ТОП 10:

Инфопедия — категория Химия: 1 Страница

Материала по категории - Химия на сайте Инфопедия всего: 2201 страниц.

Химия - 1 Страница

Тема: Електроліз. Гальванічні елементи. Тема: Хімічні елементи головної підгрупи ІІІ групи Періодичної системи. Бор, Алюміній та їх сполуки. Будова речовини: Елементарні частинки і сили взаємодії в Природі НАУКОВИЙ ФУНДАМЕНТ ТЕРМОДИНАМІКИ Ю.М.Данченко, Н.І.Мальцева, Р.І.Назарова, Т.М.Обіженко Ю.В.Попов, Л.П.Снагощенко ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ТЕРМОХІМІЯ ТА ТЕРМОХІМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ЕНТРОПІЯ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА ТА НАПРЯМЛЕНІСТЬ ПРОЦЕСІВ СТУПІНЬ ТА КОНСТАНТА ДИСОЦІАЦІЇ РЕАКЦІЇ В РОЗЧИНАХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЭЛЕКТРОЛІЗ РОЗПЛАВІВ І ВОДНИХ РОЗЧИНІВ А3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК І БУДОВА МОЛЕКУЛ РОЗДІЛ 11. ОБМІН АМІНОКИСЛОТ, ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ БІЛКІВ ТЕСТИ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1 БІЛКИ ТА НЕБІЛКОВІ АЗОТИСТІ СПОЛУКИ КРОВІ Тести тА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ПОЧАТКОВОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ D. Послаблення утворення ацетоацетату D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин. В. Стимулює розслаблення гладких м’язів; стимулює лактацію ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК 1 Відповіді до тестів та ситуаційних задач початкового і кінцевого рівнів знань ВОДНО-СОЛЕВОЙ И МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН. БИОХИМИЯ КРОВИ И МОЧИ. БИОХИМИЯ ТКАНЕЙ. Количественное определение остаточного азота в крови Количественное определение гемоглобина в крови Количественное определение билирубина и его фракций в сыворотке крови по методу Иендрашика, Клеггорна и Гроффа Исследование физико-химических свойств и химического состава Определение патологических компонентов мочи Тема: Ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів Тема: Одержання і хімічні властивості метану і гексану Тема: Дієнові вуглеводні. Каучуки Окиснення етилового спирту біхроматом калію. Тема: Одержання і хімічні властивості метаналю та етаналю Реакція альдегідів з Фелінговою рідиною Тема: Хімічні властивості мурашиної, оцтової та олеїнової кислот Відновні властивості гідрохінону II. Методика виконання хімічного експерименту, що сприяє закріпленню властивостей білків. Тема: Хімія вітамінів і гормонів Тема: Хімічні властивості дицукридів Е.А. Краснов, А.А. Блинникова Радикально-функциональная номенклатура Принципы правил ИЮПАК, применяемые для построения химических названий Понятие ''обозначенный'' водород Гетероциклические соединения Нуклеофільне заміщення у насиченого атома карбону Алкілування ароматичних сполук за Фріделем-Крафтсом ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Система управління охороною праці в хімічній галузі Сірководнева класифікація катіонів Реакції катіонів І аналітичної групи Реакції катіонів ІІІ аналітичної групи Реакції аніонів другої аналітичної групи аніонів Інструкція для виконання лабораторної роботи № 3 Інструкція для виконання лабораторної роботи № 4 Інструкція для виконання лабораторної роботи № 5 Інструкція для виконання лабораторної роботи № 6 Інструкція для виконання лабораторної роботи № 7 Інструкція для виконання лабораторної роботи № 9 Правила техніки безпеки у лабораторії хімії Тема: Найважливіші класи неорганічних сполук (теоретичні відомості) I. Одержання та властивості оксидів Електроліти при розчинені у воді дисоціюють (розпадаються) на іони – позитивні і негативні. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій методом електронного балансу Приклади протікання електрохімічної корозії Дослід 1. Визначення реакції розчинів за допомогою індикаторів. Дослід 2. Основні оксиди та основи. Дослід 1. Зміщення хімічної рівноваги при зміні концентрації і температури реагуючих речовин. Дослід 1. Визначення теплоти нейтралізації концентрованої сірчаної кислоти. Дослід 1. Визначення реакції середовища за допомогою універсального індикаторного паперу. Дослід 1. Визначення карбонатної жорсткості води. Дослід 1. Перевірка електролітичної дисоціації розчинів методом електропровідності. Дослід 1. Гідроліз розчинів солей. Дослід 2. Електроліз водного розчину NaCl. Дослід 1. Протекторний захист. Хімічна кінетика. Електрохімія КІНЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНАХ Робота 1.1. Дослідження кінетики розкладу пероксиду водню у водному розчині за сталої температури. Робота 1.3. Дослідження кінетики реакції окиснення йодиду калію персульфатом калію. КІНЕТИКА ГЕТЕРОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ РОЗЧИНІВ ЕЛЕКТРОЛІТІВ Робота 3.1. Визначення константи електролітичної комірки. Робота 3.4. Кондуктометричне титрування. Робота 4.1. Визначення ЕРС хімічних гальванічних елементів та електродних потенціалів. Робота 4.4. Потенціометричне титрування. Робота 6.3. Електрохімічний синтез перманганату. Дигидроксихолекальциферол (кальцитриол) Кофермент фермента, осуществляющего карбоксилирование остатков глу в белках Белковая природа, до30кДа, осуществление эффекта ч/з высокоафинные рецепторы Биохимия специализированных клеток/ Уч. Пособие. – СПб, 2003. – С. 39 - 43. Тема: Предельные углеводороды. Алканы. Тема: Непредельные углеводороды. Алкены. Тема: Ароматические углеводороды. Арены. Дослід 1: Визначення калориметричної сталої. Нанесення неметалевих покриттів Тема 2.4.: «Електрокінетичні властивості, КРАСНОЛУЦЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-іона Оксигеновмісні органічні сполуки. Альдегіди і карбонові кислоти.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.039 с.)