ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 29 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 29 Страница

Перелік рекомендованої літератури:13, 18, 43, 46, 44, 36, Соціальні гарантії і соціальне страхування в Україні. Проблеми та перспективи розвитку соціального страхування. ТЕМА 3. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Нормативно-правове забезпечення соціального страхування. Фінансовий механізм соціального страхування. Джерела формування коштів державних цільових фондів. Напрямки використання коштів соціального страхування. Сутність і принципи здійснення страхування тимчасової втрати працездатності Організація діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сутність і елементи медичного страхування Обов’язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоровя. ТЕМА 8. СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ Управління страхуванням на випадок безробіття. Сучасні тенденції страхування на випадок безробіття в Україні. ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ Завдання Пенсійного фонду України Джерела формування бюджету Пенсійного фонду і напрямки його використання Передумови впровадження і розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Пенсійні активи. Управління активами недержавних пенсійних фондів. Фінансовий аналіз // Робоча програма навчальної дисципліни. – ЛДФА, Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2011. – 31 с. ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ООП Графік обов’язкових консультацій ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ Лекція 14. Звіт аудитора за МСА Аудиторський звіт, передбачений законом або нормативним актом Причини неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів Приклади окремих елементів, рахунків або статей фінансового звіту Методологія інвестиційних рішень Сутність інструментарію проектного аналізу Аналіз ситуації з «проектом» і «без проекту» Методи кількісного аналізу проектних ризиків Дисконтовані критерії ефективності проектів Практичні методи урахування ризиків Розрахунок показників ефективності з використанням ЕОМ Захист та оцінювання дипломної роботи Орієнтовний перелік тем дипломних робіт Зразок посилань на використані джерела РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Сутність та поняття фінансової звітності підприємства. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності. Аналіз майнового стану підприємства. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рекомендований обсяг основної частини – 80-90 сторінок. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули, літературні джерела Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Структура та зміст переддипломної практики Типовий календарний графік проходження практики Лекція 1. Сутність соціальної політики. Лекція 2. Проблеми порівняльного аналізу соціальної політики. ІРЛ є середнім арифметичним індексів П.І, П,ІІ і П,ІІІ. Лекція 3. Соціальна політика основних світових структур Погляд на майбутнє соціальної політики у країнах Східної Європи та колишнього СРСР Українська бідність має цілий ряд специфічних особливостей. Щодо підготовки, написання та захисту Збір інформації з теми дослідження Перший розділ дипломної роботи Фінанси суб’єктів підприємництва, установ, домогосподарств Виписка із робочої програми з курсу ОПГ та ЦЗ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМИ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ Мета і завдання фінансового менеджменту. Структура моделі управління ризиками. Аналіз основних показників консолідованої фінансової звітності. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Спеціалізації «Фінанси» денної форми навчання Розділ І. Сутність та аналіз фінансового ринку України Поняття і сутність фінансового ринку Розділ ІІ. Напрями вдосконалення фінансового ринку у економічній системі України В Японії існує ще 7 фондових бірж, найбільш поважні з яких розташовані в Осаці і Нагоє. ТЕМА 1 ФІНАНСОВА КРИЗА ПІДПРИЄМСТВА Криза підприємства: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Предмет і мета проектного аналізу Поняття життєвого циклу проекту Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків Суть, зміст та механізм управління проектом Тема 1. Концепція проекту та його життєвий цикл. Метод розрахунку чистої теперішньої вартості (NPV) Розрахунок беззбитковості проекту Сутність та мета фін. аналізу. Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства Аналіз резервів збільшення прибутку Зовнішні чинники, що визначають діяльність підприємства Основні умови, етапи та способи оцінки Складові фінансово – виробничих ресурсів підприємства. Мета дисципліни і основні завдання. Основні етапи економічного аналізу. Система показників комплексного аналізу господарської діяльності. Інформація як важливий ресурс сучасної ринкової економіки Використання аудиту для перевірки якості бухгалтерських даних і звітності Способи первинної обробки економічної інформації: деталізація, порівняння, групування, відносні та середні величини, динамічні ряди, балансові зіставлення. Фактори зміни обсягу продукції Аналіз показників складу, структури й технічного стану основних фондів Аналіз фондовіддачі та фактори її зміни Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. Значення. Завдання та система інформаційного забезпечення аналізу фін.стану підприємства. РОЗДІЛ І. Інтеграція бази практики в економічну систему Загальна характеристика діяльності ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Проблеми діяльності адміністративної служби ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Напрями покращення ефективності адміністративного управління ТОВ «ОВБ Алфінанс Україна» Аналіз нормативної та законодавчої бази, що регламентує функціонування ТОВ «Інженіо консалтинг» Аналіз фінансової діяльності підприємства ТОВ «Інженіо консалтинг» Рекомендації щодо удосконалення організаційних засад Правила внутрішнього трудового розпорядку Характеристика цілей та напрямків діяльності підприємства, правова основа його функціонування. Організаційні структури управління підприємства Основні та оборотні фонди підприємства, їх склад та джерела функціонування Витрати на ціну та продукцію, їх склад та порядок формування Науково-методичною радою університету ТЕМА 11. Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм та діяльності суб’єктів державного сектору управління Дисципліни «Державний фінансовий контроль» Заняття № 12 (В період екзаменаційної сесії) Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Державний фінансовий контроль» Тематика рефератів, есе та рекомендації щодо їх написання Інноваційні навчальні технології з дисципліни, що використовуються на семінарських (практичних) заняттях Оцінка виконання завдань для самостійної / індивідуальної роботи Заочної форми навчання у міжсесійний період Зразок модульної контрольної роботи РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ І НАПИСАННЯ ЗВІТІВ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ Касово-емісійна діяльність банків Грошові розрахунки підприємств Сутність контролю, його принципи, мета та завдання Характеристика стадій контрольного процесу Організація безготівкових розрахунків підприємства. Ознайомлення з документами про відкриття банківського рахунку, казначейського рахунку. Ознайомлення з документами по безготівковим розрахункам. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства. Ознайомлення з грошовими розрахунками ТОВ «СП«ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ» Характеристика та склад грошових надходжень підприємства Характеристика грошових надходжень підприємства від фінансової діяльності .Ознайомлення з фінансовими документами. Оподаткування - 2016 для сільськогосподарських товаровиробників Поняття, склад і структура оборотних коштів підприємства, джерела їх формування Сутність, склад і структура основних засобів підприємства Взагалі існує три види амортиції : лінійний спосіб,залишкової вартості, нарахування за сумою чисел років терміну корисного використання.На підприємстві використовується спосіб Залишкової варитості. Галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» Мета і завдання Навчально-ознайомлювальної практики Розподіл за видами продукції Завдання до ділової ситуації Аналіз показників платоспроможності Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Непрямі податки та їх вплив на фін-госп діяльність Розвязування тестів по цій темі загалом. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» Вимоги щодо оформлення курсової роботи Остаточне оформлення курсової роботи Доповнення до теми «Кредит в ринковій економіці» Небанківські фінансово- кредитні установи Класифікація інституту спільного інвестування КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ БАНКУ ДО ПРОБЛЕМНИХ ТА НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. ТЕМА 1 «СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ» Фінанси як економічна категорія. Сутність фінансових ресурсів ТЕМА:3 ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА СИСТЕМА Економічна сутність і функції фінансів суб’єктів господарювання Происхождение финансов.Историч-ие формы финансов. Направления современной политики РФ в валютной, страховой и инвистиционной сферах. Современная пенсионная система РФ. Трудовая пенсия по старости. Финансовое обеспечение социальной защиты в РФ и зарубежных странах. Сбалансированность бюджетов бюджетной с-мы. Источники фин-ния дефицита фед б-та. Тема 1: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ Тема 2: ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА Тема 3: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ Тема 4: ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Тема 5: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Тема 7: БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКPAЇНI Тема 8: ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ Тема 9: СИСТЕМА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ В УКРАЇНІ Тема 10: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ ТА ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Тема 11: ПРАВОВI ОСНОВИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО Тема 12: СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ Тема 13: ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ Тема 14: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тема 15: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань. VІІ. ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ«ФІНАНСИ І КРЕДИТ» (ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «БАНКІВСЬКА СПРАВА» (6.030508.); «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» (ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ «ФІНАНСИ») (6.030508) Правові форми фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Повноваження державних органів спеціальної компетенції у сфері фінансової діяльності Предмет та метод фінансового права як галузі права Принципи та функції фінансового права Місце фінансового права у правовій системі України Бюджетний кодекс України та інші законодавчі акти, норми яких регулюють фінансові правовідносини Підзаконні акти як джерела фінансового права Значення судових актів для застосування фінансово-правових норм Міжнародні правові акти як джерела фінансового права Дія нормативно-правових актів, які є джерелами фінансового права, у часі, просторі та за колом осіб Поняття, ознаки та структура фінансово-правових норм Види фінансово-правових норм Реалізація фінансово-правових норм Структура фінансових правовідносин Виникнення, зміна та припинення фінансових правовідносин Поняття, предмет, система та функції науки фінансового права Становлення та розвиток науки фінансового права ПРАВОВІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ Методи та форми фінансового контролю ОРГАНИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ Контрольні повноваження Рахункової палати Компетенція Міністерства фінансів України та Правовий статус органів Державної контрольно-ревізійної служби України Контрольні повноваження органів Державної податкової служби України Та Державною пробірною службою Повноваження інших органів щодо здійснення фінансового контролю в Україні Загальноправовий зміст юридичної відповідальності суб'єктів фінансового права Поняття та склад правопорушення, яке скоюють суб'єкти фінансового права Особливості застосування до суб'єктів фінансового права юридичної відповідальності Поняття та класифікація фінансів. Відмінності між публ та приватними фінансами. Повноваження органів державної влади в сфері фінансової діяльності Конституційні основи фінансового права Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України Правове регулювання податку на додану вартість: платник, об’єкт оподаткування, ставки Податок на доходи фізичних осіб: платник, об’єкт, ставка Сущность и необходимость финансов, их специфические признаки. Понятие финансовой политики государства, ее цели и задачи. Страхование как звено финансовой системы. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Финансовые ресурсы и источники их формирования. Общегос финансы и их структура. Понятие и структура внеоборотных активов Оптимизация структуры затрат предприятия. Основной – упорядочение последовательных действий Анализ платежеспособности и фин.устойчивости. Які показники формуються із зовнішніх джерел інформації? Які показники формуються із внутрішніх джерел інформації? За якою формулою вираховуються щорічні амортизаційні відрахування? Возникают и функционируют на стадиях распределения и обмена Структура фінансового ринку. Фінансові інструменти та посередники. Принципи кредитування - основні, вихідні положення, на які спирається теорія і практика кредитного процесу. Передумови виникнення грошей та їх сутність Грошово-кредитна політика центрального банку: суть, типи, стратегічні цілі. Інструменти грошово-кредитного регулювання Структура ринку цінних паперів Структура грошового обігу за економічним змістом Розділ 2. Економічні результати діяльності торговельного підприємства Як визначається мінімально необхідний розмір надбавки у складі роздрібної ціни товару, що реалізується торговельним підприємством? Що із наведеного нижче включається до матеріальних витрат? РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ Історія розвитку інвестиційних компаній та інвестиційних фондів Основні поняття інвестиційної діяльності. Загальна характеристика інвестиційних фондів та інвестиційних компаній Об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності Поняття та суть промислово-фінансових груп. Загальні засади функціонування ПФГ Обмеження на створення ПФГ в Україні Розділ 1. Загальні відомості про організацію Історія створення ДП «ЕКРАН- віконні конструкції» Розділ 2. Виробнича та організаційна структура підприємства Спершу проведемо аналіз основних показників діяльності Пропозиції і рекомендації щодо покращення співвідношення витрат, обсягу реалізації та прибутку ДП «Екран – віконні конструкції» МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВА ОЦІНКА РЕСУРСІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ, РОЗРАХУНКОВІ І ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВ Організація грошових розрахунків підприємств Грошові надходження підприємств Система оподаткування підприємств МОДУЛЬ 2. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.044 с.)