ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 33 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 9779 страниц.

Финансы - 33 Страница

ТЕМА: Контроль за виконанням бюджету. ТЕСТИ ТЕМА 1: Сутність та складові бюджетного менеджменту. Функціями, з виконанням яких пов’язані видатки та кредитування бюджету (функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету). Класифікація кредитування бюджету систематизує кредитування бюджету за типом позичальника та поділяє операції з кредитування на надання кредитів з бюджету і повернення кредитів до бюджету. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Закону про Державний бюджет України. Звітність органів Державного казначейства про виконання Державного бюджету Бюджетний контроль здійснюється у формі експертизи, перевірки, ревізії, аудиту і моніторингу. Економічна сутність інвестицій Основні поняття інвестиційної діяльності Показники фінансового оцінювання підприємства Обсяг капітальних вкладень за 1990, 1995-1997 pp. Стадії інвестиційного процесу Необхідність зміни інвестиційної стратегії в Україні Досвід капіталовкладень у розвинених країнах Підприємництва в будівельній діяльності Організація проектування та ліцензування Облік облігацій власної емісії Розвитку фінансового ринку в Україні Розвиток інституціональної структури Загальне поняття ринку і класифікація ринків Фінансовий ринок і класифікація фінансових ринків Фінансові інструменти ринку інвестицій Формування інфраструктури фінансового ринку Ринок чинників виробництва і капіталу Інвестиційний капітал, його постачальники і споживачі Особливості кругообігу фінансових інвестицій Забезпеченість матеріальними ресурсами Оцінювання галузі, в яку здійснюються інвестиції Порівняльна характеристика конкурентного середовища Припинення інвестиційного проекту Стратегія фінансування інвестиційного проекту Визначення внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту Оцінювання ризиків та форми їх страхування Характеристика об'єднань підприємств і організацій ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ Інвестування в розвинених країнах Методи залучення іноземного капіталу Стратегія залучення іноземних інвестицій Основні напрямки іноземного інвестування ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ Показники ефективності інвестицій Послідовність створення та аналізу проекту у Project Expert Побудова базових показників проекту Завдання №3. Аналіз впливу оточуючого середовища Завдання №7. Купівля чи лізинг Основні фінансові коефіцієнти та показники ефективності інвестицій ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ Приклади розрахунків платежів по основних параметрах Методи урахування податків й інфляції Усі види фінансових ресурсів відображаються у відповідних розділах пасиву балансу підприємства. Механізм реалізації соціальних гарантій Фінансова безпека держави у системі економічної безпеки Моделі державних фінансів та їх вплив на організацію фінансових відносин У функції засобу обігу - гроші виконують роль посередника в обміні товарів і забезпечують їхній обіг. Інфляція - це знецінення грошей, спричинене диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і послуги. Модуль «Ринок фінансових послуг» Управління виробничими запасами Управління дебіторською заборгованістю підприємства Сутність операційного ризику у контексті CPV Вплив структури фінансування на ринкову вартість фірми моделі дисконтування (методи визначення внутрішньої норми доходу і чистої поточної вартості). По выполнению и защите дипломных проектов Применение современной передовой методологии Руководство по написанию проектного предложения (Project Proposal) ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 1 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 11 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 13 До виконання курсової роботи з дисципліни ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ Правила цитування та посилання на використані джерела НЕ 1.8. Правова природа та особливості фінансового контролю в Україні Поняття, зміст і значення фінансового контролю. За змістом ревізії поділяють на документальні та фактичні. Наприклад, Рахункова палата оцінила діяльність Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Призначення і роль фінансів. Функції фінансів. Функції вищих законодавчих і виконавчих органів державної влади щодо управління фінансами Доходи і видатки державного бюджету. Державний кредит і державний борг Податки. Система оподаткування та податкова політика України. ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Міністерство аграрної політики та продовольства україни Метою складання звітності підприємства є Мета фінансового аналізу полягає у Дайте визначення ліквідності? Як розраховується частка виробничих оборотних фондів в обігових коштах? Фактори, що впливають на зміну коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості? Для чого порівнюють структуру активів, що склалася з пороговим значенням? Як розрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості? Як визначити вплив зміни собівартості на загальну суму валового прибутку підприємства? Як визначити зміну суми валового прибутку підприємства за рахунок відпускних цін на продукцію? Напрямок позитивної зміни показника - коефіцієнт зносу основних засобів? Система показників, що відображає стан капіталу у процесі його кругообігу та спроможності суб’єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований термін часу, характеризує Напрямок позитивних змін показника - частка оборотних виробничих фондів у обігових (оборотних) коштах за аналізований період? Що характеризує рентабельність? Який показник характеризує майновий стан підприємства? При виборі теми потрібно уникати ситуації, за якої в одній навчальній групі вони повторюються. Формування списку використання джерел Законодавчі та нормативно-правові акти УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Тема 1. Результати функціонування національних підрозділів фінансових розвідок Основні аспекти економічного аналізу діяльності банку Балансовий звіт банку та його аналіз Аналіз прибутковості та ефективності діяльності банку Економічні нормативи регулювання діяльності комерційного банку III група - нормативи ризику. Формування та дотримання комерційним банком обов’язкових резервів Тема. Облік доходів операційної діяльності Відображення в обліку виручки По П(С) БУ № 10 «Дебіторська заборгованість» Вимоги до оформлення, складання та захисту курсової роботи Оформлення курсової роботи та її обсяг Приклад складання розрахункової частини Галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Зміст переддипломної практики Аналіз діяльності бюджетних установ Критерії оцінювання результатів переддипломної практики ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ переддипломної практики БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЩОДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ Облік надзвичайних доходів і витрат Облік цільового фінансування і цільових надходжень Сутність та облік складових власного капіталу Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із загальнообовязкового пенсійного та соціального страхування критерії визнання і облік витрат звітного періоду Інтернаціоналізація і стандартизація обліку в міжнар масштабі: необхідність, сутність, значення. Короткострокові фінансові інвестиції: облік акцій. Облік нарахування, утримань і виплати заробітної плати. Облік процентів, нарахованих (сплачених) по довгострокових облігаціях з премією та облік амортизації премії. Дисципліна орієнтована на формування професійних якостей на рівні знань основних понять та елементів, які складають основу інвестиційної діяльності. Грошові потоки інвестиційного проекту Теперішня вартість грошових потоків за проектами Тематика рефератів з курсу «Інвестування» Методи оцінювання та розподіл балів за модульно-рейтинговою системою Методичні вказівки до вирішення завдань 1, 2 Київський кооперативний інститут бізнесу і права V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ФІНАНСОВИХ ОРГАНАХ Методичні вказівки щодо складання звіту з практики МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Тема1: Загальні принципи і особливості податкового обліку Важливо: Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість, затверджений Постановою КМУ від 16.10.2014р. № 569. Самостійно опрацюйте статті 187, 198, 199 ПКУ ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА САМОСТІЙНО-ДИСТАНЦІЙНИЙ РОЗДІЛ 4 БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ АЛЬТЕРГЛОБАЛІЗМ ТА ЙОГО ФОРМИ Організаційні принципи та форми прояву альтерглобалізму Ідея соціально відповідальної глобалізації та «соціал–глобалістська» альтернатива неоліберальній ідеології у глобальній економіці Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики Тема 2. Грошові розрахунки на підприємстві. Тема 5. Прибуток підприємства. Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. Тема 11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки. Предмет і завдання навчальної дисципліни МНДФ. Українська класична школа публічних фінансів. Науково-дослідні інститути в Україні та університетська наука. Поняття «наукова гіпотеза», їх види та роль у проведенні наукових досліджень. Вимоги до формулювання висновків і пропозицій. Социальные внебюджетные фонды Сущность и классификация депозитов Система цен, ее характеристика Производные финансовые инструменты Сутність, призначення та функції кредитної системи Структура кредитної системи України та її еволюція РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності розвитку кредитної системи України НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ФІНАНСІВ Для проведення поточного та рубіжного контролю Що повинен поставити бухгалтер у рядках форм фінансової звітності, що не мають показників? Головне рівняння балансу (Звіту про фінансовий стан) Теми 9 «Податкова звітність» і 10 «Статистична звітність» Де в балансі (форма 1) підприємства відображається дебетове сальдо за рахунком 641 «Розрахунки за податками (прибутковий податок)»? Який звіт подає мале підприємство до органів статистики (окрім загальноприйнятої звітності), якщо в нього на балансі є власний автотранспорт, що використовується підприємством? Установити відповідність у вигляді комбінації цифр і букв. Тест-завдання до теми 2.3.(9), 2.4.(10). Собівартість реалізованої продукції Дохід від реалізації Т.В. Пепа, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва Тема 11. Санація суб'єктів господарювання з Сутність управління виробничою системою в ринкових умовах Виділення банкрота і складових механізму управління фінансовою санацією Процедуру фінансової санації Виявлення головних суб'єктів управління фінансовою санацією підприємства Оцінка попереднього результату фінансової санації Контролінг у системі відносин фінансової санації Особливості виконання окремих функціональних форм Заходи, що передують фінансовій санації підприємства Розпорядження майном боржника і мирова угода Інші особливості управління відносинами фінансової санації Вимоги щодо проведення санаційного аудита Порядок фінансування заходів з санації виробництва та активізації господарства Залучення фінансових ресурсів із зовнішніх та внутрішніх джерел Державні суб'єкти у відносинах фінансової санації і банкрутства Фінансова підтримка і державний контроль санації підприємств Оцінка вартості в процесі продажу майна підприємства-банкрута Структура законодавчих і нормативних актів з банкрутства підприємств і пошук управлінського рішення Визначення економіко-правових особливостей управління фінансовою санацією Галузеві та регіональні особливості управління фінансовою і і.2 Особливості управління фінансовою санацією по окремих галузях господарства Контактне заняття 1 (4 години) Заочної форми навчання (іспит) Навчальний предмет: Портфельне інвестування Рекомендації щодо підготовки і оформлення есе (есе) Самоперевірка основних формул Тема 5. Характеристика вищих фінансових обчислень Обчислення простих відсотків. Врахування інфляції в ставці простих відсотків. Фінансові потоки, їх значення та характеристика. Тема 8. Статистика фінансів підприємств Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій) ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ОСНОВНИХ КОРИСТУВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ Основні показники оцінки фінансового стану підприємства. Статистичний аналіз змін показників прибутку і рентабельності підприємств. Глава 2. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого юридичній особі (крім банку) Глава 3. Порядок визначення показника ризику кредиту, наданого фізичній особі Глава 4. Критерії та умови прийняття забезпечення за кредитними операціями під час розрахунку резерву Глава 4. Порядок визначення показника ризику цінного папера та послідовність дій під час розрахунку резерву за цінними паперами Глава 2. Використання резервів за наданими фінансовими зобов’язаннями ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Перелік нормативно-правових актів Національного банку України, що втратили чинність Наданого юридичній особі (крім банку) Глава 5. Формування резервів за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках Розділ IV. Формування резервів за наданими фінансовими зобов'язаннями інтегрального показника боржника - юридичної особи Яке призначення конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” системи “1С: Підприємство”? У якому довіднику конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” зберігається дані про власну установу? Які документи у конфігурації “Комплексний облік для бюджетних установ” використовуються для обліку розрахунків з контрагентами? Поточний стан і етапи розвитку Оцінка фінансового потенціалу Потенційні споживачі та ціни на нерухомість Характеристика міста Дрогобича Фізико-географічна характеристика міста Дрогобича Характеристика небезпечних ситуацій (порушень) на магістральних нафто-, аміако-, продукто-, газопроводах Характер розповсюдження зсувів на території району Корпорація майже досконалий механізм для мобілізації найбільші обсяги капіталу. Це найбільш демократична форма власності. Державні банки характеризуються у державній власності та державним управлінням. В даний час існує два державних банки: Ощадбанк і Укрексімбанк. Місце і роль пенсійної системи у фінансовій системі держави. Сучасний стан пенсійної системи України. Загальні риси пенсійних систем зарубіжних країн Д - домінуючий; П - проміжний; С - порівняно слабкий Обязательное пенсионное страхование и государственное пенсионное обеспечение Рівні пенсійної системи України. Характеристика елементів пенсійної системи України. Органи управління пенсійною системою України. Характеристика солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Огляд системи недержавного пенсійного забезпечення. Інформаційна база діяльності недержавних пенсійних фондів Основні функції та завдання Пенсійного фонду України. Структура органів управління Пенсійним фондом України. Державний фінансовий контроль: зміст і призначення. Органи державного регулювання та нагляду. Характеристика бюджетної системи України. Характеристика доходів бюджетів. Управлінська діяльність в бюджетній системі. Теоретичні підходи до прийняття бюджетних рішень. Організація складання проекту державного бюджету Складання проектів місцевих бюджетів. Механізм міжбюджетних відносин в Україні Досвід застосування міжбюджетних трансфертів в інших країнах ТЕМА № 8: ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ Етапи контрольно-ревізійного процесу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.130.252 (0.076 с.)