ТОП 10:

Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємстваФінансова стабілізація підприємства в умовах кризової ситуації здійснюється за такими етапами.

Перший етап– усунення неплатоспроможності. Підприємство вважається неплатоспроможним, якщо воно не може розрахуватися за своїми короткостроковими зобов’язаннями. Однак необхідно враховувати, що:

1) значну частину оборотних активів підприємства можуть складати запаси готової продукції (в умовах кризи спад реалізації), запаси неліквідних матеріалів (в умовах кризи спад виробництва і запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів неможливо швидко реалізувати), безнадійна заборгованість (в умовах кризи збільшується ризик неплатежів);

2) поточні зобов'язання, які включають розрахунки за нарахованими дивідендами і відсотками, що підпадають до виплат, внутрішньогосподарські розрахунки в умовах кризи можуть бути відкладені до відновлення платоспроможності. Враховуючи це, реальна неплатоспроможність в умовах кризи підприємства буде визначатися після додаткового коригування як складу оборотних активів, так і складу поточних зобов'язань та буде представлена коефіцієнтом чистої поточної ліквідності (Кчпл).

 

(2.16)

де ОбА – оборотні активи;

ОбАн – неліквідні оборотні активи;

ПЗ – поточні зобов'язання;

ПЗв – внутрішньогосподарські поточні зобов'язання.

 

На цьому етапі захисна реакція підприємства на несприятливий розвиток виявляється через оперативний механізм.

Оперативний механізм фінансової стабілізації – система заходів, спрямованих як на зменшення розміру зовнішніх і внутрішніх поточних фінансових зобов'язань (скоро­чення негативного грошового потоку) у короткостроко­вому періоді, так і на збільшення грошових активів (збільшення позитивного грошового потоку), що забезпе­чують термінове погашення цих зобов'язань.

 

Мета першого етапу фінансової стабілізації (усунення неплатоспроможності) вважається досягнутою якщо обсяг коштів перевищив обсяг невідкладних фінансових зобов'язань у короткостроковому періоді, тобто обсяг позитивного грошового потоку у результаті конверсії ліквідних оборотних активів у кошти (при Кчпл>1) та (або) часткового дезінвестування (при Кчпл<1) буде більше обсягу негативного грошового потоку у результаті погашення короткострокових зобов'язань.

 

Дезінвестування - вилучення частки інвестованого капіталу шляхом продажу активів або недостатність інвестування основних засобів підприємства, що характеризується негативним значенням показника чистих інвестицій.

Зростання позитивного грошового потоку може бути як за рахунок зміни у структурі оборотних активів (ліквідація портфеля короткострокових фінансових інвестицій, прискорення інкасації поточної дебіторської заборгованості, збільшення розміру цінової знижки при здійсненні розрахунку готівкою за реалізовану продукцію, зниження розміру страхових запасів товарно-матеріальних цінностей, уцінка неліквідних запасів товарно-матеріальних цінностей до рівня ціни попиту із забезпеченням подальшої їхньої реалізації і т.д.), так і за рахунок зміни у структурі необоротних активів (проведення операцій лізингу, продаж устаткування, що не використовується, оренда устаткування раніше наміченого до придбання і т.д.).

Зниження негативного потоку досягається за рахунок видачі векселів за окремими видами короткострокової заборгованості, відстрочення розрахунків за окремими видами внутрішніх поточних зобов'язань і т.д.

За рахунок виконання цих напрямків загрозу банкрутства підприємства можна ліквідувати, але вона має, як правило, відкладений характер, тому що причини, які сприяли кризі підприємства, можуть залишатися незмінними, якщо не буде відновлена фінансова стійкість.

Другий етап – відновлення фінансової стійкості. На даному етапі виконується головна мета стратегії запобігання банкрутству – не тільки відновлення фінансової рівноваги підприємства, але і вихід за її межі.

Фінансова рівновага – стан фінансової діяльності підприємства, при якому потреба в прирості активів ба­лансується з можливостями формування підприємством фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.

Відновлення фінансової рівноваги досягається структурною перебудовою усієї фінансової діяльності підприємства (оптимізація структури капіталу, оборотних активів, грошових потоків) і реалізується тактичним механізмом фінансової стабілізації.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.004 с.)