ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 11 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 11 Страница

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ На засіданні кафедри обліку та аналізу Завдання до теоретичної частини розрахунково-графічної роботи ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ розрахунково-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ Тема 9. Касові операції банків і організація готівкового обігу Дослідження діяльності банків необхідно починати з пасиву балансу. Регулювання банківської діяльності, його суть та форми. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура. Грошові агрегати як показники грошової маси Кредитування житлового будівництва Поняття та економічна сутність інвестування Поняття фінансових інвестицій, їх класифікація Оцінка вартості цінних паперів (облігацій, акцій). Методи оцінки вартості фінансових інструментів Оцінка альтернативних, конкуруючих і споріднених проектів Фінансова, бюджетна та економічна оцінка ефективності інвестування Основні визначення інвестиційного менеджменту Управління інвестиційною діяльністю Види договорів що регулюють інвестиційний процес Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту Еволюція форм грошей та їх вартості. Інституційна модель ринку грошей. Валютний курс та конвертованість валют Участь України в діяльності міжнародних та регіональних валютно-кредитних організацій Тема 2 Місцеві бюджети – визначальна ланка місцевих фінансів Роль місцевих бюджетів в бюджетній системі сучасної України Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів Інвестиційна складова місцевих бюджетів Історичний досвід та сучасний стан місцевих позик в Україні Гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов'язань суб'єктів господарювання, якщо джерелом їх повернення передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету. Щодо інших забезпечених гарантією договорів - не менше 50 відсотків сум платежів за цими договорами. Бюджет розвитку місцевого самоврядування ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЩЙНОГО РИНКУ КОН'ЮНКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Рівень розвитку ринкових відносин та комерційної інфраструктури регіону. Система недержавного пенсійного забезпечення Страховий ринок та страхова компанія як його базова ланка Мета і основні завдання фінансового менеджменту Міжнародний фінансовий ринок та його структура Порогові значення індикаторів фінансової безпеки України ТЕМА 1. Сутність і значення іпотеки Основні поняття та еволюція розвитку іпотечного ринку. Виникнення та розвиток іпотечного ринку. Особа, до якої перейшли права за заставною, подає до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно заяву про реєстрацію цієї особи як нового заставоутримувача. Тема 2. Економіко-правові та інституційні передумови іпотеки Правове забезпечення іпотечних відносин в Україні та правові аспекти регулювання іпотечних відносин. Порядок застосування методів оцінки нерухомості Особливості застави нерухомості, що розвивається Узгодження суми кредиту з вартістю застави. Визначення кредитної ставки Укладення кредитної та іпотечної угод Зарубіжний досвід емісії іпотечних цінних паперів Призначення та роль фінансів в економічній системі держави. Сутність та види фінансового контролю. Солідарна та накопичувальна система пенсійного забезпечення та напрями її реформування. Сутність та функції грошей. Форми грошей та їх еволюція. Грошово-кредитна політика центрального банку. Спеціалізовані фінансово – кредитні установи: сутність, структура та основні функції. Розрахунки підприємств готівкою та безготівкові розрахунки. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття. Характеристика організаційно-правових форм ведення бізнесу та критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу. Об’єднання підприємств та їх вплив на фінансову діяльність підприємства. Позичковий капітал підприємства та його характеристика. Банківське кредитування. Показники стану і використання оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів Фінансова санація підприємства. Финансовая система: понятие, структура и характеристика ее отдельных составляющих. Формирование отдельных сегментов финансового рынка в процессе перехода России к рыночной экономике. Минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум: экономическое значение, способы формирования и соотношение этих показателей в России. Муниципальные финансы: понятие, назначение, структура и роль в экономике. Понятие бюджетного процесса его основные этапы и характеристика их реализации Страхование: понятие, основные задачи. Отрасли страхования. Группа 1 (в сокращенном сроке) Группа 2 (в сокращенном сроке) Порядок оголошення підприємства банкрутом Ухвала щодо порушення справи про банкрутство Задоволення претензій кредиторів Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ Нормативное регулирование и функции кредитования физических лиц Внутрішній і зовнішній аудит Третій - 1999 р. - дотепер - діяльність аудиту на новій нормативно-правовій базі. Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств Загальні передумови реорганізації Злиття та приєднання – як методи укрупнення підприємства. Сутність бюджетного менеджменту Зміст та структура бюджетного процессу в Україні Податкова служба України: завдання, функції, структура Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету України Порядок і термін затвердження звіту про виконання бюджету. Методи бюджетного контролю. Класифікація ревізій. Контрольно-ревізійна робота з бюджету Роль і місце фінансового контролю в бюджетному процесі Документальні перевірки бухгалтерських звітів і балансів Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету Оформлення і реалізація результатів ревізії РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПРИ ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ Напрями і форми бюджетного фінансування економіки Роль бюджетів у розвитку системи охорони здоров’я Бюджетне фінансування ЗАКЛАДІВ ФІЗ.КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ Соціально-економічна сутність, призначення та історичні аспекти виникнення бюджету. Бюджетна політика. Загальні риси та види бюджетної політики України на сучасному етапі. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції, права та обов’язки. Класифікація доходів бюджетів. Джерела та методи формування надходжень бюджетів. Сутність, принципи та форми бюджетного фінансування. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Глава 2. Загальні вимоги до оцінки ризиків Глава 1. Загальні вимоги до формування резерву за кредитами Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку та бюджетної установи) Глава 7. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого бюджетній установі Глава 11. Порядок визначення показника ризику групи фінансових активів Тести з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» Назвіть стиль, який увібрав усе багатство національної мови, у якому настрої і почуття людини відтворюють за допомогою метафоричних образів, вживають слова в переносному значенні. Перелік загальних вимог, які стосуються всіх осіб, що звертаються з метою одержання візи Шенген Документи, що підтверджують рід занять і наявність фінансових засобів, а також підтвердження існування фінансових зв'язків з Україною. По написанию выпускных квалификационных работ Язык и стиль выпускной квалификационной работы РОЗДІЛ I. КОШТИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Державний бюджет України як єдине джерело фінансування Збройних Сил України Досвід зарубіжних держав щодо використання коштів спеціального фонду як джерела фінансування військової частини Порівняльна характеристика обсягу видатків спеціального фонду МО України та інших відомств (2007-2013рр.) Особливості бухгалтерського обліку коштів спеціального фонду у Збройних силах України. Шляхи підвищення ефективності обліку та використання коштів спеціального фонду військової частини Загальні вимоги до виконання бакалаврської роботи Розділи основної частини випускової роботи РОЗДІЛ 5 ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗГОТІВКОВИХ Сущ-ть финанасов и их специфические признаки. Понятие об управлении финансами. Нормативная и законодательная база в управлении финансами. Органы управления финансами, их фун-ции. Фин и отраслевые особенности предпр различн правовых форм и их влияние на орг-цию финансов предпр. Особенности функционирования муниципал финансов. Про проведення міського конкурсу проектів і програм дитячих та молодіжних Кафедра підприємництва та бізнесу Про проходження виробничої практики Оцінка фінансового стану ТОВ «Ява» Тема 2. Грошовий обіг і грошова маса СУТЬ ТА СТРУКТУРА КРУТДИТУ. КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ Функції кредиту виражають його суть, це робота яку виконує кредит для економіки. ВЗАЄМОХВ’ЯЗОК І ВІДМІННОСТІ ФІНАНСІВ ТА ІНШИХ ЕК КАТЕГОРІЙ СКЛАД ТА СТРУКТУРА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ЗНОС І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЕКОН. НЕОБХІДНІСТЬ, СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРАХУВАННЯ Ринок страхових послуг та його структура КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПОДАТКІВ. СТРУКТУРА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ. МАСА ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ. ГРОШОВІ АГРЕГАТИ ТА ГРОШОВА БАЗА. ПОНЯТТЯ ТА ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ГРОШОВОГО ОБОРОТУ ЗМІНА МАСИ ГРОШЕЙ В ОБОРОТІ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР. Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють Економічна суть санації підприємства. Класична модель фінансової санації. Порядок проведення санаційного аудиту на підприємстві. Входження до судової процедури санації підприємства Участь кредиторів і персоналу у фінансовому оздоровленні боржника. Мета, значення та необхідність державної санаційної підтримки підприємств.. Особливості банкрутства і ліквідації комерційних банків. Управління бюджетним дефіцитом і державним боргом. Бюджетний регламент, його зміст, завдання і засади побудови. Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. Бюджетна класифікація. Бюджетне фінансування, його організація. Завдання і функції бухгалтерського обліку виконання бюджету у фінансових органах. Сутність і призначення фінансового контролю, його види, форми і методи. Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання і напрямки Органи оперативного управління бюджетом: завдання, функції, повноваження. Державне казначейство України Особливості організації митного контролю в Україні Сутність ринку фінансових послуг, його ознаки та функції. Економічний зміст та види фінансових послуг. Суть фінансового посередництва та його значення для функціонування економіки. Типи фінансових посередників. Типи фінансових посередників та їх функції. Умови створення та діяльності фінансових установ. Значення та структура грошового ринку. Послуги розрахунково-касового обслуговування. Депозитні послуги банківських установ, їх види та характеристика. Фінансові послуги з емісії та обслуговування платіжних карток. Види операцій та фінансових послуг на валютному ринку. Кредитування юридичних осіб та споживче кредитування як основні види фінансових послуг на ринку позик. Довірчі послуги фінансових установ. Суть, функції та значення фондового ринку в інвестиційних процесах. Основні види послуг на фондовому ринку. Діяльність фондових бірж та позабіржових торгівельних систем в Україні Особливості управління оборотними активами. Визначення вартості капіталу Оптимізація структури капіталу. Поняття грошового потоку і характеристика його видів. Особливості управління фінансовими інвестиціями. Особливості управління реальними інвестиціями. При застосуванні цього критерію слід пам’ятати, що коефіцієнт PI має властиві йому переваги та недоліки. Проект буде вважатися прийнятним, якщо модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) перевищує необхідну. Показники оцінки майнового стану підприємства Аналіз динаміки та структури активів та пасивів балансу ТОВ «Мрія» Показники рентабельності підприємства Методи оцінки фінансових ризиків. Механізми нейтралізації фінансових ризиків. Сутність та особливості бюджетування на підприємстві. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства. Перелік екзаменаційних питань дисципліни «Бізнес-діагностика підприємства» Оцінювання інтенсивності конкуренції на ринку: мета, технологія обчислення та трактування значень показників. Фінансова стійкість підприємства: поняття, фактори формування, різновиди та технологія кількісного оцінювання. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Фактори, що впливають на ціноутворення Ціноутворення, що базується на витратах Ціноутворення на ринку товарів промислового призначення. Середній річний дохід від інвестиції Здійснити аналітичне групування статей активу балансу: Аналітичне групування статей активу балансу Здійснити аналітичне групування групування статей пасиву балансу Характеристика руху власного капіталу Завдання 6.2. – Провести розрахунок відносних показників фінансової стійкості підприємства та зробити відповідні висновки. Оцінка результатів інтенсифікації Джерела та історіографія 2-го періоду нової історії. Внутрішня політика уряду Бісмарка. «Культуркампф». Залежне становище Латинської Америки. Сучасне трактування іпотеки, її сутність, предмет, елементи, функції Історичний аспект походження і розвитку іпотеки. Світовий досвід становлення іпотеки Історичний розвиток іпотечних відносин у Центрально-Східній Європі Історія становлення іпотеки в Україні Іпотечне кредитування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Основні принципи іпотеки та іпотечного кредитування Моделі іпотечних механізмів, їх особливості та ознаки Державний нагляд і регулювання іпотечного кредитування Значення, правові основи оцінки нерухомого майна при іпотечному кредитуванні Загальна характеристика методики, етапів, методів оцінки вартості майна Тема 5. Типові ризики іпотечного капіталу і управління ними Методи оцінки фінансових ризиків Ризики емітентів цінних паперів. Заставні, іпотечні сертифікати як фінансові інструменти ринку іпотечного капіталу Іпотечні облігації: сутність, характеристики, особливості обігу на ринку іпотечного капіталу Особливості випуску та обігу іпотечних облігацій у світовій практиці Сутність, правова база, структура іпотечного ринку Інституційні учасники та інструменти іпотечного ринку Аналітичні аспекти функціонування іпотечного ринку в Україні Американська іпотечна криза та її вплив на іпотечне кредитування в Україні Основні проблеми та перспективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЯ ЗА РАХУНОК ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОВАНИХ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ПРО ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ, ОПЕРАЦІЇ З КОНСОЛІДОВАНИМ ІПОТЕЧНИМ БОРГОМ ТА ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ ПРОЦЕДУРА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ І УПРАВЛІННЯ ІПОТЕЧНИМИ АКТИВАМИ ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА ЕМІСІЇ ІПОТЕЧНИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ МАЙНА НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ ОЦІНОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА Державна реєстрація відомостей про зміну умов обтяження нерухомого майна, відступлення прав за іпотечним договором, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної Протокол №27 від “16” червня 2009 р. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ, СПЛАТИ, ЗМІНИ РОЗМІРУ ПРОЦЕНТІВ ДЛЯ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ, В ЯКИХ ПОЗИЧАЛЬНИК – ЗАСТАВОДАВЕЦЬ (ІПОТЕКОДАВЕЦЬ) І П О Т Е Ч Н И Й Д О Г О В І Р СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТУ ІПОТЕКИ ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ Під час торгів використовують такі основні поняття і визначення. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДРЯДНИХ ТОРГІВ Розділ 1. Теоретичні та методологічні основи ВИКОРИСТАННЯ основних засобів на підприємстві Показники стану та ефективності використання основних засобів Аналіз структури та використання основних засобів на підприємстві Джерела фінансування відтворення основних засобів Застосування лізингу як альтернативного варіанту відтворення основних засобів IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Тема 12. Грошовий оборот і грошові потоки Сучасні засоби платежу, які обслуговують грошовий оборот: банкноти, розмінна монета, депозитні гроші, векселі, чеки, їх суть та характеристика. (Седзюу Вікторія) Необхідність та суть кредиту Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.032 с.)