ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 35 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 35 Страница

ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Построение выпускной квалификационной работы ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ Тематика выпускных квалификационных работ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УТВЕРЖДЕНИЕ о результатах внедрения проектных решений, разработанных Поняття, зміст та методи фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТУ. ПОЛІТИЧНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства Предмет дисципліни «Фінанси». Суб’єкти, об’єкти та зміст фінансових відносин на мікро-і макрорівнях. Фінансові концепції англійської класичної політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо). Фінансовий механізм, його сутність і складові елементи. Зовнішній і внутрішній державний борг: сутність, склад, причини виникнення та заходи щодо скорочення. Джерела формування доходів і напрями видатків бюджету Пенсійного фонду України. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб’єктів господарювання, їх характеристика. Витрати домогосподарств, їх види і класифікація. Інструменти фінансового ринку, їх класифікація. Міжнародний ринок капіталів, його сегменти та інституціональна структура Завдання та сфери діяльності європейських фінансових інституцій (Євр. центр. банк, Євр. інв. банк, ЄБРР(?)) Організаційні форми управління проектами Формування концепції проекту та проектного аналізу Майбутня вартість грошей як складовий елемент визначення цінності проекту Критерії оцінки інвестиційних проектів Вступ до КУРСу «Управління ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ» Передумови актуалізації управління фінансовими ризиками Сутність і види фінансових ризиків, сфери їх прояву Основні підходи і принципи управління фінансовими ризиками Суб'єкти управління фінансовими ризиками та їх функції Завдання з нормативно-законодавчої бази Сутність і види кредитного ризику Методичні підходи до оцінки кредитного ризику одержувача позики і управління ним Загальна матриця класифікації кредитної операції залежно від фінансового стану одержувача позики і якості обслуговування кредиту Матриця переходів (трансмісійна матриця) Використання кредитних деривативів у практиці управління кредитним ризиком РОЗДІЛ 1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «КОЛОС ВМ», ЙОГО ІСТОРИЧНА ДОВІДКА, СПЕЦИФІКА РОБОТИ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Аналіз персоналу підприємства, заробітної плати та продуктивності праці Аналіз рівня ефективності використання фінансових ресурсів Аналіз формування та витрачання фінансових ресурсів підприємства Розділ I. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ Стаття 2. Визначення основних термінів Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління державним (місцевим) боргом Стаття 17. Державні та місцеві гарантії Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Виды природных ресурсов. Фактор «земля» в широком и узком понимании. Природные условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые. Классификация видов экономического анализа Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства Сущность ценных бумаг: понятия и классификация Законы и нормативно-правовые акты Стоимость программы на человека Донецький університет економіки та права О.М. Закацола, канд. екон. наук, доцент Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки Дослідження фінансів приватного сектора. Тема 4. Фінансове право і фінансова політика Тема 5. Податки. Податкова система Тема 6. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА Тема 12. Фінанси домогосподарств Тема 13. Страхування. страховий ринок Тема 15. Фінансовий менеджмент Тема 17. Фінансова безпека держави Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою Тема 19. Фінанси європейського союзу Расчет показателей рентабельности Расчет инвестиций в проектирование участка. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Функции, принципы и формы кредита Методы оценки эффективности кредитования Направления по улучшению методов оценки эффективности кредитования Организационно – правовая характеристика ОАО «Сбербанк России» Финансовый анализ деятельности ОАО «Сбербанк России» Анализ предоставленных кредитов за 2012-2014 годы Разработка мероприятий по повышению эффективности кредитования физических лиц Экономическая эффективность от предложенных мероприятий Анализ: Каковы Ваши финансовые обстоятельства? Наши моральные ценности должны соответствовать нашим целям Оптимизируете Вы или минимизируете? Возьмите на себя ответственность и расширьте зону контроля Чудо происходит на пяти уровнях Чтобы совершить чудо, нужно мужество Люди без денег сосредоточиваются на своих слабостях Все может решить один-единственный догмат веры Измените Ваши догматы веры, и Вы измените Вашу жизнь ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПЕРВОГО МИЛЛИОНА У Вас всегда должны быть наличные - даже если официально у Вас их нет Что делать, если долги безнадежны? Отступите на несколько шагов назад Не бывает ничего незначительного В вопросах зарплаты нет различий между служащим и предпринимателем Вы можете в любое время изменить свои догматы веры и взгляды на экономию Создайте себе новый источник дохода Акции - путь, чтобы выращивать деньги Ставить только на качество и силу Конфликт интересов: банки против клиентов Какие фонды следует выбирать? Сколько времени потребует от Вас создание финансовой защиты? Как подсчитать, сколько стоят мечты Всегда немедленно реагируйте на сообщения Вашего наставника Давая, Вы сигнализируете об изобилии Система и полномочия финансовых органов Украины. Финансовое право: понятие ,предмет и метод. Финансово - правовые нормы : понятие, классификация и структура. Актуальные проблемы усовершенствования правового регулирования государственного финансового контроля в Украине. Бюджетные права Украины и органов местного самоуправления. Порядок утверждения проекта Государственного бюджета Украины. Распорядители бюджетных средств и их функции в отношении бюджетных средств. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни Обґрунтування проекту організації перукарського салону Зразок екзаменаційного білета з дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу» В Государственной аттестационной комиссии Порядок выполнения дипломной работы Роль научного руководителя дипломной работы Формулы, уравнения, рисунки, таблицы Список использованных источников, приложения Научные интересы преподавателей кафедры финансов и кредита Государственные и муниципальные финансы Каковы Ваши финансовые обстоятельства? Люди без денег не могут ясно определить, что такое богатство Людям без денег не хватает хорошего наставника Теперь Вы знаете свои догматы веры относительно денег — что дальше? Замените старое мнение новым Как предприниматель Вы должны делать себе личное состояние АКЦИИ — ПУТЬ, ЧТОБЫ ВЫРАЩИВАТЬ ДЕНЬГИ Королевский путь: как каждую акцию продать с выгодой Являются ли акционерные фонды вложением денег; пользующимся спросом? Думайте о том, что инфляция помогает Вам Как долго Вы нуждаетесь в финансовой защите? Благодарите тем, что преуспеваете Класифікація фінансових результатів. Задачі обліку фінансових результатів та характеристика облікової політики підприємства Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів Документальне оформлення обліку витрат, доходів та фінансових результатів Правила написання курсової роботи МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ І МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Теоретичні основи місцевих фінансів Тема 5: Система видатків місцевих бюджетів Тема 7: Бюджетний процес на місцевому рівні Тема 11: Світовий досвід організації місцевих фінансів Відокремлений структурний підрозділ «Василівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» Порядком реєстрації комерційного банку та ліцензування його діяльності. Визначення нормативів капіталу банку (норматив капіталу комерційного банку(Н1), мінімальний розмір статутного фонду банку (Н2), норматив платоспроможності (Н3), норматив достатності капіталу (Н4) Норматив максимального розміру наданих міжбанківських кредитів Стимулювання банківських депозитів. Недепозитні джерела банківських ресурсів, їх види та значення. Міжбанківські розрахунки в Україні. Касова дисципліна і контроль за її дотриманням. Системи обслуговування на основі дебетних карток. Оформлення кредитної документації. Емісія та використання банківських векселів Дамно мінімальне - це винагорода яка утримується банком в процентному відношенні до повної суми векселя, але не менше встановленої банком суми на кожний пункт. ТЕМА 8. ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТЕМА 9. ІНВЕСТИЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Дайте характеристику видам інвестицій комерційних банків. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги. ТЕМА 12. ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Сучасні міжнародні готельні ланцюги Сутність франчайзингу і його види та форми Засоби розміщення по системі BTI Організація служби харчування і напоїв В содержании и в заголовках сокращения не использовать Глава 1 Теоретические аспекты формирования и исполнения местных бюджетов Тема. Механізм реалізації регіональної економічної політики Бюджетно-фінансові важелі реалізації регіональної економічної політики та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики Механізм реалізації регіональної економічної політики Єврорегіони являють собою форму транскордонного співробітництва між територіальними громадами або місцевими органами влади регіонів, які мають спільний кордон. Перечень вопрос к ИМЭС ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ФИНАНСЫ И КРЕДИТ Модуль I. Теоретичні і організаційні основи підприємництва і аграрного бізнесу. Що включає в себе технологія бюджетування в часині “технологія”? Модуль IV. Організація інвестиційної діяльності, реструктуризація та реінжиніринг аграрного бізнесу. Послідовність робіт з реструктуризації Стимулююча функція фінансів виявляється через У чому полягає сутність фінансів підприємства:???????77 Непрямі податки вилучаються:???? Основним джерелом формування державних цільових фондів є:???? Які з видів страхування не належать до майнового:) страхування відповідальності власників автотранспортних засобів. Техніко-економічний розрахунок окупності, Показники статистичної звітності Реалізація заставленого майна Звітність підприємства, що використовується для оцінки Оборотність готової продукції (О(г.п.)) Розрахунок інтегрованого показника фінансового стану позичальника Знайдіть одну або декілька правильних відповідей САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ По специальности 060400 «Финансы и кредит» Тема 15: Коммерческий банк как основное звено банковской системы рыночной экономики Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. Валюти: сутність, призначення та сфера використання. Види та хар-ка основних видыв небанківських фінансово-кредитних установ. Активні та пасивні операції комерційних банків. Рахунок 10 «Основні засоби» кореспондує Рахунок 20 «Виробничі запаси» Рахунок 20 «Виробничі запаси» кореспондує Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами» Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань Рахунок 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» кореспондує Рахунок 65 «Розрахунки за страхуванням» Рахунок 71 «Інший операційний дохід» Рахунок 73 «Інші фінансові доходи» Рахунок 80 «Матеріальні витрати» Рахунок 83 «Амортизація» кореспондує Рахунок 94 «Інші витрати операційної діяльності» Рахунок 99 «Надзвичайні виграти» кореспондує ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М.И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО Функції грошей і їх взаємозв'язок Роль грошей в розвитку економіки Класична кількісна теорія грошей Неокласичний варіант кількісної теорії грошей Сутність і економічна основа грошового обороту Маса грошей в обороті. Грошові агрегати і грошова база Попит на гроші. Пропозиція грошей. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти ТЕМА: «ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ» Економічні і соціальні наслідки інфляції Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту Стадії і закономірності руху кредиту Характеристика основних видів кредиту Банківська система України і її характеристика При вирішенні п'ятьох головних задач центральний банк виконує три головні функції: регулюючу, контролюючу і інформаційно-дослідницьку. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку Чинники, які впливають на валютний курс. Платіжний баланс і золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання Міжнародні ринки грошей і капіталів ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ Последовательность выполнения ВКР Проектно-исследовательская часть Процедура защиты ВКР перед итоговой аттестационной комиссией Укл. Матвеєва Н.В.— Х.: ХЕУ, 2013. Посилання на використані джерела Такі роботи до перевірки не приймаються і до захисту не допускаються. Програма фінансово-економічної практики в бюджетних організаціях К. п. н. Лобачева І. Ф., Коцюбинська К. А., Василенко Ю. В. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА Що за заданими умовами становитиме Факторний аналіз доходів, витрат і чистого прибутку СПИСОКИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛІТЕРАТУРИ Факторний аналіз формування та структура фінансових результатів діяльності Аналіз прибутків підприємств АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ Харківський торговельно-економічниі інститут КНТЕУ Терміни виконання курсових робіт та порядок їх захисту Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці Translate the texts into English using your active vocabulary. Give the summary of the texts СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ Та її особливості на сучасному етапі ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСІВ ПАМ'ЯТІ Практика в установах торгівців цінними паперами ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В УСТАНОВАХ ТОРГІВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.147.29.160 (0.049 с.)