ТОП 10:

Класифікація структурних складових фінансового ринку 
 


 
 

 

 


Види ринку цінних паперів

 

У процесі руху цінних паперів фондовий ринок поділяється на
Первинний ринок

 

Вторинний ринок

 

 
 

 


Первинний ринок Вторинний ринок
Додаткове залучення фінансових ресурсів шляхом емісії і розміщення цінних паперів Проведення спекулятивних операцій з раніше випущеними цінними паперами. Пов’язаний з перероз­поділом фінансових ресурсів

 

 

Характеристика основних видів цінних паперів, їх

Класифікація

 


Акція — вид цінних паперів, що являє собою свідоцтво про власність на визначену частку статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства і надає її власнику (акціонеру) певні права, зокрема: право на участь в управлінні товариством, право на частину прибутку товариства у випадку його розподілу (дивіденд), а у випадку ліквідації — на частину залишкової вартості підприємства.

 

 • ВИДИ акцій: Проста акція — надає право власнику на отримання — за класичного розуміння поняття «дивіденди» — деякої частини прибутку акціонерного товариства чи — за українським законодавством — отримувати дивіденди незалежно від фінансових результатів діяльності акціонерного товариства (за наявності на те рішення загальних зборів) та брати участь в управлінні товариством.
 • Привілейована акція — надає власнику безумовне право на отримання встановленого умовами випуску річного доходу, при цьому власник п.а. має пріоритет (щодо власників простих акцій) при розрахунках товариства з акціонерами; п.а., як правило, не дає власнику права на участь в управлінні товариством, у тому числі — права голосу на зборах акціонерів. Сумарна номінальна вартість всіх випущених акціонерним товариством п. а. не може перевищувати 25% величини статутного фонду (складеного капіталу) акціонерного товариства.

Іменна акція — належить визначеній особі. Передача права власності на і.а. здійснюється шляхом видачі власником на користь набувача розпорядчого документа (наприклад, передавального розпорядження, при документарній формі існування). Акція на пред'явника — власником вважається фактичний утримувач. Передача права власності на а.н.п. здійснюється шляхом простого її вручення. Акціонерне товариство жодним чином не фіксує обіг а.н.п..

Облігація — емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого відсотка (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

 • Види облігацій: Забезпечені облігації
 • Незабезпечені облігації
 • Гарантовані облігації
 • Дисконтні облігації
 • Облігації з глибоким дисконтом
 • Купонні облігації
 • Державні облігації або суверені облігації- цінний папір, емітентом якого виступає держава в особі уряду, випускається для погашення дефіциту державного бюджету.
 • Муніципальні облігації - цінний папір, який випускають органи місцевої влади з метою покриття дефіциту місцевого бюджету або фінансування інфраструктурах проектів. В Україні муніципальних облігацій виступають міські ради народних депутатів.
 • Корпоративні облігації - цінний папір, який випускають юридичні особи для фінансування своєї діяльності.

Казначе́йські зобов'яза́ння — боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розповсюджується винятково на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.

Ве́ксель (нім. Wechsel)— цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселетримачу).

Ощадний сертифікат — цінний папір, випущений банком, як письмове свідоцтво про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на отримання після завершення встановленого строку суми депозиту та відцотків за ним.

Фінансові похідні цінних паперів:

- свопи Своп (фінанси) (від англ. swap – обмін, заміна) є угодою про обмін активів, процентних виплат, процентних ставок або інших характеристик, вказаних в угоді, з метою оптимізації структури капіталу компанії і отримання додаткового доходу.

- опціони це цінний папір, який розглядають як результат опціонного контракту. Згідно з цим контрактом один з учасників набуває право купівлі (продажу) певної кількості цінних паперів за обумовленою ціною у певний період часу, а інший учасник за грошову премію зобов'язується, у разі необхідності, продати (купити) цінні папери за договірною ціною. Зазвичай, опціони виставляють на звичайні акції.

- Варрант — це вид цінного папера, пов'язаний з зобов'язанням, яке продавець дає покупцеві в розумінні права власності на цінні папери

 

Учасники фінансового ринку

 

Суб'єктів фінансового ринку (за функціями):

• продавці і покупці фінансових активів (послуг);

• фінансові посередники;

• інститути інфраструктури фінансового ринку.

 

Продавці і покупці:

• на ринку позикових капіталів:

– кредитори,

– позичальники,

• на ринку цінних паперів :

– емітенти,

– інвестори,

• на валютному ринку:

– продавці валюти,

– покупці валюти,

• на ринку золота (та інших дорогоцінних металів) і дорогоцінного каміння є:

– продавці дорогоцінних металів та каміння,

– покупці дорогоцінних металів і каміння.

 

Фінансовий посередник– це юридична особа (інколи фізична особа), яка відповідно до чинного законодавства надає одну або декілька фінансових послуг і внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом.

Професійними фінансовими посередниками є:

 • брокерипосередник при укладанні угод між продавцем і покупцем, страхувальником і страховиком, судновласником і фрахтувальником. Брокерські компанії – це брокерські фірми, контори, представництва, асоціації, які створені для спільного надання посередницьких послуг при проведенні торгових, біржових операцій. Завдання брокерських компаній: зводити разом покупців і продавців; діяти в якості агента продавця і покупця; здійснювати операції купівлі-продажу; отримувати за свої послуги платню – комісійну або брокерську винагороду.

дилерифізична особа або фірма, що займаються купівлею-продажем цінних паперів, валют, товарів і що діє від свого імені і за свій рахунок.

Дилером може виступати Банк, член фондової біржі, що займається купівлею-продажем цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів і що діє від свого імені і за свій рахунок.

Дилерами також можуть бути гуртові або рідше роздрібні посередники які ведуть операції від свого імені та за свій рахунок. Прибуток дилера формується з різниці цін (курсів) продавця і покупця, а також за рахунок зміни цін (курсів) в часі.

трейдери в області фінансів, людина, що здійснює операції (спекуляції) з цінними паперами (облігаціями, акціями), та іншими фінансовими інструментами, з метою отримання прибутку.

 

Питання для самоперевірки

 

1. У чому полягає сутність і значення фінансового ринку?

2. Яка різниця між ринком капіталу і фінансовим ринком?

3. У чому полягають особливості фондового ринку?

4. Які існують види цінних паперів та їх характеристика?

5. Чим відрізняються акції від облігацій?

6. Проблеми та перспективи розвитку фінансового ринку України.

 

 


ТЕМА 11. Міжнародні фінанси

 

План

1. Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів.

2. Міжнародний фінансовий ринок: сутність, особливості та класифікація.

3. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації.

 

Міні-лексикон:

міжнародні фінанси, валютний ринок, євроринок, страховий ринок, валюта, валютна система, резиденти, нерезиденти, міжнародне право, фінансові операції, міжнародні фінансові потоки, конвертованість, Європейський валютний союз, міжнародна організація, Міжнародний валютний фонд.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.220.230 (0.015 с.)