ТОП 10:

Инфопедия — категория Экология: 2 Страница

Материала по категории - Экология на сайте Инфопедия всего: 12382 страниц.

Экология - 2 Страница

Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект Зміст робіт з екологічного аналізу Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє середовище Конкурс детского рисунка «Лента времени» Конкурс на лучшую исследовательскую работу в области биологии для школьников Алтея лікарська – Radices Althaeae Трава алтеї – Herba Althaeae Плоди горобини – Fructus Sorbi Родина кропивові – Urticaceae Цели и задачи преддипломной практики Противопожарное водоснабжение поселений и городских округов. Наука климатология. Наука метеорология. Строение атмосферы. Методические указания к выполнению ВКР Тема 1. Предмет, метод, система экологического права. Источники экологического права Правоохранительная деятельность Для направлений: 080300 «Коммерция», 100200 «Туризм» Тема 10. Проблема ноосферы и экологизация общества Методические указания к изучению IV. Работа с литературными источниками Міністерство освіти та науки України Судинні рослини. Біолого-екологічна Судинні рослини Дніпропетровської та Запорізької областей Родина Aрiaсеае (Umbelliferae) – Зонтичні (Зонтичные) – 52 Родина Asteraceae – Айстрові (Складноцвіті). Астровые (Сложноцветные) – 64 Родина Boraginaceae – Шорстколисті (Бурачниковые) – 60 Родина Brassicaceae – Хрестоцвіті (Крестоцветные) – 33 Родина Caryophyllaceae – Гвоздичні (Гвоздичные) – 25 Родина Chenopodiaceaе – Лободові (Маревые) – 25 Родина Clusiaceae (Hypericaceae) – Клюзієві (Звіробійні) –Клюзиевые (Зверобойные) - 30 Родина Fabaceae (Leguminosae) – Бобові (Бобовые) – 44 Родина Frankeniaceae – Франкенієві (Франкениевые) – 34 Родина Lamiaceae – Губоцвіті (Губоцветные) – 62 Родина Polygonaceae – Гречкові (Гречишные) – 26 Родина Ranunculaceae – Жовтецеві (Лютиковые) – 18 Родина Rosaceae – Розові (Розовые) – 43 Родина Scrophulariaceae – Ранникові (Норичниковые) – 61 Родина Cyperaceae – Осокові (Осоковые) – 73 Родина Poaceae (Gramineae) – Злакові (Злаки) – 75 Кількісна характеристика найбільших родів флор областей Систематична та біоморфологічна структура флори Дніпропетровської (Д:) та Запорізької (Зп:) областей Кількісна характеристика рідкісної флори Дніпропетровської та Запорізької областей за категоріями та рівнями охорони Рідкісні види флори Дніпропетровської області, що додатково рекомендуються до охорони Щодо ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ Організація диспансерного нагляду за вагітними Графік візитів вагітної до лікаря Діагностика вагітності, спостереження та організація маршруту вагітної ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ Лікарю загальної практики-сімейної медицини ПОКАЗАННЯ ДО НАПРАВЛЕННЯ ВАГІТНОЇ Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальностю «акушерство і гінекологія» в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів Багатоплідна вагітність та неправильні положення плодА Неправильні положення та передлежання плода Допомога матері при відомій або передбачуваній аномалії та ушкодженні плода ІНШІ ЗАПАЛЬНІ ХВОРОБИ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК ІНШЕ ЗАПАЛЕННЯ ПІХВИ ТА ВУЛЬВИ Аногенітальні герпесвірусні інфекції Порушення менструальної функції Ерозія та дисплазія шийки матки та піхви, вульви Порушення менопаузи та інші розлади в періоді перед менопаузою Журавель О.М., Журавель Н.В. Тема: «Робота в MapInfo з файлами інших типів» Тема: «Використання ГІС для рішення типових екологічних задач» II. ГРАДАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ РОБІТ ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБІТ ЗА РІВНЯМИ Дипломна робота як складова частина професійно-кваліфікаційної підготовки історика. Публічний захист кваліфікаційної роботи Загальна методологія наукового пошуку СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА Дослідження фізичних властивостей рідин Чим врівноважується надлишковий тиск або вакуум в рідинних манометрах? Як виражається основне рівняння гідростатики? Вимірюється температура води. Напірний бак заповнюється водою до певного рівня. З дисципліни « Інженерна екологія» Вихідні дані для виконання розрахункової роботи Шкала забруднення грунтів за сумарним показником Допустимі рівні напруженості електромагнітного поля радіочастотного діапазону Рівень звукового тиску в певній октавній смузі Тема : Визначення фізичного стану організму за різними методиками. Розрахунок адаптаційного потенціалу організму. Мета: Визначення залежності між рівнем забруднення довкілля та захворюваністю населення Черкаської області. ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У СИГАРЕТАХ. Визначення мурашиної кислоти у повітрі. Якісна реакція 4. Реакція Адамкевіча. Тема: Дослідження природного і штучного освітлення. Нижче наводиться принципова схема будови атмосфери Землі з описом її основних фізико-хімічних властивостей. Прилади для вимірювання швидкості вітру. Лабораторна робота № 2. Методи визначення температури грунту та їх практичне застосування Обладнання: барометр-анероїд метеорологічний, барометр побутовий. Історія створення першого барометра. Призначений для збору в будь-який час року і наступного вимірювання кількості рідких і твердих опадів, що випадають на поверхню землі на гідрометеорологічних станціях і постах. Определение экологии как науки Задачи: 1.рассм.общих закон-тей взаимод-вия ж.о и о.с; 2.анализ проблем об антроп.взаимодействия о.с; 3.знать элементы умения и навыков; 4.правовые основы экол.без-ти. Экологические проблемы. Экологическая проблема — это изменение природной среды в результате антропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. Стенобионтные эврибионтные организмы Тенелюбивые – имеют тонкие листья, крупные, расположены горизонтально, с меньшим количеством устьиц. ПРИНЦИП ОЛЛИ , степень агрегации (как и общая плотность), при к-рой наблюдается оптимальный рост и выживание популяции, варьирует в зависимости от вида и условий. Сформулирован В. Олли (1931). В настоящее время является одним из 3 главных разделов общей экологии (наряду с аутэкологией и демэкологией). Реализованной — свойства которой обусловлены конкурирующими видами. Пищевая цепь - это путь движения вещества (источник энергии и строительный материал) в экосистеме от одного организма к другому. Верхняя граница в атмосфере: 40-50 км. Она определяется озоновым слоем, задерживающим коротковолновое УФ-излучение, губительное для живых организмов. Биосфера- область жизни, пространство на поверхномти земного шара. В кот.обитают живые существа. В.И.Вернадский вывел два фундаментальных закона (сам он назвал их «принципами») развития биосферы. Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической. Экологического (использование вторичного сырья с учетом аспектов защиты окружающей среды). Биосферными резерватами являются территории, международно признанные в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в соответствии с Положением о Всемирной сети биосферных резерватов. В 2009 году состоялся юбилей движения, штаб-квартира которого находится в Астане. Принципы экологической ресурсологии Многосторонние универсальные международные договоры Государственные природные парки Обведи кружком все буквы правильных ответов. Птица - древнейший символ власти, силы, мудрости. Какая птица не умеет летать, хорошо ныряет и плавает, добывает себе пищу крабов, рачков, рыбу. Когда птицы нуждаются в заботе человека? Нарисуй какую форму имеет Луна? С.П. Кривилева, О.А. Лопухина Экологические факторы и их классификация. Адаптация живых организмов к экологическим факторам и ее виды Упрощенная схема биогенного круговорота фосфора Природные ресурсы и их классификация. Оценка потребления ресурсов в регионе и модель кривых их истощения Защита окружающей природной среды от электромагнитного и радиоактивного излучения Защита окружающей природной среды от теплового и акустического загрязнений Классификация методов очистки сточных вод в соответствии с их фазово-дискретным состоянием Система экологического страхования Чистый экономический эффект природоохранных мероприятий Общий порядок подсчета убытков при установленных фактах загрязнения поверхностных и морских вод Расчёт годового сброса промышленных сточных вод Методические указания по решению задачи 1. Методические указания по решению задачи 2. Опасность (определение). Виды опасностей. Источники техногенной опасности. Экотоксикология (определение). Раскрыть понятия: экотоксикант, ксенобиотик, персистентность, бионакопление. Эпоха подсознательной охраны природы. Определение территориальной структуры резервата. Проблема жизнеспособности сообществ и их саморегуляции. Частные общественные инициативы. Федеральные законы, регламентирующие деятельность в области территориальной охраны природы Иные охраняемые природные территории. Права собственности на природные ресурсы ООПТ. Раздел 4. Типы ООПТ и режимы природопользования на их территориях Государственные природные заказники. Защитные и ценные леса, защитные участки леса. Категории особо охраняемых природных территорий города Москвы. Особо охраняемые природные территории ООПТ областного и местного значения. Раздел 5. Аналитический обзор системы ООПТ в России Классификация заповедников России. Пути и направления совершенствования заповедной системы России Раздел 6. Международное сотрудничество в области охраны природы Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) — Convention on Biological Diversity. Международный союз охраны природы (МСОП) — The World Conservation Union (IUCN). Международный фонд защиты животных — International Fund for Animal Welfare (IFAW). Изменение числа и площади заповедников Российской Федерации Осуществление предложений В.П. Семенова-Тян-Шанского по созданию ООПТ Соответствие основных категорий ФООПТ России категориям МСОП Общая площадь охраняемых природных территорий в России Экологический кодекс Республики Казахстан Раздел 1. Обработка товарной информации и упаковка товаров МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МИД РОССИИ Тема 3. Территория в международном праве Международное право защиты прав человека ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ Программа факультативного курса по краеведению для младших школьников «Мой родной край» Занятие 1. Тема: “Герб и флаг России”. III. Проведение игр для закрепления пройденного материала. Программа факультативного курса «Подвижные игры» для учащихся 1-4 классов Программа факультативного курса для учащихся 4 класса «Живой мир родной природы» Обитатели воздушного пространства родного края. IV. Правила сбора и обработки лекарственных растений. I. Сообщение темы и целей занятия. III. Экологическая сценка «Ребёнок и мотылёк». Пословицы о качествах человека. Тема раздела : Сказки добра. 16 Программа факультативного курса для учащихся 2 класса «Речевой этикет» Лекция №1. Туризм как вид деятельности. Программное обслуживание туристов. Этнический (ностальгический) Культурно-познавательный туризм Обязательная форма-расписка туриста по программе шуб-тур Понятие термина «экологический туризм» Ситуация на рынке туристских услуг. Приключенческий туризм как вид программного туризма. Мотивация туристов. Безопасность при проведении приключенческих туров. Анимация - новое направление в индустрии развлечений. Можайск станет крупнейшим туристским центром страны. Завтрак на траве, или Путешествие к пасечнику Институт ветеринарной медицины И экологическая экспертиза воды» Определение активной реакции (рН) воды Определение окисляемости воды Кафедра філософських та соціально-політичних наук СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДОЗНАВСТВА Тема 2. Розвиток природознавства у 18-19 ст. (сутність та основні досягнення ІІ та ІІІ наукової революції) – 4 год. Тема 8. Глобальна зміна клімату. Людина і зміна клімату - 4 год. Методологія та форми взаємодії людини і суспільства з природним середовищем в умовах індустріального періоду цивілізації. Спеціальні закони як джерела екологічного права: зміст і структура Закону «Про охорону навколишнього природного середовища». Основні види та особливості зміст екологічних правовідносин і співвідношення правових і технічних норм у врегулюванні екологічних правовідносин. Природокористування як необхідна умова існування людини і суспільства: загальне (загальнодоступне) і спеціальне (врегульоване) природокористування. Основні принципи інституту права природокористування: безоплатність загального і платність спеціального природокористування. Підстави й умови припинення права природокористування: тимчасове призупинення діяльності природокористувачів, які забруднюють природне середовище. Основні функції державного управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні цілі й завдання стандартизації та нормування у сфері охорони навколишнього природного середовища. Фактичні та юридичні критерії якості довкілля: нормативи гранично допустимого шкідливого впливу на довкілля. Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст. Попередження екологічних правопорушень: усунення законодавчих прогалин і поліпшення роботи природоохоронних органів. Державне управління і державний контроль в області охорон и, захисту і відтворення лісів. Правові заходи охорони тваринного світу: охорона середовищів існування, умов розмноження та шляхів міграції тварин. Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду Порядок створення об’єктів природно-заповідного фонду України Правовий режим ботанічних садів Правові вимоги стосовно попередження та ліквідації наслідків надзвичайних екологічних ситуацій. Законодавчі заходи запобігання утворенню відходів та екологічно безпечного поводження з ними. Правове регулювання поводження з особливо небезпечними відходами: законодавчі вимоги щодо їх утворення, транспортування, зберігання та знешкодження. Функції державних органів виконавчої влади щодо регулювання екологічної експертизи: умови і порядок призначення екологічної експертизи. Умови і порядок проведення екологічної експертизи: правове значення експертного висновку, його затвердження й оскарження. Забезпечення екологічної безпеки населення при застосуванні хімічних речовин і токсичних препаратів. Правове забезпечення екологічної безпеки населення від радіоактивного забруднення середовища існування. Правовий статус та структура Міністерства екології та природних ресурсів. Екологічне прогнозування та його природоохоронне значення. Екологічний податок за утворення та тимчасове зберігання радіоактивних відходів Поняття і види управління у сфері охорони навколишнього природного середовища. Правове забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в містах та інших населених пунктах. Тема 5. Тваринний світ України. Тема 6. Теоретичні основи курсу. Тема 17.Ознайомлення старших дошкільників з базовими принципами екологічної етики. Тема21. Влаштування та утримування акваріума Наукові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на формування науки екологічного права Концепція сталого розвитку і правові форми її втілення у міжнародному праві та праві України Правові проблеми реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (Балюк) Науково-правові засади становлення екологічного права України Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля ( Гетьман) Особливості сучасного екологічного права України та перспективи його розвитку ( Балюк) Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства (круглий стіл, повідомлення Позняк, Ільїної) Еколого-правова наукова школа інституту держави і права ім.. Корецького ( персоналії, наукові доробки) Становлення та розвиток інституту екологічних прав людини у законодавстві України Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави Проблеми постійного і тимчасового користування лісами ( Ковальчук) Екологічна мережа як новітній об’єкт екологічного права, передумови визнання та регулювання Поняття та ознаки екологічної безпеки як правової категорії. Вимоги, норми, нормативи екологічної безпеки (Андрейцев, Балюк) Поняття та види екологічних прав громадян Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля Інші екологічні права громадян Способи захисту екологічних прав громадян Наукові концепції взаємодії суспільства і природи та їх вплив на формування науки Правові проблеми реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку (за науковими працями проф. Г.І. Балюк). Методологічні засади становлення правових основ охорони довкілля (за науковими Проблеми законодавчої регламентації та реалізації в Україні екологічної складової концепції сталого розвитку БАЛЮК Г. Екологічне право: вектори розвитку в ХХІ сторіччі МАЛИШЕВА Н. Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права ШЕМШУЧЕНКОЮ. Еколого-правова наукова школа Інституту держави і права ім. В.М. Корецького ( персоналії та наукові доробки). Еколого-правова наукова школа Національного університету «Одеська юридична академія» (персоналії та наукові доробки). Правові проблеми екологічного підприємництва (за науковими працями проф. А.Г. Бобкової). Проблеми юридичної відповідальності за екологічні правопорушення в контексті сталого розвитку (за науковими працями проф. Г.І. Балюк). Проблеми компенсації шкоди за екологічним законодавством України (за науковими працями проф. М.В. Краснової). Проблема юридичного визначення лісу як об'єкта правового регулювання та відмежування його від об'єктів інших поресурсових галузей. Проблеми постійного і тимчасового користування лісами (за науковими працями доц. Т.Г. Ковальчук) Перспективи розвитку гірничного права. Особливості предмету та об'єктів водного права України Специфіка юридичного визначення атмосферного повітря як загальної спадщини людства. Правові проблеми охорони та використання тваринного світу в Україні Наукові підходи до формування природоохоронного (ландшафтного) права у системі екологічного права України Екологічна мережа як новітній об'єкт екологічного права України – соціально-правові та екологічні передумови визнання та регулювання Правові форми та види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.34 (0.022 с.)