ТОП 10:

Чи можуть тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків?КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 

тимчасово вільні кошти місцевого бюджету (далі - тимчасово вільні кошти) - обсяг коштів місцевого бюджету, які обліковуються на рахунках загального та/або спеціального фондів на дату їх розміщення на вкладних (депозитних) рахунках і відволікання яких не призведе до втрати платоспроможності місцевого бюджету та виникнення заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету протягом періоду, на який передбачається здійснити розміщення таких коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках. Платоспроможність місцевого бюджету - спроможність місцевого бюджету своєчасно і в повному обсязі здійснювати платежі за всіма його зобов'язаннями;

фінансові органи - Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих держадміністрацій та виконавчі органи відповідних рад, які забезпечують загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснюють інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міські, селищні чи сільські голови (якщо відповідні виконавчі органи не створено).

 

3. Умовами розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках є:

 

1) прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим або місцевою радою відповідного рішення;

2) укладення договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком;

3) визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком обов'язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

4) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету (відповідними напрямами його використання), крім тієї, що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету та бюджетів інших рівнів;

5) відсутність на дату розміщення тимчасово вільних коштів загального фонду місцевого бюджету непогашених середньострокових позик, отриманих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в поточному бюджетному періоді; 6) розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів у банках, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд. гривень, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів та до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів впливу у вигляді розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику та призначення тимчасової адміністрації.

4. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватися на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернені на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду.

5. Розмір процентних ставок за користування банками тимчасово вільними коштами визначається на договірних засадах з урахуванням вимог законодавства, зокрема нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють питання здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами.

6. Для розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках фінансовий орган формує заявку-пропозицію, в якій визначає обсяг коштів для розміщення, умови за вкладом (депозитом) з урахуванням пункту 3 цього Порядку, адресу та дату прийняття пропозиції банку (не більш як п'ять робочих днів з дня відправлення), а також дату розгляду, і надсилає її до банків.

7. Для проведення конкурсу утворюється комісія у складі не менш як п'ять осіб. Склад затверджується з визначенням голови комісії відповідно Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником структурного підрозділу місцевої держадміністрації, виконавчого органу ради, який забезпечує загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, здійснює інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, або міським, селищним чи сільським головою (якщо відповідний виконавчий орган не створено).

До складу конкурсної комісії входять представники фінансового органу відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої держадміністрації та виконавчого органу ради (у межах визначених статтею 115 Бюджетного кодексу України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства), органу Державної казначейської служби (якщо сума вкладу не перевищує 50 тис. гривень, представник органу Державної казначейської служби входить до складу конкурсної комісії за згодою), структурного підрозділу Національного банку (за згодою).

8. Засідання конкурсної комісії, яке проводиться протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку подання банками пропозицій, вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз'ясненнями та наданням додаткової інформації.

Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства.

Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною.

Переможцем конкурсу визнається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди з рішенням член комісії може письмово викласти свою позицію, що додається до протоколу засідання комісії.

 

9. На підставі рішення конкурсної комісії фінансовий орган укладає з банком договір банківського вкладу (депозиту).

У разі коли банк, що визнаний переможцем, відмовляється від укладення з фінансовим органом договору банківського вкладу (депозиту), конкурсна комісія має право визначити інший банк, розглянувши протягом трьох робочих днів подані пропозиції повторно.

10. Укладення фінансовим органом договору банківського вкладу (депозиту) є підставою для внесення відповідних змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету в установленому порядку.

11. Тимчасово вільні кошти перераховуються з рахунків місцевих бюджетів, відкритих в органах Державної казначейської служби, на вкладні (депозитні) рахунки, відкриті фінансовими органами для розміщення таких коштів у банках.

12. Перерахування тимчасово вільних коштів здійснюється органами Державної казначейської служби у разі дотримання умов, визначених пунктом 3, на підставі поданих фінансовим органом таких документів:

1) рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевої ради про розміщення тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках;

2) довідки про внесення змін до помісячного розпису фінансування місцевого бюджету;

3) договору банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком;

4) розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету;

5) платіжного доручення;

6) листа-повідомлення про перерахування коштів (якщо сума вкладу перевищує 1 млн. гривень), надісланого не пізніше ніж за один робочий день до дати перерахування.

 

Операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів, проводяться органами Державної казначейської служби відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Державною казначейською службою.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Державної казначейської служби у визначеному нею порядку.

13. Повернення відповідно до умов договору вкладу (депозиту) або його частини із вкладних (депозитних) рахунків у банках здійснюється на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках.

14. Кошти за користування вкладом (проценти) зараховуються до доходів загального фонду місцевого бюджету за відповідним кодом бюджетної класифікації. У договорі банківського вкладу (депозиту) обов'язково зазначаються визначені органом Державної казначейської служби реквізити рахунка для обліку надходжень загального фонду місцевого бюджету, на який банки перераховують у строки, передбачені умовами договору, кошти за користування вкладом (проценти).

15. Фінансові органи інформують щомісяця до 3 числа органи Державної казначейської служби, які здійснюють обслуговування відповідних місцевих бюджетів, про суми коштів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках та повернених з таких рахунків; залишок коштів місцевих бюджетів, розміщених на вкладних (депозитних) рахунках у банках; кошти (проценти), що надійшли до місцевих бюджетів від банків за користування вкладами (депозитами).

Державна казначейська служба подає щомісяця до 6 числа Мінфіну зведену інформацію про операції, пов'язані з розміщенням тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, за встановленою Міністерством формою.

 

Проаналізуйте Концепцію реформування місцевих бюджетів затверджену Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. Які основні напрямки реформування міжбюджетних відносин на сьогодні в Україні вже реалізовані?

Етапи реалізації Концепції

Реформування місцевих бюджетів здійснюватиметься двома

етапами.

На першому етапі (2007-2008 роки) передбачається забезпечити:

 

уточнення положень Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )

в частині переліку доходів, видатків місцевих бюджетів та

міжбюджетних відносин;

удосконалення Формули розподілу обсягів міжбюджетних

трансфертів між державним та місцевими бюджетами;

розроблення методики визначення стандартів надання основних

соціальних послуг населенню та їх вартості;

розроблення теоретико-методологічних засад

програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів і

запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову

перспективу;

вдосконалення нормативно-правового регулювання правовідносин,

пов'язаних із здійсненням запозичень до місцевих бюджетів;

розроблення методики визначення депресивних територій та

програм подолання депресивності;

надання методичної та консультаційної допомоги органам

місцевого самоврядування з метою підвищення ефективності і якості

управління коштами місцевих бюджетів та проведення реформи місцевих бюджетів

На другому етапі (2009-2014 роки) передбачається подальше

удосконалення бюджетного та податкового законодавства з метою

зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування у

середньостроковій перспективі, що забезпечить цілісність,

послідовність і стабільність державної фінансової політики у сфері

місцевих бюджетів, а сааме:

підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів

шляхом запровадження нормативів фінансового забезпечення державних

соціальних гарантій, які ґрунтуються на соціальних стандартах;

запровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів;

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.009 с.)