ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 21 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 21 Страница

ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Розділ 1. Аналіз рентабельності продукції Завдання аналізу рентабельності продукції, система показників рентабельності Факторний аналіз рентабельності одиниці продукції Факторний аналіз рентабельності підприємства Розділ 3. Аналіз активів підприємства Аналіз наявності, складу і структури активів підприємства Аналіз ефективності нематеріальних активів Структура зобов'язань підприємства Аналіз джерел довгострокових і нематеріальних активів, тис. грн. Аналіз формування і ефективності використання оборотних коштів підприємства Аналіз обсягів, динаміки та структури зовнішньоекономічних операцій Розділ 7. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства Методика аналізу інвестиційних проектів РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ Аналіз валового прибутку від реалізації продукції, тис. грн. Факторний аналіз прибутку, тис. грн. Загальна оцінка фінансового стану підприємства Типи фінансової стійкості підприємства Аналіз ліквідності балансу підприємства Розрахунок поточних зобов'язань Розподіл грошових потоків підприємства по кварталам Класифікація фінансових ризиків і їх аналіз Інтегральні моделі оцінки ймовірності банкрутства Комплексна рейтингова оцінка підприємств Розділ 10. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності Гарантована ліквідаційна вартість Форма звіту про фінансові результати Форма приміток до річної звітності XIII. Використання амортизаційних відрахувань Тема «Облік власного капіталу» Тема «Облік витрат виробництва» Практичне заняття №8. Розв’язування вправ з обліку витрат інших виробництв і господарств Макети рахунків бухгалтерського обліку Суть РФП, його ознаки та функції. Сутність та класифікація фін. послуг. Типи фін. посередників та їх ф-ції. Міжбанківський ринок. Операції на міжбанківському ринку. Загальна характеристика інфраструктури Р.Ф.П. Поняття і принципи виконання бюджету. Завдання і ф-ції обліку виконання бюджету у фін. органах. Органи бюдж. контролю, їх повноваження. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні Стаття 11. Проведення ревізій органами державної контрольно-ревізійної служби Загальна характеристика податкової системи України з позиції обробки інформації Ведення лістингу цінних паперів. Стаття 1. Структура державної контрольно-ревізійної служби Стаття 10. Права державної контрольно-ревізійної служби Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу Метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і доходів Які трансферти передбачені в Державному бюджеті? Від чого залежить фінансування оборони? Наукове керівництво виконанням курсової роботи Структура та зміст основних розділів курсової роботи ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ курсової роботи Тема 2. Грошовий оборот і грошова маса Тема 6. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм Тренінгові завдання до модуля « Гроші та грошові системи» Список основної та додаткової літератури З комплексної контрольної роботи До якого фінансового ринку відносять ринок банківських послуг та позикового капіталу? Що собою являє капітальний борг? У чому полягає економічна сутність державного кредиту? Які функції властиві страхуванню? Що з переліченого не характеризує державний кредит? Яка функція фінансів проявляється в процесі розподілу ВВП у вигляді утворення фондів грошових коштів та використання їх за цільовим призначенням? ТЕМА 1. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І РОЗВИТКОМ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Концепції оцінки потенціалу підприємства Тема 3: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СКЛАДНИМИ ВИРОБНИЧИМИ СИСТЕМАМИ Тема 4: УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Оцінка потенціалу на основі одиниці живої праці (формула для розрахунку приведена у темі 2) Тема. 6. УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Особливості оцінки нематеріальних активів підприємства Концепція інтелектуального капіталу (ІК) підприємства Доходний (результатний) підхід Тема 9. Оцінка цінних паперів підприємства і складання графіків повернення довгострокових кредитів Поняття цінності проекту, вигід і витрат у проектному аналізі. підготовки аналітичної доповіді ( огляду). Тема 1. Університетська освіта Тема 2. Фахова підготовка в КНЕУ Характеристика спеціальності. Щодо Виконання КУрсових робіт ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Характеристика функціональних обов’язків працівників фінансового відділу Характеристика принципів розподілу прибутку на підприємстві Ефективність використання основних засобів на підприємстві Фінансова стійкість підприємства Ділова активність та рентабельність підприємства ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» Зміст програми практики в установі банку за темами ПОРЯДОК НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ Инструкция по работе с методическими указаниями Тема 7.1 Финансы корпоративных структур. Финансово-промышленные группы Красноярский институт экономики- Формы организации и методы активного обучения выполнения курсовых работ/курсовых проектов Стаття 1. Терміни та поняття Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку Стаття 22. Структура Національного банку Стаття 35. Обіг банкнот і монет Стаття 45. Організація валютного ринку Стаття 64. Статус працівників Національного банку Структура капіталу являє собою співвідношення власних і запозичених фінансових ресурсів, що використовуються підприємством у процесі своєї господарської діяльності. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов - М.: Финансы и статистика, 2002 г. Світової системи корпоративного управління Переваги та недоліки корпоративної форми бізнесу Суть господарських товариств і умови їх виникнення Порядок створення господарського товариства туристичного спрямування Японська модель корпоративного управлiння Основнi принципи корпоративного управлiння Сутність принципів корпоративного управління ОЕСР Нацiональнi кодекси корпоративного управлiння Рекомендації кодексів корпоративного управління Збільшення та зменшення статутного капіталу акціонерного товариства Облігації як корпоративні цінні папери Інтегровані корпоративні форми підприємств Структурнi складовi корпоративного об’єднання Корпоративнi об’єднання в Українi Порівняльна характеристика форм інтеграції підприємств ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Зовнішні та внутрішні інформаційні джерела Формування інформаційного середовища корпорації Розкриття та захист інформації Сутність і функції корпоративної культури Типологія корпоративних культур Стратегічні цілі функціонування організацій Ефективність корпоративного управління як досягнення балансу інтересів учасників корпоративних відносин Цілі корпорацій та інвесторів у проведенні рейтингів корпоративного управління ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ VI. Аудит і бухгалтерська звітність В країнах з перехідною економікою Конкуренція як спосіб життя й основний стимул розвитку туристичної індустрії Класифікація конкурентних переваг підприємства Система забезпечення конкурентоспроможності туристичної індустрії Якість – основа конкурентоспроможності туристичного продукту Темы контрольных работ (для выполнения теоретического раздела контрольной работы) Тема 1.Финансы и финансовая система России Тема 17. Финансы акционерных обществ. Зовнішні відносини та зовнішня політика ЄС Глобальні проблеми світового господарства Становлення і розвиток глобальної інфраструктури виробництва світової економіки Інтеграція України у світову економіку Пріоритети та основні напрями євроінтеграційної політики України Інтеграція України до ЄС через транскордонне співробітництво Співробітництво України зі східноєвропейськими регіональними міждержавними об’єднаннями Засоби платежу, що використовуються при здійсненні міжнародних розрахунків Заходи державного регулювання міжнародних валютно-фінансових відносин Процеси міжнародної економічної інтеграції Структура та взаємозв'язок рахунків платіжного балансу Методи врівноваження та теорії платіжного балансу Особливості, структура та форми міжнародної економічної інтеграції Обґрунтування необхідності та порядок створення вільних економічних зон Основні риси регіональної економічної інтеграції Шляхи розвитку інтеграційних процесів у регіонах світу Європейська економічна інтеграція Основні форми реалізації міжнародних Міжнародне регулювання та сучасні особливості міжнародної передачі технологій Види міжнародної торгової політики Тарифне і нетарифне регулювання торговельно-економічних відносин Економічні інститути, що регулюють міжнародну торгову політику Класифікація суб’єктів світових фінансових ринків Прямі інвестиції і міжнародне виробництво Спільні підприємства (СП) як форма ПІІ, їх економічна природа та суттєві ознаки Особливості функціонування міжнародних спільних підприємств Роль міжнародних корпорацій у системі міжнародного господарювання Міжнародне портфельне інвестування Поняття портфелю цінних паперів і принципи його формування Загальна характеристика кредитів у зовнішній торгівлі Особливості формування і розвиток світового ринку позичкових капіталів Сутність, структура та особливості формування світового ринку праці Історія та особливості сучасного світового ринку праці Сутність, класифікація та особливості міжнародних міграційних процесів Теорії міжнародної міграції робочої сили Напрямки та наслідки міжнародної міграції робочої сили Регулювання міжнародних міграційних процесів Інтеграція України в міждержавний обмін робочою силою Валюта в міждержавних відносинах, види валют та їх оборотність Поняття та режими валютного курсу Міжнародна система організації валютних ринків Поняття, класифікація та характеристика валютних операцій Суть та взаємозв’язки національних, міжнародних та світової валютних систем Етапи еволюції світової валютної системи Характеристика Європейської валютної системи Загальна характеристика та особливості міжнародних розрахунків Техніка здійснення міжнародних розрахункових операцій Механізм та форми міжнародної торгівлі Основні методи міжнародної торгівлі Сутність та класифікація цін на світових товарних ринках Роль міжнародної торгівлі в системі міжнародних економічних відносин Система показників, що характеризують участь країн у міжнародній торгівлі Світовий ринок товарів та послуг Класифікації товарів та послуг на світовому ринку Тема 10 Міжнародне портфельне інвестування Основні форми МПП: міжнародна спеціалізація та міжнародне кооперування виробництва Сучасного світового господарства Сутність, предмет та структура Національні економіки та їх взаємодія Характеристика факторів економічного середовища Характеристика чинників інфраструктурного середовища Міжнародна економічна діяльність Економічні інтереси та економічні закони сучасної міжнародної економічної діяльності Економічна основа та класична теорія міжнародної торгівлі Розвиток класичної теорії та умови торгівлі Тема 3 Финансы государства и их использование Тест по теме «Финансы предприятий и их использование» Тема 6 «Кредит и кредитная система» Система доходов региональных бюджетов Основные направления расходов местных бюджетов Государственный бюджет: сущность, функции, состав доходов и расходов Государственный кредит: сущность, виды и роль в экономике (государство как заемщик). Социально-экономическая сущность и функции финансов. Охарактеризувати внутрішню структуру фінансової системи України Охарактеризувати зміст та структуру фінансового механізму Провести порівняльний аналіз видів бюджетного дефіциту Охарактеризувати задачі діяльності Міжнародного валютного фонду та його основні вимоги до країни-боржника Бюджетный федерализм: принципы и этапы развития в России. Оформлення контрольної роботи Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів України на 2001 рік Государственный (муниципальный) кредит. Сущность и значение бюджетной классификации. Счетная палата РФ — орган государственного финансового контроля КУМЕРТАУСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Тема 3 . Использование финансов в общественном воспроизводстве РАЗДЕЛ П. Финансы экономических субъектов Тема 10. Финансы некоммерческих организаций РАЗДЕЛ III. Государственные и муниципальные финансы РАЗДЕЛ IV. Роль финансов в развитии общества РАЗДЕЛ V. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах. Методические указания по организации семинарских занятий Организация итоговой аттестации Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» Аналіз і оцінка стану ліквідності підприємства Аналіз і оцінка стану рентабельності підприємства Тематика індивідуальних робіт ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ Нумерация глав, параграфов, таблиц, рисунков, формул, ссылок РУКОВОДСТВО ДИПЛОМНЫМИ РАБОТАМИ Розділ II. Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства. Розділ 3. Нормування оборотних коштів за елементами та по підприємству в цілому. Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства III. Розрахунок показників прибутковості акцій Обов'язки керівника практики від університету. З розділу Економіка різних форм підпорядкування та власності З розділу вивчення адміністративної діяльності Зміст звітної документації з виробничої практики Підготовка до написання дипломної роботи. Загальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи Структурування вступу до дипломної роботи Варіант структурування дипломної роботи ОКР «Бакалавр» Документальне оформлення роботи Порядок проходження нормоконтролю Основних характеристик інформаційно-інтелектуального компоненту інноваційного потенціалу підприємства Графічний матеріал до захисту Базова частина тематики дипломних робіт для ОКР «Бакалавр» Додатковий перелік тематики дипломних робіт з урахуванням специфіки баз практики Заява на затвердження теми дипломної роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.039 с.)