ТОП 10:

Визначення доходу за облігаціямиІнвестори, які купують облігації, можуть одержати наступні види доходу: номінальний, поточний, доход до дати погашення, реалізований доход за визначений час.

Номінальний доход - це відсотковий доход за облігацією. Цей доход є очікуваною нормою доходу, що розраховується, виходячи з номінальної вартості облігації:

де Дномоб. – номінальний доход за облігацією;

Ноб. – номінальна вартість облігації;

q – розмір купонної ставки.

Поточний доход - це відношення відсоткового доходу по облігації до поточної ринкової ціни облігації. Поточний доход визначає доход готівкою, який можна одержати при поточній ринковій ціні:

де Добпот. - поточний доход;

qоб - фіксований розмір купонної ставки по облігації;

Ноб - номінал облігації;

Робрин. - поточна ринкова вартість облігації.

Доход до дати погашення є зовнішньою нормою доходу, що визначається відношенням ціни, по якій придбана облігація, до майбутнього потоку виплат відсотків і номіналу. Визначається цей доход двома способами: приблизним нарахуванням щорічного доходу і нарахуванням приведеної (дисконтованої) вартості.

Приблизне нарахування щорічного доходу здійснюється за формулою

 

де Ноб - номінальна вартість облігації;

n - число років до дати погашення;

qоб - щорічний відсоток по облігації;

Цоб - поточна ціна облігації.

Реалізований доход за визначений період по облігаціях визначається за формулою

де Доб- відсотковий доход (реалізований доход);

qоб - відсоткова ставка купона,%;

t- календарний період, за який обчислюється доход;

Т – загльний період, на який випущена облігація.

 

Задачі:

Задача 1

Облігацію номіналом 500 грн. із щорічним нарахуванням відсотків і купонною ставкою 10% буде погашено через 6 років. Яка її нинішня вартість, якщо ринкова норма дохідності становить 12%?

Задача 2

Визначити облігаційну та конверсійну вартість конвертованої облігації, а також нижній рівень її ринкової ціни.

Відомо: акціонерне товариство випустило 30%-ні конвертовані облігації з терміном погашення 10 років. Номінальна вартість облігації 10 тис. грн. Через рік за умовами конверсії облігація може бути конвертована в 4 прості акції номінальною вартістю 2 тис. грн. Ринкова прибутковість неконвертованих облігацій становить 35%.

Задача 3

Визначити доход, який можна отримати по облігації за 1 квартал, якщо відомо: номінальна вартість облігації 10 тис. грн., купонна ставка – 70% річних.

Задача 4

Визначити, чи варто переводити конвертовану облігацію в прості акції за наступних умов: облігаційна вартість конвертованої облігації становить 2,5 тис. грн., ринкова вартість простої акції – 700 грн., коефіцієнт конверсії дорівнює 3.

Задача 5

Визначити поточний доход по 20%-ній облігації номіналом 1 млн. грн., коли її ринкова вартість складає 900 тис. грн.

 

Задача 6

Визначити розмір дисконту по облігації державної внутрішньої позики. Відомо: номінальна вартість облігації 100 млн. грн. Котирування продажу облігації – 92%, котирування придбання облігації – 85%.

Задача 7

Вам запропоновано 2-річну з купоном на щорічну сплату 15% річних облігацію номінальною вартістю 100 грн. за ціною 125,24 грн. Визначити рівень доходності інвестицій в облігацію.

 

Практичне заняття 4 (2 год)

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

Мета:з’ясувати суть і особливості акції, як цінного паперу

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати:характеристики акцій, їх класифікацію, способи розміщення, виплати дивідендів, методику оцінки акцій та їх економіко-статистичні показники

2) вміти:розвязувати задачі:

- визначення ціни акції з рівномірним ростом дивідендів.

- визначення ціни акції з нерівномірним ростом дивідендів.

 

Література для підготовки до заняття:

1. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету” Львівська політехніка”, 2004. – с. 135- 147.

2. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.: Перспектива, 1995. стр.306-319.

3. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005, с. 218- 230.

4. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004, с.168-203.

5. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навчальний посібник.- Київ: ЦУЛ, 2002.

6. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006, с. 71-75, 190- 209.

Методичні вказівки:

Акція– це цінний папір без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у Статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві, дає право власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації товариства.

Цілями випуску акцій є:

- щойно створені підприємства – забезпечення стартового капіталу, необхідного для початку діяльності;

- діючі підприємства – залучення додаткових фінансових ресурсів для фінансування поточної діяльності підприємства.

Акції можуть бути іменними і на пред'явника, простими і привілейованими.

Вартість акцій

Різноманітність напрямків використання акцій обумовлює визначення різних видів вартісних оцінок:

- номінальна (емісійна) вартість – встановлюється емітентом у момент випуску;

- ринкова курсова вартість – вартість, за якою акція купується.

Визначається за формулою

де Сринк - ринкова вартість акції;

На – номінальна вартість акції;

Ка - курс акції, %;

де Д - дивіденд, %;

іб - банківський позиковий відсоток , %.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.009 с.)