ТОП 10:

Допустимі реорганізаційні політики – заходи або комплекс заходів, спрямованих на досягнення і (або) підтримку протягом короткострокового періоду (у межах року) задовільної структури балансу.Перший варіант – підприємство неплатоспроможне, незадовільна структура балансу виникла при Кпл < 1,5, Кзвк > 0,1. Для відновлення платоспроможності та структури балансу підприємство повинно прагнути вивільнення частини необоротних активів (наприклад, обладнання, що цілком або здебільшого замортизоване або не використовується у виробництві) на величину, не меншу ніж Х1. Виручені кошти можуть бути спрямовані на погашення найбільш термінових зобов’язань на величину, не меншу ніж Х2 та на збільшення (поповнення) або зменшення оборотних активів на величину, не меншу ніж (Х12). При цьому якщо (Х12) > 0, то оборотні активи у майбутньому періоді необхідно збільшити на відповідну величину, якщо (Х12) < 0 – зменшити. У цьому випадку структура нетто-балансу має вигляд

 

Необоротні активи ВА-Х1 Власний капітал ВК
Оборотні активи ОбА+(Х12) Поточні зобов'язання ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційної політики будуть обмежені нижніми нормативними значеннями показників платоспроможності: та ,

 

звідси

 

(2.20)

 

 

Виходячи з практичної реалізації реорганізаційних політик, необхідно задати додаткові обмеження на можливість зменшення необоротних та оборотних активів, зменшення поточних зобов’язань, тобто

 

Х21£ aОбА, Х1£ bВА, Х2< gПЗ , (2.21)

де a, b, g – відповідно гранично-допустимі для збереження статусу діяльності підприємства розміри зменшення оборотних активів (наприклад, до 20%), необоротних активів (наприклад, до 10%), поточних зобов’язань (наприклад, до 50%).

 

Також необхідно визначитися з пріоритетністю напрямків реорганізаційної політики: вивільнення необоротних активів та збільшення (або зменшення) оборотних активів (d1) або погашення термінових зобов’язань (d2), d1+ d2=1. Якщо підприємство обирає пріоритетним погашення термінових зобов’язань, то d1< d2, (наприклад, d1=0,2, d2=0,8), якщо – вивільнення необоротних активів та збільшення (зменшення) оборотних активів, – d1> d2, (наприклад, d1=0,8, d2=0,2), при рівнозначності напрямків – d1= d2=0,5.

Виходячи з вищезазначеного, для схеми реструктуризації балансу оптимальні значення реорганізаційних політик будуть обмежені:

- вимогами забезпечення нормативного рівня поточної ліквідності та забезпечення власними оборотними коштами:

 

(2.22)

;

 

- вимогами гранично-допустимого зменшення оборотних активів, при яких збережеться статус підприємства (наприклад, не більше 20% від існуючої вартості): Х21£ aОбА;

- вимогами гранично-допустимого зменшення необоротних активів (наприклад, до 10% існуючої вартості): Х1£ bВА;

- вимогами гранично-допустимого зменшення поточної заборгованості (наприклад, до 50% існуючої заборгованості): Х2<gПЗ;

- пріоритетністю напрямків реорганізаційної діяльності підприємства щодо вивільнення необоротних активів, поповнення (або зменшення) оборотних активів у разі необхідності та погашення термінових зобов’язань: min(d1Х1+d2Х2).

Приклад 2.5 Підприємство має таку структуру нетто-балансу, тис.грн:

Необоротні активи 600 Власний капітал 650
Оборотні активи 400 Поточні зобов'язання 350

Кпл= 400/350 =1,14 < 1,5, Кзвк=(650-600)/ 400 = 0,125>0,1.

У даному випадку схема реструктуризації незадовільної структури балансу до структури балансу, яка задовольнить вимоги платоспроможності підприємства, буде такою:

Необоротні активи 600-Х1 Власний капітал 650
Оборотні активи 400+(Х12) Поточні зобов'язання 350-Х2

Припустимо, що для збереження свого статусу підприємство обрало, що вивільнення оборотних активів повинно бути не більше 10% їх вартості, зменшення оборотних активів не більше 20%, погашення поточних зобов’язань не більше 50%. Тоді до даної структури майна підприємства та обраної схеми реструктуризації балансу оптимальні значення параметрів антикризових реорганізаційних політик будуть:

або

При пріоритетному напрямку d1=0,2, d2=0,8 реструктуризація балансу буде обмежена , звідси Х2=130. Тоді структура нетто-балансу матиме такий вигляд, тис.грн:

Необоротні активи 600-60=540 Власний капітал 650
Оборотні активи 400+60-130 =330 Поточні зобов'язання 350-130 =220

Кпл = 330/220 =1,5, Кзвк= (650-540)/330 = 0,3.

Якщо підприємство обрало пріоритетним напрямок d1=0,8, d2=0,2, тоді оптимальні значення будуть обмежені , , звідси Х1=125 – 0,5Х2, Х1= -80+Х2, тоді Х2=136,6 тис.грн, Х1=56,6 тис.грн. Структура нетто-балансу матиме такий вигляд, тис.грн:

Необоротні активи 600-56,6=543,4 Власний капітал 650
Оборотні активи 400+56,6 –136,6 =320 Поточні зобов'язання 350-136,6 = 213,4

Кпп = 320/213,4 =1,5 Кзвк= (650-543,4)/320 = 0,3

Другий варіант – підприємство неплатоспроможне, незадовільна структура балансу виникла при Кпл < 1,5, кзвк < 0,1. У цьому випадку відновлення платоспроможності повинно відбуватися у напрямку збільшення власного капіталу (наприклад, за рахунок повторної емісії акцій, збільшення прибутку від реалізації продукції тощо). Виручені кошти спрямовуються на приріст оборотних активів (якщо в цьому є потреба) та погашення поточної заборгованості. Структура нетто-балансу має такий вигляд:

 

Необоротні активи ВА Власний капітал ВК+Х1
Оборотні активи ОбА+(Х12) Поточні зобов'язання ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційних політик будуть ті самі, що для першого варіанта, але джерела фінансування будуть відрізнятися – це власний капітал.

Оптимальні значення реорганізаційних політик, крім зазначених для першого варіанта, будуть обмежені також вимогами дотримання необхідних для забезпечення фінансової стійкості балансових пропорцій, зокрема неперевищення неліквідних активів над постійними пасивами Х1> ВА-ВК.

Третій варіант– незадовільна структура балансу виникла при Кпл>1,5 Кзвк<0,1. У цьому випадку реструктуризація балансу буде спрямована на збільшення власного капіталу (Х1) та необоротних активів (Х12) та погашення поточних зобов’язань (Х2). Структура нетто-балансу має такий вигляд:

 

Необоротні активи ВА+(Х12) Власний капітал ВК+Х1
Оборотні активи ОбА Поточні зобов'язання ПЗ-Х2

 

Гранично-допустимі параметри реорганізаційних політик при такій схемі відновлення платоспроможності будуть:

(2.23)
,

звідси

 

(2.24)

 

Практична реалізація буде обмежена додатковими значеннями Х21 £ bВА.

Четвертий варіант припускає розгляд комбінації перелічених вище варіантів.

Отримані у рамках аналізу і прогнозування балансу політики відновлення його структури рекомендують лише напрямок, у якому повинен перебудовуватися баланс у майбутньому періоді. Під обрану політику повинні підбиратися окремі організаційно-технічні заходи чи їхній комплекс, реалізація яких повинна забезпечити зменшення чи збільшення майна і майнових прав, власного капіталу і зобов’язань підприємства відповідно до обраної політики.

Приклад 2.6 Предметом діяльності підприємства “Y” є: будівництво житла і об’єктів соціально-побутового призначення; будівництво промислових об’єктів агропромислового комплексу; здійснення ремонтних та монтажних робіт; виробництво будівельних матеріалів; здійснення пусконалагоджувальних робіт; проведення постачальницько-збутових операцій з товарами та послугами як на території України, так і за її межами; оптова та роздрібна торгівля товарами та виробами вітчизняних та іноземних виробників; здійснення транспортних послуг з перевезення вантажів по Україні та за її межами; інша діяльність, що не заборонена законодавством України. Майно підприємства складається з основних засобів, оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі (табл. 2.6.1).

Таблиця 2.6.1 – Баланс підприємства “Y” на 30.06.200n року, тис.грн

Стаття балансу Значення
Код рядка на початок періоду на кінець періоду
Актив
1 Необоротні активи, усього
у тому числі: основні засоби 030 20239 23592
довгострокова дебіторська заборгованість 050 560 349
інші необоротні активи 070 188 220

Продовження табл. 2.6.1

Усього за розділом 1 080 20987 24161
2 Оборотні активи, усього
у тому числі: запаси:
з них: виробничі 100 639 3976
незавершене виробництво 120 4387 34898
дебіторська заборгованість за товари 160 8176 53083
грошові кошти та їх еквіваленти 230 5341 14419
інші оборотні активи 250 224 301
Усього за розділом 2 260 18767 106677
3 Витрати майбутніх періодів 270 12 281
Баланс 280 39766 131119
Пасив
1 Власний капітал 22069 39320
2 Забезпечення наступних витрат - -
3 Довгострокові зобов’язання - -
4 Поточні зобов’язання, усього
у тому числі: короткострокові кредити банку 500 2284 42
кредиторська заборгованість за товари 530 5413 30907
поточні зобов’язання за розрахунками з
бюджетом 550 5330 34650
оплати праці 580 4670 25780
внутрішніх розрахунків 600 - 420
Усього за розділом 4 620 17697 91799
5 Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 840 39766 131119

Таблиця 2.6.2 – Дані для аналізу результатів діяльності підприємства, тис.грн

Показник Значення
на початок періоду на кінець періоду
Дохід (виручка) від реалізації продукції 69342 275334
Фінансовий результат від реалізації 27388 86954
Чистий прибуток 18624 59123

Таблиця 2.6.3 – Примітки до звітності, тис.грн

Показник
Неліквідні виробничі запаси - 1100
Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 8025

Проаналізуємо фінансове становище підприємства (визначимо його фінансову стійкість) виходячи з трикомпонентного показника типу фінансової стабільності

Таблиця 2.6.4 – Аналіз типу фінансової стабільності

Показник Тип фінансової стабільності
на початок періоду на кінець періоду
1 Запаси та витрати 5262 39456
2 Власний капітал 22069 39320
3 Необоротні активи 20987 24161
4 Власні оборотні кошти 1082 15159
5 Короткострокові кредити банку 2284 42
6 Короткострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5413 22882
7 Усього власних оборотних коштів, короткострокових кредитів банку та короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 8779 38083
8 Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 8025
9 Усього п.7+п.8 8779 46108
Тип фінансової стабільності
Нормальна стабільність 1082 < 5262 < 8779 +
Нестабільна 38083 < 39456 < 46108 +

 

За результатами аналізу визнано, що підприємство на 31.03.200п року має нормальне фінансове становище, але на 30.06.200п року його фінансовий стан є нестабільним. Необхідно з’ясувати причини такого становища. Проведемо аналіз активів, пасивів та ліквідності балансу підприємства ( табл. 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7).

Загальна оцінка фінансового стану підприємства доводить, що підприємство має нестабільну фінансову ситуацію: за рік на 35 пунктів відбулося зниження частки основних засобів, на 17 пунктів збільшилась частка запасів та витрат, на 2 пункти знизилась частка грошових коштів, на 20 пунктів збільшилась дебіторська заборгованість, на 25 пунктів зменшилась частка власного капіталу.

Таблиця 2.6.5 – Аналіз активу балансу підприємства

Стаття Абсолютні величини, тис.грн Питома вага, % Зміни
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі у % до змін балансу
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Необоротні активи 20987 24161 53 18 3174 -35 4
2 Оборотні активи, усього 18767 106677 47 82 87910 35 96
У т.ч.: виробничі запаси 639 3976 2 3 3337 1 4
незавершене виробництво 4387 34898 11 27 30511 16 33

Продовження табл. 2.6.5

1 2 3 4 5 6 7 8
дебіторська заборгованість 8176 53083 21 41 44907 20 49
грошові кошти 5341 14419 13 11 9078 -2 10
інші 224 301 - - 77 - -
3 Витрати майбутніх періодів 12 281 - - 269 - -
Баланс 39766 131119 100 100 91353 - 100

Таблиця 2.6.6 – Аналіз пасиву балансу підприємства

Стаття Абсолютні величини, тис.грн Питома вага, % Зміни
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах у питомій вазі у % до змін суми балансу
1 Власний капітал 22069 39320 55 30 17251 -25 18,89
2 Забезпечення наступних платежів - - - - - - -
3 Довгострокові зобов’язання - - - - - - -
4 Поточні зобов’язання, усього 17697 91799 45 70 74102 25 81,11
у т.ч.: короткострокові кредити банку 2284 42 6 - -2242 -6
кредиторська заборгованість за товари 5413 30907 14 24 25494 10
поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом 5330 34650 14 26 29320 12
поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці 4670 25780 11 20 21110 9
поточна заборгованість за внутрішніми розрахунками - 420 - - 420 -
Баланс 39766 131119 100 100 91353 - 100

Таблиця 2.6.7 – Аналіз ліквідності балансу, тис.грн

Показник Значення
На початок періоду На кінець періоду
Актив
1 Найбільш ліквідні активи (НЛА) 5341 14419
2 Швидко реалізовувані активи (ШРА) 8176 50083
3 Повільно реалізовувані активи (ПРА) 5250 39175
4 Важко реалізовувані активи (ВРА) 20987 24161
Пасив
1 Найбільш термінові зобов’язання (НТО) 15413 91755
2 Короткострокові зобов’язання (КЗ) 2284 42
3 Довгострокові зобов’язання (ДЗ) - -
4 Постійні пасиви (ПП) 22057 39041
Коефіцієнт ліквідності 0,72 0,52

 

Для комплексної оцінки ліквідності балансу розраховується загальний коефіцієнт ліквідності (fл):

,

який знизився на 20 пунктів; аналіз прибутку доводить, що прибуток формується за рахунок виручки від реалізації продукції; структура балансу незадовільна.

Аналіз коефіцієнтів поточної ліквідності та забезпеченості власними оборотними коштами показує, що підприємство неплатоспроможне:

– на початок звітного періоду

Кпл=18779 / 17697 =1,06< 1,5, Кзвк = (22069 –20987 )/ 91799 = 0,06< 0,1;

– на кінець звітного періоду

Кпл = 106958 / 91799= 1,16 < 1,5, Кзвк = (39320- 24161) / 106958 = 0,14> 0,1.

При цьому, якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених коефіцієнтів перевищує своє нормативне значення (Кзвк = 0,14> 0,1) або протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання (Кнпл =1,06, Ккпл = 1,16), перевага має надаватися позасудовим заходам відновлення платоспроможності боржника або його санації у процесі провадження справи про банкрутство.

Коефіцієнт поновлення платоспроможності Кв=(1,16 + 6/12(1,16 –1,06))/ 1,5 = 0,8, це означає, що підприємство не може поновити свою платоспроможність впродовж 6 місяців.

Для поновлення платоспроможності необхідно: по-перше, усунути наслідки кризи; по-друге, усунути причини кризи. Розрахуємо коефіцієнт чистої поточної ліквідності для того, щоб визначитися з напрямком заходів фінансової стабілізації.

Кчпл= 106958/91799 – 420 = 1,2 > 1, тому заходи з усунення неплатоспроможності будуть включати: прискорення обороту дебіторської заборгованості; уцінку неліквідних видів запасів та їх реалізацію; перегляд деяких договорів та зазначення передплати за виконання робіт; скорочення розміру незавершеного виробництва; відстрочення розрахунків за внутрішньою кредиторською заборгованістю. Також до заходів можна віднести реалізацію обладнання, що не використовується. Реорганізаційні заходи будуть вибрані у такому напрямку:

 

Необоротні активи 24161- Х1 Власний капітал 39320
Оборотні активи 106958+ (Х12) Поточні зобов'язання 91799-Х2

Тоді гранично-допустимі значення реорганізаційних заходів при d1=0,2, d2=0,8 будуть

 
 


Х1 +0,5 Х2 30740,5,

Х1 £ 0,1ВА.

Звідси Х1 £ 2416,1 тис.грн, Х2 £ 56648,8 тис.грн, тоді структура нетто-балансу буде мати вигляд:

Необоротні активи 24161- 2416.1 = 21744,9 Власний капітал 39320
Оборотні активи 106958+ (2416,1 -56648,8)= 52725,3 Поточні зобов'язання 91799-56648,8 = = 35150,2

А= 74470,2 тис.грн.

Тобто, заходи, які вибере підприємство для відновлення платоспроможності, повинні бути спрямовані на зменшення необоротних активів не більше ніж на 2416,1 тис.грн, зменшення оборотних активів не більше ніж на 54232,7 тис.грн та на погашення поточних зобов’язань не більш ніж на 56648,8 тис.грн. Тоді Кпл = 52725,3/35150,2 = 1,5, Кзвк= (39320-21744,9)/ 52725,3 = 0,3.

Заходи з відновлення структури балансу і, як наслідок, відновлення платоспроможності наведені у таблиці 2.6.8.

При цьому може бути розроблено декілька варіантів реорганізаційних заходів, які включатимуть різноманітні заходи стабілізаційної програми.

Враховуючи заходи стабілізаційної програми, відновлена структура балансу має такий вигляд (табл. 2.6.9).


Таблиця 2.6.8 – Заходи з відновлення платоспроможності підприємства (без урахування податкових нюансів)

Об’єкт стратегії Складові стратегії Заходи Планові обсяги заходів, тис.грн
Необоротні активи (ВА) Оборотні активи (ОбА) Кошти Довгострокові зобов’язання (ДЗ) Поточні зобов’язання (ПЗ) Власний капітал (ВК) Виручка (дохід) (В) Собівартість, або інші витрати (С) Прибуток (П)
Доходи та надходження Оптимізація структури активів Продаж основних засобів, що не використовуються (2400) 3500 3500 1100
Продаж неліквідних запасів (1100) 970 970 (130)
Зменшення незавершеного виробництва (30488) 30488
Ліквідація дебіторської заборгованості (33100) 33100
Усього 2400 64688 68058 4470 970
Оптимізація структури пасивів Погашення прострочених зобов’язань за товари, роботи, послуги (8025) (8025)
Погашення кредиторської заборгованості, в тому числі (48624) (48624)
- короткострокові кредити банку (42) (42)
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (15822) (15822)
- перед бюджетом (16380) (16380)
- з оплати праці (16380) (16380)
Усього (56649) (56649)

Таблиця 2.6.9 – Прогнозний баланс підприємства “Y”

Стаття балансу Значення
Код рядка на кінець звітного періоду прогнозні після антикризових заходів
Актив
1 Необоротні активи, усього
у тому числі: основні засоби 030 23592 21192
довгострокова дебіторська заборгованість 050 349 349
інші необоротні активи 070 220 220
Усього за розділом 1 080 24161 21761
2 Оборотні активи, усього
у тому числі: запаси:
з них: виробничі 100 3976 2876
незавершене виробництво 120 34898 4410
дебіторська заборгованість за товари 160 53083 19983
грошові кошти та їх еквіваленти 230 14419 25829
інші оборотні активи 250 301 300
Усього за розділом 2 260 106677 53398
3 Витрати майбутніх періодів 270 281 281
Баланс 280 131119 75440
Пасив
1 Власний капітал 39320 40290
2 Забезпечення наступних витрат - -
3 Довгострокові зобов’язання - -
4 Поточні зобов’язання, усього -
у тому числі: короткострокові кредити банку 500 42 42
кредиторська заборгованість за товари 530 30907 7018
поточні зобов’язання за розрахунками з
бюджетом 550 34650 18270
оплати праці 580 25780 9400
внутрішніх розрахунків 600 420 420
Усього за розділом 4 620 91799 35150
5 Доходи майбутніх періодів 630 - -
Баланс 640 131119 75440

Кпл = 53679/ 35150 = 1,53, Кзвк = (40290 – 21761) / 53679 = 0,35.

Таблиця 2.6.10 – Визначення прогнозного типу фінансової стабільності

Показник Тип фінансової стабільності
на кінець періоду після антикризових заходів
1 2 3
1 Запаси та витрати 39456 7867
2 Власний капітал 39320 40290
3 Необоротні активи 24161 21761

Продовження табл. 2.6.10

1 2 3
4 Власні оборотні кошти 15159 18529
5 Короткострокові кредити банку 42 -
6 Короткострокова кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 22882 7018
7 Усього власних оборотних коштів, короткострокових кредитів банку та короткострокової кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 38083 25547
8 Прострочена кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 8025 -
9 Усього (п.7+п.8) 46108 25547
Тип фінансової стабільності
Нестабільна 38083 < 39456 < 46108 +
Абсолютна 7867 < 25547 +

Таким чином, запропоновані заходи стабілізаційної програми відновили платоспроможність підприємства та його фінансову рівновагу, але при цьому необхідно забезпечити фінансову рівновагу у тривалому періоді.

При виборі варіанта реорганізаційної політики необхідно враховувати, що структура балансу за обсягом основних і оборотних активів і обсягом позикового і власного капіталів і їхніх співвідношень впливає на величину одержуваного прибутку і рентабельність роботи підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.226.179 (0.021 с.)