання Фактори, що впливають на рівень доходів населення Витрати населення України за ІII квартал 2011 року Споживання і заощадження, їх функції Гранична схильність до споживання. Гранична схильність до заощаджень Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів у країні Класифікація заощаджень населення. Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація Фактори, що впливають на поділ доходу на споживання та заощадження Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиції Основні види податків і механізм їх обчислення Мета податкового менеджменту, його об'єкт та суб'єкти Податковий кодекс України, його значення для формування і функціонування науково обґрунтованої і стабільної податкової системи держави Склад податкової служби України Функції державної податкової адміністрації Бюджетна політика, її стратегія та тактика Підсистеми бюджетного механізму Місцеві бюджети України. Функції місцевих бюджетів Склад ланок бюджетної системи України та їх взаємозв'язок Причини виникнення бюджетного дефіциту та профіциту, допустимі межі Тема 7: Державний кредит та державний борг Форми зовнішнього державного кредиту Міжурядові позики, зовнішні банківські кредити, їх значення у фінансовій підтримці України Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади Фінансування місцевого господарства Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів Фонд загальнообов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань: призначення, порядок формування та використання Тема 10: СТРАХОВИЙ РИНОК уКРАЇНИ Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види підприємницьких ризиків Законодавче регулювання страхової діяльності Ліцензування страхової діяльності Основні умови щодо діяльності компаній на страховому ринку Комітет з нагляду за страховою діяльністю: основні функції та повноваження Економічні передумови функціонування фінансового ринку в Україні Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні Учасники ринку цінних паперів: емітенти, інвестори та фінансові посередники Правове регулювання фондового ринку Державний контроль за випуском і обігом цінних паперів Порядок реєстрації та обігу цінних паперів Ринок фінансових послуг, його роль у функціонуванні економічної системи Фінанси Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу Міжнародна фінансова корпорація Лондонський та Паризький клуби кредиторів Проблеми гармонізації фінансів України відповідно до критеріїв і стандартів Європейського співтовариства ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Змістовний модуль 4. Завдання державного регулювання фінансового ринку Змістовий модуль 2. Ринок фінансового посередництва Державне регулювання валютного ринку. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Методичні рекомендації до практичного заняття МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Реферативно-наукові індивідуальні завдання РАЗДЕЛ 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ Тема 1.1. Сущность и функции финансов Значение финансового рынка в развитии экономики МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ Розділ І. Організація обліку на підприємстві, фінансовий облік прибутку Організація обліку на підприємстві «Київхліб» Хлібокомбінат №11 та коментар його облікової політики Відображення в фінансовій, податковій та статистичній звітності інформації щодо прибутку підприємства Сучасні комп'ютерні технології ведення обліку прибутку, виклад їх практичного застосування Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 2010-2011 роки Сучасні комп'ютерні технології ведення економічного аналізу прибутку та виклад їх практичного застосування Теоретичні основи внутрішнього та зовнішнього аудиту прибутку Державний контроль та відповідальність за недотримання чинного законодавства України з обліку прибутку Загальні висновки і пропозиції Сутність місцевих фінансів, їх структура та функції Розгляд і прийняття проекту закону Складання проекту державного бюджету Складання проектів місцевих бюджетів Розгляд та прийняття рішень про місцеві бюджети Виконання бюджету, у тому числі в разі необхідності внесення змін до рішень про місцеві бюджети. Основні етапи (стадії) процесу аудиту Документи, які встановлюють взаємовідносини між клієнтами та аудиторами Систематизація ключових аудиторських процедур за етапами виконання завдань з аудиту Структура договору на надання аудиторських послуг Основні правила укладання договорів на надання аудиторських послуг Розрізняють три основних рівні суттєвості помилок. Розрахункові бази для оцінки суттєвості помилок Узагальнення фактичного розміру помилок по оборотних коштах Тема 3. Фінанси суб’єктів господарювання та домогосподарств Поняття фінансів суб’єктів господарювання, їх функції, принципи організації. Фінансові ресурси, грошові фонди підприємства, особливості їх формування. Сутність, класифікація, структура основних засобів та оборотних активів підприємства. Аудит фінансової звітності підприємства. Етап 2. Перевірка правильності складання кожної з форм звітності Етап 3. Перевірка узгодженості показників форм фінансової звітності. Аудит концепції діючого підприємства Елементи аудиторського звіту відповідно до МСА Модифікація думки незалежного аудитора Аудиторський звіт спеціального призначення Підходи до оцінки якості аудиту за кордоном Міжнародні стандарти й положення по контролю якості аудита Зовнішній контроль якості аудиторської діяльності Внутрішній контроль якості аудиторської діяльності Процесс здійснення зовнішнього контролю якості аудиторської діяльності Процедури контролю якості аудиту Страхування відповідальності аудиторів Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності Загальні методичні положення про виконання курсової роботи Дослідження по курсовій роботі РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТЕМА 5. АУДИТ АКТИВІВ, ПАСИВІВ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Перелік аудиторських процедур Кової вибірки застосовується випадкова точка початку відбору, випадковий або Манням усіх пояснень, оцінка результатів перевірки тощо. Туральні обсяги та вартість незавершеного виробництва, які не належать до ви- Кож впевнитися в тому, що на підприємстві здійснюється внутрішній контроль Осіб перевіряється наявність товарів у дорозі, належність їх підприємству- Явності та правильності оформлення первинних документів, які є основою для Відстежують документи та записи по рахунках, вивчають виплати та шукають Нсійний фонд та фонди соціального страхування. При цьому розглядається Вірки тощо. Через це форма аудиторського звіту може бути довільною в межах Сновками і повинні містити стислий виклад аргументів, що є підґрунтям для ві- Складання початкового варіанта звіту й висновку аудитор може і повинен відо- Оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і скла- Робочі документи аудитора (робоча документація) являють собою записи, Фактори, що впливають на достовірність доказів Призначення робочих документів Безумовно позитивний аудиторський висновок Тестові завдання з дисципліни «Інвестування» Г. Інтелектуальні інвестиції В. Наявність відповідної ліцензій у інвестора Б. Прав користування ресурсами А. Транснаціональна корпорація В. Стабільне функціонування підприємства (зрілість) Б. Вкладення в основні та оборотні засоби А. Внутрішні венчурні відділи Г. Трансконтинентальні вкладення Г. Функціональними учасниками інвестиційного процесу В. Підприємство з іноземними інвестиціями Б. Державна інвестиційна політика Г. Районних державних адміністраціях Методические указания по выполнению ПЗ№ 11 Методические указания по выполнению ПЗ№12,13 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №13 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №10 Показатели ликвидности и оборачиваемости предприятий и организаций Показатели рентабельности предприятий и организаций Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №5 Часть 1. Выполните кроссворд Методические указания по выполнению ПЗ№7,8 Методические указания по выполнению ПЗ№ 9,10 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №9 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №4 Методические указания по выполнению ПЗ№ 5,6 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №2 Методические указания по выполнению ПЗ№3,4 Проверка теоретической готовности к выполнению ПЗ №3 По МДК. 03.01 Финансы организаций
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.027 с.)