ТОП 10:

Економічне обґрунтування вибору заходівСтабілізаційної програми

Реалізація стратегії запобігання банкрутству пов’язана з вибором напрямків фінансування діяльності підприємства (зовнішнього фінансування – фінансування за рахунок короткострокових кредитів банку і кредиторської заборгованості; фінансування за рахунок власних і прирівняних до них засобів, змішаного фінансування – як за рахунок власних, так і за рахунок позикових коштів) і обумовлюється таким:

- забезпеченням поточної ліквідності підприємства;

- рівнем забезпеченості власними оборотними коштами;

- забезпеченням ефективності (рентабельності) фінансування не нижче середньої розрахункової ставки банківського відсотка за усіма видами запозичення.

Виходячи з цього, а також із припущення, що фінансування (Х) на розвиток виробництва може бути спрямоване на технічний розвиток (dХ) і поточне виробництво (1-d)Х, де d – частка відрахувань у необоротні активи, то доцільність і напрямок зовнішнього фінансування і фінансування за рахунок власних коштів може встановлюватися такими схемами його забезпечення і розподілу[23].

Схема 1. Фінансування за рахунок позикових коштів (короткострокових кредитів і кредиторської заборгованості).

При такій схемі фінансування нетто-баланс має такий вигляд:

 

Необоротні активи ВА+dХ1 Власний капітал ВК
Оборотні активи ОбА+(1-d)Х1 Поточні зобов'язання ПЗ+Х1

(ВА – необоротні активи; ОбА – оборотні активи, у т.ч. витрати майбутніх періодів; ВК – власний капітал; ПЗ – поточні зобов'язання).

Якщо врахувати умови забезпечення стійкої платоспроможності підприємства, то нижня оцінка граничного запозичення повинна скласти , звідси , або , тобто сума фінансування (Х1) за рахунок короткострокових кредитів та поточних зобов’язань не повинна перевищити (ОбА-1,5ПЗ) за мінусом суми фінансування на технічний розвиток, або верхня оцінка величини фінансування в технічній розвиток dХ1 обмежена перевищенням (ОбА-1,5ПЗ) над загальною величиною нових запозичень (Х1).

Приклад 2.2 Припустимо, що підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис.грн:

Необоротні активи 600 Власний капітал 800
Оборотні активи 400 Поточні зобов'язання 200

та обирає фінансування за рахунок позикових коштів. Необхідно визначити припустимі напрямки політики фінансування.

Коефіцієнт поточної ліквідності буде відповідати платоспроможності підприємства, якщо обсяг фінансування не буде перевищувати , тобто максимальний обсяг фінансування (Хmax) відповідає умові Хmax =(400 – 1,5х200)/ (0,5+d). При можливих значеннях d у діапазоні 0£d£1 припустимі напрямки фінансування за рахунок позикових коштів, наведені у табл. 2.2.1.

Таблиця 2.2.1 – Допустимі варіанти фінансування за рахунок позикових засобів, тис.грн

Показник Варіанти
1 2 3 4
Частка на технічний розвиток (d) 0 0,25 0,5 1
Частка на поточне виробництво (1-d) 1 0,75 0,5 0
Гранична сума фінансування (Х1) 200 133.3 100 66,6
Фінансування поточного розвитку (dХ1) 0 33,3 50 66,6
Фінансування поточного виробництва (1-d)Х1 200 99,9 50 0
Необоротні активи 600+dХ1 600 633,3 650 666,6
Оборотні активи 400+(1-d)Х1 600 499,9 450 400
Власний капітал 800 800 800 800 800
Поточні зобов'язання 200+Х1 400 333,3 300 266,6
Активи 1000+Х1 1200 1133,3 1100 1066,6
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,5 1,49 1,5 1,5
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами 0,33 0,33 0,33 0,33

 

Схема 2. Фінансування за рахунок власних і прирівняних до них коштів.

При такій схемі фінансування нетто-баланс має вигляд

 

Необоротні активи ВА+dХ2 Власний капітал ВК+Х2
Оборотні активи ОбА+(1-d)Х2 Поточні зобов'язання ПЗ

 

Умова збереження поточної ліквідності буде забезпечуватися, якщо , а це означає, що сума фінансування за рахунок власних і прирівняних до них коштів (довгострокових кредитів, амортизаційних відрахувань, прибутку, емісії цінних паперів і т.п.) не повинна бути менше суми фінансування в технічний розвиток за мінусом (ОбА-1,5ПЗ).

Приклад 2.3 Припустимо, що підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис.грн:

Необоротні активи 600 Власний капітал 650
Оборотні активи 400 Поточні зобов'язання 350

 

та обирає фінансування за рахунок власних і прирівняних до них коштів. Необхідно визначити припустимі напрямки політики фінансування.

Поточна ліквідність забезпечується, якщо мінімальний обсяг фінансування відповідає умові Х2min=(1,5х350 – 400)/ (1-d). При можливих значеннях d у діапазоні 0£d£1 припустимі напрямки фінансування наведені у табл. 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 – Припустимі варіанти фінансування за рахунок позикових засобів, тис.грн

Показник Варіанти
1 2 3 4
Частка на технічний розвиток (d) 0 0,25 0,5 1
Частка на поточне виробництво (1-d) 1 0,75 0,5 0
Гранична сума фінансування (Х2) 125 166,6 250 0
Фінансування поточного розвитку (dХ2) 0 41,65 125 0
Фінансування поточного виробництва (1-d)Х2 120 124,95 125 0
Необоротні активи 600+dХ2 600 641,65 725 600
Оборотні активи 400+(1-d)Х2 525 524,95 525 400
Власний капітал 650+Х2 775 816,6 800 650
Поточні зобов'язання 350 350 350 350 350
Активи 1000+Х2 1125 1166,6 1250 1000
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,5 1,51 1,5 1,14
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами 0,33 0,33 0,14 0,125

 

Схема 3. Фінансування як за рахунок позикових коштів, так і за рахунок власних (змішане фінансування).

При такій схемі фінансування нетто-баланс має вигляд

 

Необоротні активи ВА+d(Х12) Власний капітал ВК+Х1
Оборотні активи ОбА+(1-d)(Х12) Поточні зобов'язання ПЗ+Х2

 

За рахунок усіх джерел фінансування, крім вимоги збереження поточної ліквідності, враховується умова забезпечення ефективності (рентабельності) фінансування не нижче середньої розрахункової ставки банківського відсотка за усіма видами запозичення (l). Тоді забезпечення ефективності фінансування і поточної ліквідності можна записати такими формулами: , , звідси .

Виходить, що сума фінансування за рахунок усіх джерел (Х) не повинна бути менше суми позикових і власних засобів на технічний розвиток за мінусом (ОбА-1,5ПЗ). З урахуванням умови ефективності або , якщо допустити, що l=0,8, то Х2£0,25Х1, тоді мінімальна сума фінансування за рахунок власних коштів (довгострокових кредитів) визначається за формулою

 

. (2.19)

Приклад 2.4 Припустимо, що підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис.грн:

Необоротні активи 600 Власний капітал 650
Оборотні активи 400 Поточні зобов'язання 350

та обирає фінансування за рахунок позикових і власних коштів. Необхідно визначити припустимі напрямки політики фінансування.

При можливих значеннях d у діапазоні 0£d£0,5 припустимі напрямки фінансування наведені у табл. 2.4.1.

Таблиця 2.4.1 – Допустимі варіанти фінансування за рахунок позикових засобів, тис.грн

Показник Варіант
1 2 3
Частка на технічний розвиток (d) 0 0,25 0,5
Частка на поточне виробництво (1-d) 1 0,75 0,5
Гранична сума фінансування (Х1) 142,8 222 500
Гранична сума фінансування (Х2) 35,6 55,5 125
Фінансування поточного розвитку d(Х1 + Х2) 0 69,4 312,5
Фінансування поточного виробництва (1-d)(Х12) 178,4 208,1 312,5
Необоротні активи 600+d(Х1 + Х2) 600 669,4 912,5
Оборотні активи 400+(1-d)(Х12) 578,4 608,1 712,5
Власний капітал 650+Х1 792,8 872 1150
Поточні зобов'язання 350+Х2 385,6 405,5 475
Активи 1000+Х12 1178,4 1277,5 1625
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,5 1,49 1,5
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами 0,3 0,3 0,3

 

Обґрунтованість вибору тієї чи іншої схеми залучення фінансування може бути більш повною, якщо врахувати ряд додаткових умов, що забезпечують фінансову стійкість, зокрема:

- автономність діяльності;

- забезпечення ефекту зростання фінансового важеля;

- співвідношення між коефіцієнтами чутливості мобілізації-іммобілізації коштів.

У результаті обґрунтування фінансування за запропонованими схемами можна рекомендувати варіанти реструктуризації (відновлення) структури балансу і фінансових потоків, що задовольняють вимоги ліквідності і рентабельності діяльності.

Розглянуті вище схеми фінансування спрямовані на створення задовільної структури балансу, яку можна забезпечити цілеспрямованим, обґрунтованим відповідними розрахунками, впливом припустимих реорганізаційних політик, які приводять до зміни в необхідному напрямку насамперед обсягів джерел фінансування і ефективності їх використання.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.009 с.)