ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 29 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 29 Страница

Складові бюджетної класифікації та її застосування Можливі зміни щодо попереднього прогнозу Визначення бюджетних програм Відповідальні виконавці бюджетних програм Застосування показників результативності Розробка і впровадження системи оцінки результативності програм РОЗДІЛ V. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 2003 рік Інші джерела власних надходжень бюджетних установ. Система аналізу бюджетних запитів Рекомендації структурним підрозділам Міністерства фінансів Сутність і значення фінансового аналізу. Фінансовий стан підприємства як об’єкт фінансового аналізу. Об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу, його мета та основні завдання. Основні напрями і види фінансового аналізу. Прийоми фінансового аналізу. Методи і моделі фінансового аналізу. Показники та фактори у фінансовому аналізі, їх класифікації. Класифікація та порядок розрахунку основних показників В. Показники ліквідності та платоспроможності Г. Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства. Е. ПОКАЗНИКИ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Необхідність, сутність та значення фінансової інформації. Мета і завдання аналізу фінансових звітів. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідно до стандартів бухгалтерської звітності. Призначення основних компонентів фінансової звітності Баланс як основне джерело інформації для фінансового аналізу. Звіт про фінансові результати як джерело інформації про прибутковість підприємства. Звіт про рух грошових коштів як джерело аналізу грошових потоків. ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ Мета, завдання та база практики ВИМОГИ ДО ЗВІТУ, ТЕРМІНИ ЗДАЧІ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І – ІІ рівнів акредитації зі спеціальності Бази практики, робочі місця і бюджет часу ТЕМА: Сущность и отличительные особенности финансов ТЕМА 5. Оборотный капитал организации – экономическое Фінансово-економічна криза в Греції та заходи щодо її подолання Основних макроекономічних показників Грецької Республіки Щодо оцінки ситуації кризових явищ в Італії Прогнозні макроекономічні показники до 2012 року Макроекономічні показники Ліванської Республіки Китайська Народна Республіка Основних макроекономічних показників Китайської Народної Республіки Стан зовнішньоекономічної діяльності Японії Інформація стосовно попередніх економічних показників Японії в 2009р. Основні макроекономічні показники Лівії Щодо державного бюджету ЧР на 2010 р. Щодо виконання державного бюджету за 2009 р. Приклад вирішення типових задач до теми 1 Приклад вирішення типових задач до теми 3 Приклад вирішення типових задач до теми 4 Приклад вирішення типових задач до теми 5 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ Приклад вирішення типових задач до теми 7 Приклад вирішення типових задач до теми 8 Аналіз показників рентабельності Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще. Факторний аналіз показників рентабельності Тобто за рахунок зростання собівартості рентабельність обсягу продажу знизилась на 14,1 пункта. Де Ці — ціна виробу, Сі — собівартість виробу. Методологія оцінки реальних інвестицій Оцінка показників ефективності проекту Розподіл доходу проекту за ймовірністю одержання Оцінка ризику в різних фазах проекту Аналіз проектів в умовах ризику Оцінка вартості фінансових активів Оцінка доходності фінансових активів Оцінка нематеріальних активів підприємства Загальна оцінка вартості майна Розрахунок тривалості фінансового циклу Методи оцінки руху грошових коштів Основні причини розбіжності між величиною грошових коштів і сумою отриманого прибутку. Аналіз руху грошових потоків Оцінка оптимального рівня грошових коштів Визначення вартості грошей у часі Суть фінансової стабільності та стійкості Класифікація макроекономічних чинників Аналіз власних оборотних коштів Аналіз показників фінансової стійкості Рекомендації до написання першого розділу Теоретичні і правові аспекти проблеми. Рекомендації до написання другого розділу Оформлення та захист курсової роботи Змістовий модуль 1. Організація валютних операцій Перелік питань для самостійного вивчення Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю Тема 6.1 «Кредитування підприємств». Банківське і небанківське кредитування. Суть та значення. Контроль за використанням кредиту. Механізм кредитування. Необхідність участі банківських кредитів у формуванні фінансових ресурсів підприємства. Змістовий модуль №2. Доходи і видатки бюджетів Семінарське заняття 8.Тема 8. Тема 2. Склад і структура бюджетної системи України Термінологічний диктант. Змістовий модуль І. Чи можуть запозичення використовуватись для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків? Мета, завдання та результати вивчення дисципліни (компетенції), її місце у навчальному процесі ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСІВ ТЕМА 6. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВИЙ РИНОК Тема 6. Функциональные основы управления финансами Тема 11. Государственный кредит Тема 14. Финансы домохозяйств Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності Розкриття інформації про рух грошових коштів Визнання та оцінка основних засобів Незавершені капітальні інвестиції Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку Визнання і оцінка нематеріальних активів Переоцінка нематеріальних активів Амортизація нематеріальних активів Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету. Основи бюджетного устрою, встановлення принципів побудови бюджетної системи, виділення окремих видів бюджетів. Поняття бюджетної системи і характеристика її ланок. Заг., резервний, стабілізац., спеціал. фонди. Структура податкових надходжень ДБУ 2008-2009рр. Принципи організації виконання бюджету Квартальна звітність розпорядників коштів про виконання кошторисів. Джерела формування доходів бюджету Джерела формування бюджету розвитку місцевих бюджетів та напрямки його використання. Економічна суть кошторисного фінансування бюджетних установ. Основні напрямки бюджетної політики на наступний бюджетний період. Суть бюджетного обліку та його елементи. Методи розрахунку статей доходів і витрат бюджету. Міжбюджетні трансферти та їх характеристика. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів Видатки, що не враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів. Мета, види, терміни подання звітності про виконання бюджетів. Результативі показники доцільності бюджетної програми. Доходи місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичнихосіб — підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями. Суть і принципи фінансового вирівнюваня територіальних бюджетів. Документальне оформлення результатів ревізій та їх реалізація. Функції та роль органів оперативного управління бюджетом. Методи і види бюджетного фінансування. Зміст і характеристика,казначейської системи виконання бюджету. Єдиний казначейський рахунок. Функції та роль законодавчих і виконавчих органів влади в процесі управління бюджетом. Суть і зміст міжбюджетних відносин. Предмет та метод бюджетного обліку. Оформлення результатів ревізії. Розпорядники бюджетних коштів та їх тповноваження у галузі розподілу бюджетних призначень. Завдання та функції бюджетного обліку. Загальна характеристика активних операцій ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Характеристика окремих складових основної частини ВІДГУК КЕРІВНИКА НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ХІБС УБС НБУ, спеціальності 8.050105 «Банківська справа» Економічні основи банківської справи Банківська діяльність: поняття, процес становлення, функції Основи організації бухгалтерського обліку в банківських установах України Банк як головна складова фінансово-кредитної системи Організаційно-управлінська структура комерційних банків Сутність, основні принципи організації банківських операцій, їх класифікація Порядок створення, реєстрації та ліцензування комерційних банків Державне регулювання діяльності комерційних банків Поняття ліквідності комерційних банків та її значення для стабільності банківської истеми Банківський капітал: суть, структура, функції та значення Класифікація власного капіталу банку за ознаками. Характеристика фондів банку, що формують його капітал Характеристика платіжного обороту Іаконодавча база розрахунків в Україні Відкриття і ведення банківського рахунку. Характеристика різних Міжбанківські розрахунки та механізм їх здійснення Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика Механізм здійснення строкових депозитних операцій з юридичнимиособами Правила бухгалтерского обліку депозитних операцій Сутність, принципи та функції кредиту, його роль в економіці Форми та види банківського кредиту Організація банківського кредитування Підходи до оцінки кредитоспроможності позичальника Визначення класу позичальника банку, формування резервів під кредитні ризики та їх облік Основні засади проведення оцінки кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на фондовому ринку Поняття емісії цінних паперів ти емісійної діяльності банків Операції банків з облігаціями власної емісії Економічна характеристика портфелів цінних паперів Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення. Класифікація вексельних операцій банку Кредитні операції з векселями Рефінансування Національним банком комерційних банків Торговельні операції з векселями Розрахунки з використанням векселів Оплата векселів, в яких банк виступає особливим платником (доміциліатом) Купівля, продаж і обмін векселів за дорученням Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті резидентів і нерезидентів Відкриття та обслуговування поточних рахунків в іноземній валюті представництв юридичних осіб – нерезидентів в уповноважених банках Поточні торговельні операції з іноземною валютою Строкові торговельні валютні операції Перекази готівкової та безготівкової іноземної валюти фізичними особами Сутність та економічне значення лізингу Класифікаційна характеристика видів та форм лізингу Види лізингових платежів та методика їх розрахунку Основні поняття та елементи факторингу Механізм здійснення факторингової операції Вартість факторингової послуги Ризики, що виникають при здійсненні факторингової операції Переваги та недоліки форфейтингового фінансування Ризики, що виникають при здійсненні операції форфейтингу Подання про сутність банку з позицій його історичного розвитку Фактори, що впливають на організаційну структуру та правове регулювання банківської системи. Правові основи діяльності НБУ. Походження та розвиток банківської справи Поняття, призначення та класифікація банків. Порядок реєстрації комерційних банків. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи Організаційно-правові основи функціонування Національного банку України Функції та операції Національного банку України Капітал банку: структура, порядок формування та напрямки використання Залучений капітал банку: суть, значення та загальна характеристика Запозичені банківські ресурси: суть, значення та загальна характеристика Регулювання банківських діяльності: суть та форми. Особливості банківського обслуговування готівкового обороту. Класифікація банківських платіжних карток та операції з ними Етапи та принципи банківського кредитування фізичних осіб. Порядок видачі та погашення банківських кредитів юридичним особам Нетрадиційні банківські послуги Поняття податкового зобов'язання і податкового кредиту з ПДВ. Звітний податковий період. Податкова накладна. Розвиток прибуткового оподаткування підприємств. Податок на прибуток. Платники, порядок визначення оподатковуваного прибутку. Проблеми реформування. Місцеві податки і збори. Повноваження місцевих органів влади щодо впровадження місцевих податків і зборів. Порядок обчислення та стягнення окремих видів платежів. Податок на доходи фізичних осіб. Соціально-економічне значення реформування прибуткового податку. Платники. Об'єкт оподаткування. Ставки. Податкова знижка. До дипломної роботи бакалавра Банківська галузь як важлива складова економіки. Загальна характеристика діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» Інформаційні системи та технології в галузі. Загальна характеристика та опис бізнес-процесів ПАТ КБ «Приватбанк». Опис технологій та схем документування. Інфологічна модель бази даних ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ Обгрунтування вибору середовища реалізації ІС Структура, функціональні можливості та інтерфейс ІС Розрахунки видатків по інших статтях витрат Визначити суму видатків на харчування. Видатки на доплату за роботу у нічний час Задачи та тестові завдання по фінансуванню ЗОШ, ДДЗ, ВНЗ, установ ОЗ Схвалені на засіданні циклової комісії економічних дисциплін Історія розвитку банківської справи Походження комерційних банків Історія розвитку банківської системи України Реформування банківської системи України у контексті європейської інтеграції Організаційна структура комерційного банку Характеристика виконавчих органів комерційного банку Система страхування (гарантування) вкладів населення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб Залучення ресурсів на міжбанківському ринку Інструменти кредитування комерційних банків НБУ Характеристика платіжного обороту та структура платіжної системи України Касова дисципліна та контроль за її дотриманням Прогнозування касових оборотів банку Система і законодавча база розрахунків в Україні Необхідність і види міжбанківських розрахунків Здійснення міжбанківських розрахунків через систему електронних платежів (СЕП) Здійснення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини Історичні передумови виникнення пластикових карток Система безготівкових розрахунків на основі кредитних карток Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні Суть, принципи та функції кредиту, його роль в економіці Поняття і складові елементи кредитної політики банку Інструментарій зовнішнього регулювання кредитної діяльності комерційних банків
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.029 с.)