ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Академія митної служби україниМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО Курсової РОБоТи

з дисципліни “фінанси”

За напрямом

“Економіка і підприємництво”

Зі спеціальності

6.050 104 “Фінанси І КРЕДИТ”

 

 

 

Дніпропетровськ 2011


1. МЕТА КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи курсантів (студентів). Мета курсової роботи — допомогти курсантові (студентові) закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни «Фінанси».

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійному узагальненню й аналізу інформаційних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників, публікацій періодичної преси тощо), статистичних і практичних матеріалів, що характеризують фінансові процеси на різних рівнях господарювання: у сфері фінансів суб’єктів господарської діяльності, державних фінансів, міжнародних фінансів, страхового й фінансового ринку.

Курсова робота свідчить, наскільки знання, здобуті студентами в процесі вивчення курсу «Фінанси», є глибокими і фундаментальними; характеризує вміння курсантів (студентів) самостійно дослідити поставлені питання обраної теми.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

У курсовій роботі студент має показати:

▪ знання і правильне розуміння закономірностей, що складаються у фінансовій сфері;

▪ уміння працювати з інформаційними джерелами, користуватись законодавчим та інструктивним матеріалом, викладати свою точку зору на проблемні питання та робити обґрунтовані висновки щодо поліпшення фінансових відносин і вдосконалення фінансової системи;

▪ здатність використовувати здобуті теоретичні знання у процесі аналізу та узагальнення цифрового матеріалу, застосовувати сучасну методику дослідження з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків

У курсовій роботі курсант (студент) повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми, показати розуміння конкретних форм організації фінансів у різних сферах суспільної діяльності. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики фінансових відносин. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу. Це допоможе більш глибокому засвоєнню матеріалу.

3. ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи охоплює кілька етапів:

Етапи виконання курсової роботи Примітки
І вибір теми у межах групи одну тему може писати тільки один студент
ІІ А) підбір та вивчення літератури, Б) складання попереднього плану роботи виконується студентом самостійно
ІІІ консультація з викладачем – науковим керівником щодо уточнення та обов’язкового затвердження плану курсової роботи термін затвердження плану визначає викладач – науковий керівник курсової роботи
ІV написання та оформлення курсової роботи  
V передача завершеної курсової роботи на кафедру фінансів для реєстрації та рецензування, строки реєстрації визначає викладач – науковий керівник курсової роботи
оцінювання курсової роботи (попередня оцінка) здійснює викладач за встановленими критеріями оцінювання (див. додаток В)
VІІ захист курсової роботи (остаточна оцінка) призначається викладачем – науковим керівником курсової роботи

ПЕРЕВІРЕНА КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ ДООПРАЦЮВАННЮ! ВСІ ПИТАННЯ МАЮТЬ БУТИ ВИЯСНЕНІ СТУДЕНТОМ У ПРОЦЕСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ РОБОТИ НА КОНСУЛЬТАЦІЯХ З НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ!

3.1 Підготовка до виконання курсової роботи

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Курсантам (студентам) надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який викладає дисципліну «Фінанси», та керівником курсової роботи.

Обравши тему, курсант (студент) має чітко визначити мету курсової роботи, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов’язковим посиланням на джерело. Для складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги:

▪ систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки,

▪ каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів – у читальному залі бібліотеки,

▪ систематичні каталоги інших бібліотек.

Найбільша кількість публікацій з фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Державного комітету статистики України,Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України. 3 метою прискорення роботи доцільно користуватися повним переліком статей, який друкується в останньому річному номері журналу.

На основі вивчення спеціальної літератури, нормативних документів, статистичних збірників курсант (студент) складає розгорнутий план курсової роботи (можливо, в кількох варіантах), який погоджує з викладачем – науковим керівником курсової роботи.

План — це основа роботи, тому його складання є одним із найважливіших етапів її підготовки. План повинен відобразити напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки курсант (студент) розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи.

Після узгодження та затвердження плану студент приступає до написання курсової роботи. Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджується з науковим керівником.

3.2 Структура і зміст курсової роботи

Курсова робота повинна бути написана самостійно.

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, основна частина та висновки.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної теми, її значимість, визначити мету і завдання курсової роботи, вказати методи дослідження, що використовувались під час написання курсової роботи, а також дати коротку характеристику структури роботи. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід указати об’єкт аналізу.

При написанні основної частини необхідно відповідно до плану розкрити суть вибраної теми. При цьому проводиться аналіз теоретичних і практичних питань, виділяються проблемні і дискусійні аспекти дослідження. Обов’язковим для розкриття теми курсової роботи є залучення цифрових даних. Джерелом їх можуть бути статистичні щорічники, спеціальні видання Міністерства фінансівчиМіністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, дані податкової адміністрації, а також фактичний матеріал, зібраний за місцем роботи. Цифровий матеріал має бути представлений у вигляді таблиць і рисунків (схем, діаграм, графіків), які повинні бути логічним продовженням викладених теоретичних положень. На кожну таблицю та рисунок потрібно давати посилання на джерело інформації, супроводжувати їх аналізом змісту та висновками. Всі наведені в тексті цитатитакож потрібно супроводжувати посиланнями на відповідні джерела.

Висновки курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати зв’язок з його результатами. У висновках підводяться підсумки по всіх висвітлених питаннях, визначаються шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно на підставі практичного досвіду, так і шляхом узагальнення пропозицій, що містяться у літературних джерелах. Висновки роблять після кожного розділу. Загальний висновок курсової роботи подають після останнього розділу.

До змісту роботи пред’являються такі вимоги:

▪ системність, послідовність і конкретність викладення матеріалу,

▪ логіка і науковий стиль викладеного матеріалу,

▪ виділення в тексті окремих абзаців (занадто громіздке речення і великі фрагменти не сприяють його розумінню),

▪ завершеність викладення кожної думки.

Зміст роботи треба викладати відповідно до плану, стисло, лаконічно, не допускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

3.3 Оформлення та обсяги курсової роботи

Загальні вимоги:

Текст курсової роботи має бути набраний на комп’ютері тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщений таким чином, щоб залишалися поля: з лівого боку — 20 мм, з правого — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм.Шрифт — 14, Times New Roman, інтервал між рядками — 1,5.

Обсяг текстової частини роботи має бути в межах 25—30 сторінок стандартного формату А4 (210 х 297 мм), при цьому:

Структурна частина роботи Рекомендовані обсяги
Вступ 1стор. (максимум – 1,5 стор.)
Розділи Обсяг кожного з розділів має бути приблизно однаковим (наприклад, якщо в роботі три розділи, то обсяг кожного має бути приблизно 8-10 стор., включаючи висновки)
Висновок 2-3 стор.

 

Нумерація:

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як зміст, вступ, висновки, список використаної літератури, джерела, додатки не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: "1. ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ". Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається а номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Ілюстрації(рисунки, графіки, карти) і таблиці необхідно наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис " Таблиця" із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі є лише одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовж, табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовж. табл.1.2".

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1)(перша формула третього розділу).

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених структурних одиниць підлягають суцільній нумерації.

Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

 

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Робота подається на кафедру фінансів для реєстрації у зшитому виді, без файлів.

Структурні частини роботи Додаткова інформація
Титульна сторінка Це перша сторінка, але номер на ній не проставляють (додаток А)  
Затверджений науковим керівником план роботи -
Зміст роботи Це друга сторінка роботи
Вступ -
Розділи (відповідно до затвердженого плану) Це основна частина роботи. Кожний розділ починається з нової сторінки
Висновки -
Список використаної літератури -
Додатки Додатки не є обов’язковою частиною роботи. Таблиці та рисунки можуть бути розміщені в тексті розділів
Форма рецензії Додаток Б  

 

Текст основної частини поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "ДОДАТКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку є кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.01 с.)