Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перехід до високоефективного аграрного та аграрно-переробного виробництва4.5.1. Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Забезпечення ефективного функціонування агропромислового комплексу. Підвищення рівня аграрного виробництва і самозабезпечення продуктами, що можуть вироблятися в Україні.

Основні заходи:

забезпечення належного рівня фінансування Аграрного фонду у визначених законодавством обсягах із загального фонду державного бюджету;

забезпечення формування державного продовольчого резерву за рахунок об’єктів державного цінового регулювання виключно Аграрним фондом;

забезпечення стабільного фінансування підприємств агропромислового комплексу за бюджетними програмами підтримки їх розвитку, насамперед спрямованих на надання фінансової підтримки підприємствам агропромислового комплексу із застосуванням механізму здешевлення кредитів;

запровадження придбання племінної худоби і птиці на умовах фінансового лізингу;

забезпечення державної підтримки оновлення машинно-тракторного парку за напрямами та в обсягах, що передбачені Державною цільовою програмою реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року;

активізація співробітництва з міжнародними організаціями та забезпечення здійснення заходів щодо залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс;

надання сільськогосподарським товаровиробникам часткової компенсації у розмірі до 70 відсотків вартості послуг із зберігання зерна власного виробництва на сертифікованому зерновому складі у 2008/09 маркетинговому році за рахунок коштів державного бюджету;

розроблення проекту відповідного нормативно-правового акта щодо механізму поступового заміщення державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників адресним дотуванням;

розроблення проекту Закону України “Про основні засади системи управління агроіндустріальним комплексом України”, передбачення в ньому започаткування формування нової сучасної, конкурентної моделі системи управління аграрним сектором економіки, та сприяння його прийняттю;

розроблення проекту Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції та забезпечення її прийняття та реалізації;

сприяння створенню і функціонуванню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у галузях тваринництва, рослинництва та переробки сільськогосподарської продукції;

стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку шляхом залучення біомаси як відновлюваної сировини для виготовлення біологічних видів палива;

впровадження нових стандартів та технічних регламентів на продукцію тваринного походження;

пріоритетне відшкодування за рахунок коштів державного бюджету для реалізації інвестиційних проектів у тваринництві відсоткових ставок за користування кредитом у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, але не більше ніж передбачено банком у кредитному договорі;

забезпечення державної підтримки структурної перебудови харчової та переробної промисловості, модернізації існуючих та створення сучасних високотехнологічних виробництв;

удосконалення підходів до формування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на зміцнення інноваційної складової розвитку аграрного сектору та виконання пріоритетних завдань галузі із забезпеченням фінансування за рахунок коштів державного бюджету;

проведення паспортизації сільських населених пунктів, узагальнення її результатів на рівні району, області та Автономної Республіки Крим (електронний варіант), опрацювання соціально-економічних пріоритетів, координація розроблення програм розвитку сільських територій відповідного рівня та в цілому по державі відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;

в частині удосконалення системи державної підтримки сільського господарства, запровадження страхування сільськогосподарських ризиків, розширення переліку об’єктів державного цінового регулювання, здійснення фінансових та товарних інтервенцій(сприяння прийняттю Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про державну підтримку сільського господарства України”);

запровадження механізму державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а також визначення їх як неприбуткових організацій (сприяння прийняттю Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію” та інших законодавчих актів”);

забезпечення подальшого формування ефективної та доступної мережі сільськогосподарських дорадчих служб та надання суб’єктам господарювання, що провадять діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню соціально спрямованих дорадчих послуг шляхом виконання Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року;

уточнення процедури видачі сертифіката та удосконалення системи контролю за обігом зерна (сприяння прийняттю Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про зерно та ринок зерна”);

сприяння розвитку кооперативних каналів збування сільськогосподарської продукції, включаючи розвиток оптових продовольчих ринків та інформаційно–маркетингових центрів;

забезпечення надання індивідуальним сільським забудовникам державних пільгових кредитів на виконання регіональних програм “Власний дім”.

4.5.2. Підвищення ефективності управління землями державної власності

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Підвищення ефективності управління землями державної власності. Належні захист, відтворення та підвищення родючості ґрунтів в обсязі 550 млн. грн. до 2012 року.

Основні заходи:

сприяння прийняттю Закону України “Про державну інвентаризацію земель”;

сприяння прийняттю Закону України “Про управління землями державної власності”;

сприяння прийняттю Закону України “Про зонування земель”;

прийняття нормативно-правових актів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою та охорони земель;

розроблення проекту Закону України “Про ґрунти”;

забезпечення проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, складення агрохімічних паспортів (документів державного зразка) полів, земельних ділянок сільськогосподарського призначення та розроблення на їх основі науково обґрунтованих рекомендацій з ефективного та безпечного застосування агрохімічних засобів;

забезпечення виконання заходів, спрямованих на охорону земель, збереження і відтворення родючості ґрунтів, раціонального та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення в обсягах, що забезпечують бездефіцитний баланс гумусу та поживних речовин;

зняття заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення;

розроблення проекту закону щодо затвердження механізму економічного стимулювання використання та охорони земель i підвищення родючості ґрунтiв.

4.5.3. Підтримка безпечного рівня основних продуктів харчування

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Підтримка безпечного рівня виробництва основних продуктів харчування. доведення питомої ваги витрат на харчування у загальних витратах домогосподарств до 40 %, доведення добової енергетичної цінності раціону людини до 3000 ккал за раціональними нормами харчування;

Основні заходи:

складення балансу попиту та пропозиції на основні види продовольства (зерно та продукти його переробки, м’ясо, м’ясопродукти, молоко, молокопродукти, олія та цукор) та визначення оптимальних обсягів накопичення матеріальних цінностей державного матеріального резерву;

проведення ефективної політики інтервенцій на окремих товарних ринках у разі виникнення тимчасових дисбалансів;

вжиття заходів до удосконалення відповідно до європейських вимог механізму здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням ветеринарних та санітарних вимог при утриманні тварин, виробництві харчових продуктів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, продукції тваринного походження та кормів;

забезпечення функціонування державних лабораторій ветеринарної медицини на належному рівні та підготовка подання для проведення акредитації Національною агенцією з акредитації згідно з вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 та міжнародним органом з акредитації ISO/IEC 17025: 2005;

забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в державі, недопущення виникнення та масового поширення інфекційних хвороб тварин, у тому числі особливо небезпечних для тварин і людей;

забезпечення проведення діагностики та профілактики, а у разі потреби, заходів з ліквідації губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій, створення матеріально-технічної бази діагностичних центрів для виконання Державної цільової програми “Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005 – 2010 роки”.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.007 с.)