ТОП 10:

Инфопедия — категория Экология: 44 Страница

Материала по категории - Экология на сайте Инфопедия всего: 12382 страниц.

Экология - 44 Страница

Поняття, принципи і види права природокористування. Правові форми та види екологічної експертизи. Правовий статус експерта екологічної експертизи. Система органів управління в галузі екології. Функції управління в галузі екології. Зміцнення законності в галузі природокористування. Організаційно-правові заходи охорони земель. Поняття та види права водокористування. Порушення лісового законодавства як підстави адміністративної і кримінальної відповідальності. Механізм формування екологічного права. Атмосферне повітря як об'єкт правового регулювання охорони і використання. Організаційно-правові заходи охорони атмосферного повітря. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону атмосферного повітря. Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Земельне право як підгалузь екологічного права. Принципи, функції та норми екологічного права. Права і обов'язки природокористувачів. Законодавче та нормативно-правове регулювання в сфері охорони природи, природокористування та екологічної безпеки. Ядерна та радіаційна безпека. Загальна характеристика. Багатостороннє співробітництво та міжнародна діяльність. Міжнародне співробітництво: програми та проекти. Завдання земельного законодавства. Права та обов'язки користувачів надр. Характеристика і завдання водного законодавства. Право використання лісових ресурсів. Права та обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу. Поняття і форми екологічної експертизи. Порядок проведення екологічної експертизи. Кінцевим результатом дослідження є висновки громадської екологічної експертизи. Підготовка і призначення судової експертизи. Нормативі акти як джерела міжнародного екологічного права. Навколишнє природне середовище як інтегрований об єкт екологічного права. Місце екологічного права у національній системі права. Екологічне право як комплексна галузь права, наука та навчальна дисципліна. ЗУ «Про охорону нпс» як інтегроване джерело ЕП Поняття та види екологічних прав та обов’язків громадян Право громадян на участь у прийнятті екологічно значимих рішень. Право громадян на участь у здійсненні природоохоронних заходів. Об’єктивне та суб’єктивне право власності на природні ресурси Правові форми права власності на природні ресурси Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування. Поняття, ознаки і зміст екологічного управління Державне екологічне управління. Самоврядне екологічне управління. Громадське екологічне управління. Поняття та види функцій екологічного управління. Екологічне програмування та прогнозування. Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Організація здійснення екологічної експертизи та екологічного аудиту. Екологічний контроль та моніторинг. Екологічне інформаційне забезпечення. Державний облік та ведення державних реєстрів екологічно небезпечних видів діяльності та об’єктів. Екологічна сертифікація. Інші функції екологічного управління. Державний облік та ведення природоресурсових кадастрів, кадастрів особливо охоронювальних територій та об’єктів. Правове регулювання ведення Червоної та Зеленої книг України. Склад і зміст економіко-правового механізму в галузі екології. Система фінансування природоохоронних заходів. Форми юридичної відповідальності в сфері екології. Особливості цивільно-правової відповідальності за екологічні правопорушення. специфіка відшкодування збитків, заподіяних правомірними діями. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства володільців джерел підвищеної небезпеки. Правові засади способів компенсації шкоди за екологічним законодавством Роль судових інстанцій у застосуванні норм про відповідальність за порушення вимог екологічного законодавства Право власності на земельні ділянки Види відповідальності за земельні правопорушення. Особливості загального та спеціального надрокористування. Управління в галузі використання та охорони надр Особливості управління в сфері використання та охорони вод. Правосуб’єктність водокористувачів. Відповідальність за порушення законодавства про використання вод. Право власності та користування об’єктами рослинного світу Управління в сфері використання об’єктів росл. світу Відповідальність за порушення законодавства про росл. світ Право власності та користування лісами Порядок надання лісових ресурсів у користування. Особливості правосуб’єктності лісокористувачів Відповідальність за порушення ліс. зак-ва Право власності та користування об’єктами тваринного світу Особливості правосуб’єктності користувачів об’єктів тваринного світу Стандартизація та нормування в сфері охорони атмосферного повітря. Регламентація шумового, радіаційного та інших видів забруднень атмосферного повітря. Поняття та склад природно-заповідного фонду: законодавчі та наукові підходи. Історичні та соціально-економічні передумови правового регулювання суспільних відносин щодо забезпечення екологічної безпеки. Правова класифікація ек. ризику як підстава ранжування ек.ризикованих видів діяльності Особливості суб’єктивного складу правовідносин у галузі ек. безпеки Умови та підстави оголошення окремих територій України зоною надзвичайної екологічної ситуації. Ліквідаційні заходи в межах зон надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Правовий статус осіб, що постраждали внаслідок дії надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Поняття об’єкта підвищеної небезпеки та порядок його ідентифікації. Правові засади екологічної безпеки на транспорті. Юридична відповідальність за порушення вимог екологічної безпеки на транспорті. Правові ознаки пестицидів і агрохімікатів. Правові засади екологічно безпечного використання ядерної енергії. Правова регламентація відносин щодо безпечного використання ядерної енергії. Основні правові вимоги по забезпеченню харчової безпеки. Правова регламентація застосування ГМО в продуктах харчування Правові вимоги екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України. Особливості спеціальної правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов’язана з небезпечними відходами. Розвиток міжнародно-правового співробітництва в галузі охорони довкілля. Джерела МЕП: поняття, види та характеристика. Механізм дії джерел міжнародного екологічного права. Міжнародні екологічні угоди, стороною яких є Україна. Загальні та спеціальні принципи міжнародного екологічного права та їх співвідношення. Для проведення практичних занять з Зміст та послідовність виконання завдання. ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОНВЕНЦИИ МАРПОЛ 73/78 ПО ОХРАНЕ МОРСКОЙ СРЕДЫ Характеристика современного общества Отрицательное воздействие судов на окружающую среду Международная конвенция МАРПОЛ 73/78 Отрицательное воздействие судов на гидросферу Региональные соглашения по охране морской среды. Ответственность должностных лиц за загрязнение гидросферы Технология очистки нефтесодержащих вод на судне Сбор, хранение и очистка судовых сточных вод Классификация сточных вод. Принципы выбора схем очистки. Классификация методов нейтрализации и утилизации твердых отходов Санитарные, экономические, экологические аспекты термического обезвреживания твердых отходов Обработка и ликвидация нефтяного шлама МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА Защита воздушного бассейна от сажи (пыли) Теоретические основы очистки газовоздушных сред от сажи (пыли) Пути снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха Математическая модель устойчивости общества. Снижение ущерба окружающей среде Современное состояние туристского потенциала РФ География рекреационных районов России Состояние международного сотрудничества в сфере туризма Цели и задачи перспектив развития сферы туризма в Российской Федерации Основные проблемы использования рекреационных ресурсов РФ и перспективы их развития Повышение качества туристских и сопутствующих услуг Структура ведущего компонента экосистемы – биоценоза. Типы биоценотических взаимодействий. Экологические факторы. Экологическая ниша Влияние техносферы на окружающую среду Факторы, влияющие на здоровье городского населения Оздоровление городской среды. Техногенное воздействие на глобальные биосферные равновесия. Химические процессы в тропосфере Лекция 1.3 Развитие производительных сил общества Лекция 2.1 Признаки экологического кризиса Уничтожение вредных выбросов Малоотходные и ресурсосберегающие производства Влияние урбанизации на биосферу Лекция 3.1 Природные ресурсы и их классификация Лекция 4.2 Загрязнение биосферы. Основные загрязнители, их классификация. Земные насаждения как средства защиты человека Лекция 5.1 Основные пути миграции и накопления в биосфере токсичных и радиоактивных веществ Отрицательные последствия “зеленой революции” и ее причины Способы ликвидации последствий заражения Лекция 6 История Российского природоохранного законодательства Нормативные акты по рациональному Лекция 7 Участие России в деятельности международных Лекция 8.1 Органы управления и надзора по охране природы. Лекция 8.2 Экономическая и юридическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду Лекция 9 Экологическая оценка производств и предприятий Этапы развития окружающей среды. Понятия отношений «человек-окружающая среда». Правило обязательного заполнения экологической ниши Stages of development of the environment. Закон максима Шелфорд - закон, который видов определяется ограничения, являясь не только минимальный, но максимальная. Закон расширяет законом минимального терпимости Либиха. Dynamics of number of populations The cycle of phosphorus: components, cycle time, exchange and reserve funds, the importance for the biosphere, human disturbance. Natural resources and resource potential. Use of Natural resources, its types. Environmental quality standards. Atmospheric pollution: causes, major industry polluters, main pollutants, effects. Greenhouse effect: causes, nature, mechanisms, and consequences. The Kyoto Protocol. Depletion and pollution of water resources in the Republic of Kazakhstan: causes, nature, mechanisms, and consequences. Sustainable development: goals and objectives of strategy of sustainable development. Глава 1. «Свои» и «чужие» в понимании славян На основе генетической близости. Основные пункты самозащиты пропаганды Проведение отдельной линии пропаганды по возможности лидерства над славянами только генетических славян. Основные тезисы для построения славянского государства, ориентированного на потребности народа Ведущие нации современного времени их идеология. Наиболее важная общая характеристика жизни наших предков Загрязнение окружающей среды промышленными и бытовыми отходами Загрязнение окружающей среды пестицидами Загрязнение атмосферного воздуха Оценка валового технического энергетического ресурса Оценка доступного технического энергетического потенциала Оценка доступного технического ресурсосберегающего потенциала Познавательно-исследовательский проект «Животный мир арктических пустынь» СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ №90 Возрастные особенности детей 6-го года жизни Тема занятий по формированию целостной картины мира (ФЦКМ) на 1 – ый квартал Растения на участке детского сада Рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания Тропический лес как экосистема Поверхностное улучшение природных кормовых угодий. Регулирование водного режима Сливная трубка; 6 - колодка электрического разъема; 7 - поплавок датчика От бензонасоса по топливной трубке топливо поступает в топливный фильтр для более тщательной очистки. Особенности взаимодействия общества и природы Антропогенные воздействия на природу на разных этапах Меры по предотвращению загрязнений атмосферного воздуха Государственный контроль состояния атмосферного воздуха УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ История антропогенных кризисов Ресурсы непроизводственной сферы Продовольственная проблема и пути решения Проблемы рационального питания Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения Физическое загрязнение окружающей природной среды Химическое загрязнение окружающей природной среды ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ Виды мониторинга. По масштабам обобщения информации История охраны природы в нашей стране Современный этап охраны природы ЮРИДИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕН. 03 . ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ Практическая работа №1.Составление схем круговоротов веществ в природе и в антропогенной деятельности. Практическая работа № 2 Природные ресурсы и рациональное природопользование. Практическая работа №4: Изучение принципов охраны водной среды Практическая работа № 7: Составление и анализ таблицы «Глобальные экологические проблемы». Практическая работа № 8 Изучение государственных и общественных мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор. Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды уникальной экологической системы озера Байкал Между домами 25, 27, 29 по улице Железноводская и домом 8 по переулку Каховского Строительство нового здания для размещения ДОУ экономически нецелесообразно. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛОВАРЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ТЕРМИНОВ (ГЛОССАРИЙ) В России началась мусорная реформа. Что она изменит? Новые правила мусорного рынка Куда денутся мусорные полигоны Отходы пожирают города. Возможна ли в России мусорная реформа? ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА III МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ДЕТСКИХ ФОТОГРАФИЙ Порядок проведения Регионального отборочного этапа Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета Земля – наш общий дом. Природа. Экосистема. Законы экологии. Оригинальный проект по формированию экологической культуры. Прохождения производственной технологической практики Все породы хороши — выбирай на вкус Изучение собак Почему нужно изучать собак? Как изучать собак и кто их изучает? Происхождение и эволюция собак: комменсализм Гипотеза Пиноккио о происхождении собак Глава 3. Естественные породы Люди вступают в контакт с собаками Служебные собаки и люди: мутуализм Раннее формирование поведения Поиск — обнаружение — выслеживание — преследование — нападение — умерщвление — раздирание добычи Миграции: распределение и смешение собачьих генов Миграции: эволюция размеров и формы тела Формирование пород: отбор по окрасу Глава 5. Физические характеристики породы Бег в упряжке — социальная модель поведения Упряжка ездовых собак как сообщество Пастушьи собаки, ретриверы и пойнтеры Породоспецифичные формы поведения Поведенческая организация бордер колли Элементарные формы поведения Друг ли человек собаке? Паразитизм, аменсализм и дулозис О пользе домашних собак для людей Глава 9. Что собой представляет Canis familiaris? Глава 10. Когда появились собаки? Глава 11. Внешний облик собак: почему они такие? Изменения размеров и формы черепа в процессе онтогенеза у волков и койотов. Формирование рассудочной деятельности и поведения Педоморфоз и происхождение собак от волков Формы и методы учебной работы. Формы выявления, фиксации и предъявления результатов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.025 с.)