ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 6 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 6 Страница

Етапи контрольно-ревізійного процесу Виділені бюджетні асигнування Мінімальний бюджет місцевого самоврядування Державний бюджет, його сутність, функції і роль. Державний бюджет, його складові частини та роль у соціально-економічному розвитку держави. Бюджетна класифікація і її значення. Характеристика основних складових бюджетної класифікації. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету АРК. Показники зведенго бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету області та зведенго бюджету району. Місцеві бюджети – фінансова база місцевого самоврядування. Власні, закріплені та регулюючі доходи МБ. Резервный фонд бюджета. ст.24 БК Основні напрямки бюджетної політики. Застосування фінансових нормативів бюджетної забезпеченості. Визначення індексу відносної податкоспроможності та його роль у розрахунку обсягу доходів місцевих бюджетів. Доходи та видатки Державного бюджету України. Доходи місцевих бюджетів, їх класифікація. порядок складання та затвердження місцевих бюджетів ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Лекція 12-13. Тема 8. Видатки бюджетів на соціальний захист населення і соціальну сферу Основи фінансування закладів середньої освіти. Що відображає відомча класифікація бюджету? Розрізняють поточний бюджет і бюджет розвитку. На формування і використання бюджету впливає низка факторів, які можна поділити на політичні, економічні та соціальні. Види державних цінних паперів Допомога при усиновленні дитини. Соціально економічна суть, необхідність і призначення д б Місце і роль бюджету в системі фінансових відносин Роль бюджету в соціально-економічному розвитку держави. Характеристика функцій бюджету Суть, структура та характеристика форм бюджетного механізму Стану бюджету – рівновага доходу і видатків Розмежування повноважень влади при формуванні бюджету Розгляд і затвердження кошторисів Бюджетне фінансування культури фізичної культури і спорту Бюджетна система та принципи її побудови Бюджетна політика і бюджетний механізм. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями ринкового господарювання. Взаємовідносини між ланками бюджетної системи, шляхи їх удосконалення. Державні фінанси-складова частина фінансової системи України. Державний бюджет, проблеми формування Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками. Місцеві бюджети: проблеми формування та використання. Необхідність та зміст фінансів, їх призначення та основні ознаки. Податкові доходи бюджету, шляхи їх удосконалення. Фінансова політика, її суть, цілі та завдання. Фінансові ресурси підприємств Фінансовий контроль:призначення,зміст та принципи. Фінансове право. Предмет та джерело бюджетного права. Бюджет як економічна категорія, його об’єктивна необхідність та призначення. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування Суть, значення, структура та джерела фінансування дитячих дошкільних установ. В яких розрізах розглядається структура бюджету держави? За якими принципами нормуються видатки на харчування? На який термін призначається субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг? Як розраховується середньорічна кількість ліжок по лікарні? ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРЦІЇ УКРАЇНИ УМОВНА СХЕМА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАВДАННЯ ТЕСТИ ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ Підсумковий контроль з дисципліни Які податки є загальнодержавними? Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначенням? Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченост враховують: Теми для підготовки доповідей та есе Індекс відносної податкоспроможності відповідного бюджету місцевого самоврядування – це Як визначається потреба в ліжковому фонді? Теми для підготовки дайджесту Перелік тестових завдань для проведення державної атестації бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» з дисципліни «Бюджетна система» Яке основне джерело формування місцевих доходів? З ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» Тема 1. Засади бюджетного устрою Тема 3. Склад і структура доходів державного бюджету України Тема 6. Обслуговування боргових зобов’язань державного бюджету України Тема 9. Міжбюджетні взаємовідносини Склад доходів та видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Доходи та видатки Державного бюджету України. (скоротити) Порядок складання, розгляду і затвердження місцевих бюджетів Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів Розвиток науки про управління. Сутність бюджет. менеджменту. Вилучення на користь держ. бюдж. Бюджетний федералізм (БФ) у побуд. бюдж. сист. зарубіжн. країн. Прийняття рішення щодо висновків та пропозицій до проекту закону «Про Державний бюджет» Завдання модульної контрольної роботи № 1 Критерії оцінки теоретичної частини білету Бюджет держави як економічна категорія Призначення і роль державного бюджету Бюджетна система України. Види бюджетів Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості Функция денег как средство накопления и сбережения. Сущность и функции финансов. Финансы хозяйствующих субъектов. Организация безналичных расчетов. Международные финансовые и кредитные ресурсы. Тесты по Модулю 5. Страхование. Мировые финансы II. 1. Инфляция и экономический рост. II. 4. Реализация денежно-кредитной политики. IV. Цели и инструменты денежно-кредитной политики в 2009 году и на период 2010 и 2011 годов. V. 1. Мероприятия Банка России финансовых рынков и платежной системы России Аналіз ризикованості підприємства на основі показників фінансового стану. Аналіз чутливості (вразливості) Кількісні показники ступеня ризику в абсолютному вираженні Резервування грошових засобів на покриття випадкових затрат Бюджет як економічна категорія Основні положення Закону України «Про Державний бюджет України» Виконання та звіт про виконання державного бюджету Теоретичні і методологічні основи дослідження проблеми та моделювання відповідних управлінських рішень Обґрунтування вибору управлінських рішень, спрямованих на розв’язання конкретної проблеми, та оцінка їх результатів Оцінювання і захист курсової роботи Тематика міждисциплінарних курсових робіт зі спеціальності Тема 5. Літературно-музичний матеріал альбому Тема 7. Робота в студії звукозапису та оцінка її результатів Тема 11. Правовий захист суб’єктів рекордингової індустрії ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КУРСОВИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України Відповідність кількості балів за шкалою університету оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх надання і погашення. Боргові зобов’язання місцевого самоврядування, їх обслуговування і погашення. Бюджетний устрій і бюджетна система, їх співвідношення. Бюджетні позички, порядок надання і погашення. Неподаткові доходи бюджету та їхня характеристика. Основи розмежування доходів між бюджетами. Податкові доходи бюджетів, їх структура і характеристика. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах. Роль бюджету в фінансуванні операційних витрат. Система зарплати вчителів загальноосвітніх шкіл. Системи і форми бюджетного фінансування Структура бюджетної системи України та її склад. Фінансові та політичні аспекти видатків бюджету на оборону. Тема: «Эффективность и результативность бюджетной политики современной России» Список основной и дополнительной литературы к учебному курсу. Материалы текущего, промежуточного и итогового контроля. IV. Направления совершенствования Программы. Критерії розмежування видів видатків між МБ. Методи розрахунку статей доходів і витрат бюджету Міжбюджетні трансферти та їх характеристика Види і порядок надання прямих бюджетних трансфертів. Підготовка та розгляд проекту закону про ДБУ. Суть та принципи організації виконання б-ту. Доходи місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Класифікація бюджетного контролю. Методи управління збалансуванням бюджету Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Тема 3. Якісний та кількісний аналіз ризику Тема 5. Відносна оцінка ризиків на основі аналізу фінансово-економічного стану підприємства Інтерпретація результатів розрахунку Z-показника Тема 7. Основні засади моделювання ризику на основі теорії ігор Тема 8. Моделювання ризику при різних рівнях заданого розподілу ймовірностей Тема 10. Основні підходи до процесу управління ризиком Заняття 1. Сутність, причини виникнення та класифікація ризику Заняття 4. Аналітична оцінка ризику на основі ідентифікації фінансово-економічного стану підприємства Заняття 6. Моделювання економічного ризику та теорія ігор Проблемні ситуації для обговорення. Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України. Вибір оптимального рішення для матриці прибутків Які є внутрішні джерела формування доходів бюджету? Які показники покладено в основу складання кошторису видатків лікарень? Які принципи лежать в основі розподілу видатків між бюджетами? За якими принципами нормуються видатки на медикаменти та перев’язувальні засоби? Які показники покладено в основу складання кошторису загальноосвітньої школи? Які існують види кошторисів? НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФОРМУВАННЯ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Валютна стабільність в умовах все ще високого рівня доларизації вітчизняної економіки та її значної імпортозалежності, традиційного ціноутворення на товари довготривалого Зростання реальних соціальних показників очікується меншим, ніж зростання економіки, хоча з урахуванням прогнозованого рівня інфляції реальні показники базових соціальних ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ СТАБІЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ Обумовлені суперечливістю наслідків антикризових і модернізаційних заходів в силу існування специфічних особливостей перебігу економічних і фінансових процесів в Україні. Тема 1. Местные финансы в системе финансовой системы Украины. Формирование науки о местных финансах. Европейская хартия о местном самоуправлении Финансы коммунальных предприятий. В Конституции Украины, принятой в 1996 г. ''закрепленные доходы'' не упоминается, однако фактически закрепленные доходы ежегодно отображается в Законе Украины ''О Государственном бюджете Украины''. Виды местных бюджетов в федеративных странах определяются на основе законодательства каждого субъекта федерации. Виды местных налогов и сборов. З підготовки та оформлення дипломних робіт На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030508 Нумерація та оформлення сторінок розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул Типові помилки в тексті дипломної роботи ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 2.Финансовая политика и финансовый механизм Тема 4. Управление финансами Комплекс взаимосвязанных действий по всем финансово-хозяйственным операциям проверяемой организации Тема 7. Государственные и муниципальные финансы Тема 10. Государственные внебюджетные фонды Тема 11 Государственный и муниципальный кредит Тема 12. Международные финансы и глобализация экономики ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ Структура и объем выпускной квалификационной работы Причини виникнення місцевих фінансів. Кількісні показники фінансової автономії Законодавчо-нормативне забезпечення системи місцевих бюджетів. Фінансування власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Державна регіональна фінансова політика: цілі та завдання. Затвердження та виконання місцевого бюджету. Поняття та сутність комунальної власності Методи управління комунальними платежами. Місцеві фінанси як складова публічних фінансів, їх особливості. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні. Місцеві бюджети як організаційна форма мобілізації частини фінансових ресурсів у розпорядження місцевих органів самоврядування. Формування доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків та зборів. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами Склад і характеристика видатків, які враховуються / не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню, виконання робіт за договорами з підприємствами, організаціями, установами на госпрозрахункових засадах. Шляхи вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні Показники фінансової стійкості і стабільності підприємств місцевого господарства. Витрати житлово-експлуатаційних організацій по утриманню житлового фонду їх динаміка та структура. Зв’язок фінансової політики на місцевому рівні з регіональною політикою держави. Система фінансового вирівнювання:її необхідність та об’єктивні критерії побудови. Необхідність фінансового контролю на рівні місцевих органів влади та управління, методи та види фінансового контролю. Організація фінансового контролю на місцевому рівні. Порядок «вертикального» та «горизонтального» бюджетного вирівнювання. Можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей. Місцеві фінанси як фіскальний інструмент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Закріплені за місцевими бюджетами загальнодержавні податки і збори, їх склад і характеристика. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого самоврядування. Затрати на проведення робіт та послуг в комунальних підприємствах. Забезпечення соціального захисту в незалежності від економічних можливостей регіону. Розмежув та збалансув повноваж і відповідальності центр та місц органів влади у сфері надання послуг. Місцеві фінанси, їх сутність, функції та об’єктивні чинники виникнення. Фінансова автономія місцевого самоврядування та основні ії показники. Міжнародні стандарти організації МФ. Європейська хартія місцевого самоврядування та додержання ії вимог в Україні. Етапи підготовки випускної роботи Структура та зміст випускної роботи Зразки оформлення джерел у списку використаної літератури Тема: Організація та управління системою маркетингових комунікацій на підприємстві Стан конкурентного середовища на ринку, потенціал його розвитку та висновки щодо доцільності запровадження заходів, спрямованих на розвиток конкуренції. Аналіз фінансового стану підприємства М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї З ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Вибір місця розташування виробництва Фінансова і економічна оцінки проекту ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ВИБІР ТЕМИ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ Динаміка грошових коштів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Квалификации (степени) выпускника - бакалавр Раздел I. Теоретические основы теории финансов Тема 7. Функциональные основы управления финансами Фіскально-адміністративні аспекти плати за землю Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги Робоче місце: фінансова служба, відділ банку з операцій з цінними паперами. Періодичні видання та веб-сайти Які є види нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? Яка з теорій належить до теорії місцевого самоврядування? Які видатки фінансуються за рахунок власних доходів місцевих бюджетів? Які видатки фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів? Які види бюджетів відносяться до бюджетів місцевого самоврядування? Які переваги використання єдиних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів? Розкрити порядок обчислення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Інвестиції,поняття,склад та структура інвестицій. Розділ II. Оцінка використання інвестицій підприємства. Підходи до розрахунку дохідності інвестиційних проектів ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ Історія виникнення страхування Підсумки діяльності страхових компаній за 2007-2011 роки. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ НаціональнИЙ УНІВЕРСИТЕТ державної податкової СЛУЖБИ України І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Проходження переддипломної практики в банківських установах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.028 с.)