ТОП 10:

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів121. НОРМИ П(С)БО 15 ПОШИРЮЮТЬСЯ:

А. На доходи підприємств від звичайної діяльності

Б. Доходи підприємств від звичайної діяльності: реалізації продукції (товарів, інших активів); надання послуг; отри­маного цільового фінансування; використання активів підприємства іншими сторонами, результатом чого є отри­мання відсотків, роялті та дивідендів

В. Доходи підприємств від звичайної діяльності, реалізацію цінних паперів, договори оренди

Г.На доходи підприємства від надзвичайної діяльності

 

122. ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДУ НЕОБХІДНЕ:

А. Збільшення активу або зменшення зобов'язань, які зумов­люють збільшення власного капіталу

Б. Надходження активу

В. Зменшення зобов'язань, які зумовлюють збільшення влас­ного капіталу

Г. Збільшення власного капіталу

 

123. ДОХІД, ПОВ'ЯЗАНИЙ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ, МАЄ ВИЗНАВАТИСЬ:

А. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання по­слуг на дату балансу

Б. Тільки в сумі витрат, пов'язаних із цим фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли

В. Якщо є можливість надходження економічних вигід

Г. Якщо є можливість залучати кошти зацікавлених організацій

 

124. ВІДСОТКИ ЦЕ:

А. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству

Б. Платежі за використання нематеріальних активів підприєм­ства (патентів, торговельних марок, авторського права, про­грамних продуктів)

В. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства

Г. Платежі за використання необоротних активів підприємства

 

125. ДОХІД ВІД ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ МАЄ ВИЗНАВАТИСЬ:

А. Виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг

Б. Якщо є можливість надходження економічних вигід

В. Тільки в сумі витрат, пов'язаних із таким фінансуванням, причому в тих періодах, коли ці витрати виникли

Г. Тільки при виконанні кошторису

 

126. РОЯЛТІ ЦЕ:

А. Плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, заборгованих підприємству

Б. Частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої участі у власному капіталі підприємства

В. Платежі за використання нематеріальних активів підприєм­ства (патентів, торговельних марок, авторського права, про­грамних продуктів)

Г. Частина прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства

 

127.ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ЦЕ:

А. Основна статутна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльні­стю

Б. Придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів

В. Діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства

Г. Діяльність, яка впливає на фінансовий стан підприємства

 

128. САЛЬДО НА РАХУНКУ КЛАСУ 7 Є:

А. Тимчасовим, тобто таким, що використовується для нако­пичення інформації про доходи за звітний період

Б. Дебетовим

В. Кредитовим

Г. Сальдо по цим рахункам може бути розгорнутим

 

129. ЧИ КОРИГУЄТЬСЯ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) НА ВЕЛИЧИНУ СУМНІВНОЇ І БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

А. Так

Б. Ні

В. Ні, сума такої заборгованості визнається витратами підприєм­ства

Г. В окремих випадках

 

130. ЩО ОЗНАЧАЄ ЗАПИС:

Д-т 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" К-т 701 "Доходи від реалізації готової продукції"

Д-т 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" К-т 26 "Готова продукція"

А. Покупцем повернено готову продукцію

Б. Реалізовано готову продукцію покупцям і одночасно списа­но собівартість готової продукції

В. Покупцем акцептовано платіж за реалізовану продукцію

Г. Оплачено продукцію покупцем

 

131. ЯКЩО ДОХІД ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ НЕ МОЖНА ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ, ТО:

А. Він відображається в розмірі визначених витрат, що підля­гають відшкодуванню

Б. Дохід не визначається

В. Дохід визначається умовно

Г. Застосовуються облікові ціни

 

132. ВІДСОТКИ ВИЗНАЮТЬСЯ ДОХОДОМ:

А. Згідно з принципом нарахування

Б. Виходячи з бази їх нарахування, в тому звітному періоді, в якому вони виникли

В. Якщо вони виникли в звітному періоді

Г. Якщо вони були обчислені в звітному періоді

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.005 с.)