ТОП 10:

ІСПИТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль

Результатом вивчення дисципліни «Фінанси» є іспит. Іспит проводиться за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Екзамени проводяться комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що ведуть заняття. Склад комісії затверджується кафедрою.

Іспити в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які складаються кафедрою. Кожен білет має своєрідний номер, в якому вказується номер білета, ряд і місце в аудиторії, де проводиться іспит (наприклад, № 7 (5/4) — білет № 7, ряд 5, місце 4). Номер білета записується в екзаменаційну відомість та бланк письмової роботи. Білети нумеруються комісією, що приймає іспит.

Екзаменаційне завдання повинно виключно виконуватися студентами самостійно. Тому у разі використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв'язку та ін.) чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку.

По завершенні іспиту екзаменаційні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента екзаменатором чи членом екзаменаційної комісії. Перевірка екзаменаційних робіт студентів проводиться в приміщенні університету. Перевірена робота підписується екзаменаційною комісією.

Результати перевірки фіксуються в екзаменаційній відомості та (у разі позитивної оцінки) в заліковій книжці студента. У відомості оцінка проставляється за 4-бальною та 100-бальною системою, наприклад, добре (75), у заліковій книжці — за 4-бальною.

Оголошення результатів іспиту і роздача залікових книжок здійснюється екзаменатором, як правило, у наступний день після іспиту, але не пізніше дня, що передує наступному іспиту за розкладом.

Перевірені екзаменаційні роботи передаються в деканат разом з оформленими екзаменаційними відомостями.

Оцінювання знань студентів, що складають іспит, здійснюється за 100-бальною шкалою з переведенням у традиційну 4-бальну шкалу для фіксації загальної оцінки.

Екзаменаційний білет складається із шести завдань. Максимальна кількість балів становить 60. Диференціація балів проводиться за шкалою: 10, 5, 0 балів.


Повна відповідь на питання, яка оцінюється в 10 балів,повинна відповідати таким вимогам:

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні про
блеми;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання
економічних категорій та законів;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й ви
користанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій,
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й уза
гальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції по
глядів основних представників;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економіч
них явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних да
них, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези
відповіді на питання;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів Украї
ни, міжнародних та міждержавних угод з обов'язковим на них
посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій національних та міжнарод
них кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при
вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) засвоєння основної та додаткової літератури.
Відповідь на питання оцінюється в 5 балів,якщо:

1) не розкрито хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо
він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);

2) при розкритті змісту питання зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових та кредитних установ та за
вдань, які перед ними ставляться;

г) визначення авторства і змісту в цілому правильно зазначе
них теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під
час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на питання оцінюється в 0 балів,якщо:

1) не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до
нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які
окремо характеризують критерій оцінки питання в 5 балів;


3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають пра
вильним. Твердження, зазначені у відповіді не аргументовані;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка
складає іспит, неправильно зрозуміла зіЛіст питання чи не знає
правильної відповіді, тому не відповіла на нього по суті, допус
тивши грубі помилки у змісті відповіді.

Після перевірки відповідей на екзаменаційні завдання проводиться підсумовування балів за кожним з пунктів екзаменаційного білета. До суми балів з екзаменаційного білета додається сума балів поточного контролю, яка виставлена у відомості. Після чого загальна сума балів перераховується в екзаменаційну оцінку за такою шкалою:

«незадовільно» — менше 50 балів;

«задовільно» — 60, 55, 50 балів;

«добре» — 80, 75, 70, 65 балів;

«відмінно» — 100, 95, 90, 85 балів.

Результати іспиту доводяться до відома студентів лектором потоку. Місце і час підведення результатів іспиту оголошується на початку іспиту.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

1. Предмет науки про фінанси. Суб'єкти й об'єкти фінансових відносин.

2. Характеристика фінансів як історичної категорії, передумови їх
виникнення.

3. Фінанси як економічна категорія: визначення, ознаки, зв'язок з
грошима.

4. Фінансові категорії.

5. Зв'язок фінансів з іншими вартісними економічними категоріями
(ціною, заробітною платою, кредитом).

6. Функції фінансів, їх зв'язок. Дискусійні питання щодо функцій
фінансів.

7. Суспільне призначення фінансів та їх об'єктивна необхідність.

8. Вплив фінансів на суспільне виробництво (якісний і кількісний
вплив, напрями впливу) та їх роль у ринковій економіці.

9. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її внутрі
шньою будовою.

 

10. Взаємозв'язок між сферами і ланками фінансових відносин.

11. Сутність, склад і характеристика фінансової системи за її органі
заційною структурою.

12. Органи управління та інституції фінансової системи: склад, фун
кції і зв'язок зі сферами і ланками фінансової системи.


13. Поняття і завдання фінансової політики, її зв'язок з економічною
політикою. Фінансова стратегія і фінансова тактика.

14. Характеристика типів фінансової політики.

15. Зміст напрямів фінансової політики. Характеристика сучасної
фінансової політики України за її окремими напрямами.

16. Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фі
нансового стану в Україні та шляхи її забезпечення.

17. Поняття фінансового механізму і його складові елементи. Зв'язок фі
нансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою.

18. Фінансові методи впливу на соціально-економічний розвиток
держави.

19. Характеристика форм фінансового забезпечення розширеного
відтворення.

20. Фінансове регулювання як підсистема фінансового механізму.
Методи фінансового регулювання.

21. Фінансове планування: сутність, завдання, принципи і методи.
Роль фінансового планування під час переходу до ринку.

22. Зміст і призначення фінансового контролю, його об'єкти і
суб'єкти. Функції суб'єктів фінансового контролю.

23. Характеристика видів, форм і методів фінансового контролю.

24. Система фінансових планів, їх характеристика.

25. Управління фінансами і його види. Об'єкти і суб'єкти управлін
ня, функції останніх. Менеджмент державних фінансів. Фінансовий ме
неджмент підприємницьких структур. Податковий менеджмент.

26. Характеристика фінансових важелів та стимулів як складових
фінансового механізму. Фінансові показники. Фінансові норми і норма
тиви. Фінансові стимули.

27. Правове регламентування фінансових відносин та фінансової
діяльності.

28. Сутність фінансів підприємств, їх функції та принципи організації.

29. Внутрішні та зовнішні фінансові відносини суб'єктів господа
рювання.

30. Порядок розподілу грошових надходжень від реалізації продук
ції, робіт і послуг.

31. Поняття фінансових ресурсів підприємств, характеристика їх складу.

32. Джерела формування фінансових ресурсів новостворюваних і
функціонуючих підприємств.

33. Класифікація фінансових ресурсів.

34. Поняття доходів і витрат підприємства, їх класифікація.

35. Фінансові результати діяльності підприємств та макро- і мікро-
економічні чинники, які їх визначають.

36. Особливості фінансів установ і організацій соціальної сфери.

37. Характеристика методів організації фінансової діяльності під
приємств (принципи, мета, зміст і роль кожного методу).

38. Особливості організації і функціонування фінансів підприємств
різних форм власності та видів діяльності.


39. Сутність державних фінансів, їх призначення і роль.

40. Становлення і розвиток державних фінансів України.

41. Фінансові ресурси держави, їх склад і джерела формування.

42. Фінансові методи державного регулювання економіки.

43. Об'єктивна необхідність, сутність і функції податків.

44. Класифікація податків за різними ознаками. Характеристика по
датків, виділених у процесі їх класифікації.

45. Прямі і непрямі податки, їх сутність, переваги і недоліки.

46. Елементи системи оподаткування.

47. Взаємозв'язок між такими поняттями, як податки, податкова си
стема і податкова політика.

48. Сутність і наукові принципи побудови податкової системи.

49. Податкова система України, її характеристика і принципи побудови.

50. Становлення та розвиток податкової системи України, її сучас
ний стан.

51. Економічний зміст, форма і матеріальне втілення бюджету. Від
мінності бюджету від інших ланок фінансової системи.

52. Функції бюджету як економічної категорії.

53. Місце бюджету у розподілі вартості ВВП і шляхи його впливу на
цей розподіл.

54. Державний бюджет як універсальний інструмент контролю і ос
новний фінансовий план держави.

55. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку держави.

56. Бюджетна система: поняття, склад, принципи побудови.

57. Ієрархічна будова бюджетної системи України.

58. Бюджетний устрій, його сутність і основи.

59. Критерії розмежування доходів і видатків між ланками бюджет
ної системи.

60. Міжбюджетні відносини і необхідність їх регулювання.

61. Міжбюджетні трансферти. Зміст кожного з їх видів і практика
використання в Україні.

62. Бюджетна резолюція, її зміст і призначення.

63. Поняття бюджетного процесу і його етапи (зміст кожного, задія-
ні органи і їх функції).

64. Бюджетні права органів законодавчої і виконавчої влади (Верхо
вна Рада України, Президент, місцеві Ради народних депутатів, Кабінет
Міністрів України, фінансові управління і відділи місцевих Рад).

65. Казначейська система виконання державного бюджету.

66. Економічна сутність бюджетних доходів і видатків, форми їх ви
яву і матеріального втілення.

67. Взаємозв'язок бюджетних доходів і видатків з державними до
ходами і видатками.

68. Роль доходів і видатків державного бюджету в соціально-еконо
мічному розвитку країни.

69. Фактори, які визначають склад бюджетних доходів і вибір дже
рел їх формування.


70. Фактори, які визначають склад і структуру видатків бюджету.

71. Класифікація бюджетних доходів.

72. Джерела формування доходів державного бюджету. Аналіз тен
денцій, які простежуються в дохідній частині Державного бюджету
України.

73. Загальний і спеціальний фонди Державного бюджету України.

74. Класифікація бюджетних видатків. Характеристика структури
видатків Державного бюджету України.

75. Аналіз тенденцій, які простежуються у видатковій частині Дер
жавного бюджету України.

76. Секвестр: зміст поняття, мета і умови проведення. Захищені
статті Державного бюджету України.

77. Бюджетне фінансування: сутність поняття, принципи і форми
бюджетного фінансування.

78. Бюджетний дефіцит: сутність, причини виникнення і заходи що
до зменшення його розміру. Поняття касового дефіциту бюджету.

79. Джерела фінансування бюджетного дефіциту, економічні наслід
ки їх застосування.

80. Поняття місцевих фінансів, їх склад і призначення. Складові
елементи фінансів місцевих органів влади.

81. Об'єкти і суб'єкти місцевих фінансів.

82. Економічна сутність, форма прояву і матеріальний зміст місце
вих бюджетів.

83. Ієрархічна будова місцевих бюджетів.

84. Склад і структура доходів місцевих бюджетів. Власні і передані
доходи.

85. Склад і структура видатків місцевих бюджетів. Поточні видатки
і видатки розвитку.

86. Зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в
Україні.

87. Необхідність створення та призначення державних цільових фо
ндів. Принципи їх організації.

88. Джерела формування доходів і напрями видатків: Пенсійний
фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатно
сті; Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних ви
падків на виробництві; Фонд України соціального захисту інвалідів.

89. Сутність державного кредиту, його необхідність і роль у форму
ванні фінансових ресурсів держави. Відмінності державного кредиту
від банківського.

90. Функції державного кредиту.

91. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика.

92. Класифікація державних позик.

93. Поняття державного боргу. Поточний і капітальний державний
борг. Вплив державного боргу на фінансову безпеку держави.

94. Методи управління державним боргом, їх характеристика.


95. Зовнішній і внутрішній державний борг України: склад, причини
виникнення, наслідки існування та заходи щодо його скорочення.

96. Обслуговування державного боргу.

97. Економічна необхідність, передумови виникнення і роль страху
вання. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.

98. Поняття страхування, його функції та ознаки.

99. Суб'єкти страхових відносин: страховик, страхувальник, застра
хований і отримувач.

 

100. Форми і методи страхового захисту. Характеристика системи
страхових фондів.

101. Класифікація страхування за об'єктами і за ознакою ризику.

102. Характеристика майнового, особистого, соціального, медичного
страхування, а також страхування відповідальності і фінансових ризиків.

103. Поняття страхового ринку, його організаційна структура.

104. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, його ор
ганізація і зміст.

105. Розвиток страхового ринку в Україні, його стан на сучасному
етапі.

106. Поняття фінансового ринку і його сегментів.

107. Передумови виникнення фінансового ринку, його роль у ринко
вій економіці.

108. Взаємозв'язок фінансового ринку зі сферами і ланками фінансо
вої системи і його місце у розподільних процесах.

109. Призначення і функції грошового ринку, ринку кредитних ре
сурсів, ринку цінних паперів і ринку фінансових послуг.

110. Класифікація фондового ринку (за характером руху інструментів
і за формою його організації).

111. Суб'єкти фінансового ринку (емітенти, інвестори, посередники,
інфраструктура); склад і роль кожної групи суб'єктів.

112. Місце і роль держави на фінансовому ринку.

113. Поняття та характеристика цінних паперів згідно з чинним зако
нодавством.

114. Характеристика інструментів фінансового ринку, їх склад.

115. Інструменти власності і позики. Похідні цінні папери.

116. Характеристика і призначення державних цінних паперів.

117. Фондова біржа та її функції.

118. Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів.

119. Світові фінансові потоки: валютні, кредитні, фінансові ринки, їх
характеристика.

120. Фінанси ООН і ЄС.

121. Міжнародні фінансові інституції, їх завдання, сфери діяльності,
формування капіталів та ресурсів (Міжнародний валютний фонд, Група
Світового банку, Банк міжнародних розрахунків, Європейський інвес
тиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку)


ОСНОВНАПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.017 с.)