ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 35 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 35 Страница

Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу Світовий фінансовий ринок. Сутність і структура Особливості державного регулювання фінансового ринку Суб'єкти та види валютних ринків Валютні операції як інструменти валютного ринку Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку Регулювання міжнародного ринку цінних паперів Види діяльності банківських установ Сучасні тенденції в міжнародній банківській справі Основи банківського нагляду та регулювання Врахування ризику ліквідності Права власників простих акцій Права власників привілейованих акцій Міжнародний ринок боргових зобов'язань Топ-10 найбільших бірж світу за обсягом продажу акцій Основи організації міжнародного кредитування Лізинг може бути дорожчим за кредит. Сек'юритизація міжнародних кредитів Значення і роль золота у міжнародній валютній системі Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку золота Операції з похідними фінансовими інструментами. Поняття, еволюція розвитку, функції та учасники міжнародного ринку деривативів Характеристика похідних фінансових інструментів Фінанси транснаціональних корпорацій ТНК: класифікація й види Фінанси і фінансова політика ТНК Внутрішні фінансові ресурси транснаціональних корпорацій Сутність та еволюція податкових систем світу Міжнародні податкові відносини і уникнення подвійного оподаткування Специфіка податкових систем країн світу Офшорні зони і креативний облік Міжнародний досвід функціонування страхових ринків Місце і роль страхування в інвестиційному процесі та залученні іноземних інвестицій Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютного ринку України Ринок банківських металів в Україні На даний час в Україні існують два сектори ринку золота. Аналіз тенденцій зовнішньої заборгованості України Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом ТЕМА 1. СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ ТЕМА 2. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ БАЗИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТЕМА 5. СИСТЕМА ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТЕМА 6. ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМА7. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ТЕМА 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСЦЕВОГО РІВНЯ ТЕМА 9. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТЕМА 10. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ТЕМА 11. УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ ТЕМА 12. СВІТОВИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ Взаимосвязь финасов с другими экономическими категориями. Иерархическая система кредитной системы. Органы государственного финансового контроля. Теоретичні основи організації майнового страхування Економічна сутність майнового страхування і його принципи Роль і місце майнового страхування на ринку страхових послуг Інформаційно-правове забезпечення майнового страхування України Оцінка майнового страхування в Україні Аналіз обсягів майнового страхування в Україні Переваги та недоліки майнового страхування в контексті Напрямки розвитку майнового страхування в Україні Сутність міжнародних фінансів як економічної категорії Складові національної та світової валютних систем Генуезька система золотодевізного стандарту Валютний опціон, його зміст і види Відсоткові ставки на світовому ринку позикових капіталів Інвестиційна діяльність в вільних економічних зонах Причини виникнення ринку євровалют Функції євровалютного міжбанківського ринку Сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних фінансів.1 Формування світових фінансових центрів.10 Банківські гарантії як інструмент забезпечення міжнародних платежів 19. Ринок депозитарних розписок. Основні показники діяльності ринку цінних паперів 26. Монополізація банк. бізнесу. Форми банк.монополій. 30. Банк міжнародних розрахунків: організаційна структура, завдання, функції та операції БМР 42. Заборгованість. Криза заборгованості. 46. Сутність, передумови та особливості місцевих фінансів Резервні фонди місцевих органів влади Самостійність місцевих бюджетів РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Передача видатків на виконання делегованих державних повноважень Система державного матеріального забезпечення ветеранів праці, громадян літнього віку Сутність, класифікація та особливості здійснення міжбюджетних трансфертів Порядок розрахунку обсягів дотацій вирівнювання місцевим бюджетам Порядок складання проектів місцевих бюджетів Види та методи управління місцевими фінансами Функції та повноваження органів місцевого самоврядування щодо місцевих фінансів Функції та повноваження місцевих органів державної податкової служби щодо місцевих фінансів Сутність комунальної власності та особливості її формування в Україні ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЇ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Склад, роль та особливості діяльності житлово-експлуатаційного комплексу Оцінка фінансового стану підприємств комунального господарства та ЖЕКу Особливості місцевих фінансів закордоном Місцеве оподаткування у зарубіжних країнах Бюджетне регулювання та фінансове вирівнювання в зарубіжних кранах Порядок випуску, обігу та погашення облігацій місцевих бюджетів. Економічний зміст та класифікація доходів місцевих бюджетів. Призначення та склад доходів кошика №1. Призначення та склад доходів кошика №2. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту Фінансовий контроль - запорука ефективного управління фінансовими ресурсами місцевих органів влади Види комунальних підприємств. Бюджетний унітаризм та федералізм Основні теорії місцевого самоврядування Динаміка курсу аргентинського песо по відношенню до СДР Платіжний баланс України (млн. дол.) Надходження прямих іноземних інвестицій в країни Східної Європи і СНД Загальні міжнародні резерви країн Динаміка курсу долара США по відношенню до СДР Чисте кредитування МВФ країн з перехідною економікою (млрд. дол.) Зовнішній борг країн з перехідною економікою (млрд. дол.) Деякі показники функціонування валютно-фінансового сектору Польщі Взаємозв’язок між Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” та Бюджетним Кодексом України Загальний та спеціальний фонди місцевих бюджетів. Понятие, инструменты и методы управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия. Корпорация как субъект финансов. Холдинговые структуры. Вимоги до складових пояснювальної записки Тема 1. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ, ЇХ СУТНІСТЬ, СКЛАД І РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Основи теорії місцевого самоврядування та місцевих фінансів Теорії місцевого самоврядування Повноваження та функції місцевого самоврядування Функції, доручені місцевим органам влади центральною владою (делеговані). В процесі аналізу формування науки про місцеві фінанси виокремимо такі етапи. Узагальнюючи проведений аналіз, можна зробити важливі в методологічному розумінні висновки. Наукові підходи до складу місцевих фінансів Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів в Україні Сьомий етап визначає реформування сформованої, на основі введених в дію законодавчих актів, системи місцевого самоврядування. Фінансове забезпечення функцій місцевого самоврядування Представницькими (законодавчими) органами у системі місцевого Складові та принципи побудови місцевих бюджетів Місцеві позики та їх розвиток в Україні Порівняно незначна тривалість позики — не більше, ніж період активного використання об'єкта, який споруджується. Емітенти випуску: Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради Зарубіжний досвід функціонування місцевих бюджетів та можливість його використання у вітчизняній практиці Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи Стаття 64.Бюджетного Кодексу визначила склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Згідно статті 66 Бюджетного кодексу визначено склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Згідно статті 69 Бюджетного кодексу визначено доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Стаття 71 Бюджетного кодексу визначає надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори в доходах місцевих бюджетів Статтею 8 Податкового кодексу визначено загальнодержавні податки та збори Діючий порядок розрахунку дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з Державного бюджету України Чинники, які враховуються при розрахунках видатків Групи результативних показників Затвердження кошторисів бюджетних установ Фінансування охорони здоров 'я Бюджетне фінансування закладів культури і мистецтва. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації Сутність і стан фінансового вирівнювання Бюджетне регулювання, його цілі та методи Властивості міжбюджетних трансфертів Визначення обсягів дотацій вирівнювання Зміст бюджетного процесу на рівні місцевих бюджетів Затвердження місцевих бюджетів Періодичність, структура та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів II. Розгляд та прийняття рішення про місцевий бюджет III. Виконання місцевого бюджету IV. Підготовка та розгляд звіту про виконання місцевого бюджету і прийняття рішення щодо нього Місцеве господарство і його роль у формуванні місцевих бюджетів Підприємства житлового господарства Підприємства комунального господарства Напрямки реформування житлово-комунального господарства Сучасні проблеми розвитку комунального сектору Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування Фінансова діяльність підприємств житлового господарства Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні Сутність управління фінансами Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА З ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування Доходи та видатки локальних урядів Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах Фінансове вирівнювання за кордоном По организации, выполнению и контролю Тема 1. Законодательство РФ о налогах и сборах Тема 3. Система налогов и сборов в РФ Тема 6. Страховые взносы во внебюджетные фонды. Тема 8. Другие виды федеральных налогов. Тема 10. Единый налог на вмененный доход. Тема 12. Транспортный налог. Тема 14. Налог на имущество физических лиц. Тема 15. Формы налогового контроля и порядок его проведения Тема 16. Производство по делу о налоговых правонарушениях Тема 18. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Работнице, имеющей на обеспечении 2 детей в возрасте до 18 лет, в 2013 году по месту основной работы начислялась зарплата ежемесячно в размере 15000 рублей. Какой промежуток времени следует считать налоговым периодом по транспортному налогу? ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ Заняття 3( 4 г.) Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції. Заняття 5 (4 г.) Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. Заняття 7 (4 г.) Модульний контроль №1 . Дане семінарське заняття формує наступні вміння Галузі знань (спеціальності) «Міжнародна економіка» Методика активізації процесу навчання Тема 6. Міжбюджетні відносини, їх складові ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП Тема 9. Фінанси житлово-комунального господарства З дисципліни «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ» Тема 2. Фінансова політика місцевих органів влади Фінансова політика на місцевому рівні її зміст, структура, завдання та особливості організації. Зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на фінансову політику, форми та методи її реалізації. Економічний та політичний вплив на фінансову політику органів місцевого самоврядування. Економічний вплив на бюджет органу місцевого самоврядування Адміністративно-територіальна реформа та її вплив на реалізацію фінансової політики Тема 4. Валютні ринки та валютні операції Класифікація валютних курсів наведена в таблиці 1. Одним з найбільш важливих понять, що використовується на валютному ринку, є поняття реального та номінального валютного курсу. Крос- курс - це співвідношення між двома валютами, виходячи з їх курсу по відношенню до третьої валюти. Тема 1. Теоретичні та орган-ні основи ФМ. Тема 4. Визнач-ня вартості грошей у часі та її викор-ня у фін. розрах-х. Т7. Вартість та оптим-ція стр-ри капіталу. На рівень інвестиційного ризику впливають такі фактори Що таке кризовий фінансовий стан підприємства? Розрахунок індексу ліквідності Аналіз показників ліквідності. Тема 2. Организация финансовой работы в организации Тема 6. Прибыль и другие доходы организаций По виконанню завдання програми Оцінка кредитоспроможності позичальника. Оцінка ліквідності балансу позичальника. Класифікація кредитів комерційних банків. Критерії класифікації кредитних операцій. Аналіз складу кредитного портфеля банку і оцінка його якості. Особливості кругообігу оборотного капіталу сільськогосподарських підприємств. Кредити, що надаються в готівковій формі сільгосппід-приємствам. Особливості кредитування торгівельних підприємств та організацій. Врахування та перерахування векселів. Авалювання та акцептування векселів банками. ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ Чистого прибутку торговельного підприємства Кафедра міжнародной економіки Лекції № 1. Загальна підготовка Роль, місце і завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо забезпечення життєдіяльності населення України Цивільна оборона в сучасних умовах Сили і засоби цивільного захисту України, їх характеристика і призначення Цивільна оборона зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво у сфері цивільної оборони Лекції № 2. Основи цивільного захисту населення Рівні надзвичайних ситуацій (НС) Цивільна оборона та цивільний захист України – основа безпеки в умовах надзвичайних ситуацій Система протидії НС в Україні (згідно з існуючою законодавчою базою) Організація цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву Мінекономіки, Мінфін, МЗЕЗторг, Держкомрезерв, Укрстрахнагляд Кафедра фінансів, податків та страхової справи Аналіз динаміки активів небанківських фінансових установ України Тема 4. Фінансова політика і фінансова безпека Органи державного управління України ЩОДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ Зразок титульного аркуша індивідуального контрольного завдання Антисипативний спосіб розрахунку. Визначення кількості фактичних днів розрахункового періоду інвесту-вання. Основні вимоги та стиль оформлення інвестиційних проектів Аналіз ринку збуту та визначення ринкової ніші підприємства Розрахунк поточних витрат виробництва Характеристика організаційної структури підприємства Оцінка економічної ефективності інвестицій. Сутність та методи оцінки ризику. Класифікація ризиків та способи їх попередження Характеристика та вибір інвесторів Переговори як початок ділових відносин з майбутнім партнером Забезпечення виробленого та необхідними послугами
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.031 с.)