Національний університет цивільного захисту УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національний університет цивільного захисту УкраїниНаціональний університет цивільного захисту України

Кафедра охорони праці та техногенно-екологічної безпеки

 

Методичні рекомендації

З виконання дипломної роботи

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

 

 

 

 

Харків 2012

 

   
Друкується за рішення методичної ради НУЦЗУ Протокол від 20 грудня 2012 р. № 4
   

 

 

Рецензенти: декан факультету техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України кандидат технічних наук, доцент Мєтєльов О.В.;

заст. директора Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем, кандидат біологічних наук, Васенко О.Г.

 

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Укладачі: О.Є.Васюков, В.М. Лобойченко, О.В. Рибалова – Харків: НУЦЗУ, 2012. – 43 с.

 

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» визначають особливості підготовки та захисту дипломної роботи, вимоги до її структури та змісту.

Методичні рекомендації з виконання дипломної роботи призначені для студентів (слухачів) при підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

 

 
 
 

Відділення редакційно-видавничої діяльності

Національний університет цивільного захисту України

61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 94


Вступ

Дипломна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (далі – дипломна робота) – це кваліфікаційна робота наукового змісту з відповідної галузі науки, що є самостійною індивідуальною роботою над обраною темою і готується до прилюдного захисту.

Мета дипломної роботи – виявлення ступеню засвоєння студентом отриманих в вищому навчальному закладі знань та підготовленості його до самостійної роботи у державних органах екологічної безпеки, у підрозділах з питань екологічної безпеки на виробництві, у наукових закладах, в галузі охорони праці, природно-заповідного фонду, в галузі використання водних ресурсів.

Задача дипломної роботи – самостійна розробка інженерної або науково-дослідної теми, яка дає можливість систематизувати та закріпити загальнотеоретичні та, головним чином, спеціальні знання та практичні навички студента з обраної спеціальності.

У завданні на виконання дипломної роботи указується тема, питання для розробки, вихідні дані, приблизний зміст графічної та розрахункової частин, а також термін виконання роботи.

При виконанні дипломної роботи основним нормативним документом, який регламентує вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки, є Стандарт ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Автори посібника поставили за мету надати кваліфіковані методичні та практичні поради студентам під час підготовки до написання рукопису дипломної роботи, написання тексту рукопису, оформлення електронних презентаційних матеріалів та прилюдного захисту дипломної роботи.

Відповідно до поставленої мети посібник за структурою містить розділи, зміст яких допоможе студентам послідовно і в необхідному логічному взаємозв’язку отримати відповіді на найважливіші питання написання та прилюдного захисту дипломної роботи.

 

Загальні положення

Методичні рекомендації розроблені на підставі положень Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 грудня 2011 р. № 1543, яким введено в дію Галузевий стандарт вищої освіти України у галузі знань 0401 «Природничі науки», напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування», інших нормативних актів МОН мс та МНС України, що регламентують діяльність вищих навчальних закладів.

Державна атестація випускників Національного університету цивільного захисту України за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться з метою установлення відповідності рівня якості отриманої ними базової вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування».

Державна атестація випускників Національного університету цивільного захисту України проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками завдань діяльності, що передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою та рівня сформованості здатностей і компетенцій вирішувати завдання діяльності, які можуть виникнути.

Державна атестація випускника складається з двох частин: тестового державного іспиту і виконання та захисту дипломної роботи. Виконання і захист дипломних робіт є заключним етапом підготовки студентів, курсантів та слухачів (далі – слухачів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» та має за мету:

- систематизувати, закріпити та поліпшити теоретичні знання слухачів за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та розвити навички використання їх під час прийняття конкретних рішень з питань забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- розвинути навички самостійної роботи слухачів з нормативною, довідковою та спеціальною літературою, методами досліджень під час вирішення проблем , що розробляються у дипломній роботі;

- оцінити готовність слухачів до прийняття самостійних рішень, їх обґрунтовування і захисту;

визначити можливість присвоєння слухачеві освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Державна атестація здійснюється державною екзаменаційною комісією і проводиться у формі захисту дипломної роботи. Державній комісії обов’язково подаються матеріали, що характеризують творчу і практичну цінність виконаної роботи.

Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на студента.

Студенту, який своєчасно виконав усі вимоги навчального плану підготовки бакалавра і захистив дипломну роботу, рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється відповідно до обраної спеціальності кваліфікація та видається державний документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і базову вищу освіту.

Студент, який отримав документ встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» і базову вищу освіту, має можливість працевлаштуватися згідно з чинним законодавством.

Студенту, який отримав підсумкові оцінки «відмінно» не менше як з 75 відсотків усіх навчальних дисциплін та індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним навчальним планом, а з інших навчальних дисциплін та індивідуальних завдань — оцінки «добре», захистив дипломну роботу з оцінкою «відмінно», видається документ про освіту з відзнакою.

Основні типологічні ознаки дипломної роботи чітко визначені Законом України «Про освіту» і Положенням «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. № 65.

Дипломна робота дозволяє довести рівень своєї кваліфікації, характеризується наявністю критичного аналізу наукових публікацій та практичних уявлень щодо обраної теми, викладом аргументованої власної позиції і самостійних висновків щодо шляхів вирішення проблем, які досліджувались у процесі написання роботи.

Дипломна робота має відповідати наступним критеріям:

—актуальності обраної теми;

—самостійності проведеного аналізу і дослідження теми;

—обґрунтованості достовірності виконаних досліджень;

—практичному значенню одержаних результатів.

Під час виконання і захисту дипломної роботи слухач повинен виявити здатність використання теоретичних знань, отриманих в об’ємі програм дисциплін навчального плану для прийняття технічних і організаційних рішень з питань екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, а також спроможність самостійно працювати з нормативно-правовою та технічною документацією з метою розробки організаційних заходів, технічних рішень та удосконалення екологічної діяльності на підприємстві.

 

Вступ

Розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми. Визначаються цілі і завдання, підстави й вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної сфери науки, її важливість для сучасної практики забезпечення екологічної безпеки України.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове.

Об'єкт дослідження визначається відповідно до поставленої мети. Об'єктом дослідження може бути компонент довкілля регіону; підприємство чи його підрозділи, що розглядаються як екосистема.

Предмет дослідження визначається відповідно до обраної теми дипломної роботи і спрямовує дипломну роботу на поглиблене вивчення тієї частини відносин функціонування об'єкта, яка дає можливість досягти мети і сформулювати узагальнені висновки та пропозиції.

Практичне значення одержаних результатів.

У роботі, що має теоретичне значення, треба навести відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в роботі, що має прикладне значення, — відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно дати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Кожне положення чітко формулюють, виокремлюючи його основну сутність. Сформульоване положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень).

Подаються відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації, як їх використати.

Особистий внесок та публікації. У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, студент повинен відзначити цей факт у роботі з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в цій праці або розробки.

Вказують, у скількох статтях, наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати роботи.

 

5.7. Основна частина

Основна частина роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Розділи основної частини містять:

—огляд літератури за темою та вибір напрямку дослідження;

—виклад загальної методики й основних методів досліджень;

—матеріали стажування чи практики;

—аналіз і узагальнення результатів досліджень.

—інформацію щодо стану охорони праці на обʼєкті;

В огляді літератури (теоретичний розділ) студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

У другому (аналітико-дослідницькому) розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження. Якщо дипломна робота присвячена зменшенню негативного впливу окремого підприємства на довкілля, то в цьому розділі наводять загальну характеристику підприємства та вплив його відходів на навколишнє середовище і здоров’я людей.

У третьому (проектно-рекомендаційному) розділі з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень та розрахунків студента, з висвітленням пропозицій щодо покращення сучасного стану довкілля.

У четвертому розділі (охорона праці), на виконання п. 4.6. Наказу МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», можливий наступний порядок викладення матеріалу: завдання охорони праці у відповідній сфері; загальний аналіз стану охорони праці (умови праці, стан виробничого травматизму і захворюваності) на об’єкті; аналіз пожежної безпеки об’єкта; рекомендації з удосконалення стану охорони праці на об’єкті; соціальна ефективність рекомендацій з удосконалення діяльності у сфері охорони праці на об’єкті. При підготовці розділу використовувати «Охорона праці. Методичні вказівки до виконання розділу дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», затверджені рішенням методичної ради НУЦЗУ від 18.10.2012 р. № 2.

Виклад матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, чітко визначеній автором.

 

Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми (задачі), і значення для науки та практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках, розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз, порівняння з відомими рішеннями. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання (додаток К).

 

 

Додатки

До додатків за необхідності доцільно включати допоміжний матеріал:

проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

—таблиці допоміжних цифрових даних;

—розрахунки економічного ефекту;

—інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на ЕОМ, які розроблені у процесі виконання роботи;

—ілюстрації допоміжного характеру.

 

Пошуки літературних джерел та обробка фактичного матеріалу за темою дипломної роботи

Обрання теми і розробка структури дипломної роботи є підставою для цілеспрямованого пошуку опублікованих літературних джерел, створення власної картотеки чи списку.

Інформаційною базою написання дипломної роботи мають бути наукові публікації у вітчизняних і закордонних виданнях, звіти про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, дисертації, офіційні матеріали, інтернет-видання тощо.

Велике значення і допомогу студентам у пошуках наукових джерел надають інформаційні видання, в яких реалізується оперативна інформація щодо публікації і суттєвих сторін їх змісту.

Бібліографічні видання оперативно інформують щодо наукових публікацій із відповідних галузей науки і знань, які студент має використовувати для отримання своєчасної інформації щодо нових досягнень науковців і практиків. Ці видання допомагають їм формувати бібліографічні списки за темою дипломної роботи.

Значну допомогу у пошуках літературних джерел і практичних результатів надають реферативні видання.

Реферативні публікації розміщуються у реферативних журналах, реферативних збірниках, експрес-інформаціях, інформаційних сторінках, Wеb-сторінках тощо.

Літературні джерела мають вивчатися послідовно за етапами, до яких можна віднести загальне ознайомлення з джерелом; детальне критичне опрацювання окремих частин чи в цілому публікацій, або інших джерел інформації; викладення власного ставлення і наукової позиції щодо опрацьованого джерела інформації з самостійною оцінкою його змісту.

Водночас студент має класифікувати, групувати оброблені матеріали і формулювати власне бачення і висновки щодо вирішення відповідної наукової проблеми з метою використання своїх критичних обробок літературних джерел під час написання дипломної роботи.

Особливою формою фактичних джерел є офіційні матеріали державних органів управління, Верховної Ради України, законодавчо-правові матеріали тощо.

Володіння методами економічного, статистичного аналізу та обробки матеріалів при вивченні практики діяльності об'єкта дослідження, для обробки статистичних даних, даних звітів та будь-якої необхідної інформації є необхідним.

Посилання на використання літературних джерел, фактичних і статистичних матеріалів в дипломній роботі обов'язкове.

У процесі збирання теоретичних та практичних матеріалів у студента накопичується досить великий власний архів з теми дипломної роботи, який слід зберігати у необхідних файлах з метою його використання при завершальному етапі оформлення дипломної роботи та можливості використання в подальшій науковій чи практичній діяльності.

Сучасні комп'ютеризовані інформаційні і комунікативні системи забезпечують можливість збирання, обробки і зберігання всіх необхідних матеріалів і даних для написання дипломної роботи.

 

Загальні вимоги

Після завершення етапу підготовки до написання дипломної роботи студент може приступати до безпосереднього написання рукопису дипломної роботи. Мова тексту повинна бути державна (українська).

Роботу друкують за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), через 1,5 міжрядкових інтервали, шрифтом Times New Roman. Кегель шрифту 14. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату АЗ.

Обсяг роботи має бути 60 – 80 сторінок.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 10 мм, нижнє – не менше 20 мм. Абзац – 1,25мм.

Шрифт друку має бути чітким, стрічка — чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту має бути однаковою.

Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених структурних одиниць підлягають суцільній нумерації.

Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами по центру рядка. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацного відступу, в розрядці, в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, не ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

 

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші та на завданні номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють в рамці у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, анотація, висновки, список літератури, додатки не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Після номера розділу крапку не ставлять, потім друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового розділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу не повинна стояти крапка, наприклад 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім, у тому ж рядку, — заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера не повинна стояти крапка, наприклад 1.2.3 (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім, у тому ж рядку, — заголовок пункту.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту, за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в розділі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначеннями номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо в розділі є лише одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж, табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл.1.2».

Формули (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1...

2...

Якщо є одна примітка, її не нумерують, а після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

Ілюстрації

Ілюструвати роботу слід, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим тематичним планом, що допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією зазвичай має чотири основних елементи:

- найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

- порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера арабськими цифрами;

- тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

- експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом.

Основними видами ілюстративного матеріалу є: креслення, технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік.

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис.3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятися у вигляді таблиць.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують з абзацу. Назву і слово «Таблиця» розпочинають з великих літер, підзаголовки — з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не меншою за 8 мм.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (сторінку). При перенесенні таблиці на інший аркуш назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини та розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, у другому — боковик.

 

Приклад побудови таблиці:

Таблиця (номер) - Назва таблиці

Головка     Заголовки граф
Рядки     Підзаголовки граф
  Боковик (заголовки рядків) Графи (колонки)  

 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінювати лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі — лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не потрібно. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку таблиці не наводять, то в ньому ставлять прочерк.

 

Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному тексті, Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формулу взято в рамку, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації, а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна під одною і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номера.

 

ВІДГУК

 

на дипломну роботу студента групи ЕК – 09 – 546 ПІБ

на тему: «Пропозиції щодо зменшення впливу на довкілля відходів ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»»

 

Дипломна робота студента ПІБ присвячена дуже актуальній проблемі – розробці пропозицій щодо зменшення впливу на довкілля відходів ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

Однією з найгостріших екологічних проблем Луганської області є поводження з промисловими відходами. Визначення допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище є надзвичайно актуальним для Луганської області, бо вона являється крупним промисловим центром України з високорозвиненою промисловістю.

В дипломній роботі проаналізовано сучасний стан поводження з відходами в Україні, зокрема в Луганській області, визначено джерела утворення відходів на підприємстві ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» на основі дослідження екологічних аспектів технологічних процесів. Студент зробив оцінку впливу розміщення відходів Луганського гофротарного комбінату на довкілля та здоров’я людей. Важливим практичним результатом роботи є розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів підприємства.

В дипломній роботі розроблено пропозиції щодо поводження з відходами підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат”. Дуже важливим заходом є пропозиції щодо очищення в ставку – відстійнику поверхневого стоку з водозбірної території підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»

Дипломна робота ПІБ має високу практичну значимість і заслуговує на високу оцінку, а здобувач присвоєння кваліфікації “бакалавр”.

 

Науковий керівник І.Б. Прізвище

наук. ступінь, наук. звання, (Підпис)

дата

 

 


Додаток Б

 

Наказ МОНмолодьспортуУкраїни

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_____________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом університету від “____”______________20 року №_____

2. Строк подання студентом проекту (роботи)___________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       

7. Дата видачі завдання______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломної роботи Строк виконання етапів роботи Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент_________ ___________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи

____________ _______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Додаток В

1 сторінка
Наказ МОНмолодьспортуУкраїни

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.03

ПОДАННЯ

Довідка про успішність

(прізвище та ініціали студента)

 

за період навчання в інституті, на факультеті, у відділенні ____________

________________________________________ з 20____ року до 20___ року повністю виконав навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно ____%,

добре ____%,

задовільно ____%;

шкалою ECTS: А ____%;

В ____%;

С ____%;

D ____%;

Е ____%.

 

Секретар інституту, факультету (відділення) _______ _______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

зворотня сторінка


Форма № Н-9.02

 

 

Пояснювальна запискаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.04 с.)