Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки 

Методичні рекомендації

З виконання дипломної роботи

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

 

 

 

Харків 2012

 

   
Друкується за рішення методичної ради НУЦЗУ Протокол від 20 грудня 2012 р. № 4
   

 

 

Рецензенти: декан факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України кандидат технічних наук, доцент Мєтєльов О.В.;

заст. директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, кандидат біологічних наук, Васенко О.Г.

 

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Укладачі: О.Є.Васюков, В.М. Лобойченко, О.В. Рибалова – Харків: НУЦЗУ, 2012. – 43 с.

 

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» визначають особливості підготовки та захисту дипломної роботи, вимоги до її структури та змісту.

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи призначені для студентів (слухачів) при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

 
 
 

Відділення редакційно-видавничої діяльності

Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94


Вступ

Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (далі – дипломна робота) – це кваліфікаційна робота наукового змісту з відповідної галузі науки, що є самостійною індивідуальною роботою над обраною темою і готується до прилюдного захисту.

Мета дипломної роботи – виявлення ступеню засвоєння студентом отриманих в вищому навчальному закладі знань та підготовленості його до самостійної роботи у державних органах екологічної безпеки, у підрозділах з питань екологічної безпеки на виробництві, у наукових закладах, в галузі охорони праці, природно-заповідного фонду, в галузі використання водних ресурсів.

Задача дипломної роботи – самостійна розробка інженерної або науково-дослідної теми, яка дає можливість систематизувати та закріпити загальнотеоретичні та, головним чином, спеціальні знання та практичні навички студента з обраної спеціальності.

У завданні на виконання дипломної роботи указується тема, питання для розробки, вихідні дані, приблизний зміст графічної та розрахункової частин, а також термін виконання роботи.

При виконанні дипломної роботи основним нормативним документом, який регламентує вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки, є Стандарт ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Автори посібника поставили за мету надати кваліфіковані методичні та практичні поради студентам під час підготовки до написання рукопису дипломної роботи, написання тексту рукопису, оформлення електронних презентаційних матеріалів та прилюдного захисту дипломної роботи.

Відповідно до поставленої мети посібник за структурою містить розділи, зміст яких допоможе студентам послідовно і в необхідному логічному взаємозв’язку отримати відповіді на найважливіші питання написання та прилюдного захисту дипломної роботи.

 

Загальні положення

Методичні рекомендації розроблені на підставі положень Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 грудня 2011 р. № 1543, яким введено в дію Галузевий стандарт вищої освіти України у галузі знань 0401 «Природничі науки», напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», інших нормативних актів МОН мс та МНС України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів.

Державна атестація випускників Національного університету цивільного захисту України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться з метою установлення відповідності рівня якості отриманої ними базової вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування».

Державна атестація випускників Національного університету цивільного захисту України проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками завдань діяльності, що передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та рівня сформованості здатностей і компетенцій вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.

Державна атестація випускника складається з двох частин: тестового державного іспиту і виконання та захисту дипломної роботи. Виконання і захист дипломних робіт є заключним етапом підготовки студентів, курсантів та слухачів (далі – слухачів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та має за мету:

- систематизувати, закріпити та поліпшити теоретичні знання слухачів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та розвити навички використання їх під час прийняття конкретних рішень з питань забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- розвинути навички самостійної роботи слухачів з нормативною, довідковою та спеціальною літературою, методами досліджень під час вирішення проблем, що розробляються у дипломній роботі;

- оцінити готовність слухачів до прийняття самостійних рішень, їх обґрунтовування і захисту;

визначити можливість присвоєння слухачеві освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту дипломної роботи. Державній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують творчу і практичну цінність виконаної роботи.

Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента.

Студенту, який своєчасно виконав усі вимоги навчального плану підготовки бакалавра і захистив дипломну роботу, рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеціальності кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і базову вищу освіту.

Студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і базову вищу освіту, має можливість працевлаштуватися згідно з чинним законодавством.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки «добре», захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», видається документ про освіту з відзнакою.

Основні типологічні ознаки дипломної роботи чітко визначені Законом України «Про освіту» і Положенням «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65.

Дипломна робота дозволяє довести рівень своєї кваліфікації, характеризується наявністю критичного аналізу наукових публікацій та практичних уявлень щодо обраної теми, викладом аргументованої власної позиції і самостійних висновків щодо шляхів вирішення проблем, які досліджувались у процесі написання роботи.

Дипломна робота має відповідати наступним критеріям:

—актуальності обраної теми;

—самостійності проведеного аналізу і дослідження теми;

—обґрунтованості достовірності виконаних досліджень;

—практичному значенню одержаних результатів.

Під час виконання і захисту дипломної роботи слухач повинен виявити здатність використання теоретичних знань, отриманих в об’ємі програм дисциплін навчального плану для прийняття технічних і організаційних рішень з питань екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, а також спроможність самостійно працювати з нормативно-правовою та технічною документацією з метою розробки організаційних заходів, технічних рішень та удосконалення екологічної діяльності на підприємстві.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.011 с.)