ТОП 10:

Инфопедия — категория Химия: 3 Страница

Материала по категории - Химия на сайте Инфопедия всего: 2150 страниц.

Химия - 3 Страница

Мировая культура и международные культурные связки Мангура А. М., Наливайко О. І. Методика виконання лабораторних робіт із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта: навчально-методичний посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 58 с. Визначення нафто-, водо- і газопроникності гірських порід Визначення карбонатності гірських порід Необхідні прилади й реактиви Необхідні прилади і реагенти Необхідні прилади і реактиви Визначення фазових проникностей для системи «газ – вода» Визначення ємнісних параметрів пористого середовища за падінням пластового тиску Методи визначення хімічного складу пластових вод ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ Кафедра «Общая и неорганическая химия» Химическая номенклатура неорганических соединений Гидроксосоли (основные соли) Валентные возможности атомов Термохимия. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Амины: классификация, представители, получение, свойства, применение. Указания к выполнению контрольных заданий Объясните разницу между физическими и химическими превращениями на английском языке. I.Прочитайте и переведите текст ВВЕДЕНИЕ В КУРС БИОНЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРОВ АЦИДИ- И АЛКАЛИМЕТРИЯ (МЕТОД НЕЙТРАЛИЗАЦИИ) Лабораторное практическое занятие. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУФЕРНОЙ ЕМКОСТИ. ФИЗИКО-ХИМИЯ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ РАСТВОРЫ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ Основные принципы классификации химических элементов. Загальні фізико-хімічні явища у поліграфічних прицесах. Енергія, необхідна для відривання електрона від атома, що перебуває у нормальному (не збудженому) стані, називається енергією іонізації. Тема: Валентність. Ступінь окислення. Тема: Хімічні реакції та закономірності їх перебігу. Тепловий ефект реакції залежить від початкового і кінцевого стану речовин і не залежить від промієних стадій реакції. Тест-контроль до теми «Хімічна кінетика та рівновага» Хімічну рівновагу можна визначати як такий стан системи реагуючих речовин, за якого швидкості прямої і зворотної реакції дорівнюють одна одній. Тема: Закони Фарадея та їх застосування. Тема: Номенклатура комплексних сполук. Тема: Способи вираження складу розчинів. Концентрований та розбавлений розчини Мономер - речовина, що здатна утворювати полімери. Тема: Хімія і стан навколишнього середовища. Класифікація основних видів виявлення речовин. Тема: Проявлення та фіксування Тема: Фізико-хімічні основи фотографічних, копіювальних і формних процесів. Фотохімічних реакцій (ФХР). Розділ ІV. Фізико-хімічні основи друкарських та обробних процесів. Валентності деяких елементів Визначення відносної густини газів Современная теория строение атомов, движение электронов в атоме. Введение в органическую химию. Лабораторна робота № 2. Визначення теплового ефекту реакції нейтралізації сильних та слабких кислот Хімічна рівновага. Рівноважні процеси Кондуктометрічні вимірювання Лабораторна робота № 5. Визначення теплоти пароутворення рідини Лабораторна робота № 6. Кріоскопія Лабораторна робота № 8. Термічний аналіз СТЕХІОМЕТРИЧНІ ЗАКОНИ ТА ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ Хімічна кінетика і рівновага Дослід 1. Залежнiсть швидкостi хімічної реакції вiд концентрації реагуючих речовин. Дослiд 3. Вплив каталiзатору на швидкiсть хiмiчної реакцiї. Дослiд 2. Приготування розчинiв заданої молярної або нормальної концентрацiї. Серед окисно-відновних реакцій розрізняють міжмолекулярні, внутрішньомолекулярні та реакції диспропорціювання. Масу речовини, що виділилася при електролізі, розраховують за формулою ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРІВ Законы электролиза (законы Фарадея) Активность и коэффициент активности электролитов. Ионная сила раствора. Распределение ионов в растворе Снижение диффузионного потенциала Зависимость скорости от концентрации реагирующих веществ Расчет константы скорости для необратимых реакций Работа 1. Изучение скорости инверсии тростникового сахара Работа 2. Изучение кинетики реакции разложения мочевины в водных растворах методом измерения электропроводности Работа 3. Изучение скорости омыления сложных эфиров щелочью Работа 4. Изучение кинетики реакции омыления уксусноэтилового эфира щелочью методом потенциометриии Работа 5. Определение константы скорости реакции окисления йодоводородной кислоты пероксидом водорода Національний УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИЗНАЧЕННЯ сталої КАЛОРИМЕТРА ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ ДІАГРАМ СТАНУ ОБМЕЖЕНО РОЗЧИННИХ РІДИН Установки, прилади, лабораторний посуд, реактиви Аналіз одержаних результатів, висновки ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РОЗЧИНІВ ТА РОЗРАХУНОК АДСОРБЦІЇ НА МЕЖІ ПОДІЛУ РОЗЧИН – ПОВІТРЯ Поверхневий натяг розчинів оцтової кислоти Прилади, лабораторний посуд, реактиви ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОКІНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАГОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ КІНЕТИКИ НАБУХАННЯ ЖЕЛАТИНУ Залежність граничного ступеня набухання желатину від рН розчину Методика проведення та критерії оцінювання підсумкового модульного контролю Дослід 4. Молібденова проба на фосфатну кислоту. Дослід 1. Кількісне визначення сечової кислоти в сироватці крові. Методические указания и материалы по видам занятий Растворы. Реакции в водных растворах Коррозия металлов. Методы защиты Химия неметаллов и их соединений Химия металлов и их соединений Роль нефти, газа и органических веществ в современном мире. Обзор гипотез происхождения нефти Химическая и технологическая классификация нефтей. Модуль 2 Свойства нефти и нефтепродуктов. Вязкость. Оптические свойства. Температурные и тепловые свойства МОДУЛЬ 3. Углеводороды нефти и газа Непредельные углеводороды, образующиеся при переработке нефти Структурно-групповой состав керосиновых и масляных фракций Кислородсодержащие соединения. Серосодержащие соединения Минеральные компоненты нефти. Товарная классификация нефтепродуктов Свойств и состава нефтей и нефтепродуктов Коэффициент сжимаемости и критические параметры Весовой, объемный и мольный состав Оказание помощи при несчастных случаях Определение плотности пикнометром Определение показателя преломления нефти Определение показателя преломления рефрактометром ИРФ – 22 Определение содержания серы и серосодержащих соединений Углеводороды нефти, газа, твердых горючих ископаемых. Твердые горючие ископаемые (ТГИ). Полимеры Методы переработки ТГИ в различные продукты Модуль 1. Общая характеристика подгруппы, получение и Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Германиды, станниды, плюмбиды Модуль 4. Диоксид кремния, кремниевые кислоты и их соли Модуль 5. Диоксиды германия (IV), олова (IV) и свинца (IV). Германиевые, оловянные и свинцовые кислоты и их соли Оксиды германия, олова и свинца (II). Модуль 7 Галогениды, сульфиды, серосодержащие и азотсодержащие соединения I. Исследование углеводородов нефтИ и нефтепродуктов Экспериментальная часть. Лабораторная работа №1 Экспериментальная часть Лабораторная работа № 4. Определение анилиновой точки методом равных объемов (ГОСТ 12329-77) Экспериментальная часть Лабораторная работа №10 Дегидрирование циклогексана в присутствии Экспериментальная часть. Лабораторная работа №12 Порядок проведения анализа на приборе Н.П. Волынского Опыт 2. Окисление этилового спиpта хpомовой смесью Определение кислотного числа потенциометрическим методом на приборе «Ионометр И-135» Экспериментальная часть. Лабораторная работа № 16 Деэмульсация водонефтяной эмульсии РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ Химический состав и строение простых белков Осаждение белков органическими кислотами Количественное определение белка в сыворотке крови биуретовым методом Влияние температуры на активность фермента Количественное определение содержания витамина С в твердых продуктах Определение кальция в моче трилонометрическим методом Сложные белки - хромопротеиды Свободно-радикальное и микросомальное окисление Сложные белки - нуклеопротеиды Виды передачи генетической информации Источники и пути обезвреживания аммиака в разных тканях Синицкий А.и. под ред. зав каф. Проф. Цейликмана В.Э. Опртеделение витамина С в моче Определение активности АЛТ и АСТ Химические свойства, способы получения элементов РАБОТА В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Элементы техники лабораторных работ СИНТЕЗЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. Синтез 2. Получение ортоборной кислоты Синтез 3. Получение оксида меди (I) Синтез 4. Получение оксида хрома(III)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.034 с.)