ТОП 10:

Тема 10. Облік власного капіталу78. ЩО ТАКЕ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ?

А. Загальний розмір капіталу, внесеного всіма учасниками, а також частка кожного учасника (засновника)

Б. Загальна номінальна вартість всіх акцій

В. Вартість майна господарського товариства

Г. Вартість необоротних активів підприємства

 

79. ЯКІ ІСНУЮТЬ ВИДИ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ?

А. Майно, цінні папери, права на користування природними ресурсами, грошові кошти

Б. Кредиторська заборгованість

В. Кредити банківські

Г. Дебіторська заборгованість

 

80. ЩО ТАКЕ СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА?

А. Вартість основних засобів і нормативної частини оборотних коштів

Б. Вартість майна, яка належить державі і передана певній юридичній особі на час існування підприємства

В. Загальний розмір капіталу, внесеного трудовим колективом

Г. Вартість необоротних активів

 

81. ЩО НЕ ВІДНОСЯТЬ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ?

А. Статутний капітал

Б. Пайовий капітал

В. Податкові зобов’язання

Г. Прибуток

 

82.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ:

А. В активі балансу

Б. В пасиві балансу

В. В балансі не відображається

Г. В звіті про рух грошових коштів

 

83. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ НЕ ЯВЛЯЄ СОБОЮ:

А. Частину капіталу, яка використовується для покриття не­передбачених збитків

Б. Частину капіталу, яка спрямовується на виплату боргів при ліквідації підприємства

В. Частину капіталу, яка використовується для погашення поточної дебіторської заборгованості

Г. Частину капіталу, яка використовується для покриття втрат в майбутньому

 

84. ЯКА З НАВЕДЕНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖАЄ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДРАХУВАННЯ ДО РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:

А. Д-т 443 — К-т 43

Б. Д-т 43 — К-т 43

В. Д-т 442 — К-т 43

Г. Д-т 43 – К-т 442

 

85. ЯКА З НАВЕДЕНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ВІДОБРАЖАЄ СПИСАННЯ ПРИБУТКУ, ВИКОРИСТАНОГО У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ:

А. Д-т 442 — К-т 443

Б. Д-т 441 — К-т 443

В. Д-т 443 — К-т 442

Г. Д-т 442 — К-т 441

 

86. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК ЦЕ:

А. Сума прибутку, що постійно інвестується у виробництво та використовується тільки у крайніх випадках для подолан­ня непередбачених збитків

Б. Прибуток, що залишається після виплати доходів власни­кам та формування резервного капіталу

В. Сума прибутку, реінвестована у підприємство

Г. Прибуток, що направляється для покриття збитків

 

87. РАХУНОК 44 „НЕРОЗПОДІЛЕНІ ПРИБУТКИ” НЕ КОРЕСПОНДУЄ ЗА ДЕБЕТОМ З КРЕДИТОМ РАХУНКА:

А. 41

Б. 43

В. 48

Г. 79

 

88. ВИЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ - ЦЕ:

А. Капітал, вилучений після ліквідації підприємства

Б. Грошові кошти, що розподіляються між керівниками після ліквідації підприємства

В. Фактична собівартість акцій власної емісії або часток ви­куплених акціонерним товариством у його учасників

Г. Грошові кошти, внесені засновниками підприємства

 

89. ОБЛІК ВИЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ВЕДЕТЬСЯ НА ПІДСТАВІ:

А. Платіжних доручень

Б. Видаткового касового ордера

В. Прибуткового касового ордера

Г. Всі відповіді вірні

 

Тема 11. Облік зобов'язань

90. ЩО НЕ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА:

А. Діяльність підприємства на ринку цінних паперів

Б. Якість продукції, що випускається

В. Попит на продукцію

Г. Випуск продукції

 

91. ДО КРЕДИТІВ СУБ’ЄКТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖИТЬ КРЕДИТ:

А. Іпотечний

Б. Споживчий

В. Міжбанківський

Г. Страховий

 

92. ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ПОДАЄТЬСЯ ПРИ ОФОРМЛЕННІ КРЕДИТУ, КОЛИ КЛІЄНТ НЕ ВПЕРШЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЦЬОГО БАНКУ:

А. Бізнес-план

Б. Лист про надання кредиту

В. Установчий договір

Г. Документи, що гарантують повернення кредиту

 

93. ЯКИЙ РАХУНОК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ВІДСОТКІВ:

А. 684 "Розрахунки за відсотками"

Б. 92 «Адміністративні витрати»

В. 91 "Загальновиробничі витрати"

Г. 951 "Відсотки за кредит"

 

94. ЩО ОЗНАЧАЄ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ Д-т 951 — К-т 684:

А. Проведено відрахування відсотків

Б. Сплачено відсоток за користування кредитом

В. Списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік

Г. Відображено відсотки за кредит за перший рік

 

95. ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК:

А. Виписка банку

Б. Вексель

В. Акт переоцінки

Г. Платіжне доручення

 

96. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: НАРАХОВАНО КОМІСІЙНІ БАНКУ:

А. Д-т 951 — К-т 311

Б. Д-т 951 — К-т 684

В. Д-т 685 — К-т 311

Г. Д-т 951 — К-т 685

 

97. ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ:

А. Цінні папери, що належать позикодавцю на правах власності

Б. Національні культурні та історичні цінності, що є держав­ною власністю

В. Основні засоби

Г. Оборотні активи

 

98. СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ СТАНОВИТЬ ЧАСТКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПОЗИЧАЛЬНИКА У ФІНАНСОСУВАННІ ПРОЄКТУ:

А. 3О %

Б. 40 %

В. 70 %

Г. 50%

 

99. ЯКИЙ З ВИДІВ КРЕДИТУ НЕ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КРИТЕРІЮ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ:

А. Забезпечений заставою

Б. Ломбардний

В. Лізинговий

Г. Страховий

 

100. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: ПЕРЕВЕДЕНО КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ БАНКУ, ОТРИМАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (У ЧАСТИНІ, ЩО ЇЇ ПОГАШАЮТЬ НЕ РАНІШЕ НІЖ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ):

А. Д-т 602 — К-т 604

Б. Д-т 602 — К-т 502

В. Д-т 502 — К-т 602

Г. Д-т 602 — К-т 312

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.013 с.)