Створення сучасної інноваційної системиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Створення сучасної інноваційної системи4.6.1. Створення конкурентоспроможної системи генерування знань

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Створення конкурентоспроможної системи генерування знань. Підвищення результативності вітчизняної науки, її ролі у розв’язанні актуальних суспільних та технічних проблем, відповідно - активізація інноваційної складової розвитку економіки, збільшення кількості наукових розробок, впроваджених у виробництво.

Основні заходи:

стабілізація державних витрат на фундаментальні дослідження та перегляд відповідності напрямків їх фінансування обраним пріоритетам;

створення Національного наукового фонду та Українського гуманітарного фонду для грантової підтримки фундаментальних досліджень;

перехід до фінансування науково-технічних розробок переважно за результатами проведення відкритих конкурсів інноваційних проектів,орієнтованих на виробництво конкурентоспроможних продуктів;

формування та підтримка в актуальному стані електронної бази даних про вітчизняну науково-технічну продукцію за усіма напрямами розвитку науки і техніки;

проведення науково-технологічної атестації державних наукових і науково-дослідних установ та організацій з метою комплексної оцінки їх інтелектуального капіталу та перспектив його реалізації;

створення Державного фонду підтримки впровадження результатів науково-технічних розробок;

розширення залучення недержавних коштів на фінансування наукових досліджень та науково-технічних розробок шляхом використання механізмів державно-приватного партнерства;

створення центрів колективного користування високотехнологічним науковим обладнанням.

4.6.2. Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Формування інноваційної інфраструктури та системи трансферу технологій Створення мережі інноваційних кластерів

Основні заходи:

схвалення Концепції розвитку національної інноваційної системи та відповідного плану заходів;

прискорення прийняття наступних законопроектів:

“Про внесення змін до Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”;

“Про венчурні фонди”;

“Про наукові парки”;

створення механізму стимулювання інноваційної діяльності в Україні (розроблення проекту проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інноваційну діяльність”);

забезпечення прискореної амортизації при виконанні інноваційних проектів та введення для виробництва високотехнологічної продукції та інноваційних підприємств 25 відсоткової ставки амортизації до первісної вартості основних засобів;

визначення механізмів впровадження вітчизняних розробок у виробництво (розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”);

створення державної системи прогнозно-аналітичних та стратегічних маркетингових досліджень;

забезпечення створення та утримання регіональних центрів інноваційного розвитку та впровадження регіональних і галузевих інноваційних програм за рахунок державного та місцевих бюджетів;

розвиток розгалуженої мережі об’єктів інноваційної інфраструктури та трансферу технологій відповідно до завдань і заходів Державної цільової економічної програми ”створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки, зокрема шляхом створення мережі інноваційно-технологічних кластерів як полюсів інноваційного розвитку та групування навколо них малих інноваційних підприємств;

створення системи моніторингу інноваційного розвитку економіки відповідно до завдань Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки;

тимчасове звільнення (або зменшення ставки податку на прибуток) від оподаткування прибутку підприємств, який отримано від діяльності з розроблення та/або виробництва інноваційних продуктів або інноваційної продукції;

розроблення та затвердження нормативно-правових актів для створення Національного венчурного фонду інноваційного розвитку та започаткування його роботи та утворення в регіонах комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ, венчурних фондів інноваційного розвитку.

 

4.6.3. Розвиток системи управління інтелектуальною власністю

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Розвиток системи управління інтелектуальною власністю. Підвищення рівня комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та патентної діяльності.

Основні заходи:

гармонізація чинного законодавства з нормами і правилами угод СОТ, зокрема, Угоди “Про субсидії та компенсаційні заходи”;

внесення до Верховної Ради України проектів законів щодо приведення законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності у відповідність до законодавства Європейського Союзу;

прийняття Закону України „Про особливості введення в цивільний оборот об‘єктів права інтелектуальної власності, створених з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів, спеціальних та державних фондів цільового призначення”;

проведення узагальнення патентної та патентно-ліцензійної інформації з метою прогнозування інноваційного розвитку економіки та підготовки пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку інноваційної діяльності в рамках Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану інноваційного розвитку економіки;

запровадження державного статистичного спостереження у наукових і науково-технічних організаціях щодо створених ними нових видів техніки, технологій і матеріалів, на які є дослідна технологічна документація, виготовлені і випробувані дослідні зразки;

організація обов’язкової реєстрації нових видів техніки, технологій і матеріалів, сприяння їхній подальшій комерціалізації та використанню в господарському обігу і міжнародному трансфері технологій;

сприяння патентуванню перспективних винаходів за кордоном;

4.6.4. Стимулювання попиту на інновації

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Стимулювання попиту на інновації Збільшення кількості підприємств, що виробляють інноваційну та високотехнологічну продукцію

Основні заходи:

внесення змін до нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності з метою:

встановлення, виходячи з досвіду країн ЄС, стандартів державного стимулювання інноваційної діяльності для всіх її учасників незалежно від форм власності;

стимулювання вітчизняних та іноземних інвестицій у здійснення інноваційної діяльності;

запровадження державних замовлень на інноваційну продукцію;

створення центрів колективного користування високотехнологічним науковим обладнанням;

сприяння функціонуванню в країні розгалуженої мережі центрів трансферу технологій, технопарків, наукових парків та інших інноваційних структур, яка б відповідала потребам економіки і можливостями вітчизняного науково-технічного потенціалу;

орієнтація механізмів державної підтримки розвитку виробництва в спеціальних економічних зонах на стимулювання інноваційних процесів, з метою створення продукції, конкурентоспроможної на світовому ринку;

сприяння інноваційній діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави;

реалізації пілотного проекту із створення україномовної версії інформаційного порталу International Business Innovation Zone для забезпечення прямого підключення баз даних про інноваційні проекти регіонів до пошукової інформаційної системи країн – членів ЄС;

включення до проекту Податкового кодексу України низки положень щодо стимулювання інноваційної діяльності, зокрема стосовно запровадження механізму інвестиційно-інноваційного податкового кредиту у вигляді відстрочення сплати податку на прибуток на період виконання інвестиційних (інноваційних) проектів, субсидіювання проектів технопарків;

сприяння створенню комунальних спеціалізованих небанківських інноваційних фінансово-кредитних установ для фінансування інноваційної діяльності у регіонах, венчурних фондів інвестування інноваційної діяльності;

залучення коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для здійснення заходів регіональних і галузевих інноваційних програм;

4.6.5. Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Інтеграція науково-технологічного потенціалу України у світове господарство. Розширення участі українських учених у європейських дослідницьких проектах.

Основні заходи:

Інтеграція вітчизняного сектору наукових досліджень і розробок у світову інноваційну систему шляхом гармонізації нормативно-правової бази у сфері науки та інновацій з відповідною нормативно-правовою базою країн Європи та світу;

виконання Угоди між Україною та Європейським Союзом про наукове і технологічне співробітництво;

забезпечення доступу вітчизняних науковців до сучасної наукової інформації, до закордонних паперових та електронних наукових видань, різноманітних баз даних;

сприяння розвитку двостороннього та багатостороннього міжнародного науково-технічного співробітництва;

забезпечення участі України в Сьомій та Восьмій рамкових програмах ЄС з досліджень, зокрема за такими тематичними пріоритетами:

інформаційні та комунікаційні технології: основи інформаційних і комунікаційних технологій; інтеграція технологій; використання досліджень; майбутні технології, що розвиваються;

енергія: відновлювальні джерела виробництва палива та електричної енергії; технології збагачення вугілля; ефективне використання та збереження енергії;

міжнародна кооперація щодо збагачення урану та фабрикації ядерного палива в Україні;

космос: науково-технічний розвиток космічних досягнень.

Україна і світ

4.7.1. Поглиблення інтеграції з Європейським Союзом

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Забезпечення належної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Співтовариством та її державами-членами. Створення належних умов для прийняття позитивного рішення про започаткування перед вступних переговорів між Україною та ЄС. Реалізація принципу політичної асоціації шляхом зближення позицій України з ЄС з питань міжнародного життя та широкої участі України в політиках ЄС. Інтеграція України до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Збільшення обсягів та підвищення ефективності використання допомоги ЄС. Запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС. Забезпечення значного ступеня, адаптації національного законодавства до законодавства ЄС.

Основні заходи:

укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підписання Тимчасової угоди про асоціацію;

проведення консультацій з вітчизняним виробниками, їх об’єднаннями та асоціаціями під час підготовки позиції Української Сторони в рамках переговорного процесу щодо створення між Україною та ЄС зони вільної торгівлі;

забезпечення належної реалізації інструмента Україна - ЄС з підготовки та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

забезпечення набуття чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;

підготовка нового інструмента реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС після набуття нею чинності;

забезпечення належної реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

забезпечення використання інтеграційних можливостей “Східного партнерства” та вжиття заходів щодо його подальшої еволюції з метою вступу країн-партнерів до Європейського Союзу;

забезпечення належного виконання Угод між Україною та Європейським Союзом про спрощення оформлення віз та про реадмісію осіб з метою поступової лібералізації візових процедур для громадян України;

підготовка та схвалення “дорожньої карти” запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС;

забезпечення реалізації “дорожньої карти” запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС;

розширення участі України у програмах та агентствах ЄС у сферах охорони здоров’я, науки та інновацій, технологій та досліджень, медіа та культури, економічної та інформаційної безпеки, управління міграційними потоками та безпеки кордонів;

розвиток подальшого співробітництва в рамках діалогу між Україною та ЄС щодо політики у сфері підприємництва, сталого регіонального розвитку та просторового планування.

 

4.7.2. Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Розвиток двостороннього та регіонального співробітництва.   Підвищення ролі України у формуванні політики взаємовигідних двосторонніх відносин з країнами світу. Забезпечення ефективного захисту національних економічних інтересів у міжнародній торгівлі. Забезпечення захисту інтересів громадян України, що працюють за межами України. Розширення номенклатури та обсягів українського експорту, освоєння нових ринків для української продукції. Розширення інвестиційної співпраці та залучення інвестиційних ресурсів до економіки України.

Основні заходи:

здійснення заходів програм довгострокового економічного співробітництва в економічній та інших галузях між Україною і державами – учасницями СНД у напрямі наповнення їх конкретними проектами з метою розширення міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

формування ефективної державно-корпоративної стратегії просування українських товарів та послуг на ринок країн пострадянського простору;

захист вітчизняних виробників на внутрішньому ринку від проявів недобросовісної конкуренції та зростання обсягів імпорту через механізм застосування антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних заходів щодо імпорту в Україну;

забезпечення участі вітчизняних виробників та експортерів в антидемпінгових, антисубсидиційних та спеціальних захисних розслідуваннях, які проводяться іншими країнами щодо українських товарів;

проведення активної політики просування на зовнішні ринки українських товарів, насамперед наукоємних та високотехнологічних;

створення єдиного інформаційного інтернет-порталу з підтримки зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств;

зміцнення рівноправних і добросусідських відносин з Російською Федерацією, наповнення реальним змістом задекларованих напрямів співробітництва між Україною та Російською Федерацією;

завершення розроблення проектів нормативно-правових актів щодо юридичного статусу перебування Чорноморського Флоту Російської Федерації у Севастополі та порядку його перебування на суверенній території України до 2017 року;

збереження та розширення присутності української продукції на традиційних ринках збуту в Російській Федерації, насамперед продукції з високою часткою доданої вартості за рахунок:

розширення виробничої кооперації і поглиблення міжрегіонального співробітництва між Україною і Російською Федерацією, укладення міжурядової угоди про заснування відділень торгівельно-економічних місій у складі Посольства України в РФ в регіонах Росії;

реалізації спільних з Російською Стороною проектів з виробництва товарів як для внутрішнього ринку cторін так і для ринків третіх країн;

створення повноцінної зони вільної торгівлі без вилучень і обмежень з Республікою Казахстан шляхом підготовки та погодження проекту Протоколу про поетапне скасування вилучень з режиму вільної торгівлі;

розширення номенклатури і обсягів українського експорту до ключових країн Азії, Близького Сходу, Африки та Латинської Америки, в тому числі опрацювання можливості створення зон вільної торгівлі;

розроблення комплексу заходів з поглиблення торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва із Сполученими Штатами Америки на основі Хартії про стратегічне партнерство між Україною та США від 20 грудня 2008 року;

активізація діяльності та створення нових спільних міжурядових комісій з торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зосередження їх роботи на просуванні українського експорту та залученні іноземних інвестицій до реалізації в Україні масштабних проектів з розвитку інфраструктури, будівництва та високотехнологічних виробництв, зосередження роботи таких комісій з країнами пострадянського простору на вирішенні проблемних питань доступу українських товарів на ринки таких країн;

активізація двостороннього співробітництва з метою залучення додаткових інвестиційних ресурсів в економіку України;

дієвий захист прав та інтересів фізичних і юридичних осіб України за кордоном, дотримання законності та принципів паритетності в реалізації консульсько-правових процедур щодо громадян України з боку інших держав;

поглиблення взаємовигідних економічних зв’язків країн–учасниць ГУАМ, ОЧЕС та ЦЄІ, сприяння реалізації у рамках таких організацій спільних економічних проектів, розвиток договірно-правової бази, виконання програм економічного співробітництва;

розвиток співробітництва України з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з метою набуття повноправного членства в зазначеній організації, посилення участі України в роботі відповідних спеціалізованих комітетів та робочих груп у рамках діяльності ОЕСР, сприяння проведенню організацією оглядів політики України у різних сферах економічної діяльності, зокрема, інвестиційній, конкурентній, фінансовій тощо;

активізація роботи в рамках ООН з питань сприяння інтеграційним процесам в європейському регіоні, поліпшення стану природного середовища та зміцнення інституціональних можливостей систем управління у цій сфері, захисту прав людини, правового захисту інтересів України в міжнародних судах;

забезпечення подальшої співпраці в ОБСЄ у сфері “людського” виміру з питань вирішення “заморожених” конфліктів, запобігання проявам тероризму. Розпочати підготовчі заходи щодо визначення концептуальних підходів стосовно забезпечення головування України в ОБСЄ;

продовження багатостороннього співробітництва в Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні, спрямованого на утвердження безпеки, економічного добробуту та демократії, формування спільної енергетичної політики, зокрема у сфері транзиту енергоносіїв.

4.7.3. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Розвиток міжнародного співробітництва в галузі безпеки.   Підвищення рівня міжнародної і регіональної безпеки та стабільності як важливих факторів забезпечення національної безпеки. Активізація співробітництва України з НАТО у політичній, економічній, військовій, правовій та інших сферах.

Основні заходи:

розширення співробітництва між Україною та ЄС у сфері Спільної зовнішньої політики та політики безпеки, забезпечення участі України у миротворчих та поліцейських операціях ЄС;

використання технологічного, науково-технічного потенціалу НАТО в інтересах економіки України;

участь у світових і регіональних міжнародних безпекових інституціях, міжнародних заходах з підтримки миру і врегулювання конфліктів із запобігання розповсюдження зброї масового враження, тероризму, транснаціональній організованій злочинності, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, торгівлі людьми, незаконній міграції, незаконному обігу наркотиків та іншим викликам міжнародній безпеці;

активізація зусиль з метою завершення договірно-правового оформлення державного кордону та вирішення питань його демаркації.

4.7.4. Використання переваг членства в СОТ

Завдання Очікувані результати у 2012р.:
Використання переваг членства в СОТ . Диверсифікація ринків збуту української продукції та зростання обсягів експорту.

Основні заходи:

реалізації потенціалу членства України в СОТ, у тому числі шляхом участі у багатосторонніх переговорах, зокрема Доського раунду розвитку СОТ, приєднання до робочих груп із вступу нових членів до СОТ;

застосування інструментів СОТ для захисту внутрішнього ринку;

забезпечення підготовки до започаткування переговорів стосовно приєднання до Угоди про державні закупівлі.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.013 с.)