ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 25 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 25 Страница

Группа 1 (в сокращенном сроке) Группа 2 (в сокращенном сроке) Порядок оголошення підприємства банкрутом Ухвала щодо порушення справи про банкрутство Задоволення претензій кредиторів Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Нормативное регулирование и функции кредитования физических лиц Внутрішній і зовнішній аудит Третій - 1999 р. - дотепер - діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі. Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств Загальні передумови реорганізації Злиття та приєднання – як методи укрупнення підприємства. Сутність бюджетного менеджменту Зміст та структура бюджетного процессу в Україні Податкова служба України: завдання, функції, структура Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету. Методи бюджетного контролю. Класифікація ревізій. Контрольно-ревізійна робота з бюджету Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі Документальні перевірки бухгалтерських звітів і балансів Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету Оформлення і реалізація результатів ревізії РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ Напрями і форми бюджетного фінансування економіки Роль бюджетів у розвитку системи охорони здоров’я Бюджетне фінансування ЗАКЛАДІВ ФІЗ.КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Соціально-економічна сутність, призначення та історичні аспекти виникнення бюджету. Бюджетна політика. Загальні риси та види бюджетної політики України на сучасному етапі. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов’язки. Класифікація доходів бюджетів. Джерела та методи формування надходжень бюджетів. Сутність, принципи та форми бюджетного фінансування. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Глава 2. Загальні вимоги до оцінки ризиків Глава 1. Загальні вимоги до формування резерву за кредитами Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку та бюджетної установи) Глава 7. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого бюджетній установі Глава 11. Порядок визначення показника ризику групи фінансових активів Тести з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні. Перелік загальних вимог, які стосуються всіх осіб, що звертаються з метою одержання візи Шенген Документи, що підтверджують рід занять і наявність фінансових засобів, а також підтвердження існування фінансових зв'язків з Україною. По написанию выпускных квалификационных работ Язык и стиль выпускной квалификационной работы РОЗДІЛ I. КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Державний бюджет України як єдине джерело фінансування Збройних Сил України Досвід зарубіжних держав щодо використання коштів спеціального фонду як джерела фінансування військової частини Порівняльна характеристика обсягу видатків спеціального фонду МО України та інших відомств (2007-2013рр.) Особливості бухгалтерського обліку коштів спеціального фонду у Збройних силах України. Шляхи підвищення ефективності обліку та використання коштів спеціального фонду військової частини Загальні вимоги до виконання бакалаврської роботи Розділи основної частини випускової роботи РОЗДІЛ 5 ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ Сущ-ть финанасов и их специфические признаки. Понятие об управлении финансами. Нормативная и законодательная база в управлении финансами. Органы управления финансами, их фун-ции. Фин и отраслевые особенности предпр различн правовых форм и их влияние на орг-цию финансов предпр. Особенности функционирования муниципал финансов. Про проведення міського конкурсу проектів і програм дитячих та молодіжних Кафедра підприємництва та бізнесу Про проходження виробничої практики Оцінка фінансового стану ТОВ «Ява» Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса СУТЬ ТА СТРУКТУРА КРУТДИТУ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ Функції кредиту виражають його суть, це робота яку виконує кредит для економіки. ВЗАЄМОХВ’ЯЗОК І ВІДМІННОСТІ ФІНАНСІВ ТА ІНШИХ ЕК КАТЕГОРІЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЕКОН. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ Ринок страхових послуг та його структура КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПОДАТКІВ. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ. МАСА ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ГРОШОВА БАЗА. ПОНЯТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗМІНА МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Економічна суть санації підприємства. Класична модель фінансової санації. Порядок проведення санаційного аудиту на підприємстві. Входження до судової процедури санації підприємства Участь кредиторів і персоналу у фінансовому оздоровленні боржника. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.. Особливості банкрутства і ліквідації комерційних банків. Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Бюджетний регламент, його зміст, завдання і засади побудови. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Бюджетна класифікація. Бюджетне фінансування, його організація. Завдання і функції бухгалтерського обліку виконання бюджету у фінансових органах. Сутність і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання і напрямки Органи оперативного управління бюджетом: завдання, функції, повноваження. Державне казначейство України Особливості організації митного контролю в Україні Сутність ринку фінансових послуг, його ознаки та функції. Економічний зміст та види фінансових послуг. Суть фінансового посередництва та його значення для функціонування економіки. Типи фінансових посередників. Типи фінансових посередників та їх функції. Умови створення та діяльності фінансових установ. Значення та структура грошового ринку. Послуги розрахунково-касового обслуговування. Депозитні послуги банківських установ, їх види та характеристика. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток. Види операцій та фінансових послуг на валютному ринку. Кредитування юридичних осіб та споживче кредитування як основні види фінансових послуг на ринку позик. Довірчі послуги фінансових установ. Суть, функції та значення фондового ринку в інвестиційних процесах. Основні види послуг на фондовому ринку. Діяльність фондових бірж та позабіржових торгівельних систем в Україні Особливості управління оборотними активами. Визначення вартості капіталу Оптимізація структури капіталу. Поняття грошового потоку і характеристика його видів. Особливості управління фінансовими інвестиціями. Особливості управління реальними інвестиціями. При застосуванні цього критерію слід пам’ятати, що коефіцієнт PI має властиві йому переваги та недоліки. Проект буде вважатися прийнятним, якщо модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) перевищує необхідну. Показники оцінки майнового стану підприємства Аналіз динаміки та структури активів та пасивів балансу ТОВ «Мрія» Показники рентабельності підприємства Методи оцінки фінансових ризиків. Механізми нейтралізації фінансових ризиків. Сутність та особливості бюджетування на підприємстві. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства. Перелік екзаменаційних питань дисципліни «Бізнес-діагностика підприємства» Оцінювання інтенсивності конкуренції на ринку: мета, технологія обчислення та трактування значень показників. Фінансова стійкість підприємства: поняття, фактори формування, різновиди та технологія кількісного оцінювання. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Фактори, що впливають на ціноутворення Ціноутворення, що базується на витратах Ціноутворення на ринку товарів промислового призначення. Середній річний дохід від інвестиції Здійснити аналітичне групування статей активу балансу: Аналітичне групування статей активу балансу Здійснити аналітичне групування групування статей пасиву балансу Характеристика руху власного капіталу Завдання 6.2. – Провести розрахунок відносних показників фінансової стійкості підприємства та зробити відповідні висновки. Оцінка результатів інтенсифікації Джерела та історіографія 2-го періоду нової історії. Внутрішня політика уряду Бісмарка. «Культуркампф». Залежне становище Латинської Америки. Сучасне трактування іпотеки, її сутність, предмет, елементи, функції Історичний аспект походження і розвитку іпотеки. Світовий досвід становлення іпотеки Історичний розвиток іпотечних відносин у Центрально-Східній Європі Історія становлення іпотеки в Україні Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Основні принципи іпотеки та іпотечного кредитування Моделі іпотечних механізмів, їх особливості та ознаки Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування Значення, правові основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні Загальна характеристика методики, етапів, методів оцінки вартості майна Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними Методи оцінки фінансових ризиків Ризики емітентів цінних паперів. Заставні, іпотечні сертифікати як фінансові інструменти ринку іпотечного капіталу Іпотечні облігації: сутність, характеристики, особливості обігу на ринку іпотечного капіталу Особливості випуску та обігу іпотечних облігацій у світовій практиці Сутність, правова база, структура іпотечного ринку Інституційні учасники та інструменти іпотечного ринку Аналітичні аспекти функціонування іпотечного ринку в Україні Американська іпотечна криза та її вплив на іпотечне кредитування в Україні Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ЗА РАХУНОК ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМИ АКТИВАМИ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ ОЦІНОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Державна реєстрація відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної Протокол №27 від “16” червня 2009 р. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ, ЗМІНИ РОЗМІРУ ПРОЦЕНТІВ ДЛЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ, В ЯКИХ ПОЗИЧАЛЬНИК – ЗАСТАВОДАВЕЦЬ (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) І П О Т Е Ч Н И Й Д О Г О В І Р СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Під час торгів використовують такі основні поняття і визначення. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи ВИКОРИСТАННЯ основних засобів на підприємстві Показники стану та ефективності використання основних засобів Аналіз структури та використання основних засобів на підприємстві Джерела фінансування відтворення основних засобів Застосування лізингу як альтернативного варіанту відтворення основних засобів IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика. (Седзюу Вікторія) Необхідність та суть кредиту Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки Тема 8. Валютні відносини та валютні системи Тема 2. Фінансова звітність підприємства Склад і елементи фінансової звітності Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигод у майбутньому. Звіту про фінансові результати. Зміст елементів операційних витрат та порядок їх визначення Власний капітал та його структура З дисципліни «Ринкова трансформація економіки регіону». Господарство регіону як територіально-економічна система. Поняття про регіональний господарський комплекс (РГК) Фактори і стратегія ринкової трансформації РГК Потенціал факторів трансформації РГК Процеси організаційної трансформації Поняття про ринок капіталу та рівень капіталізації ринку Фінансові системи і корпоративне управління Торгівельний цикл з точки зору інвестора Пріоритетні завдання регулювання Розбудова інфраструктури фондового ринку Розвиток саморегулювання на фондовому ринку Інтеграція у міжнародні банківські структури Підсумки роботи страхового ринку України у 2004 році ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА 5.1. Звичайна практика визначення номінальної процентної ставки позичкового капіталу ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПЕРЕХІДНА ЕКОНОМІКА Моделі визначення вартості власного капіталу Обґрунтування рішення щодо збереження старого трактора Визначення коефіцієнта чистого прибутку Аналіз управління обіговим капіталом Норма прибутку на чистий власний (акціонерний) капітал. Оцінка компанії з точки зору позикодавців ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ КОМПАНІЙ Економія за рахунок вертикальної інтеграції Фінансовий аналіз виграшів і втрат від об'єднання компаній Створення ринкової інфраструктури в регіоні Стратегічні орієнтири розвитку Джерела та можливості інвестування в інновації у Вінницькій області, млн. грн. Поліпшення інвестиційного клімату в регіоні Розвиток інноваційно-їнвестиційного бізнесу Стійкий розвиток регіонального промислового комплексу РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ Концептуальні підходи до визначення Дані щодо рівня сплати адміністративних Нормативно-правове забезпечення державного фінансового контролю бюджетних установ Організація діяльності суб’єктів державного фінансового контролю бюджетних установ Контроль формування та використання фінансових ресурсів бюджетних установ Реалізація результатів контролю формування і використання фінансових ресурсів бюджетних установ Результати проведених контрольних заходів Нові виклики і завдання державного фінансового контролю Удосконалення і розвиток державного контролю за формуванням і використанням фінансових ресурсів бюджетних установ Академія митної служби україни Нормативна та інструктивна література Формування й закріплення тем курсових робіт. Зміст і обсяг курсових робіт. Навчально-методична література Фінансово-кредитний механізм Поняття фінансової системи та її структура Сутність бюджету та бюджетних відносин Класифікація податків та їх види. Значення і роль ЕА, основні принципи Аналіз чисельності складу і кваліфікації працівників під-ва Аналіз ефектиності використання ОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ Стан бюджету та фактори, які впливають на нього. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення, соціально-економічні наслідки, джерела покриття, шляхи та методи подолання. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ТА ОСНОВИ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ Бюджетні права в Україні, їхня характеристика Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи і порядок розподілу між окремими ланками бюджетної системи. Видатки бюджету поділяють на певні види, які можна характеризувати якісно та кількісно. Державні програми розвитку фізичної культури і спорту. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.04 с.)