Методичні вказівки з підготовки і захисту дипломної роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки з підготовки і захисту дипломної роботиПисьмова робота, що виконується випускником рівня підготовки «бакалавр» є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Метою виконання наукового дослідження є глибоке осмислення теми і комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління екологічною діяльністю підприємства.

Виконана випускником-екологом кваліфікаційна робота має носити логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам: містити глибокий самостійний аналіз досліджуваної теми, вносити реальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності, що вивчається на досліджуваному об’єкті, бути належно оформленою і мати всі необхідні супровідні документи.

Дипломна робота спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта. Об’єкт — організація будь-якої форми власності, яка є юридичною особою, або компонент довкілля окремого району, області, регіону та їх джерела забруднення: стан атмосферного повітря; водний об’єкт, стан ґрунтів, ліси, біорізноманіття, аналіз екологічного стану природних та урбанізованих систем, тощо. Темою дипломної роботи може бути актуальна екологічна проблема (удосконалення системи поводження з відходами на підприємстві; розробка системи комплексних заходів по запобіганню та зменшенню впливу антропогенного чинника на повітря, гідросферу та літосферу; оцінка впливу та прогнозування дії антропогенного чинника на довкілля; оптимізація діючих технологічних процесів з метою зменшення збитків навколишньому середовищу; наукове обґрунтування технологій та методів застосування нових матеріалів, альтернативних видів палива; вибір нової природоохоронної апаратури, методів очистки газових викидів та стічних вод на підприємстві; визначення перспектив розвитку екологічного туризму та інше).

Тема дипломної роботи має відображати виробничі функції та типові завдання діяльності, які надані в ГСВО МОН мс України «Освітньо – кваліфікаційна характеристика «бакалавра» спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Тематика кваліфікаційних робіт визначається у варіативній компоненті ВНЗ державних стандартів вищої освіти відповідно до спеціальності або програми підготовки.

Типові назви дипломних робіт можуть бути такими:

1. Оцінка впливу (підприємства, цеху, виробництва, будівництва) на гідросферу (атмосферу, літосферу)

2. Оцінка екологічного стану екосистеми (озеро, річка, ліс, поле).

3. Екологічна оцінка виробництва………….матеріалів.

Тематика дипломних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному рівню та перспективам розвитку екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.

Напрями розробки дипломних робіт формує випускаюча кафедра охорони праці і техногенно-екологічної безпеки університету. Науковий рівень роботи має відповідати академічному рівню і програмі освіти, що визначає відповідні межі вибору теми дипломної роботи.

За академічний період освіти у вищій школі студент виконує певну кількість індивідуальних робіт, рефератів, курсових та наукових робіт і набуває відповідних навичок вибору і розкриття теми. Тому бажано при виборі теми дипломної роботи враховувати можливість продовжити дослідження за темою, яка є поглибленням і конкретизацією раніше проведених академічних видів робіт.

Згідно з існуючим положенням про бакалаврат у структурі вищої школи в Україні, випускник має уявлення щодо своєї подальшої діяльності, тому при виборі дипломної роботи доцільно враховувати сферу майбутньої професійної діяльності студента з урахуванням тематики дипломних робіт кафедри.

Обсяг дипломної роботи — 3.5 – 4.0 авторських аркушів (60 – 80 сторінок).

Структура кваліфікаційної роботи: анотація, вступ; чотири розділи – теоретичний, аналітико-дослідницький, проектно-рекомендаційний та розділ «Охорона праці»; висновки.

План дипломної роботи має бути складним і містити: анотацію, вступ; чотири розділи, кожен з яких складається не менш як з двох параграфів; висновки та пропозиції, список літератури та додатки (в разі необхідності).

Узагальнені вимоги до змісту дипломної роботи.

В анотації подається короткий зміст виконаної роботи, наводиться мета та задачі роботи. Вона повинна бути лаконічною (не більше 500 слів), інформативною та містити відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно зі списком літератури і перелік ключових слів.

Вступ містить обґрунтування актуальності й практичної значущості обраної теми роботи, визначає мету та завдання роботи, предмет, об’єкт дослідження і подає коротку інформацію про нього; стисло характеризує використані методи та інформаційні джерела дослідження.

Теоретичний розділ розглядає загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, у тому числі й іноземних, обов’язкове зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Містить теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження (розробки), обґрунтування власної позиції щодо обраних методів дослідження.

Аналітико-дослідницький розділ — опис, характеристика сучасного стану досліджуваного питання на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та із залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність досліджуваної проблеми, її особливості та тенденції.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники господарської діяльності, статистична звітність, екологічний паспорт підприємства, результати спостережень та інвентаризації, проектна документація (в тому числі розділ ОВНС), офіційні дані моніторингу (в тому числі екологічний паспорт області, регіональні доповіді про стан навколишнього природного середовища та інших методів збирання первинної інформації, які використовує студент під час проходження практики.

Випускник має продемонструвати уміння здійснювати правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробку даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Проектно-рекомендаційний розділ містить детальні пропозиції щодо вдосконалення екологічної діяльності підприємства або зменшення антропогенного навантаження на екосистему (компонент довкілля) відповідно до напряму дослідження (розробки): кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв’язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено в аналітико-дослідницькій частині, відштовхуючись від виявлених відхилень, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Цей розділ може містити аналіз сучасного стану утворення промислових відходів підприємства і їх вплив на довкілля та визначення шляхів їх утилізації, рекуперації, а також розрахунок гранично допустимих викидів, гранично допустимих скидів, лімітів на утворення відходів, пропозиції щодо покращення сучасного стану екосистеми (водного об’єкту, атмосферного повітря, ґрунтів, рослинності тощо.

У розрахунках для обґрунтування пропозиції можливе використання ПЕОМ.

Розділ «Охорона праці» повинен містити інформацію щодо стану охорони праці на обʼєкті та пропозиції щодо його удосконалення.

Висновки і пропозиції — стисле викладення підсумків роботи. Коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті дипломної роботи та поставлених у вступі завдань, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму і екологічної діяльності підприємства.

Оформлення дипломної роботи має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

До захисту дипломна робота супроводжується відгуком наукового керівника та зовнішньою рецензією.

Внутрішнє рецензування оформляється у вигляді відгуку наукового керівника з обґрунтуванням актуальності, самостійності, завершеності, наукового рівня, теоретичного і практичного значення одержаних студентом результатів дослідження обраної теми і рекомендацією наукового керівника дипломної роботи до її офіційного захисту.

Відгук готується і підписується особисто науковим керівником дипломної роботи і оцінюється висновком (додаток А).

Зовнішніми рецензентами можуть бути провідні спеціалісти, які працюють на підприємствах, у наукових установах, викладачі інших вищих навчальних закладів – фахівці наукового напряму дослідження відповідно до теми дипломної роботи.

Рецензент дає попередню оцінку, оскільки остаточно робота оцінюється державною комісією в процесі захисту її на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Рецензія готується рецензентом у вільній формі, але у ній рецензент має висвітлити:

—актуальність для теорії та практики теми дипломної роботи, коректність редакційного формулювання теми;

—чітке структурування та логічне викладання матеріалу в роботі;

—самостійність, творчий підхід студента до опрацювання і дослідження теоретичного і фактичного матеріалу;

—завершеність дослідження обраної теми;

—вміння критично аналізувати наукові опубліковані праці вчених з напряму відповідної науки;

—мову і стилістичний рівень рукопису роботи;

—оформлення науково-довідкового апарату;

—рівень оформлення студентом дипломної роботи в цілому.

Рецензент відзначає і формулює виявлені в роботі недоліки, упущення, невикористані студентом можливості, висловлює свої рекомендації щодо підвищення теоретико-практичного рівня дослідження теми дипломної роботи.

Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Керівниками дипломних робіт призначаються особи науково-педагогічного складу, наукові співробітники університету, а також висококваліфіковані фахівці практичних підрозділів МНС та інших установ, підприємств і організацій.

Термін формування приблизних тем дипломних робіт, що мають виконуватися на кафедрі та закріплення слухачів за керівниками дипломного проектування, - вересень-листопад того року, що передує року випуску. У цей термін кафедра повинна визначити керівників дипломних робіт, видати слухачам завдання на збір матеріалу для визначення теми дипломної роботи, надати до деканату факультету інформацію про закріплення слухачів за науково-педагогічним складом для виконання дипломного проектування. Протягом останнього семестру навчання кафедрою здійснюється остаточне визначення тем дипломних робіт, які затверджуються відповідним наказом ректора університету перед вибуттям слухачів на стажування (переддипломну практику).

Після етапу вибору теми дипломної роботи студент має розробити її структуру (скласти план).

Протягом тижня з часу затвердження тем і керівників слухачеві видається завдання на дипломну роботу за формою, наведеною у додатку Б.

За рішенням керівника дипломної роботи кафедрою можуть бути залучені консультанти з окремих розділів роботи за рахунок загального ліміту часу, відведеного на дипломне проектування. Консультантами призначаються особи з числа науково-педагогічного складу інших кафедр, а також висококваліфіковані фахівці практичних підрозділів МНС та інших установ, підприємств і організацій. Контроль консультування обов’язкових розділів покладається на випускаючу кафедру. Прізвища консультантів вказуються у завданні на дипломне проектування.

Щотижнево, починаючи з 1-го тижня дипломного проектування, керівники оцінюють відсоток виконання роботи слухачем та надають відповідні дані завідувачу випускаючої кафедри, а той – до деканату факультету.

Завершена дипломна робота подається слухачем керівникові дипломної роботи з підписами консультантів та додатками. Після перевірки керівником, слухач подає роботу рецензенту для вивчення та підготовки рецензії. Після отримання рецензії, керівник складає письмовий висновок та подає роботу завідувачу кафедри для прийняття рішення про допуск слухача до передзахисту.

Попередній захист дипломної роботи відбувається на засіданні кафедри за виконання обов’язкових умов та вимог:

—наявності повного завершеного тексту рукопису дипломної роботи;

—підготовленого тексту виступу студента на захисті своєї роботи;

—наявності електронних презентаційних матеріалів;

—присутності наукового керівника та його висновків щодо стану та рівня підготовленості студента і його дипломної роботи до переднього захисту.

Передзахист дипломних робіт на випускаючій кафедрі проводиться за 5 діб до офіційного захисту після усунення недоліків, після чого робота затверджується завідувачем кафедри та за його висновком допускається до захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Процедура попереднього захисту складається з:

– подання на розгляд засідання 100 відсотків дипломної роботи у рукописному (роздрукованому) вигляді;

– доповіді автора, в якій стисло викладається мета, зміст попереднього дослідження, проблеми та завдання, викладені у роботі;

– обговорення роботи, під час якої автор дає відповіді на запитання.

Після закінчення попереднього захисту проводиться підсумкове засідання кафедри, на якому оцінюється стан підготовки дипломної роботи кожного студента та визначається проходження процедури попереднього захисту. Витяги з протоколів засідання кафедр щодо результату попереднього захисту подаються у навчальний підрозділ вищого навчального закладу.

Попередній захист вважається успішним, якщо дипломна робота за змістом та оформленням відповідає вимогам вищої школи в Україні, студент повністю володіє результатами самостійно підготовленої роботи.

Під час попереднього захисту можуть бути виявлені слабкі місця у підготовці тексту рукопису та відповідей студента. За таких умов всі рекомендації щодо вдосконалення дипломного дослідження заносяться до протоколу попереднього захисту і визначаються строки повторного захисту.

Дипломна робота не допускається до попереднього захисту в разі порушення студентом вимог щодо змісту, оформлення та порядку підготовки роботи до захисту, а саме:

—подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який інший етап проходження з порушенням строків;

—тема, яка своєчасно не була погоджена з науковим керівником і не затверджена на кафедрі і наказом по інституту;

—виконана не самостійно, має чітко виражений компілятивний характер;

—структура не відповідає вимогам;

—висновки не підтверджують логіку дослідження;

—оформлення не відповідає встановленим вимогам.

Після успішного проходження попереднього та повторного, якщо такий був, захисту дипломна робота береться в оправу візується науковим кафедри і допускається до офіційного захисту на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

У випадку, коли дипломна робота не підготовлена, і завідувач випускаючій кафедри не знаходить можливості допустити слухача до захисту, питання розглядається на позачерговому засіданні кафедри, та матеріали подаються до Державної екзаменаційної комісії для прийняття відповідного рішення (не пізніше ніж за 2 доби до дня офіційного захисту).

За одну добу до захисту розрахунково-пояснювальна записка дипломної роботи надається слухачем до ДЕК на перевірку секретареві підкомісії ДЕК, на якій призначено захист. До записки повинні додаватися рецензія, подання голові ДЕК (на 2 аркушах) (додаток В) та анотація (додаток Г).

До початку роботи ДЕК деканати факультетів готують характеристики та зведені відомості успішності слухачів та надають їх до відповідної підкомісії ДЕК (додаток В).

До захисту на засіданні ДЕК диплома робота допускається за підсумками попереднього розгляду роботи на кафедрі за наявності позитивного відгуку завідувача кафедри.

Захист дипломної роботи проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менш трьох її членів.

До початку доповіді слухача технічний секретар доводить до відома членів ДЕК зміст та висновки документів, які подані до комісії.

Офіційний захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) відповідно до затвердженого керівництвом закладу вищої освіти графіка (дати) засідань ДЕК.

Механізм підготовки студента до захисту дипломної роботи орієнтовано зводиться до такого:

—готується письмовий текст виступу, який має висвітлити актуальність і значення дослідження теми роботи для сучасної теорії та практики, мету дослідження, предмет і об’єкт дослідження, рівень викладення результатів дослідження в тексті дипломної роботи, авторські пропозиції щодо наукових і практичних шляхів вирішення проблем;

—розробляються електронна презентація роботи;

—готуються ілюстративні (роздавальні) матеріали до ключових моментів виступу студента, на які він має посилатись під час захисту своєї роботи відповідно до електронної презентації.

 

Процедура захисту складається з:

а) короткої (до 10 хв.) доповіді автора, в якій стисло викладаються актуальність, мета, зміст, предмет і результати проведеного дослідження та, конкретні висновки та пропозиції, викладені у роботі, даються відповіді на зауваження наукового керівника, рецензента;

б) обговорення роботи, під час якого даються відповіді на запитання членів ДЕК.

Загальний час захисту роботи одним виконавцем не повинен перевищувати 30 хвилин.

Представник навчального підрозділу (секретар ДЕК) веде протоколи захисту, записує оцінки у відомостях, які зберігаються у вищому закладі освіти. Відомість підписується головою та членами ДЕК. Секретар ДЕК після захисту дипломної роботи здає її у навчальну частину, де вона реєструється у фонді дипломних робіт.

Дипломні роботи, що містять особливо цінні рішення та пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для опублікування або доповідей і повідомлень на науково-теоретичних чи науково практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Якість захисту дипломної роботи визначається оцінками:

Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Характеристика оцінки
  А Відмінно відмінна робота з однією незначною помилкою
  В Дуже добре вище за середнє, але з декількома помилками
  С Добре звичайна робота з декількома значними помилками
  D Задовільно посередньо, із значними недоліками
  E Достатньо виконання задовольняє мінімуму критерії оцінки
  FX Не зараховано для одержання оцінки потрібна деяка доробка
  F Не зараховано для одержання оцінки потрібна значна доробка

 

Критерії оцінювання захисту дипломної роботи наведені нижче

 

1. Змістовна частина (формулювання мети. постановка задач дослідження, актуальність тематики, відповідність висновків меті роботи, теоретичний, аналітико-дослідницький, проектно-рекомендаційний розділи та розділ «Охорона праці» 30 балів
2. Кількість джерел в списку літератури*, з них іншомовних, публікацій за останні 5 років 5 балів
3. Правильність оформлення роботи: 15 балів
o титульна сторінка  
o анотація  
o теоретичний розділ  
o аналітико-дослідницький розділ  
o проектно-рекомендаційний розділ  
o розділ «Охорона праці»  
o висновки  
o список літератури  
4. Доповідь 20 балів
5. Відповідність та якість презентації 5 балів
6. Відповідь на запитання 25 балів

*мінімальна кількість джерел – 10;

**кількість питань встановлюється ДЕК перед початком захисту.

 

Рішення про оцінку захисту роботи приймається на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів. За однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

Підсумки захисту робіт оголошуються виконавцям в той самий день.

Виконавцю, який не захистив дипломну роботу з поважної причини, термін її захисту може бути (за рішенням голови ДЕК) перенесений до наступного засідання ДЕК.

Студенту, який не захистив дипломну роботу з поважної причини, термін її захисту може бути (за рішенням голови ДЕК) перенесений до наступного засідання ДЕК.

У випадку, коли слухач-виконавець отримав незадовільну оцінку при захисті дипломної роботи, керівництвом університету приймається рішення щодо його подальшого навчання.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.048 с.)