До дипломного проекту (роботи) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До дипломного проекту (роботи)_________________________________________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

на тему_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Виконав: студент ___ курсу, групи_____

напряму підготовки (спеціальності)

________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

 

 

___________________________________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент_________________________________

(прізвище та ініціали)

 

Харків – 201 _ року

 


Додаток Е

ЗМІСТ

ВСТУП  
РОЗДІЛ 1 НАЗВА РОЗДІЛУ  
1.1 Назва підрозділу  
1.2 Назва…  
1.3 Назва..  
Висновки до розділу  
РОЗДІЛ 2 НАЗВА…  
2.1 Назва..  
2.2 Назва..  
2.3 Назва…  
Висновки до розділу  
РОЗДІЛ 3 НАЗВА…  
3.1 Назва…  
3.2 Назва…  
3.3 Назва…  
Висновки до розділу  
РОЗДІЛ 4 НАЗВА…  
4.1 Назва…  
4.2 Назва…  
Висновки до розділу  
ВИСНОВКИ  
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  
ДОДАТКИ (за необхідності)  

 


Додаток Ж

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

 

ЄС — європейський Союз

ЄР — європейська Рада

ЄК — європейська комісія

ЄЕК — європейська Економічна Комісія

ТАСІС — Програма технічної допомоги європейського Союзу новим незалежним державам

УПС — Угода про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС

МРЕ — макроекономічне регулювання економіки

МП — міжнародне право

МЕ — міжнародна економіка

НІП — Національна індикативна програма

СГ — Світове господарство


Додаток З

Таблиця З.1

Скорочення деяких слів і словосполучень (витримка з ДСТУ 3008-95)

 

Слово (словосполучення) Скорочення Умови використання
     
діяч діяч У найменовані почесного звання
дисертація дис.  
доктор д-р У назві вченого ступеню
доцент доц. При фамілії абоназві організації
завідуючий зав. При назві установи
заступник зам. При назві посади
ілюстрація іл.  
виконавець виконав. При фамілії
кандидат канд. У назві ученого ступеня
кафедра каф.  
квартал кв.  
копійка к. При цифрах
лабораторія лаб.  
лист л. При цифрах и впримітці
молодший мл.  
науковий наук.  
відповідальний відпов.  
відділ від.  
педагогічний пед.  
голова гол. При назві організації
додаток дод.  
примітка приміт.  
виробництво виробн-во  
професор проф. При фамілії або назві установи
розділ розд. При цифрах і в додатках
анотація анот.  
рецензія рец.  
рисунок рис.  
рубль р. При цифрах
керівник кер.  
збірник зб.  
понад понад При цифрах
серія сер.  
дивись див.  
специфікація специф.  
старший ст.  
степень ст.  
сторінка стор.  
таблиця табл.  
титульний лист тит. л.  
том т.  
Український укр.  
університет ун-т  
підручник підручн.  
факультет фак.  
ціна ц.  
частина ч.  
креслення кресл.  
член чл.  
екземпляр екз.  

Додаток К

ВИСНОВКИ

 

1. Досліджено проблеми накопичування твердих промислових відходів та їх вплив на навколишнє середовище, проаналізовано використання техногенних родовищ як нового природно-ресурсний аспекту розвитку України.

2. Проаналізовано сучасний стан поводження з відходами в Україні, зокрема в Луганській області. Висока концентрація промислового виробництва створює велике антропогенне навантаження на довкілля Луганщини, а також значний вплив на здоров’я населення.

3. Досліджено екологічні аспекти технологічних процесів та визначено джерела утворення відходів на підприємстві ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

4. Проведено оцінку впливу розміщення відходів Луганського гофротарного комбінату на довкілля та здоров’я людей.

5. Розраховано нормативно-допустимі обсяги утворення відходів підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

6. Розроблено пропозиції щодо поводження з відходами підприємства ТОВ „Луганський гофротарний комбінат”.

7. Оцінено обсяг поверхневого стоку з промислового майданчика Луганського гофротарного комбінату.

8. Запропоновано принципову схему збору та очищення в ставку – відстійнику поверхневого стоку з водозбірної території підприємства ТОВ «Луганський гофротарний комбінат».

9. Одним з найбільш значних факторів забруднення довкілля Луганської області залишаються промислові відходи. Впровадження запропонованих заходів щодо зменшення впливу на довкілля відходів Луганського гофротарного комбінату дасть змогу покращити умови життєдіяльності населення Луганської області.


Додаток Л

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006). Цей стандарт застосовується при складанні будь-яких звітів про наукові дослідження, включаючи дисертаційні роботи.

 

ПРИКЛАДИ:

Монографії:

Фещенко, Ю. І. Менеджмент у фтизіатрії [Текст] / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, А.В. Лірник. – К.: Здоров’я, 2007. – 680 с. – ISBN 978–966–463–001–3.

Пархоменко, В. Д. Інформаційна аналітика у сфері науково–технічної діяльності [Текст] / В. Д. Пархоменко, О.В. Пархоменко. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 224 с.

Актуальні питання методології та практики науково–технічної політики [Текст] / під. ред. Б. А. Малицького. – К.: [б. в.], 2001. – 291 с.

Журнальні статті:

Процюк, Р. Г. Особливості перебігу туберкульозу легень у ВІЛ–інфікованих та хворих на СНІД [Текст] / Р. Г. Процюк // Український пульмонологічний журнал. – 2007. – № 4. – C. 9–13.

Стадникова, А. В. Диссеминированный туберкулез легких в современных условиях. Есть ли смысл разделять его на острый, подострый, хронический? [Текст] / А.В. Стадникова, Т. А. Синенко, О.В. Ширапова // Український пульмонологічний журнал. – 2007. – № 4. – C. 17–20.

Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз [Текст] / І. М. Горбатюк, С.В. Зайков, С.М. Цвігун, Н. М. Гончар // Український пульмонологічний журнал. – 2007. – № 4. – С. 21–23.

Проблеми організаційного забезпечення лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз [Текст] / І. М. Горбатюк [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2007. – № 4. – С. 21–23.

Сучасні питання хірургічного лікування хворих із вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень (огляд літератури) [Електронний ресурс] / Б. В. Радіонов [та ін.] Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/ftp1/original/2008/kalabuha2008.pdf.

Тези доповідей:

Фещенко, Ю. І. Епідеміологія та профілактика бронхолегеневих захворювань в Україні [Текст] / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник // Роль первичной и вторичной профилактики основных терапевтичеких заболеваний в улучшении качества жизни: Материалы науч. трудов республиканской научно–практической конф. – Харьков, 2001. – С. 128.

Медико-санітарні аспекти медичної допомоги хворим на позалегеневий туберкульоз в Україні [Текст] / В. Г. Матусевич [та ін.] // VIII Конгрес Світової Федерації українських лікарських товариств: Тез. доп. – Львів, Трускавець, 2000. – С. 14.

Прогрессирование туберкульоза: иммунологические механизмы, прогностические критерии [Текст] / Е. Ф. Чернушенко [та ін.] / Збірник матеріалів науково – практичної конференції "Медико-соціальні аспекти боротьби з туберкульозом". – Київ, 2001. – С. 125 –126.

Звіти про НДР:

Вивчити діагностичні можливості шаттл-тесту і лазерної агрегометрії у хворих із хронічним легеневим серцем [Текст]: звіт про НДР (закл.) І.05.03 / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України; керівн. В. М. Петренко; викон.: В. К. Гаврисюк [та ін.]. – К., 2005. – 51 с. – Інв. № 0205U006924.

Методичні рекомендації:

Смертність від туберкульозу в Україні та шляхи її зниження [Текст]: методичні рекомендації / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – Київ, 2007. – 20 с.

Інформаційні листи:

Спосіб профілактики емпієми плеври після пневмонектомії [Текст]: інформаційній лист / Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України. – Київ, 2008. – 4 с.

Дисертації:

Валецький, Ю. М. Ефективність ліпостабілу на тлі антимікобактеріальної терапії хворих на вперше діагностований деструктивний туберкульоз легень [Текст]: дис.... канд. мед. наук: 14.01.26: захищ. 22.01.99: затверджена 15.07.99 / Валецький Юрій Миколайович. – К., 1999. – 148 с.

Автореферати дисертацій:

Базелюк, О. М. Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень [Текст]: автореф. дис.... канд. мед. наук: 14.01.01 / Базелюк Олег Михалович; Національний медичний ун-т ім. О. О. Богомольця. – К., 2008. – 22 с.

Стандарти:
ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1: 2003, IDT) [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81., ГОСТ 7.40–82; введ. 2007–07–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Патенти:
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж науч.-исcлед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (ІІ ч.). - 3 с.: ил.

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель [Текст] / Тернер Э. В. (США); заявитель Спейс Системз/Лорал, инк.; шт. поверенный Егорова Г. Б. - № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289,037 (США). – 5 с.: ил.

А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] / В. С Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). - № 3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. - 2 с.: ил.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.022 с.)