ТОП 10:

Вимоги до складових пояснювальної запискиТитульний аркуш містить найменування вищого навчального закладу, кафедри, де виконана робота; прізвище, ім’я, по батькові автора; тему роботи; шифр і найменування спеціальності; шифр групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові керівника курсової роботи; місто і рік. Зразок титульного аркушу наведений у додатку А.

Завдання містить:

- Тему курсової роботи;

- Зміст курсової роботи, який обов’язково погоджується з керівником курсової роботи.

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів.

Вступ повинен містити стисле викладення актуальності теми, мету та задачі курсової роботи з урахуванням особливості теми, предмет та об’єкт дослідження, методи дослідження, стислий опис інформаційної бази курсової роботи.

Актуальність темиповинна бути обґрунтована з позицій сьогодення та стратегічних цілей України, як учасниці світового економічного простору.

Мета та задачі дослідження повинні бути сформульовані у відповідності до загальної мети та задач роботи (див. розділ 2) .

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, кожний розділ починають з нової сторінки. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням отриманих у розділі результатів. В розділах основної частини подають:

1) Огляд нормативно-правової бази за темою роботи, аналіз літературних джерел щодо змісту та методики розрахунку відповідних показників динаміки розвитку процесів, що досліджуються та участі України у цих процесах.

2) Виклад загальної методики і основних методів досліджень.

3) Проведені експериментальні дослідження на основі використання статистичних даних.

4) Аналіз і узагальнення результатів досліджень.

5) Напрямки вирішення проблеми, що розглядається та конкретні шляхи подальшої ефективної інтеграції України у міжнародну економічну систему на основі розвитку її фінансової системи та механізму її ефективного функціонування.

6) Обґрунтування ефективності реалізації намічених шляхів розвитку.

Задля покращення сприйняття результатів виконання курсової роботи основна частина роботи може містити таблиці, рисунки, що відображують динаміку зміни показників по періодах, тощо.

Висновки.У висновках викладають найбільш важливі результати, одержані у курсовій роботі, формулюють висновки та рекомендації щодо використання здобутих результатів. В першому висновку оцінюють стан питання. Далі розкривають шляхи та методи вирішення проблеми, їх практичний аналіз, особливо наголошуючи на якісних та кількісних показниках здобутих результатів у порівнянні з фактично існуючими, викладають рекомендації щодо шляхів реалізації пропозицій, які розроблені у процесі дослідження.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (приклад оформлення відомостей подано у додатку Б).

Додатки.За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи.

- допоміжні розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- розрахунки економічного ефекту;

- супроводжуючі документи (статистичні дані);

- ілюстрації допоміжного характеру.

Висовуючи ті чи інші пропозиції чи рекомендації з участі України у фінансових процесах світової економіки, студент має обґрунтувати їх ефективність.

 

 

Питання для підготовки до захисту

 

1) Охарактеризуйте особливості міжнародних фінансових відносин, що розглядаються у курсовій роботі

2) Розкрийте сутність понять, які є ключовими для процесу, що розглядається у курсовій роботі.

3) Розкрийте, які методи, чому і як вами використовувались при виконання курсової роботи.

4) Поясніть характер встановлених тенденцій розвитку процесів, що розглядаються у роботі, вкажіть, про що вони свідчать.

5) Перелічите, якими нормативними актами регламентуються процеси, що розглядаються у курсовій роботі. Охарактеризуйте перелічені нормативні акти.

6) Охарактеризуйте джерела інформації, які були використані при виконанні курсової роботи та як досягається правомірність співставлення показників за різні періоди.

7) Дайте характеристику стану розвитку процесів, що розглядаються, визначте ступінь участі України у даній сфері міжнародних фінансів.

8) Наведіть конкретні приклади дії міжнародних правових норм тих фінансових відносин, які розглядаються у курсовій роботі.

9) Вкажіть можливі напрямки розвитку фінансових процесів, що розглядається у курсовій роботі та охарактеризуйте передумови позитивного їх розвитку.

10) Вкажіть можливі напрямки розвитку ефективної участі України у світовій фінансовій системі щодо процесів, які розглядаються у роботі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.221.149 (0.027 с.)