ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 23 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 23 Страница

Становление и развитие финансов. Современные проблемы функционирования фин.рынка Политика гос-го регулирования эк-ки. Денежный оборот – организация и регулирование М/н финансово-кред орг-ии, их д-ть в совр условиях. Стан-ние и развитие бюдж федерализма в России Характеристика современной налоговой системы России, ее реформирование. Налог на им-во орг-ий: плательщики, методика исчисл-я Порядок исчисления и уплаты налога (ст. 346.21) Обязанности налоговых органов (ст. 32) Организация проектного финансирования. Риски проектного финансирования. Базовые понятия и научный инструментарий финансового менеджмента Фин.й менед-нт, как форма предприн-ва. Фин-вые методы управления инвес-иями. Технологии формирования денежных потоков. Организация работы по финансовому оздоровлению(ФО) предприятия. ФЗ о несостоятельности (банкротстве) Затратный подход к оценке бизнеса Харак-ка задач бюджет-ия на разл. фазах развития п/п. Общая хар-ка методов бюджет-ия. Анализ хозяйствующего субъекта в системе фундаментального анализа. Разработка эл-тов уч политики орг-ции как форма оптимизации налогооб Вайцехович Андрій Володимирович Музика Маріанна Володимирівна Гайдейчук Ярослава Ярославівна Тема 1. Создание коммерческого банка Тема 9. Гарантийные операции коммерческого банка Специальности 080105.65 – Финансы и кредит Рецензирование и защита курсовой работы Список кредитных организаций Калининградской области ТЕМА 6: ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ (не будет в контрольной, только на экзамене) КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ТА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЕКТУ Результати отримані від політичних партій та претендентів на президентське крісло за умовами вкладених угод. Характеристика складових робочої структури проекту. Зовнішня організаційна структура проекту Перелік робіт, їх взаємозв’язок і тривалість Розподіл витрат по роботах проекту КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ Класична теорія фінансування Теорія оптимізації портфеля інвестицій Модель оцінки дохідності капітальних активів (САРМ) Неоінституційна теорія фінансування Концепція максимізації вартості капіталу власників (Shareholder-Value-Konzept) Розділ 2 Особливості фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств Фінансова діяльність кооперативів Фінансова діяльність державних і казенних підприємств Керівництво спільною діяльністю доручається одному з учасників договору, на нього ж покладається і ведення спільних справ. Статутний капітал і корпоративні права підприємства 3.2.1. Номінальний капітал підприємства Балансовий і ринковий курси акцій Курс акцій, розрахований за методом капіталізованої вартості, характеризує «внутрішню» вартість акцій, яка формується на основі очікуваних майбутніх доходів. Переважне право власників на придбання акцій (часток) Порядок збільшення статутного капіталу на основі додаткової емісії корпоративних прав Способи зменшення статутного капіталу АТ Розділ 4 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ Чистий грошовий потік (Cash-flow) Порядок нарахування дивідендів Інструменти дивідендної політики Ефективність дивідендної політики Практична робота із залучення банківських кредитів Кількісні критерії кредитоспроможності Застава як спосіб кредитного забезпечення ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ 6.3.1. Види облігацій та їх параметри Є) копію свідоцтва про державну реєстрацію підприємства. Проценти та сума доходу, виплачених по облігаціях (для процентних облігацій). УКРУПНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 7.3.1. Сутність та основні завдання реорганізації, спрямованої на укрупнення підприємства РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА, СПРЯМОВАНА НА ЙОГО РОЗУКРУПНЕННЯ Перетворення як особлива форма реорганізації підприємства Оцінка доцільності фінансових інвестицій Оцінка доцільності фінансових інвестицій у корпоративні права ВІДОБРАЖЕННЯ ВАРТОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ Вартість капіталу підприємства Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства ТЕСТИ ТА АНАЛІТИЧНІ СИТУАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ФІНАНСОВИХ СЛУЖБ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗРАХУНКИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 10.3.1. Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ Сутність, необхідність та основні завдання фінансового контролiнгу Стратегічний фінансовий контролінг Оперативний фінансовий контролінг Прогнозування банкрутства на основі дискримінантного аналізу Аналіз точки беззбитковості (Break-Even-Analyse) МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 11.8.1. Експертне (суб’єктивне) прогнозування Бюджетування як функція фінансового контролінгу Система бюджетів на підприємстві Визначення потреби підприємства в капіталі 12.5.1. Зміст та види потреби в капіталі Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів Правила фінансування підприємств Правило вертикальної структури капіталу Бюджетний контроль та аналіз відхилень Алфавітно-предметний покажчик Поняття та класифікація проектів Сутність системи управління проектами, її елементи Цілі та принципи управління проектами. Життєвий цикл проекту Функції управління проектами Обґрунтування доцільності проекту Оцінка ефективності проектів Проектування організаційної структури управління проектами Переваги та недоліки матричної організаційної структури Внесення змін у виконання проекту та комплексний їх аналіз Компоненти структуризації проекту Методологія структуризації, її характеристика та значення Головна мета, завдання та методологія розробки сіткових графіків Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір Оптимізація недостатньої кількості ресурсів Поняття та порядок складання проектного бюджету Методи контролю. Контроль виконання календарних Звітність у системі контролю Сутність і класифікація ризиків проектів Основні методи аналізу ризиків Способи зниження ризиків проектів Тема 10. Управління якістю проектів Методи контролю якості проекту Завдання проведення торгів за проектами Особливості участі в торгах за проектами Проекти економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями Тема 12.Формування і розвиток проектної команди Управління конфліктами в проектах Лідерство і мотивація в команді Система автоматизації управління проектами Microsoft Project Тема 8. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Методичні рекомендації до розв’язку задач ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ КУРСУ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН У ФРАНЦІЇ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Тема 1. Бюджет як економічна категорія СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКОНОДАВЧА І НОРМАТИВНА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ Тема 1. Бюджетний дефіцит: методи оптимізацн та джерела покриття ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ POSIT РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ Склад і структура бюджетної системи України Тема 6. Бюджет. Бюджетна система Соціально-економічна сутність, необхідність та призначення бюджету. Бюджетний устрій та бюджетна система. Економічна сутність і склад доходів бюджету. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація Бюджетні права та бюджетна ініціатива. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ОСНОВНІ ТИПИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ІНСТИТУТ ПОСТІЙНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ ДЕРЖАВ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ Організація економічного співробітництва і розвитку — ХРОНОЛОГІЯ УТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ — ЄС (EUROPEAN UNION — EU) Створення економічного і валютного союзу Європейська рада міністрів (Рада Європейського Союзу) — Організаційна структура ЄАВТ Історія створення, цілі та принципи діяльності СНД Історія створення і цілі ОЧЕС ДІЯЛЬНІСТЬ ОСНОВНИХ НЕУРЯДОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ООН ГОЛОВНІ ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА ООН СТРУКТУРА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ КОМІСІЇ Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНЩО) ПРОГРАМИ 1 РОБОЧІ ОРГАНИ ООН УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Міжнародна організація із стандартизації (ІСО) СТРУКТУРА ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ (МЕК) СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ 3 ТАРИФІВ І ТОРГІВЛІ ВСЕСВІТНЯ ТОРГОВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВТО) (World Trade Organization — WTO) СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД 7.2.1. Історія виникнення ДЖЕРЕЛА РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПО РАХУНКАХ, ЩО УПРАВЛЯЮТЬСЯ ФОНДОМ І ДЕПАРТАМЕНТОМ РАХУНКІВ СПЗ НАЙПОШИРЕНІШІ ЗВИНУВАЧЕННЯ НА АДРЕСУ МВФ ТА КОНТРАРГУМЕНТИ ФОНДУ ПОСТІЙНІ КОМІТЕТИ РАДИ ДИРЕКТОРІВ МБРР ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ МБРР ОБСЯГИ СИСТЕМНИХ КРЕДИТІВ МБРР КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН—ЧЛЕНІВ ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ ПРОГРАМА КРЕДИТУВАННЯ, ЗАПРОПОНОВАНА ВСЕСВІТНІМ БАНКОМ УКРАЇНІ Умови, види, об'єкти та напрями фінансування Організаційна структура ЄБРР ОРГАНІЗАЦІЇ 3 РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ СТИСЛІ ВІДОМОСТІ ПРО МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ До виконання дипломної роботи Сруктура, зміст і обсяги дипломної роботи Динаміка складу та структури активів Чернігівської філії Зразок оформлення завдання на дипломну роботу М е т о д и ч н і в к а з і в к и Грошовий обіг і грошові потоки Валютний ринок і валютні системи Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм Фінансові посередники грошового ринку Міжнародні валютно-кредитні установи ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРЕДСТАВЛЕННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ Взірець оформлення титульного аркуша до курсової роботи Індивідуальні завдання на практику та оформлення звіту про проходження практики Методичні вказівки по виконанню окремих розділів звіту Оборотні активи та джерела їх формування Організація грошових розрахунків. Складання і оформлення звіту про проходження практики Організація вступного контролю Територіальними управліннями НБУ. Відділ прикладного програмного забезпечення. Бюджетне право та бюджетні правовідносини Виконання Державного бюджету України та порядок внесення змін до нього І.М.Парасій-Вергуненко, С.В. Калабухова, Г.А.Ямборко, В.М.Івахненко, В.З.Бурчевський, А.Л.Пастернак Тема 1. Економічний аналіз та його роль в управлінні підприємством Функціональне спрямування та сфера застосування прийомів прогнозування Функціональне спрямування та сфера застосування прийомів оптимізації Тема 3. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу на підприємстві До підготовки і написання контрольних робіт СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ СУТНІСТЬ І ЗМІСТ КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ - ВИЗНАЧЕННЯ ТА ДОТРИМАННЯ НОРМ ПРАЩ І СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ Часть 1. Организация преддипломной практики Работа над рукописью дипломной работы Рубрикация и нумерация листов ПЗ Структура ТА ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ роботи ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМ Ціна споживчого кошика в попередньому році Порядок балансування грошових потоків у окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому. Заощадження як джерело та межа пропозиції грошей на ринку капіталу. Крива заощаджень. Вплив уряду та державного бюджету на пропозицію грошей. Таргетування проміжних цілей грошово-кредитної політики (валютного курсу, рівня інфляції). Нумерація розділів, підрозділів пунктів тапідпунктів. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень та термінів. Оцінюється вигідність для підприємства покупки обладнання в лізинг. Димаміка обсягу виявлених порушень ДФІ в м. Києві за 2009-2011 роки Коефіцієнт еластичності обсягу виявлених порушень у 2009-2011 роках Структура виявлених порушень Управлінням ДФІ в м. Києві за 2011 рік (тис.грн.) Розділ 17. Рейтингова оцінка Рейтиногова оцінка діяльності Відділів ДФІ в м Києві Суть фінансової діяльності підприємств Фінансовий механізм підприємства Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання Організація фінансової роботи із залучення банківського кредиту Правила щодо здійснення розрахунків у сфері зовнішньоекономічноїдіяльності Міжнародні взаємовідносини опосередковуються грошовими потоками. Грошові потоки у сфері міжнародних фінансів Основними бюджетоутворюючими податками є: ПДВ, акциз, ПП, ПДФО. Надходження від запровадженого податку на нерухоме майно в 2012 р. будуть становити лише 0,09 млрд. грн. База оподаткування, порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Необхідність та механізм справляння місцевих зборів в Україні. Структура доходів загального фонду Державного бюджету України Порядок і напрями бюджетного фінансування капітальних вкладень. Видатки Державного бюджету України на вищу освіту та основи її фінансування. Оперативно-сітьові показники лікувального закладу. Фінансові ресурси підприємств. Поняття, склад і джерела їх формування. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Фактори, що впливають на величину виручки Рентабельність підприємства та його продукції. Методи визначення і показники рентабельності. Власні джерела формування оборотних коштів Фінансова криза підприємства, її сутність та причини виникнення. Правила фінансування підприємств. Проблематика прийняття фінансових рішень Порядок нарахування дивідендів, джерела та форми виплати дивідендів.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.041 с.)