ТОП 10:

Вимоги до змісту контрольної роботиУ процесі написання контрольної роботи слід дотримуватись таких вимог:

• відповідність основних положень роботи законам України,
указам Президента та постановам уряду України;

• змістовність і конкретність викладання;

• достатня повнота викладення питання, тобто слід повністю
розкрити явище або елементи досліджуваного процесу, розгляну
ти всі сторони проблеми;

• завершеність викладення кожної думки;

• виключення повторів;

• економічна грамотність;

• акуратне оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота виконується самостійно. Вона повинна мати чітку й логічну структуру. Якщо в ній наводяться окремі цитати з наукових статей чи монографій, то потрібно вказати автора роботи, її назву, місце і рік видання, сторінку. Те саме стосується й тих цифрових даних, які наводяться в контрольній роботі. Якщо аналізується практичний матеріал, то слід вказати конкретний об'єкт аналізу.

Особливу увагу слід приділяти правильній побудові і наочності таблиць, графіків і діаграм. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і служити основою для відповідних висновків. Заголовки таблиць, схем, графіків і діаграм повинні відображати основний зміст ілюстрованого матеріалу. У таблицях мають бути вказані одиниці виміру, назва об'єкта і часовий простір дослідження, а в графіках та діаграмах — масштаб. Таблицям та іншим видам графічного матеріалу рекомендується давати окрему нумерацію.

Необхідно простежити, щоб у роботі не було повторів і суперечностей між окремими її положеннями.

Обсяг контрольної роботи має бути в межах 15—20 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, у свою чергу, має відображати сутність теми, що розглядається, її внутрішню структуру і логіку дослідження.

У додатку 3 наведені рекомендовані типові плани. Студент може відступити від типового плану, але слід чітко дотримуватися логіки викладення матеріалу і загальних вимог до написання контрольної роботи.Під час написання контрольної роботи слід ознайомитись із законодавчими і нормативними документами з вибраної теми, публікаціями в періодичних виданнях, підібрати монографічну літературу.

Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком або надрукована на машинці чи набрана на комп'ютері.

Під час оформлення контрольної роботи слід дотримуватися встановлених стандартом вимог: текст роботи слід писати з одного боку білого паперу формату А4, шрифт — 14, інтервал між рядками— 1,5. Кожна сторінка обмежується полями: зліва — 20 мм, справа — 10 мм, зверху — 20 мм, знизу — 20 мм. Нумерація сторінок проставляється, починаючи з плану роботи. Титульний аркуш вважається першою сторінкою і номер на ньому не ставиться. Зразок титульного аркуша контрольної роботи наведений у додатку 4.

У кінці текстової частини роботи студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Бібліографія містить перелік літератури та інших джерел, використаних під час написання роботи. Список використаної літератури оформляють у такому порядку:

1. Законодавчі матеріали.

2. Укази Президента України.

3. Постанови і декрети уряду.

4. Статистичні збірники.

5. Інструктивні матеріали (інструкції, службові листи і роз'яс
нення тощо) у хронологічній послідовності.

6. Спеціальна економічна література та публікації в періодич
них виданнях (в алфавітному порядку за прізвищами авторів, а
колективні монографії — за назвою роботи).

Усі джерела, включені до списку літератури, нумеруються послідовно. Завершену контрольну роботу студенти подають на кафедру згідно із встановленим терміном.

Роботи, які не відповідають установленим вимогам, повертаються на доопрацювання.

Контрольна робота оцінюється за результатами захисту («зараховано», «не зараховано»). Студент, який отримав на захисті своєї контрольної роботи «не зараховано», не допускається до іспиту з даної дисципліни.


РЕКОМЕНДОВАНІ ТИПОВІ ПЛАНИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Тема 1. Фінанси і їх роль у ринковій економіці

План

1. Фінанси як об'єктивна економічна категорія.

2. Функції фінансів.

3. Роль фінансів у процесі ринкових перетворень.

Тема 2. Фінансова система України

План

1. Поняття фінансової системи, її структурна будова.

2. Управління фінансовою системою.

3. Проблеми стабілізації та оздоровлення фінансової системи України.

Тема 3. Фінансова політика України

План

1. Зміст та завдання фінансової політики.

2. Складові фінансової політики.

3. Основні напрямки фінансової політики у зв'язку з необхідністю
стабілізації економіки України.

Тема 4. Фінансовий механізм План

1. Економічний зміст фінансового механізму.

2. Складові елементи фінансового механізму: фінансові методи і фі
нансові важелі.

3. Організаційно-правове забезпечення фінансового механізму.

Тема 5. Фінансове планування План

1. Економічна сутність і завдання фінансового планування.

2. Фінансові плани підприємств матеріального виробництва.

3. Особливості фінансового планування в бюджетних організаціях.


Тема 6. Управління фінансами План

1. Поняття управління фінансами.

2. Органи управління фінансами в Україні, їх функції.

3. Необхідність удосконалення управління фінансами.

Тема 7. Фінансовий контроль План

1.Необхідність, сутність і значення фінансового контролю.

2. Види й методи фінансового контролю.

3. Фінансовий аудит як незалежний вид фінансового контролю.

Тема 8. Фінанси господарських суб'єктів План

1. Сутність і функції фінансів підприємств.

2. Основи організації фінансів підприємств.

3. Особливості фінансів підприємств матеріального і нематеріально
го виробництва.

Тема 9. Фінансові ресурси підприємств План

1. Склад та основні джерела формування фінансових ресурсів.

2. Грошові надходження від реалізації продукції.

3. Розподіл прибутку підприємств.

Тема 10. Економічна сутність і призначення бюджету

План

1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету.

2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства.

3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових
відносин.


Тема 11. Доходи і видатки Державного бюджету України

План

1. Сутність і класифікація бюджетних доходів і видатків.

2. Формування доходів Державного бюджету України.

3. Видатки Державного бюджету України, їх склад і структура.

Тема 12. Бюджетна система України План

1. Поняття бюджетної системи.

2. Види бюджетів, їх характеристика.

3. Взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи України.

Тема 13. Бюджетний процес План

1. Поняття бюджетного процесу, його основні етапи.

2. Бюджетне планування.

3. Організація виконання бюджету.

4. Бюджетні права органів законодавчої та виконавчої влади.

Тема 14. Місцеві бюджети План

1. Сутність та роль місцевих бюджетів у проведенні регіональної
політики.

2. Формування доходів місцевих бюджетів.

3. Видатки місцевих бюджетів.

Тема 15. Загальнодержавні фонди цільового призначення

План

1. Роль загальнодержавних фондів у формуванні фінансових ресур
сів держави.

2. Цільові загальнодержавні фонди, їх доходи і видатки.

3. Позабюджетні фонди місцевого самоврядування.


Тема 16. Бюджетний дефіцит

План

1. Поняття бюджетного дефіциту.

2. Джерела фінансування бюджетного дефіциту.

3. Управління бюджетним дефіцитом.

Тема 17. Податки і податковий механізм План

1. Економічна сутність податків, їх функції і призначення.

2. Класифікація податків, її ознаки.

3. Податковий механізм.

Тема 18. Податкова система України

План

1. Поняття податкової системи і наукові основи її побудови.

2. Елементи системи оподаткування.

3. Податкова система України, її загальна характеристика

Тема 19. Податок на додану вартість

План

1. Економічний зміст податку на додану вартість.

2. Визначення оподатковуваного обороту.

3. Контроль податкових інспекцій за своєчасністю і правильністю
сплати податку на додану вартість у бюджет.

Тема 20. Акцизний збір

План

1. Акцизи як форма специфічних податків.

2. Платники акцизного збору, акцизне оподаткування.

3. Пільги з акцизного збору, порядок та строки внесення в бюджет.


Тема 21. Прибуткове оподаткування підприємств План

1. Платники, об'єкт і ставки податку на прибуток підприємств.

2. Розрахунок податку на прибуток.

3. Порядок і строки сплати податку на прибуток у бюджет.

Тема 22. Ресурсні платежі План

1. Економічна сутність та призначення ресурсних платежів.

2. Характеристика основних видів плати за ресурси (лісовий дохід,
плата за землю, плата за воду, плата за розроблення корисних копалин).

3. Фіксований сільськогосподарський податок.

Тема 23. Прибуткове оподаткування громадян

План

1. Прибутковий податок у системі оподаткування доходів громадян,
його роль і призначення.

2. Основи прибуткового оподаткування доходів громадян від трудо
вої і підприємницької діяльності.

3. Контрольна робота податкових інспекцій щодо прибуткового по
датку з громадян.

Тема 24. Державний борг План

1. Формування державного боргу і причини його зростання.

2. Характеристика внутрішнього і зовнішнього боргу України.
З Управління державним боргом.

Тема 25. Страхування і перспективи його розвитку в Україні

План

1. Економічна необхідність і сутність страхування.

2. Форми й методи страхового захисту і системи страхових фондів.

3. Перспективи розвитку страхування в Україні.


Тема 26. Майнове страхування План

1. Страхування майна юридичних осіб.

2. Страхування майна громадян, його види і форми.

3. Перспективи розвитку майнового страхування в Україні.

Тема 27. Особисте страхування

План

1. Сутність особистого страхування та його роль у забезпеченні со
ціального захисту громадян.

2. Види обов'язкового і добровільного особистого страхування.

3. Перспективи розвитку особистого страхування в Україні.

Тема 28.Організація страхової діяльності в Україні

План

1. Страховий ринок і його характеристика.

2. Організація страхування в Україні.

3. Фінансові аспекти страхової діяльності.

Тема 29. Державний кредит

План

1. Економічна сутність і роль державного кредиту.

2. Види та форми внутрішнього і зовнішнього державного кредиту.

3. Класифікація державних позик.

Тема ЗО. Фінансовий ринок

План

1. Сутність, функції і роль фінансового ринку.

2. Види цінних паперів і їх характеристика.

3. Розвиток фінансового ринку в Україні. 


5.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (для студентів денної і вечірньої форм навчання)

Оцінювання знань студентів на основі даних поточного контролю знань відбувається:

1) з допомогою контролю активності роботи студента протя
гом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) через виконання двох модульних завдань.
Максимальна сума балів поточного контролю — 40 балів, які

розподіляються у такий спосіб: активність роботи протягом семестру не може перевищувати 20 балів; контроль за виконанням модульних завдань — не більше 20 балів. Система оцінювання активності роботи:

а) письмовий контроль — 0; 1; 2; 3 бали;

б) відповідь з питань семінарів — 0; 1; 2; 3 бали;

в) бліц-опитування — 0,5; 1 бали;

г) змістовні доповнення під час обговорення питань семіна
рів — 0,5 бала;

д) підготовка та презентація реферату — 2; 2,5; 3 бали;
є) міні-лекція з проблемних питань — 4; 4,5; 5 балів;

є) складання комплексного фінансового кросворду— 4; 4,5; 5 балів;

ж) складання тематичного фінансового кросворду— 2; 2,5; З бали;

3) складання тематичних тестів — 3; 3,5; 4 бали;
Пункти г) з) — на вибір студента.

На останньому семінарі виводиться загальна сума балів за такою шкалою:


Студент, який отримав менше, ніж 20 балів за активну роботу протягом семестру, додатково отримує 5 балів у разі виконання всіх наступних умов:

— 75 % відвідування занять;

— відсутності незадовільних оцінок за усні відповіді;

— наявності хоча б однієї усної відповіді, оціненої позитивно.

Вимоги щодо активності роботи студентів

Письмовий контроль.Оперативний письмовий контроль проводиться протягом 10—15 хвилин на початку або наприкінці семінару з теми, що готувалася або розглядалася на даному семінарі. Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач.

Бліц-опитування.Викладач на семінарських заняттях може проводити бліц-опитування, що являє собою або суцільне опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття, передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення фінансів; назвати функції податків; перерахувати види боргових цінних паперів).

При бліц-опитуванні кожен студент має право відповісти лише один раз.

Модульний контрольздійснюється у два етапи у вигляді контрольної роботи. І модуль — Блок «Загальнотеоретичні основи фінансів», II модуль — «Державні фінанси». Викладач, що проводить проміжний контроль, формує варіанти завдань. До модульного контролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної роботи. Тривалість одного модуля — 1 академічна година. Система оцінок за модуль— 0, 5, 10 балів. У разі використання незадоволених джерел і підказок студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед модульним контролем. Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на першому чи другому модульному контролі, він має право звернутись до викладача і написати відповідні контрольні завдання протягом семестру, але не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

Якщо студент за семестр не набрав 20 балів із 40, він не допускається до іспиту з дисципліни «Фінанси». Недопуск студентів до складання семестрового іспиту з даної дисципліни здійснюється виключно за наказом ректора на підставі рішення кафедри


та поданням декана факультету. Номер і дата цього наказу вноситься у відповідну заліково-екзаменаційну відомість проти прізвища студента.

Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів, вноситься до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-бальну шкалу.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач.

Поточний контрольдля студентів заочної форми навчання буде проводитися з 2003/2004 навчального року. Об'єктом поточного контролю є домашні письмові роботи. Результати поточного контролю знань студентів, які отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), вносяться до залікової або екзаменаційної відомості. За інших результатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

І. Блочно-модульний контроль «Загальнотеоретичні основи фінансів»

1. Що є предметом фінансової науки? Наведіть приклади фінансо
вих відносин і дайте відповідні пояснення.

2. *Jf гу усіх су^пільно-економічних формаціях мають місце фінанси?
Які необхідні соціально-економічні передумови існування фінансів?

3. Дайте визначення сутності економічної категорії «фінанси». У
чому полягає зв'язок і взаємодія фінансів з такими економічними кате
горіями, як ціна, заробітна плата, кредит?

4. Які специфічні ознаки фінансів і в чому їх суспільне призначення?

5. У який спосіб натуралізація і бартеризація суспільних відносин,
які мають місце в економіці держави, впливають на фінанси?

6. Реальний рух грошових коштів відбувається на другій і третій
стадіях відтворювального процесу — в розподілі і обміні. У чому від
мінності руху вартості в грошовій формі на цих стадіях і як вони позна
чаються на межах фінансових відносин?

7. Визначте об'єкти і суб'єкти фінансових відносин макрорівня. У
чому особливості цих відносин?

8. Гроші є обов'язковою умовою існування фінансів. На яких функціях
грошей базується функціонування фінансів? Обґрунтуйте свою відповідь.

9. У чому полягає зв'язок фінансів з державою і товарно-грошовими
відносинами?


10. Податки — це первинна клітинка державних фінансів. Назвіть більш
складні фінансові категорії державних фінансів, дайте їм визначення.

11. Що є матеріальним носієм фінансових відносин. Назвіть склад і
джерела формування фінансових ресурсів загальнодержавного значення.

12. Наявність грошей — обов'язкова умова функціонування фінан
сів. А що є причиною появи фінансів?

13. Виникнення фінансів є результатом діяльності держави. Чи пра
вильне це твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

14. Деякі економісти стверджують, що історично перші фінансові
відносини виникли з появою держави, а точніше, з формуванням мате
ріальної бази держави. Чи згодні Ви з такою точкою зору? Обґрунтуйте
свою відповідь.

15. Існування фінансів історично передумовлено... Продовжте дум
ку, обґрунтуйте її.

16. Фінанси — це гроші. Чи правильне це твердження? Обґрунтуйте
свою відповідь.

17. Гроші — це загальний еквівалент. А що являють собою фінанси?
Як пов'язані між собою економічні категорії «гроші» і «фінанси».

18. З переходом держави до ринкових відносин відбуваються зміни
й у фінансових відносинах. У чому їх сутність?

19. Первинний розподіл вартості створеного суспільного продукту
випливає з відомої формули c + v + m. Який з цих елементів належить до
фінансів? У чому полягає роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП?

20. Фінанси це відносини базису чи надбудови? Обґрунтуйте свою
відповідь.

21. Об'єкти та суб'єкти фінансових відносин на макро- і мікрорів-
нях. У чому відмінності фінансових відносин на цих рівнях?

22. Фінансова система — це... Продовжте визначення і дайте харак
теристику внутрішньої будови фінансової системи.

23. Сфери і ланки фінансових відносин взаємозв'язані між собою.
Наведіть приклади такого взаємозв'язку, обґрунтуйте їх.

24. Назвіть висхідну (базову) і провідну ланки фінансової системи
держави. Обґрунтуйте свою відповідь.

25. Назвіть сфери фінансових відносин, що входять до фінансової
системи держави. Дайте характеристику особливостей фінансових від
носин у цих сферах.

26. Існують внутрішньогосподарські, внутрішньогалузеві, міжгалу
зеві і міжтериторіальні розподільні відносини. Визначте ланки фінансо
вої системи, які їх забезпечують.

27. Функції фінансів: а) існують у тісному взаємозв'язку; б) можуть
діяти ізольовано одна від одної. Назвіть правильну відповідь і обґрун
туйте її.

28. Чи можна ототожнювати контрольну функцію фінансів і фінан
совий контроль. Поясніть свою точку зору.

29. Розподільна функція фінансів забезпечує... Продовжте визна
чення суспільного призначення розподільної функції фінансів. Пояс-


ніть, яким чином розподіл безпосередньо зачіпає інтереси держави, суб'єктів господарювання і окремих членів суспільства.

30. Назвіть і охарактеризуйте складові фінансових стимулів розвит
ку економіки.

31. Відомі три форми фінансового регулювання економіки. Назвіть і
охарактеризуйте їх. Які з існуючих форм є основними в умовах ринко
вої економіки?

32. Фінансове забезпечення відтворювального процесу відбувається
за рахунок фінансових ресурсів, які акумулюються суб'єктами господа
рювання і державою. Назвіть склад і джерела формування централізо
ваних і децентралізованих фінансових ресурсів.

33. У чому полягає кількісна і якісна сторони впливу фінансів на су
спільне виробництво?

34. У чому полягає специфіка бюджетних методів стимулювання
суспільного виробництва? Які перспективи їх розвитку?

35. Визначте роль фінансів у забезпеченні нормальної життєдіяль
ності суспільства.

36. У чому полягає сутність фінансової системи за її організаційною
будовою? Назвіть органи управління і фінансові інституції, які забезпе
чують управління фінансами в Україні.

37. Розкрийте взаємозв'язок і напрями діяльності фінансових орга
нів і інституцій з окремими сферами і ланками фінансової системи.

38. Які функції покладені на Міністерство фінансів України, Держа
вну податкову адміністрацію і Державне казначейство?

39. Фінансова політика — це... Продовжте визначення. Назвіть і
охарактеризуйте типи фінансової політики.

40. Охарактеризуйте фінансову модель адміністративної економіки.

41. Визначте відмінності між фінансовою моделлю адміністративної
економіки і фінансовою моделлю ринкової економіки.

42. Фінансова політика — категорія: а) базису; б) надбудови. У який
спосіб фінансова політика впливає на економіку?

43. Фінансова стратегія і фінансова тактика у фінансовій політиці. У
чому їх сутність і взаємозв'язок?

44. У чому полягають завдання фінансової політики? Як би Ви ви
значили сутність фінансової політики України на сучасному етапі?

45. Фінансовий механізм — це... Продовжте визначення. Назвіть
елементи фінансового механізму. Покажіть взаємозв'язок між фінансо
вим механізмом і фінансовою політикою держави.

46. Управління фінансами — це... Продовжте визначення. Що яв
ляють собою об'єкти і суб'єкти управління?

47. Що є об'єктом і підсумковим результатом фінансового плану
вання? У чому полягають відмінності у формах фінансового плану на
комерційних підприємствах, в установах і організаціях, які перебува
ють на бюджетному фінансуванні?

48. Які існують методи розрахунків фінансових показників при фі
нансовому плануванні? Назвіть і охарактеризуйте їх.


49. Які зміни відбуваються у фінансовому плануванні в умовах рин
кової економіки, у чому їх сутність?

50. Фінансовий контроль — це... Продовжте визначення. Що є об'єк
том і предметом фінансового контролю. Сфера фінансового контролю.

51. Визначте основні завдання фінансового контролю. Проблеми
посилення дієвості фінансового контролю в умовах переходу до ринко
вої економіки.

52. Назвіть види фінансового контролю і дайте їх характеристику.

53. Які існують методи проведення фінансового контролю? Назвіть і
охарактеризуйте їх.

54. Що таке суб'єкт фінансового контролю? Назвіть органи загаль
нодержавного фінансового контролю та їх функції.

55. Аудиторський контроль. У чому його сутність і відмінності від
державного контролю?

56. Внутрішньогосподарський і зовнішній аудит. їх завдання. Етапи
аудиторської перевірки.

57. Загальне й оперативне управління фінансами. Дайте їх характе
ристику, назвіть органи, які їх здійснюють, і визначте їх функції.

58. У чому полягає взаємозв'язок фінансів і фінансової політики?
Наведіть конкретні приклади.

II. Блочно-модульний контроль «Державні фінанси»

1. Який склад державних фінансів і що вони характеризують?

2. Які фінансові відносини називають бюджетними? У чому їх спе
цифіка?

3. Дайте визначення бюджету як економічної категорії. Які специ
фічні ознаки характеризують цю категорію?

4. Визначте бюджет за його економічною природою, формою і ма
теріальним змістом. У чому відмінності бюджету від інших ланок фі
нансових відносин?

5. Назвіть і охарактеризуйте функції бюджету. У чому їх специфіка
порівняно з функціями фінансів?

6. Що означають принципи єдності й автономності ланок бюджетної
системи? Назвіть і охарактеризуйте методи розмежування доходів і ви
датків між бюджетами.

7. Які існують напрями, види і форми взаємовідносин між бюджетами?

8. У який спосіб бюджет може регулювати економічні і соціальні
процеси?

9. Покажіть на схемі й охарактеризуйте логічний зв'язок між бю
джетом, бюджетною політикою і бюджетним механізмом.

10. Чи правильним є твердження, що найбільш важливим джерелом доходів державного бюджету є ПДВ, акциз і плата за землю? Обґрунтуйте свою відповідь.


11. Чи правильним є твердження, що основну частину доходів дер
жавного бюджету становлять неподаткові надходження? Обґрунтуйте
свою відповідь. Назвіть основні неподаткові надходження до бюджету.

12. За якими ознаками класифікують доходи бюджету? У чому по
лягає економічна необхідність класифікації доходів бюджету?

13. За якими ознаками класифікують видатки бюджету? У чому по
лягає економічна необхідність класифікації видатків бюджету?

14. Чи правильним є твердження, що основним джерелом форму
вання доходів місцевих бюджетів є місцеві податки і збори? Обґрун
туйте свою відповідь. Назвіть основні види місцевих податків і зборів.

15. Чи правильним є твердження, що зменшення дефіциту держав
ного бюджету може вплинути: а) на збільшення величини державного
боргу; б) на збільшення продажу державних цінних паперів на фінансо
вому ринку; в) на зменшення величини внутрішніх державних інвести
цій. Обґрунтуйте свій варіант відповіді.

16. У чому полягають відмінності внутрішнього державного боргу
від зовнішнього? Що включається до внутрішнього боргу України?

17. У якому випадку вводиться механізм бюджетного секвестру? У
чому його сутність?

18. Чи збережеться важлива економічна роль бюджету при переході
до ринку? Які зміни відбудуться в бюджетному механізмі?

19. Що являють собою доходи бюджету як економічна категорія?
Які форми прояву цієї категорії?

20. Що являють собою видатки бюджету як економічна категорія?
Які форми прояву цієї категорії?

21. Визначте джерела формування і напрями використання коштів
Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування і Фонду сприяння
зайнятості населення.

22. Які завдання розв'язуються в ході бюджетного планування? Ви
значте основні стадії процедури бюджетного планування в Україні.

23. Що являє собою бюджетний дефіцит і бюджетний профіцит? Які
соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту?

24. У чому причини бюджетного дефіциту і за рахунок яких джерел
він фінансується? Які з джерел є найменш інфляційними і чому?

25. При яких величинах бюджетного дефіциту і державного боргу
становище в економіці є контрольованим? Які заходи необхідно, на
Ваш погляд, здійснити, щоб зменшити бюджетний дефіцит?

26. Складіть схему, яка б відображала взаємозв'язки державного
бюджету з іншими ланками фінансової системи.

27. Бюджетна система — це... Продовжте визначення. Складіть
схему бюджетної системи України.

28. Бюджетний устрій — це... Продовжте визначення. Назвіть і оха
рактеризуйте принципи бюджетного устрою, визначені Законом України
«Про бюджетну систему України» від 29.06.1995 р.

29. Бюджетний процес — це... Продовжте визначення. Складіть
схему бюджетного процесу за Державним бюджетом України. Які ета-


пи бюджетного процесу є функцією органів виконавчої влади, а які — функцією органів законодавчої влади?

30. Бюджетне право — це... Продовжте визначення. Охарактери
зуйте бюджетні права державних органів влади й управління.

31. У чому сутність бюджетного регулювання? Назвіть і охаракте
ризуйте методи бюджетного регулювання.

32. Укажіть правильний, на Ваш погляд, логічний зв'язок між дефі
цитом бюджету і напрямами фіскальної політики: а) щоб зменшити де
фіцит бюджету, необхідно знизити податки; б) податки не впливають
на дефіцит бюджету; в) щоб зменшити дефіцит бюджету, необхідно
збільшити податки; г) кращий спосіб скорочення дефіциту бюджету —
це скорочення державних видатків.

33. Охарактеризуйте відносини, які виражає державний кредит як
фінансова категорія. Що спільного і в чому відмінності між державним
і банківським кредитом?

34. У чому полягає необхідність і призначення державного кредиту?
Як визначити ефективність функціонування системи державного кредиту?

35. Назвіть і охарактеризуйте функції державного кредиту. Як впли
ває державний кредит на стан грошового обігу, рівень банківської про
центної ставки, на виробництво і зайнятість?

36. Дайте визначення внутрішнього і зовнішнього державного бор
гу. До яких наслідків може привести їх зростання?

37. Складіть логічну схему, яка б відображала взаємозв'язки між бю
джетним дефіцитом, державним кредитом і державним боргом. Поясніть її.

38. Назвіть і охарактеризуйте форми внутрішнього державного кредиту.

39. Які існують види цінних паперів держави? Охарактеризуйте їх
спільні ознаки і відмінності між ними. За рахунок яких коштів держава
виплачує доходи за державними позиками і погашає їх?

40. Управління державним боргом — це... Продовжте визначення.
Назвіть заходи, які може проводити держава з метою управління дер
жавним боргом.

41. Облігаційні й безоблігаційні державні позики. У чому відмінно
сті між ними? Визначте сфери їх використання.

42. За якими ознаками класифікують державні позики? Назвіть і
охарактеризуйте їх.

43. Внутрішній борг зростає більш високими темпами, ніж обсяг
ВНП. Ця обставина: а) в кінцевому підсумку призведе до кризи фінан
сової політики держави; б) не є негативною економічною ситуацією,
оскільки в кінцевому підсумку ми винні самі по собі; в) не є негатив
ною економічною ситуацією доти, доки має місце тенденція економіч
ного зростання.

44. У чому полягають відмінності між рефінансуванням державного
боргу та його погашенням?

45. У чому, на Ваш погляд, полягають причини зростання держав
ного боргу України?

46. Які існують джерела погашення державних позик?


5.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕМЕСТРОВИХПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.035 с.)