ТОП 10:

Класифікація державних видатків 

 
 

 

 

 

 


За бюджетною класифікацією · Функціональна класифікація характеризує склад видатків бюджету за галузями народного господарства (25 груп). · Відомча класифікація – це фактично перелік головних розпорядників коштів. · Економічна класифікація відповідає класифікації доходів і містить видатки: ¨ поточні; ¨ капітальні; ¨ нерозподілені; ¨ кредитування за вирахуванням погашення  

Видатки державного бюджету

 

Сут­ність Це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом фонду грошових коштів держави та його використання за галузевим, цільовим і територіальним призначенням
Своє­рідність У витратах бюджету відображаються дві сторони розподільчого процесу: ¨ розрізнення єдиного бюджетного фонду на складові частини; ¨ формування грошових фондів у підприємств, які отримують бюджетні асигнування

 

Особливості бюджетних видатків

 

З одного боку: ¨ обсяги видатків бюджету лімітуються розмі­рами надходжень доходів до бюджету; ¨ обсяги видатків та строки використання бюджет­них коштів повинні забезпечити розв’я­зання необхідних завдань при мінімальних витратах з максимальним народногосподар­ським ефектом.
З іншого боку:   видатки при правильному використанні бюджет­них коштів можуть вплинути на доходи, сприяючи зростанню виробництва, розвитку науки тощо

 

Методи і форми фінансування державних витрат

       
 
 
   

 


Питання для самоперевірки

1. Якісна характеристика державних видатків, принципи їх організації.

2. Сутність та значення соціального захисту населення України на сучасному етапі.

3. Видатки на культурно-освітні установи й заклади, особливості їх планування та фінансування.

4. Державні видатки на оборону: склад, джерела фінансування, основні тенденції у сучасному світі.

5. Державні видатки на управління: напрями видатків, склад та якісна характеристика.

 

ТЕМА 9. Державний кредит

 

План

1. Сутність і значення державного кредиту.

2. Форми та види державного кредиту.

3. Поняття державного боргу.

4. Управління державним боргом.

 

Міні-лексикон:

державний кредит, державна позика, державний борг, внут­рішній державний борг, зовнішній державний борг, обслуго­вування боргу, конверсія позик, консолідація позик, уніфі­кація позик, управління боргом.

 

1. Сутність і значення державного кредиту

 

 


Перерозподільча
Регулююча
Фіскальна

 

           
     
 
 

 

 


 

 

 

 


Форми та види державного кредиту

 
 

 

 


 

 

Державні позики – це вид державних кредитів, основна форма залучення грошових коштів на покриття державних витрат, при якій саме держава виступає в якості боржника, позичальника. Випускаються, як правило, у грошовій формі і поділяються на облігаційні і Безоблігаційні.


Класифікація державних внутрішніх позик

Ознаки Види
За правом емісії 1. Випущені урядом. 2. Випущені місцевими органами влади
За ознаками утримувачів цінних паперів ¨ Розповсюджуються тільки серед населення. ¨ Розповсюджуються серед юридичних осіб. ¨ Універсальні
За формою виплати доходів 1. Процентні. 2. Виграшні. 3. Процентно-виграшні. 4. Безпрограшні. 5. Безпроцентні (цільові)
За терміном погашення 1. Короткотермінові (до 1 року). 2. Середньо-термінові (від 1 до 5 років). 3. Довготермінові (більше 5 років)
За методами реалізації 4. Добровільні. 5. Розміщуються за підпискою. 6. Примусові
За методами визначення доходу 1. З твердим доходом. 2. З плаваючим доходом
За формою оформлення 1. Облігаційні. 2. Безоблігаційні

 

3. Поняття державного боргу

 

 

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ – це це сума коштів, отриманих від випущених, але ще не погашених державних позик. Інакше кажучи, державний борг — це фінансові зобов'язання держави на певну дату стосовно своїх кредиторів. Таким чином, державний борг виникає внаслідок випуску державних позик і залучення кредитних ресурсів для покриття дефіциту державного бюджету.

 


Управління державним боргом

ЕТАПИ управління державним боргом:

  1. залучення коштів
  1. використання коштів
  1. повернення боргу і виплата відсотків

Методи управління державним боргом:

-рефінансування - це погашення основної суми боргу та відсотків по ньому за рахунок коштів, отриманих від розміщення нових позик.

- реструктуризація- це відстрочення сплати часткової або повної суми боргу країною-позичальником. За такого варіанта можливий також обмін боргових сум на акції або спеціальні облігації для вкладення їх в національну економіку.

Питання для самоперевірки

 

  1. Об’єктивна необхідність і можливість використання державного кредиту.

2. Позики, їх класифікація за правом емісії, формами виплати доходів, методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками.

3. Види державних боргових цінних паперів, їх характеристика та законодавче регулювання.

  1. Методи управління державним боргом.

5. Кількісний аспект державного боргу та проблеми його сплати в Україні.

 

ТЕМА 10. Фінансовий ринок

План

1. Роль фінансового ринку у ринковій економіці.

2. Класифікація структурних складових фінансового ринку.

3. Характеристика основних видів цінних паперів, їх класи­фікація.

4. Учасники фінансового ринку.

Міні-лексикон:

фінансовий ринок, ринок капіталів, інвестор, емітент, акція, облігація, ощадний сертифікат, казначейське зобов’язання, інвестиційний сертифікат, вексель, первинний ринок, вторин­ний ринок.

  1. Роль фінансового ринку у ринковій економіці

 

 
 


Значення фінансового ринку:

в системі ринкових відносин полягає у можливості відкласти нинішнє споживання, нагромадити заощадження і спрямувати їх у сферу підприємництва.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.007 с.)