ТОП 10:

Инфопедия — категория Экология: 1 Страница

Материала по категории - Экология на сайте Инфопедия всего: 12382 страниц.

Экология - 1 Страница

Розмноження рослин( генеративні органи, типи розмнож., плоди) Рослинність Гірського Криму. Температура як екологічний фактор Типи змін в рослинних угрупуваннях Предмет і задачі фітоекології. Основні характеристики ґрунтів, що впливають на поширення та розвиток рослин. Основні вимоги до фітоіндикації Значення тепла в житті рослин Хімічний вплив рослин у фітоценозі Рослинність Полісся України. Основні типи рослинного світу Групи рослин по вибагливості до вологи. Екологічні наслідки вирубки лісів Класифікація екологічних факторів Предмет та основні поняття екології. Суть та значення законів Лібіха, Шелфорда та Мітчерліха-Баулє Значення світла для живих організмів. Класифікація рослин за відношенням до фотоперіоду Типи взаємодії між організмами. Сукцесії в лісових біоценозах Трофічна структура біоценозу Розділ 1. Загальні положення виховання ціннісного ставлення до природи дошкільнят Завдання вихователя у вихованні ціннісного ставлення до природи Складові ціннісного ставлення до природи Значення естетичного виховання на заняттях Виолетта хорошо любимый мой 07.08.13 Владимир ненадо.Я в мамин старый переставлю свой лайф и наберу 07.08.13 Виолетта чего у тебя родители такие жадные? 06.08.13 Виолетта ты не забыл? 05.08.13 Рассмотрен и одобрен Утвержден на заседании На заседании ЦМК Методического совета Нормативные документы в области хозяйственно-питьевого водоснабжения Оценка микробиологического состава воды Общая характеристика и классификация преступлений против собственности. Отграничение преступлений против собственности от экологических преступлений Исполнитель хищения, совершенного в соучастии. Кража с проникновением в помещение или иное хранилище. Злоупотребление доверием при мошенничестве. Анализ результатов анкетирования воспитанников Сводные данные по анкетированию Наиболее важные факторы для ЗОЖ Основные подходы к экологическому картографированию. Классификация информационных источников по ведомственной принадлежности Альтернативные источники энергии Геоэкологические принципы проектирования Методы относительной геохронологии (биостратиграфические методы). Типы лимитов природопользования. Дать храктеристику. Экологические последствия загрязнения окружающей среды Воздействие на почвенный покров Точечный линейный плоскостной Методы ОВОС (метод прогнозирования, матричный) Порядок проведения государственной экологической экспертизы Общая схема предоставления участков недр в пользование ИСТОЧНИКИ И ВИДЫ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Основные области герцинской складчатости России и сопредельных территорий Виды экологической экспертизы Екологія і практична діяльність людини Глобальні екологічні проблеми сучасності Екологічні проблеми атмосфери Екологічні проблеми гідросфери Екологічні проблеми літосфери. Теоретичні основи формування знань про кімнатні рослини в дітей старшого дошкільного віку Шляхи та засоби формування знань про кімнатні рослини у дітей старшого дошкільного віку Методичні рекомендації для вихователів щодо ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з кімнатними рослинами Енергетичний баланс організму Концепція репродуктивної цінності Фішера. КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕМА 21. природні ресурси БІОСФЕРИ. РОЛЬ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛЮДСТВА ХАРЧОВИМИ РЕСУРСАМИ РОСЛИННОГО І ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Популяція – одиниця еволюції СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ДЕТСКО – РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ «РОСТОК» Формы работы с родителями по экологическому воспитанию АНКЕТА «Экологическое воспитание» Конкурс 4. «Угадай мелодию». Глава I. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Понятие и генезис преступлений, направленных на загрязнение окружающей среды. Современное состояние и тенденции преступности, связанной с загрязнением окружающей природной среды по материалам ХМАО-Югры Предупреждение преступлений, направленных на загрязнение окружающей природной среды на территории ГЛАВА II УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ Сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства ряда зарубежных государств, предусматривающего ответственность за загрязнение окружающей природной среды Общая уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с загрязнением окружающей природной среды Совершенствование уголовно-правовых мер, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с загрязнением окружающей природной среды Основні положення програмування регіонального розвитку Розкрийте концепцію сталого розвитку у світі і в нашій державі та її базові поняття. Методи формування інвестиційного портфелю Обґрунтуйте визначення розміру екологічного податку за забруднення водних об’єктів. Охарактеризуйте кредитно-модульну систему організації навчального процесу у вищій школі. Системи автоматичного регулювання (за DIN 19226) Визначіть рушійні сили глобалізації. Проаналізуйте геополітичну роль України. Поняття, мета та основні напрями державного регулювання сільського господарства Компоненты окружающей среды как объекты природы, объекты (хозяйствования) использования, объекты собственности. Влияние этого триединства на правовое регулирование общественных отношений Право граждан на благоприятную окружающую среду и иные экологические права граждан. Правовое регулирование охоты и рыболовства. Виды, органы и функции управления. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЦЕНЗИРОВАНИЕ УЧЕТ КОМПОНЕНТОВ И ОБЪЕКТОВ ОКРУЖ. СРЕДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ(ПОН-Е,СТРУКТУРА ЭКОЛ.ПРАВОНАРУШЕНИЯ) ПРАВОВАЯ ОХРАНА ОС В НАС.ПУНКТАХ Административная ответственность за экологические правонарушения Государственное управление природопользованием и охраной окружающей среды органами общей компетенции Договорные основы права пользования лесами Лицензионно-договорные основы права пользования объектами животного мира Недра как объект правовой охраны. Юридическое понятие недра НПА Президента РФ, федеральных органов власти в системе источников экологического права Основания возникновения права пользования водными объектами Понятие, функции и виды юридической ответственности за экологические правонарушения Право пользования животным миром Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления Правовой режим санитарно-защитных норм Правовые меры охраны животного мира Принципы государственной экологической экспертизы Судебная защита экологических прав граждан Уголовная ответственность за экологические правонарушения Основні завдання та принципи екологічної експертизи Структура висновків екологічної експертизи та термін їх дії Структура інформаційної системи моніторингу та її місце в управління якості довкілля Пункти спостережень у моніторингу атмосфери, їх види та значення Загальна схема моделювання об’єкта. Зміст, визначення та об’єкти заповідної справи. Просторова структура популяції Кафедра «Техносферная и экологическая безопасность» Подведомственные структуры МПР иЭ Оценка воздействия на окружающую среду и Критерии оценки состояния атмосферного воздуха Расчетно-практическая работа №2 Кафедра финансов и финансового менеджмента Учебно-методическая разработка Документооборот нормоконтроля и предзащиты ДР Образец 3.Оормление содержания Информация о налоговых выплатах ОАО «Прогресс» в 2010-2011 годах Охарактеризуйте основні типи живлення тварин і пов’язані з ними пристосуваннями Розкрийте вплив паразитичних організмів на організм людини. Охарактеризуйте значення денітрифікації в агро- та біоценозах. Охарактеризуйте роль білків теплового шоку для організмів Наведіть класифікацію мікроорганізмів за зовнішніми морфологічними та внутрішніми фізіолого-біохімічними ознаками бактеріальних клітин. Опишіть процеси розробки нормативів ГДВ, ТПВ для стаціонарних джерел забруднення. Ареали рослин. Їх типи і шляхи формування. Вплив забруднення атмосфери на рослини і їх угрупування. Значення життєвих форм у фітоценозі. Продуценти – автотрофи та хемотрофи, які виробляють органічну речовину з неорганічних з’єднань. Класифікація життєвих форм Серебрякова Пристосування рослин при зростанні на пісках. Розмноження рослин (генеративні органи, типи розмноження, плоди). Світло як екологічний фактор Математические методы в изучении экосистем Функция распределения. Гистограмма Расчет доверительного интервала на эвм Метод наименьших квадратов (МНК) в расчете уравнения регрессии Статистическая проверка гипотез в экологии Системный синтез в рамках компартментно – кластерного подхода. ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА Челябинская область, город Златоуст, проспект им. Ю.А. Гагарина, 5 линия, дом 3в Економічне порівняння варіантів очищення Визначення економічної доцільності різних систем очищення стічних вод на промисловому підприємстві Економічна оцінка варіантів очищення газопилових викидів цеху промислового підприємства у атмосферу Зменшення газопромислових викидів у атмосферу Переведення виробничо-опалювальної котельні на газове паливо Вихідні умови до виконання курсової роботи Глава 1. ГЛОБАЛЬНЫЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС Общий взгляд на глобальные проблемы Кризис не устраним. Разбор деталей Без политкорректности. Главная проблема Ответ потенциальным оппонентам Необходимое разъяснение №1. О неравенстве и среднем классе. Необходимое разъяснение №2. О государстве Необходимое разъяснение № 3. О борьбе классовой и борьбе национальной. Необходимое разъяснение №4. О бюрократизации и коррупции. Здоровых нет. О базовых принципах современного общественного устройства Глава 2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО КРИЗИСА Подтверждение общих тенденций. И еще раз о проблемах глобальных Глубина падения. Признание в ненависти. Трава объективности из-под плит политкорректности. Реплика о предыстории проблемы. Взгляд с высоты птичьего полета Отдельной строкой об элитах. Сертификат прогностического профессионализма. Паханы и барыги Глава 1. С ПОДНЯТЫМ ЗАБРАЛОМ Русский против российского. Феномен Высоцкого Глава 2. ПАРАДОКСЫ ОПТИМИЗМА Естественно-научные аналогии. Русский Феникс Глава 3. СВЕТЛОЕ ГРЯДУЩЕЕ. ЧАСТНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ. Формулировки в терминах политики Минимизация государства. Ответ назойливым оппонентам Модель-матрица человечества как многоуровневой системы (по Н. Ф. Реймерсу) ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ Типология субъективного отношения к природе Альтернативный христианский взгляд Глава 10. Проблемы и принципы: нужна ли новая этика? Человек. Микрокосм и макрокосм Глава 5. Творение. Эволюция. Человек Глава 6. Ноосфера: смерть и бессмертие Колыбель жизни и пульсы Вселенной Чего можно ждать от человечества ПІДГОТОВКА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ Збір та перевірка інформації Загальна інформація ПРО ОБ’ЄКТ екологічного аудиту Відзнаки в галузі охорони навколишнього природного середовища, позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них Поводження з небезпечними відходами Інформаційний запит для формування завдання та здійснення екологічного аудиту ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ Відбір проб атмосферного повітря Завдання вивчення дисципліни Сутність економіки природокористування, предмет і завдання курсу Рекомендовані теми рефератів Показники оцінки використання трудових ресурсів Розрахунок розмірів шкоди внаслідок забруднення земель Природні ресурси в суспільному розвитку Економічна оцінка лісових ресурсів Визначення розмірів платежів за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі Економічна ефективність природоохоронних заходів Законы рационального природопользования Тема 4. Природные ресурсы и их классификация Классификация искусственных источников загрязнения Лимиты, регулирующие состав сточных вод Тема 2. Экологический контроль. Виды экологического контроля Глава 1. Концептуальные основы идеологии Белорусского государства Глав 2. Социальные механизмы практической реализации концепции идеологии белорусского государства и общества Глава 5. Конституция Республики Беларусь - правовая основа идеологии белорусского государства Этапы становления и развития государственности на территории Беларуси в контексте идеологии белорусского государства. Этапы строительства Союзного государства. Особенности идеологических процессов в РБ. Потенциальные угрозы устойчивому развитию и пороговые значения показателей социально-экономической и экологической безопасности Научно-технический и инновационный потенциал Информационные и коммуникационные технологии Потенциал регионов, система расселения и уровень развития инфраструктуры населенных мест Важнейшие направления социальной политики,повышение уровня и качества жизни населения Развитие национальной культуры, духовное и физическое оздоровление народа Структурная перестройка промышленности. Топливно-энергетический комплекс Трансформационные процессы в развитии агропромышленного комплекса Совершенствование строительного комплекса Внедрение современных экологически безопасных технологий Совершенствование экологической политики и экономического механизма природопользования Охрана и рациональное использование природно-ресурсного потенциала Безопасность применения биотехнологий и биологическая безопасность Повышение безопасности использования токсичных химических веществ Использование и обезвреживание отходов производства и потребления Развитие проблемных регионов. Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Согласование национального природоохранного законодательства с международными правовыми актами Бюджетно-налоговая, кредитно-денежная и ценовая политика Программы и механизмы модернизации производства, реструктуризации предприятий Инвестиционно-структурная политика Активизация внешнеэкономической политики и международного сотрудничества Развитие системы управления народным хозяйством Механизм комплексного учета вопросов сохранения окружающей среды в процессе принятия решений. Экологическая экспертиза инновационно-инвестиционных проектов Развитие систем социально-политических отношений Усиление роли основных групп населения: женщин, детей и молодежи Региональные и местные инициативы обеспечения устойчивого развития Создание системы мониторинга устойчивого развития ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША. РАБОТЫ «РИМСКОГО КЛУБА». ТЕОРИЯ «ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА» Возможные последствия глобального потепления климата Внешнее и внутреннее облучение. Дозы. Автомобильные двигатели как источник загрязнения. Графитациооные фильтры.Основаны на принципе песколовушки. Коефіцієнт токсичності автомобілів Показники якості питної води За підрахунками вчених, одна аварія АЕС за вартістю перекриває економічні переваги, які надає атомна енергетика. Екологічне законодавство України Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини Реакції організму на вплив надмірної дії факторів середовища Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.031 с.)