ТОП 10:

Підготовка та презентація рефератуПідготовку до написання реферату починають з вибору теми. Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеної кафедрою фінансів, а також запропонувати свою тему. У такому разі вибрана тема має бути узгоджена з викладачем, який проводить семінарські заняття.

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних документів з обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів. Найбільша кількість публікацій з фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур'єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях.

Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від теми.

Текст реферату має бути написаний чітким, розбірливим почерком без пропусків та скорочень слів або надрукований на машинці чи набраний на комп'ютері. Загальний обсяг — не більше семи сторінок. Текст роботи слід писати тільки на одній сторінці стандартного аркуша та розміщувати таким чином, щоб залишалися поля по 25 мм з кожного боку. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або посередині сторінки згори чи знизу. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться.

Наприкінці реферату оформляють список використаної літератури.

Презентація реферату проходить на семінарському занятті, де розглядається дана тема. Доповідь з реферату не повинна перевищувати 7—10 хв.

ПІДГОТОВКА МІНІ-ЛЕКЦІИ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ

Міні-лекція — це доповідь протягом 8—10 хвилин. Доповідь складається з:

аналізу економічної проблеми, явища чи суперечності, які
безпосередньо стосуються курсу «Фінанси»;

висновку.


Аналіз проблеми містить виклад суті явища, поточного стану справ та його оцінку. Особливістю опису є те, що в ньому не потрібно наводити навчальний матеріал, який студенти окремо вивчають на семінарських заняттях (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), крім випадків, коли у визначеннях чи класифікаціях і міститься проблема, що є темою міні-лекції. Аналіз проблеми займає до 6-ти хвилин міні-лекції.

Висновок містить (якщо можливо) пропозиції щодо вирішення проблеми. У ньому доповідач використовує як власне обґрунтування проблеми, так і думку фахівців.

Критеріями оцінки міні-лекції є її змістовність, структурованість, зрозумілість і лаконічність.

Питання для міні-лекції студент може вибрати з нижчезазна-ченого переліку (узгодивши з викладачем) або запропонувати власну тему, також узгодивши її з викладачем.

Письмове оформлення міні-лекції не обов'язкове. Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами.

Питання для міні-лекцій

1. Дискусійні питання сутності фінансів.

2. Функції фінансів. Точки зору з цього питання вчених у галузі
фінансів. Аналіз різних тверджень щодо функцій фінансів і позицій
функціонування фінансових відносин в умовах ринкової економіки.

3. Фінансова стабілізація. Ознаки фінансової стабілізації на
макро- і мікрорівнях економіки.

4. Фінансові аспекти приватизації державної власності у промис
ловості, сільському господарстві; комунальної власності. Проблеми
купівлі-продажу землі в системі земельних відносин у зв'язку зі
створенням приватних орендних підприємств. Можливий стан фі
нансів Україні за різних варіантів вирішення цієї проблеми.

5. Фінансова політика України на сучасному етапі економічного
розвитку. Проблеми організації фінансових відносин у період пере
ходу до ринкової економіки. Негативні явища у фінансовій політиці
України, причини їх виникнення і можливі варіанти дій щодо їх не
допущення в умовах ринкової трансформаційної економіки.

6. Наукові основи побудови податкової системи держави. Чи
враховані податкові концепції видатних економістів світу під час
побудови податкової системи України на сучасному етапі? Пода
ткова гіпотеза А. Лаффера та її відображення у податковій систе
мі України.


7. Бюджетний устрій і бюджетна система України на сучасному
етапі. Оцінка можливих підходів до вирішення питання про під
вищення ролі й значення бюджетних відносин у зміцненні еконо
мічної самостійності адміністративно-територіальних формувань.

8. Бюджетний процес. Шляхи визначення економічно обґрун
тованих основ організації бюджетного процесу та реалізації зага
льних науково обґрунтованих принципів складання, розгляду
проектів бюджетів та їх затвердження та виконання.

9. Державний кредит. Проблеми внутрішнього і зовнішнього
боргу. Можливі варіанти вирішення питання компенсації насе
ленню України знецінених заощаджень в установах Ощадбанку,
Укрдержстраху та за майновими облігаціями.

 

10. Проблема незаконно вивезених з України вітчизняних ка
піталів, які містяться на рахунках банків західних країн. Можливі
варіанти повернення цих капіталів і використання їх для інвесту
вання власного виробництва в Україні.

11. Фінансовий ринок України. Можливі варіанти шляхів при
скорення формування ринку цінних паперів і підвищення його
ролі в регулюванні ринкових відносин.

12. Дискусії щодо співпраці України з міжнародними фінан
совими інституціями при отриманні зарубіжних кредитів.

СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО

(АБО ТЕМАТИЧНОГО) ФІНАНСОВОГО

КРОСВОРДУ

Комплексний фінансовий кросворд складається з усіх тем дисципліни «Фінанси» і містить не менше 30 фінансових термінів. Тематичний фінансовий кросворд складається із 15 і більше термінів з однієї будь-якої теми даної дисципліни.

Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань, абревіатури та ін. Терміни, які використовуються у кросворді, повинні відповідати програмі курсу «Фінанси». Не допускається використання термінів з інших курсів (наприклад, назви операцій з похідними цінних паперів, спеціальні банківські та юридичні терміни тощо).

Складання комплексного фінансового кросворду проводиться з використанням двох контрольних слів (тематичного — одного контрольного слова), які студент повинен взяти у викладача. Без контрольного слова кросворд недійсний. Контрольне слово до п'яти букв повинне перетинатися кросвордом 2 рази, більше п'яти букв — 3 і більше разів.


Кросворд має бути компактним і відповідати основному правилу складання кросвордів — слова можуть перетинатися, але не можуть мати суміжних клітин.

Відповіді на слова кросворду мають бути зашифровані у вигляді повних визначень.

Кросворд оформлений від руки або набраний на комп'ютері, здається викладачеві в охайному вигляді за такою структурою:

I — пусті клітинки для вписування слів з нумерацією;

II — перелік визначень до кожного слова;

III — заповнений кросворд (зі збереженням нумерації);

IV — перелік правильних відповідей;

V — список використаної літератури.
І, II та III, IV — на окремих аркушах.

Перелік правильних відповідей може бути виділено окремим пунктом, а може бути розписаний біля переліку визначень до кожного слова (див. приклад).

Студент протягом курсу може здати не більше одного кросворду одного виду.


По горизонталі:

2— кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства {Прибуток).

5 — штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобо
в'язань, що застосовується в разі несвоєчасної сплати податків і непо
даткових платежів, а також у разі затримки оплати товарно-мате
ріальних цінностей, надання послуг і виконаних робіт (Пеня).

6 — цільова інформація про споживчі властивості товарів та послуг
з метою їх популяризації і збуту (Реклама).

7 — непрямий податок, що встановлюється державою на товари, що
імпортуються, експортуються або проходять транзитом через митну те
риторію країни, у процентних ставках до вартісної оцінки цих товарів
або у твердих ставках на одиницю товару (Мито).

8 — цільове джерело фінансування. Може бути ...нагромадження,
.. .оплати праці і т. д. (Фонд).

11 — часткове або повне звільнення юридичних і фізичних осіб від сплати податків (Пільги).

13 — обов'язкові платежі юридичних і фізичних осіб на користь
держави, які мають цільове призначення (Відрахування).

14 — сукупність податків і зборів (обов'язкових платежів) до бю
джету та до державних цільових фондів, що справляються у встановле
ному порядку (Оподаткування).

15 — непрямий податок, який встановлюється державою у вигляді
надбавки до ринкової ціни окремих товарів у твердо фіксованих на
одиницю товару чи процентних ставках (Акциз).

16 — самостійна, ініціативна, системна діяльність з випуску продукції,
надання послуг, торгівлі з метою отримання прибутку (Підприємство).

По вертикалі:

1— один із видів власності юридичної чи фізичної особи (Нерухо
мість).

2 — обов'язковий регулярний платіж юридичних і фізичних осіб до
державного чи місцевого бюджетів, що законодавчо встановлюється
для фінансового забезпечення виконання функцій держави (Податок).

3 — угода між партнерами (фізичними та юридичними особами) про
надання у власність майна або грошей іншій особі на умові відстрочен
ня повернення такої ж вартості з виплатою процента (Кредит).

4 — особливий вид відносно стійкого доходу від певних видів влас
ності (капіталу, майна, землі) (Рента).

9 — платіж, який провадиться юридичною особою на користь власників (довірених осіб власника) корпоративних прав, емітованих цією юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку (Дивіденд).


10 — перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку первин
них документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської дія
льності суб'єктів господарювання з метою визначення їх достовірності.
Повноти та відповідності чинному законодавству і встановленим нор
мативам (Аудит).

11 — фізична або юридична особа, яка безпосередньо перераховує
податок до бюджету (суб'єкт оподаткування) (Платник).

12 — витрати матеріальних та грошових ресурсів підприємств,
об'єднань, організацій, громадян у результаті перевищення витрат на
виробництво і збут продукції над виручкою від реалізації, тобто пере
вищення витрат над доходами, а також неефективного господарювання
та недоліків у ціноутворенні (Збитки).

По горизонталі: 2 — Прибуток, 5 — Пеня, 6 — Реклама, 7 — Мито, 8 — Фонд, 11 — Пільги, 13 — Відрахування, 14 — Оподаткування, 15 — Акциз, 16 — Підприємство.

По вертикалі: 1 — Нерухомість, 2 — Податок, 3 — Кредит, 4 — Рента, 9 — Дивіденд, 10 — Аудит, 11 — Платник, 12 — Збитки.Використана література


1. Економічний словник-довідник / За ред. С. В. Мочерного. — К.:
Феміна, 1995. —386 с.

2. Романенко О. P., Огородник С. Я.у Зязюн М. С. Фінанси: Навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 108 с.

3. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.
А. М. Поддєрьогін. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.

СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

Тести можуть складатися з однієї будь-якої теми курсу. Тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути поставлене так, щоб відповіді були так чи ні. Відповіді на тести повинні мати одну правильну відповідь, але містити в собі не менше чотирьох варіантів відповідей. Якщо в тесті кілька правильних відповідей, слід виділити таку: правильні відповіді а, б, в.

ПРИКЛАД СКЛАДАННЯ ТЕМАТИЧНИХ ТЕСТІВ

1. В Україні до загальнодержавних податків і зборів належать:

а) податок з реклами;

б) ринковий збір;

в) комунальний податок;

г) податок з власників транспортних засобів;

д) курортний збір;

є) прибутковий податок з громадян; є) правильні відповіді г, є;ж) правильні відповіді а, в.

2. Касове виконання державного бюджету покладено на:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Національний банк України;

в) Державну податкову адміністрацію;

г) Рахункову палату;

д) Державне казначейство.


4.1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

1. Сутність і об'єктивна необхідність фінансів.

2. Вплив фінансів на суспільне виробництво.

3. Роль фінансів у розвитку соціальної сфери.

4. Структурна перебудова народного господарства України і
роль фінансів у її забезпеченні.

5. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин.

6. Проблеми оздоровлення фінансів України в період перехо
ду до ринкової економіки.

7. Фінансове регулювання підприємницької діяльності.

8. Фінансова система України і перспективи її розвитку.

9. Фінансові аспекти приватизації загальнодержавної власності.

 

10. Вплив фінансів на ресурсозбереження.

11. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

12. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.

13. Фінансове планування на підприємствах в умовах ринку.

14. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдос
коналення.

15. Фінанси державних підприємств.

16. Фінанси орендних підприємств.

17. Фінанси акціонерних товариств.

18. Фінансові проблеми розвитку спільних підприємств.

19. Формування і використання прибутку підприємств (у розрі
зі окремих галузей).

20. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової
дисципліни.

21. Фінансовий аудит в умовах ринку.

22. Податкова система України, її становлення і розвиток.

23. Податкова політика України і проблеми її вдосконалення.

24. Прибуткове оподаткування громадян.

25. Організація фінансів в некомерційній сфері (в розрізі окре
мих видів суспільної діяльності: освіта, культура, охорона здо
ров'я, соціальне забезпечення, державне управління).


26. Державний кредит і його роль у формуванні фінансових
ресурсів держави.

27. Пенсійний фонд, його формування і використання.

28. Фінансові проблеми медичного страхування.

29. Соціальне страхування в системі ринкових відносин.

30. Формування і використання фонду соціального захисту
населення.

31. Фінансовий ринок і його роль у ринковій економіці.

32. Фінансові резерви та їх значення в розвитку економіки.

33. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку.

34. Державні і суспільні фонди цільового призначення.

35. Фінансова політика України на сучасному етапі.

36. Податкова служба і шляхи удосконалення її діяльності.

37. Податок на додану вартість.

38. Податок на прибуток підприємств.

39. Платежі за ресурси.

40. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих
бюджетів.

41. Прямі податки з населення.

42. Бюджет України: актуальні проблеми.

43. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку
держави.

44. Роль державного бюджету у формуванні і використанні
фінансових ресурсів держави.

45. Бюджетний процес і проблеми його удосконалення.

46. Бюджетний дефіцит.

47. Бюджетне фінансування соціально-економічної інфрастру
ктури регіону.

48. Фінансове забезпечення місцевого господарства.

49. Доходи державного бюджету (місцевого бюджету).

50. Непрямі податки з підприємств.

51. Фінансові ресурси підприємств, їх формування і викорис
тання в умовах ринкових відносин.

52. Страховий ринок, його становлення і розвиток в Україні.

53. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності.

54. Особисте страхування і його розвиток в Україні.

55. Майнове страхування в умовах ринку.

56. Державна фінансова політика у сфері малого підприємництва.

57. Фінансування соціального захисту населення.

58. Фінансові методи регулювання економіки.

59. Фінансова стабілізація: суть, заходи, проблеми.

60. Бюджетна система і міжбюджетні відносини.


61. Фінансування інноваційних проектів.

62. Фінансові аспекти стимулювання праці.

63. Видатки Державного бюджету України.

64. Видатки місцевого бюджету.

65. Фінансові проблеми місцевих органів влади.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.101.50 (0.017 с.)