Додатки. Подається за необхідності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Додатки. Подається за необхідностіДодатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток Б» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2-другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1)- перша формула додатка А.

 

Оформлення електронних презентаційних матеріалів

Презентаційні матеріали повинні бути оформлені українською, російською або іноземною (англійською, французькою) мовами, згідно доповіді.

Кількість слайдів повинна бути не менше 8, але не перевищувати 15.

Кожен слайд повинен бути заповнений текстовою чи графічною інформацією не менше, ніж на 75 %.

Всі слайди, крім першого, нумеруються наступним чином: у правому верхньому куті розміщується номер слайду (число відповідає порядковому номеру слайду, починаючи з першого, на якому номер не ставиться).

Перший (титульний) слайд повинен містити наступну інформацію:

— вид роботи (наприклад: «Дипломна робота»);

— відомості про автора (група, прізвище, ініціали) у родовому відмінку (наприклад: «студента групи ЕК - 09 - 546 Васильченка О.А.»);

— тема роботи у лапках (наприклад: на тему: «ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВІДХОДІВ ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ГОФРОТАРНИЙ КОМБІНАТ»);

—керівник.

Наступний слайд (або слайди) повинен відображувати мету та задачі роботи. На останньому слайді (або слайдах) повинні бути розташовані висновки з розглянутої проблеми (не менш 3 пунктів).

Презентаційні матеріали розробляються в програмі Power Point.

Захист дипломної роботи засвідчує, що особа завершила курс навчання і отримала базову вищу освіту.

 


Додаток А

КАФЕДРА ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 

ВІДГУК

 

на дипломну роботу студента групи ЕК – 09 – 546 ПІБ

на тему: «Пропозиції щодо зменшення впливу на довкілля відходів ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»»

 

Дипломна робота студента ПІБ присвячена дуже актуальній проблемі – розробці пропозицій щодо зменшення впливу на довкілля відходів ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

Однією з найгостріших екологічних проблем Луганської області є поводження з промисловими відходами. Визначення допустимого антропогенного навантаження на навколишнє середовище є надзвичайно актуальним для Луганської області, бо вона являється крупним промисловим центром України з високорозвиненою промисловістю.

В дипломній роботі проаналізовано сучасний стан поводження з відходами в Україні, зокрема в Луганській області, визначено джерела утворення відходів на підприємстві ТОВ «Луганський гофротарний комбінат» на основі дослідження екологічних аспектів технологічних процесів. Студент зробив оцінку впливу розміщення відходів Луганського гофротарного комбінату на довкілля та здоров’я людей. Важливим практичним результатом роботи є розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення відходів підприємства.

В дипломній роботі розроблено пропозиції щодо поводження з відходами підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат”. Дуже важливим заходом є пропозиції щодо очищення в ставку – відстійнику поверхневого стоку з водозбірної території підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат»

Дипломна робота ПІБ має високу практичну значимість і заслуговує на високу оцінку, а здобувач присвоєння кваліфікації “бакалавр”.

 

Науковий керівник І.Б. Прізвище

наук. ступінь, наук. звання, (Підпис)

дата

 

 


Додаток Б

 

Наказ МОНмолодьспортуУкраїни

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.104.206 (0.009 с.)