ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 25 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 25 Страница

Менеджмент фінансової санації підприємства Вивчення наявної санаційної концепції та збір необхідної інформації. Аудит фінансової сфери підприємства. ПОКАЗНИКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА Санаційна стратегія фінансової санації Оцінка ефективності санації підприємства Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства Функції та повноваження керуючого санацією. Визначення потреби в капіталі для проведення санації підприємства. Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу. ПРАВИЛО ВЕРТИКАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ Реорганізація підприємств, спрямована на їх розукрупнення (поділ, виділення) Форми та методи державної фінансової підтримки підприємств Доарбітражне та арбітражне врегулювання господарських спорів. Банкрутство суб’єкта підприємницької діяльності – громадянина. Стаття 76. Особливості банкрутства суб’єктів господарювання, що мають суспільну, іншу цінність або особливий статус З курсу «Фінансова санація та банкрутство підприємства» Методи та програма санаційного аудиту. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ Контрольних робіт Аналіз факторів впливу на чистий прибуток Рентабельність виробничої діяльності Тема 12. Современная кредитная система адание30 Основы организации финансов предприятия Активи підприємства як об’єкт фінансового менеджменту. Тема 8. Інвестиційні ресурси Методи формування інвестиційних ресурсів Оцінка інвестиційних ресурсів І. Нарахування відсотків за принципом «вартість плюс». Моделі визначення вартості капіталу від випуску акцій ІндивідуальнОЇ контрольнОЇ робОТИ Створення та організація діяльності комерційного банку Сутність та основні принципи діяльності комерційного банку КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ В УКРАЇНІ Ліцензування банківської діяльності ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ НОРМАТИВИ МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ БАНКІВ УКРАЇНИ Порядок формування депозитних ресурсів комерційного банку Загальні основи організації безготівкових розрахунків Порядок відкриття рахунків у банку Розрахунки за допомогою платіжних вимог-доручень Розрахунки з використанням акредитивів З наступним оформленням її векселями Інкасове доручення на безспірне списання коштів з рахунків платників Розрахунки з використанням пластикових карток СХЕМА ПРОГНОЗНОГО РОЗРАХУНКУ КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКУ Операції банку з цінними паперами Операції банку в іноземній валюті Нетрадиційні банківські операції та послуги СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧОК, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ Загальний бюджет: структура й принципи складання Бюджет прямих витрат на основні матеріали Бюджет адміністративних і збутових накладних витрат Вертикальний і горизонтальний аналіз статей активу і пасиву балансу Аналіз фінансових коефіцієнтів Коваленко Л.О., Роговий А.В., Литовченко М.В., Марченко Н.А. З дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Зразок рецензії на курсову роботу Тема 2. Аналіз діяльності фінансових посередників Порівняльна характеристика моделей депозитарних систем. ТЕМА 10. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕМА 12. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ Бюджетна класифікація: сутність, призначення та її складові. Податкова політика України та її реформування. Податкова політика та напрями реформування податкової системи України Проаналізувати динаміку видаткової частини державного бюджету України а 2008-2010 рр. Державний бюджет Вликої Британіїї, склад і структура його доходів Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового Тема 2. Управління необоротними активами Тема 3. Управління оборотними активами Тема 4. Управління товарно-матеріальними запасами Тема 5. Управління дебіторською заборгованістю Тема 7. Управління прибутком підприємства Розрахунок очікуваного операційного прибутку по варіанту Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу Розрахунок ефекту фінансового важеля та Дисконтований грошовий потік при різних сценаріях розвитку Тема 1.2 «Финансовая система и её состав» Принципы функционирования бюджетной системы. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИ І ВИДИ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ Видатки та кредитування бюджету як об’єкт виконання державного бюджету Складові класифікації фінансування бюджету та боргу БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ Методи бюджетного фінансування Етапи відкриття асигнувань із загального та спеціального фондів Державного бюджету України Особливістю організації касового виконання бюджетів є побудування процесу взаємодії бюджетних потоків між бюджетами різного рівня. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСУВАННЯ ІЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Тема 1. Сутність та призначення фінансів Чим фінанси відрізняються від грошей? В якому столітті відбулося формування терміна «financia»? У якому році Центральною Радою був ухвалений закон про гривню як нову грошову одиницю? Хто із зазначених вчених є автором праці «Фінансові нерви держави»? Як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий механізм»? Яка класифікація видатків бюджету містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів? Тема 7. Бюджет та бюджетна система Яка функція податків пов’язана із забезпеченням доходів бюджету для задоволення суспільних потреб? Тема 9. Державні цільовІ фонди У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту? Який із показників дає змогу найточніше визначити вплив державного боргу на розвиток економіки? Бюджетні позики, що надаються місцевим ТЕМА 13. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ Тема 15. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК Тема 18. Фінанси зарубіжних країн Поняття, мета і завдання державного фінансового контролю Предмет та об’єкти державного фінансового контролю Форми державного фінансового контролю Контроль за дотриманням правил обігу готівки Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства (з 01.01.2013 р.) Мета, об’єкти та інформаційна база контролю діяльності бюджетних установ. Контроль доходів бюджетних установ. Контроль видатків бюджетних установ. Контроль видатків на оплату праці. Контроль капітальних видатків. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до Бюджетного кодексу України Створення Малоросійської Колегії. Голова Української Гельсінської группи в 1976 р. Передача значних повноважень від державних органів органам місцевого самоврядування. Перемога князя Данила Галицького над німецькими лицарями-хрестоносцями під Дорогочином. Учасники культурно-просвітницького руху української інтелігенції: обмежувалися мирною пропагандою української культури та історії, але викликали заборони і репресії з боку царського уряду. Генерал російської імператорської армії, після падіння Української Центральної Ради - гетьман України. Мета й завдання виконання курсової роботи Збір і обробка інформації по темі курсової роботи Вимоги до оформлення додатків Мета і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі. Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль на регіональному рівні Рекомендації щодо виконання контрольної роботи. Тема 14 Фінанси транснаціональних компаній Внутрішньо фірмові фінансові трансакції. Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. Фінансування від небанківських установ Які банки виконують широкий спектр операцій та надають різноманітні послуги своїм клієнтам? Як називаються кредити, що надаються під забезпечення заставою? Який елемент відносять до об’єктів здійснення фінансових інвестицій? Який з наведених чинників не впливає на прийняття рішення щодо надання банку ліцензії? Який чинник не буде враховуватися під час класифікації кредитного портфеля для розрахунку резервів під кредитні ризики? Який документ не потрібно подавати для одержання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій? Підписний капітал банку – 100 млн грн. Сформований статутний капітал на момент реєстрації становить 56 млн грн. Чи буде зареєстровано такий банк? МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРА СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТЕМИ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» Матеріали конференцій. Збірники Розкрийте сутність на напрями походження грошей. Охарактеризуйте основні види карток. Розкрийте складові ринку грошей. Кредитна система та її основні елементи. Розкрийте сутність грошової реформи паралельного (консервативного) типу. Соціально-економічні наслідки інфляції. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору Сутність та організаційно-правові засади державного фінансового аудиту Організація і проведення аудиту ефективності виконання бюджетних програм Організація і проведення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ Організація проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки Особливості організації і проведення аудиту ефективності використання державних коштів Збору інформації, достатньої для визначення цілей і масштабу перевірки щодо вибраної теми, Структура звіту, що складається за результатами аудиту ефективності використання державних коштів, та вимоги до його складових подано у таблиці 14.6. Як визначають вартість вільноконвертованої валюти? Які валюти мають статус резервних? Які з нижченаведених видів робіт можуть виконувати страхові агенти? Що з наведеного далі складає зміст категорій страхового захисту? Що називається «валютним ринком»? Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному році сума скоригованого валового доходу підприємства складала 120 000 грн, валових витрат – 40 000 грн, амортизаційних відрахувань – 20 000 грн. Валютний курс та його особливості Фіксований та плаваючий валютні курси Платіжний баланс і його макроекономічне значення. Фактори та наслідки дефіциту платіжного балансу Передача виробленої продукції, землі, майна, акцій та інших активів нерезидентам в рахунок погашення заборгованості. Дебет – притік вартостей у дану країну, за котрий її резиденти повинні згодом сплачувати, можливо, готівкою, тобто витрачати іноземну валюту. Чисті закордонні активи – різниця між розміром закордонних активів, якими володіють вітчизняні резиденти, і розміром національних активів, якими володіють іноземці. Е) секторо-перебудовчі кредити. Управление финансовой системой Система финансового контроля Система финансового менеджмента Система финансовых показателей Универсальная финансовая система Система финансовых отношений ПО КУРСУ «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ» Понятие финансов, их место в системе экономических отношений. Финансовая система и её структура. Організаційно-правова форма, тип та елементи механізму функціонування підприємства Техніко-організаційний та економічний рівень підприємства Оцінка та аналіз стратегій розвитку підприємства Інноваційні механізми розвитку підприємства ТОВ «Перечинська швейна фабрика» за 2010–2012 рр. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства Аналіз показників ліквідності ТОВ «Перечинська швейна фабрика» за 2012-2013 роки (на кін. року) Оцінка ризиків підприємницької діяльності та ймовірність банкрутства підприємства Поняття та типи опціонних контрактів. Сутність і механізм інкасової форми розрахунків. Сутність та порядок виконання акредитивів. Тема 11 Кредитування експортно-імпортних операцій. Тема 12 Фінансування експортно-імпортних операцій Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання Семінарське заняття №20(2 год.) Місце навчальної дисципліни в структурно – логічній схемі Тема 4. Ризик та ціна капіталу Тема 6. Ринок похідних фінансових інструментів Тема 3. Фінансові посередники КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ З дисципліни «ФІНАНСОВИЙ РИНОК» Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних форм організації бізнесу Формування власного капіталу підприємства Внутрішні джерела фінансування підприємства Дивідендна політика підприємства Фінансування підприємства за рахунок Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємств Фінансове інвестування підприємства Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин Фінансовий контролінг на підприємстві Інвестиційна діяльність підприємства. Особливості фінансової діяльності малих підприємств Проблеми організації фінансової діяльності на підприємстві Каталог функцій І завдань фінансового контролера Зміст, призначення та організація Параметри дискримінантної функції БеЄрмана Експертне (суб’єктивне) прогнозування Розділ 4. Управлінський облік Система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Документ, який містить прогнозну інформацію щодо активів власного і запозиченого капіталів та зобов’язань підприємства. Собівартість, яка включає змінні витрати конкретних видів продукції. Принцип безперервності діяльності підприємства. Варіант розвиненої системи «Директ - Костингу». Фактично понесені затрати внаслідок виробництва та реалізації продукції. Встановленні причинно-наслідкових змін економічної системи та вимірювання ТЕМА 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА. Низька якість менеджменту;дефіцити в організаційній структурі;недоліки у виробничій сфері;дефіцити у фінансуванні;брак інновацій та раціоналізаторства. Тема 2. Санаційний контролінг Дайте визначення “інспектування” за Законом України “Про державну контрольно- ревізійну службу в Україні”? Який документ видається за результатами операційного аудиту? Що є підставою для зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та повернення коштів одержувачами бюджетних коштів у дохід відповідного бюджету? Вкажіть напрямки реформування закріплені Концепцією розвитку державного внутрішнього фінансового контролю в Україні, що затверджена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р? Тренінгу з навчальних дисциплін Складання кошторису дошкільного закладу Складання кошторису клінічної лікарні Тема 4. Податок на додану вартість Методичні рекомендації до виконання другого етапу завдання Методичні рекомендації до другого етапу виконання завдання Завдання і методичні вказівки щодо виконання завдань Методичні рекомендації до виконання першого етапу завдання 1 Методичні рекомендації до першого етапу виконання завдання Методичні вказівки до виконання завдання 2 Методичні рекомендації та вимоги до звіту Тема: Внутрішні джерела фінансової санації підприємства Тема: Зовнішні джерела фінансової санації підприємства Оцінки фінансового стану підприємства Список підприємств, фінансовий стан яких потрібно оцінити Розділ 5. Заходи з реструктуризації товариства Розділ 6. Прогноз соціально-економічних наслідків реструктуризації КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВНУТРІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА Е) витрати на рекламу та друкування проспекту нової емісії. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ САНАЦІЇ БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА Умови прийняття рішення щодо здійснення санації підприємства – боржника у судовому порядку Аналіз точки безбитковості як метод контролінгу Необхідність, завдання та функції контролінгу Форми фінансової санації підприємств
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.031 с.)