ТОП 10:

Економічна сутність державних доходів.Значення державних доходів

\

 

 

ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ включають:

- доходи державного та місцевих бюджетів,

- доходи державних цільових фондів,

- доходи від реалізації національного багат­ства.

- збори та інші неподаткові доходи;

Доходи державного бюджету

 
 


Фінансові інструменти формування доходів бюджету

Інструменти Зміст
Плата ¨ Передбачає повну еквівалентність взаємо­відносин між державою та платниками. ¨ Її розмір залежить від розміру ресурсів, які використовуються. ¨ Надходження плати державі визначається державною власністю на ресурси, що надаються у користування. ¨ Вона вноситься як за рахунок включення до собівартості, так і з прибутку, що визначається механізмом її стягнення
Відрахування ¨ Проводяться за встановленими нормати­вами та передбачають, як правило, цільове призначення платежів
Податки ¨ Встановлюються для забезпечення вико­нання державою її функцій. ¨ Це плата суспільства державі за виконання нею певних функцій (управління, оборони та соціально-економічних). ¨ Це відрахування частини ВНП на суспільні потреби та цілі

Методи формування доходів державного бюджету

Класифікація доходів Державного бюджету України

Ознака класифікації Види доходів
1. Залежно від повноти зарахування доходів до бюджету ¨ закріплені – які згідно з чинним законодавством повністю зараховуються до Державного бюджету; ¨ регульовані – частка яких у вигляді відсот­кових відрахувань із загальнодержавних податків, зборів, обов’язкових платежів, що справляються на даній території, або дотацій і субвенцій може передаватися з Державного бюджету до бюджету Автономної республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя
2. За частотою появи в бюджеті ¨ звичайні – постійно включаються в бюджет з року в рік; ¨ надзвичайні – з’являються в бюджеті та зникають з нього за певних обставин (емісія, позики, створення деяких бюджетних фондів)
3. За методами залучення ¨ податки; ¨ обов’язкові платежі неподаткового характеру; ¨ інші надходження
4. За новою бюджетною класифікацією ¨ податкові надходження; ¨ неподаткові надходження; ¨ доходи від операцій з капіталом; ¨ офіційні трансферти

 

Питання для самоперевірки

1. Централізовані державні доходи.

2. Податкові надходження та їх значення у системі доходів бюджету.

3. Державні позики та емісійний доход.

4. Класифікація державних цільових фондів. Доходи та витрати державних цільових фондів.

5. Доходи державних підприємств та організацій – складова частина державних доходів.

 

 

ТЕМА 8. Державні видатки

План

1. Сутність, характеристика, склад державних видатків.

2. Класифікація державних видатків.

3. Методи і форми фінансування державних витрат.

 

Міні-лексикон:

державні видатки, самофінансування, бюджетне фінансу­вання, кредитне забезпечення, поточні видатки, видатки розвитку, кошторис витрат, кошторисно-бюджетне фінансу­вання, кошторисний процес.

Сутність, характеристика, склад державних видатків

Сутність Це сукупність фінансових відносин, що ви­никають на завершальному етапі розподіль­чого процесу у зв’язку з використанням грошових фондів держави
Об’єкт Грошові фонди, сформовані в процесі роз­поділу та перерозподілу частини вартості сукупного суспільного продукту та спрямо­вані на потреби суспільного розвитку
Своєрідність Полягає в тому, що державні видатки не закріплені за державними доходами
Форма прояву Прямі витрати держави та державних підприємств, організацій, які здійснюються для розширення виробництва, утворення суспільних фондів споживання, задоволення інших потреб держави
Рівень функціону­вання Здійснюються як на макрорівні – з центра­лізованих грошових фондів, так і на мікрорівні – з децентралізованих грошових фондів, які належать окремим підпри­ємст­вам, установам державної форми власності
Відобра­ження Розподіл і використання ВВП та НД на накопичення й споживанняПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.006 с.)