ТОП 10:

Инфопедия — категория Химия: 1 Страница

Материала по категории - Химия на сайте Инфопедия всего: 2140 страниц.

Химия - 1 Страница

Basic concepts of chemical reactions Classification by reaction result Classification by reaction mechanism UNIT VI ALKANES, ALKENES, ALKYNES Physical properties of nitro compounds Various methods of organic synthesis of nitro compounds Physical Properties of Alcohols UNIT XII ALDEHYDES AND KETONES Properties of aldehydes and ketones Properties of carboxylic acids Synthesis of carboxylic acids Saturated and Unsaturated Fatty Acids UNIT XVII PROTEINS AND PEPTIDES Classification by biological functions UNIT XVIII Catalysts and Reaction Conditions Ex.5. Translate the following text. Элективный курс «Общая химия» Программа составлена для учащихся Тема 32 Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Основы химической термодинамики. Характеристика жидкого состояния вещества Характеристика твердого состояния вещества Фазовые переходы. Правило фаз Общая характеристика растворов Диффузия и осмос в растворах Тема 1.4.Основы химической кинетики и катализа Тема 2.1. Поверхностные явления. Адсорбция Свойства коллоидных растворов Тема 2.3. Грубодисперсные системы. Белки, их химическое строение и аминокислотный состав Углеводы – высокомолекулярные полисахариды Застосування 1-го закону термодинаміки. Теплові ефекти ізобарних та ізохорних процесів Розрахунок теплового ефекту хімічної реакції за стандартних умов Визначення середньої теплоємності в заданому інтервалі температур Залежність теплоти фазових переходів від температури Зміна ізобарно-ізотермічного потенціалу в хімічному процесі Вплив тиску на положення рівноваги Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Рівняння Клаузіуса – Клапейрона та його практичне застосування Швидкість гомогенної хімічної реакції. Закон діючих мас. Порядок реакції Початок класифікації елементів Теорія хімічної будови О.М. Бутлерова Швидкість та механізм хімічних реакцій. Вплив різних факторів на швидкість реакції. ЗДМ Способи визначення вмісту речовини у розчині Зміщення рівноваги. Дія однойменного іону Методи практичного визначення водневого показника Кількісні характеристики процесу гідролізу Теоретичні умови осадження малорозчинних сполук Фактори, що впливають на розчинність осадів Застосування комплексних сполук у хімічному аналізі РІВНОВАГА ПРИ ПЕРЕБІГУ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ РЕАКЦІЙ Способи виконання аналітичних реакцій Систематичний аналіз катіонів першої аналітичної групи Відбирання проби твердих речовин Кислоти та їх суміші, які використовують під час розчинення Аналіз сумішей катіонів і аніонів (якісний хімічний аналіз речовини) Хроматографія як метод розподілу і концентрування Визначення загальної жорсткості води Відфільтровування та промивання осадів Методичні матеріали до дисципліни Термодинаміка хімічної рівноваги Термодинаміка фазових переходів Способи вираження концентрації розчинів. Методи розділення рідких систем Електрохімічні процеси у розчинах електролітів Вимірювання електродних потенціалів Адсорбційні процеси на поверхні Теорія фізичної адсорбції Ленгмюра Поширення у природі та способи добування алканів Окремі представники, їх значення та використання Фізичні та хімічні властивості циклоалканів Будова, ізомерія, номенклатура одноядерних аренів Окиснення бензолу та його гомологів Загальна характеристика гідроксисполук Фізичні та хімічні властивості фенолів Будова, ізомерія, номенклатура альдегідів та кетонів Реакції окиснення альдегідів Реакції за карбоксильною групою Фізичні властивості гідроксикислот Цикло-оксотаутомерні перетворення моносахаридів Хімізм перетворень дисахаридів в умовах нагрівання Фізичні та хімічні властивості амінокислот Будова та класифікація білків Очищення сирих жирів, рафінація Циклічні ліпіди. Загальна характеристика стероїдів Название солей некоторых кислот Свойства разбавленных растворов электролитов Гидролиз солей, образованных слабым основанием и слабой кислотой Тема: Понятие о ВМС (высокомолекулярных соединениях) ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ Раздел 3. Алифатические углеводороды Раздел 5. Кислородсодержащие соединения алифатического ряда Раздел 9. Карбоциклические соединения Раздел 10. Ароматические галогенпроизводные Раздел 15. Гетероциклические соединения Раздел 16. Высокомолекулярные соединения РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕМЕНТОВ И СОЕДИНЕНИЙ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ С КИСЛОТАМИ, ЩЕЛОЧАМИ, ВОДОЙ ХЛОР, БРОМ, ИОД - ЭЛЕМЕНТЫ, ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА ГАЛОГЕНОВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ГАЛОГЕНИДЫ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ ГАЛОГЕНОВ БИНАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ КИСЛОРОДА СЕРА И ЕЁ БИНАРНЫЕ БЕСКИСЛОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ Институт техносферной безопасности СТРОЕНИЕ АТОМА. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ РЕАКЦИИ ОБМЕНА В РАСТВОРАХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. ГИДРОЛИЗ. Тема 8. Комплексные соединения Проведения лекционного занятия Вопрос № 3. Коррозия и способы защиты от коррозии (30 мин) Механизм протекания электрохимической коррозии. Раздел 5. Химическая кинетика и катализ Тема : основные законы термодинамики Тема : химические и фазовые равновесия Тема : растворы неэлектролитов Тема : растворы электролитов и гальванические элементы Тема : строение вещества и спектроскопия Тема: основные уравнения термодинамики Тема: растворы неэлектролитов Тема: строение вещества и спектроскопия Работа 1. Физико-химический анализ двухкомпонентной смеси. Работа 2. Термический анализ лекарственных смесей Работа 3. Изучение взаимной растворимости трехкомпонентной системы Работа 4. Определение изотонического коэффициента i электролита в водном растворе методом криоскопии. ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ. Работа 6. Кондуктометрическое титрование ЭЛЕКТРОДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ И ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЕ Работа 7. Измерение ЭДС гальванического элемента. Работа 8. Измерение окислительно-восстановительных потенциалов. Работа 9. Влияние различных факторов на величину адсорбции из растворов. Качественный и количественный анализ в газовой хроматографии Работа 12. Качественный и количественный анализ смеси углеводородов с помощью газовой хроматографии на колонке с апьезоном, нанесенном на хроматон. Работа 14. Определение константы скорости инверсии сахарозы. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ТЕМА: КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ РАВНОВЕСИЕ В ПРОЦЕССАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БУФЕРНЫЕ СИСТЕМЫ Качественное и количественное определение Качественный анализ сапонинов в лекарственном растительном сырье. Количественное определение антраценгликозидов. Качественное и количественное определение алкалоидов в лекарственном растительном сырье. Розділ 1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук Література: Л.2.(с.67-80), Л.5.(с.134-146), Л.6.(с.115-156), II. ВАЖНЕЙШИЕ КЛАССЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Ионное произведение воды. Водородный pH и гидроксидный pOH показатели VII. ОТДЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ХИМИИ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА Загальні правила роботи в хімічній лабораторії Енергетика хімічних процесів. Хімічна кінетика і рівновага Закон Гесса: Ентальпія реакції залежить лише від початкового та кінцевого станів реагентів і не залежить від шляху перебігу, тобто від числа й характеру проміжних стадій. РОЗЧИНИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ Т НЕЕЛЕКТРОЛІТІВ. ГІДРОЛІЗ Дослід 2. Приготування розчину з вказаною масовою часткою розчиненої речовини в розчинi. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ Під час електролізу однакова кількість електрики виділяє на електродах еквівалентну кількість різних речовин. Типи окисно-відновних реакцій: міжмолекулярні, внутрішньомолекулярні та реакції диспропорціювання. Дослiд 1. Електролiз розчину КІ. Кафедра «Инженерная защита окружающей среды и реновации техники» Химические свойства соединения хрома и марганца. При какой стадий рака назначается две онкологические формы? Какая стадия рака относиться к ранней форме? При IIа клинической группе какой метод лечение применяется? Поздние симптомы центрального рака легкого При помощи какого метода обследования можно поставить раннею форму рака желудка? Сергазин енгізіп, цистоскопия жасау Какой из перечисленных болезни могут привести к развитию гепатоцеллюларного рака печени? У больной имеется базалиома кожи височной области до 1,5см .Какой из методв лучше применять? Отпечатано с готовых диапозитивов Предприятии «Первая Образцовая типография» Наука о поверхностных явлениях и Классификация дисперсных систем в зависимости от размера частиц дисперсной фазы Характеристика дисперсной фазы Энергетический и силовой аспекты поверхностного натяжения Поверхностные явления как результат Особенности искривленной поверхности раздела фаз Класифікація колоїдних систем Класифікація поверхневих явищ Принципи формування поверхневого шару Розтікання рідин. Ефект Марангоні Вплив дисперсності на внутрішній тиск Дисперсність і реакційна здатність речовин Фундаментальне рівняння адсорбції Гіббса Ізотерма адсорбції (закон) Генрі Теорія полімолекулярної адсорбції БЕТ Теорія капілярної конденсації Теорія об’ємного заповнення мікропор Адсорбція на межі тверде тіло – рідкий розчин. Адсорбція поверхнево активних речовин з розчину на межі рідина – газ Термодинамічні співвідношення між поверхневим натягом і електричним потенціалом Експериментальне визначення електрокінетичного потенціалу РОЗДІЛ 6. МЕТОДИ ОДЕРЖАННЯ ТА ОЧИСТКИ КОЛОЇДНИХ СИСТЕМ Термодинаміка утворення нової фази при конденсації. Кінетика утворення нової фази Методи очистки колоїдних розчинів РОЗДІЛ 7. Агрегативна стійкість дисперсних систем. Ізотермічна перегонка в дисперсних системах. Теорія стійкості дисперсних систем Дєрягіна, Ландау Фервея і Овербека Молекулярно – кінетичні властивості дисперсних систем Седиментаційний аналіз дисперсності. Оптичні властивості дисперсних систем. Оптичні методи дослідження дисперсних систем. Структурно-механічні властивості дисперсних систем. Класифікація та властивості ПАР. Взаємодія ВМС з розчинниками. Методи одержання та практичне значення аерозолів Физико-химические свойства глюкозы Установление специфичности в тестах «Количественное определение» Валидационная оценка методик титриметрического анализа раствора глюкозы для инъекций по показателю «Прецизионность» Часть 2. Типы химических реакций Часть 3. Моль, молярная масса, молярная масса эквивалентов, основные законы общей химии Тема: Введение в предмет. Физико-химические свойства белков. Тема: Строение простых белков. Выходной контроль (тесты, ситуационные задачи) Тема: Механізм дії та специфічність ферментів. Швидкість ферментативних реакцій. Одиниці активності ферментів. ТЕМА: Анаеробний розпад вуглеводів. БТ тізбегінде цитохромдар келесі ретпен орналасады? Экзогенді авитаминоз дегеніміз? Кальций метаболизмін реттейді? Антикоагулянтты гетерополисахарид?
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.145.38.157 (0.049 с.)