ТОП 10:

Инфопедия — категория Финансы: 8 Страница

Материала по категории - Финансы на сайте Инфопедия всего: 10522 страниц.

Финансы - 8 Страница

Фінансування житлово-комунального господарства РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу Механізм обігу коштів на ринку тур послуг. Економічна природа пропозиції. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Фінансовий і підприємницький ризик. Комплексне управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами Послуги торговців цінними паперами. Класифікація основних послуг з антикризового управління. Критерії відбору платників податків до податкової перевірки Організація діяльності комерційного банку ДВНЗ « КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародних фінансів Основні види цінних паперів. З науки (дисципліни) Торгівля цінними паперами Сучасний стан і особливості розвитку фондового ринку в Україні Підготовка до семінарських занять. Тема 3. ТОВАРНІ ЗАПАСИ ТА ТОВАРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Тема 5. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Ретроспектива балансових звітів (форма №1) ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» за 2010-2011 роки Динаміка структури товарообороту торговельного підприємства Динаміка обсягу та складу доходів торговельного підприємства КОНКУРСНА РАДА ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДИРЕКЦІЯ КОНКУРСУ ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В процесі реалізації проекту буде використано сучасні енергозберігаючі технології та обладнання ІV етап: матеріально- технічне забезпечення , ТЕМА 1. ТОРГОВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Що являє собою підприємство? Продаж яких товарів не враховується у складі роздрібного товарообороту? Чи може виникнути ситуація, коли роздрібну ціну товару встановлюють нижчою, ніж: відпускну ціну підприємства-виробника? Финансы – стоимостная категория. Финансы как особая форма эк.отношений Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Субъекты и структура органов управления государственными финансами. Модель кругооборота доходов и продуктов Деньги. Их функции и роль в эк-ке. Измерение денежной массы. Коммерч. кредит: понятие, роль Взаимодействие бюджетов различных уровней: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Финансы предприятия: понятие, роль. Источники формирования и воспроизводства основных средств. Финансовое управление на предприятии. Задачи финансового управления. МЕТА ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ЦІЛІ ТА МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ ( на прикладі перукарні) Поняття, призначення та класифікація комерційних банків. Активні операції комерційних банків. Стадії та закономірності руху кредиту на мікро - і макрорівнях. Причини кредитування. Роль кредиту у ринковій економіці Банківська система: принципи побудови та її структура Білет попит і пропозиція грошового ринку Валютна політика та роль НБУ в її реалізації Розкрийте причини інфляції в Україні та її наслідки. МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА Стан банківської системи України Сутність поняття «надійність комерційного банку» Наукові статистичні або економіко-статистичні моделі Коефіцієнтний аналіз, аналіз однорідних груп, системи комплексної оцінки банківського ризику та пруденційний аналіз Опис методу та економічної суті Вибір, економічний зміст та розрахунок показників Виконання алгоритму для 2013 року Виконання алгоритму для 2014 року Інвестиції, інвестування, інвестиційна діяльність Аналіз результатів інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання Життєвий цикл інвестиційного проекту Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів Класифікація фінансових інструментів Вкладення капіталу в цінні папери. Підприємство як суб'єкт господарювання, його місце в соціально-орієнтованій економіці. Види підприємств, їх організаційно-правова форма. Конкурентоспроможність продукції , методологія її оцінки. Класифікація поточних витрат підприємства. Класифікація доходів підприємства. Основні методичні підходи до оцінки стратегічної конкурентоспроможності підприємства. ФОРМИ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ Тема 2. Державна казна в період становлення Київської Тема 5. Становлення та розвиток казначейської системи ВІЙСЬКОВИЙ СКАРБ ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ Державна скарбниця в козацькій державі Конституційне визначення державної скарбниці Мануфактур-колегія, Берг-колегія та Комерц-колегія Департамент державного казначейства Росії Розвиток Державного казначейства в кінці XIX ст. ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Розділ 9. Аналіз виконання видаткової частини відповідного місцевого бюджету за поточний (попередній рік). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ Здійснення видатків на соціальний захист населення Сутність та значення системи соціального захисту населення Проблеми та шляхи вдосконалення механізму фінансового забезпечення видатків на соціальний захист населення в Україні Традиций Анонимных Созависимых Боже, даруй мне ясность ума принять те вещи, Поверили, что Сила, более могущественная, чем наши собственная, может вернуть нам душевное здоровье. Произвели прямо» возмещение ущерба таким людям везде, где это была возможно, за исключением тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому, Тема 2. Функциональные особенности казначейской системы исполнения бюджетов. Тема 3. Организация исполнения доходов бюджета органами казначейства. Тема 4. Организация исполнения расходов бюджета органами казначейства. Тема 7. Организация и проведение казначейского контроля за исполнением бюджета. Развитие программного обеспечения казначейской модели исполнения бюджетов МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Использование информационных ресурсов и баз данных Этапы развития Муниципального казначейства г.Ростова-на-Дону Сутність і значення фінансового аналізу. Його основні цілі, задачі, принципи. Трендовий аналіз, його сутність та основні форми. Характеристика основних показників фінансового стану підприємства. Задачі та основні показники оцінки ефективності використання основних фондів. Задачі, основні цілі аналізу стану виробничих запасів. Ознаки незадовільної системи контролю ресурсів. Аналіз ціни основних джерел капіталу. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства. Аналіз залежності рівня рентабельності капіталу від обсягів реалізації та величини прибутку. Погодинний розподіл навчального часу за темами Тема 10. Управління державним боргом НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ ІІІ. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (ФОРМА 2011-2) ІV. БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2011 РІК: ДОДАТКОВИЙ (ФОРМА 2011-3) Показники за мережею, штатами і контингентами головного розпорядника Аналіз управління зобов’язаннями у 2009 і 2010 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2010 рік до граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду на 2011 рік Функції фінансового посередництва Ломбардна діяльність на кредитному ринку ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ Компанії з управління активами Тема 3 Методика факторного аналізу Тема 7 Аналіз власного капіталу та зобовязань банку Тема 11 Аналіз доходів та витрат банку Характеристика й аналіз організаційної структури підприємства, організації, установи Районної державної адміністрації Організація роботи відділу управління економіки установи Аналіз економічного становища Кам'янець-Подільського району Завдання з бюджетної системи №1 Завдання з бюджетної системи №2 Завдання з бюджетної системи №8 VІ. Написання курсової роботи, її зміст і структура ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ Структура навчальної дисципліни «Банківські операції» Тема 12. Операції банків з цінними паперами Тема 17. Операції з надання банківських послуг Освітньо-кваліфікаційного рівня Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин Семінарських, практичних занять та залікових модулів Тема 5. Дивідендна політика підприємства Оцінювання вартості підприємства Фінансова діяльність держави Предмет фінансового права та методи фінансово-правового регулювання Фінансове право в системі права України. Наука фінансового права Система та джерела фінансового права Поняття і сутність фінансово-правових норм Функції органів державної влади у сфері фінансової діяльності держави Види та методи фінансового контролю Організація та органи проведення фінансового контролю Державна податкова служба України. Відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань Значення Державного бюджету України для фінансової системи Правовідносини бюджетної системи України Бюджетні повноваження і права Розподіл доходів і видатків між бюджетами Поняття міжбюджетних відносин Перша стадія бюджетного процесу Прийняття Державного бюджету України — друга стадія бюджетного процесу Правове регулювання Пенсійного фонду України Правове регулювання Фонду соціального страхування на випадок безробіття Правові засади функціонування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Правові засади функціонування Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням Правові засади у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів Тема 10. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ Бюджетне фінансування. Розпорядники бюджетних коштів Тема 11. КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНИЙ РЕЖИМ ФІНАНСУВАННЯ Порядок фінансування освіти. Фінансування органів державного управління та місцевої влади Правове регулювання ціноутворення Система цін та органи ціноутворення. Відповідальність Тема 13. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО БОРГУ ТА ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ Державний та муніципальний кредит Правове регулювання діяльності ДПА Банківська діяльність і гармонізація банківського законодавства Поняття банківської системи України та її елементи Роль НБУ у проведенні грошово-кредитної політики та банківського нагляду Створення та державна реєстрація банків Правове регулювання грошового обігу в Україні Організація і правове регулювання касових операцій Правовий режим банківських рахунків Організації безготівкових розрахунків в Україні Правове забезпечення та порядок укладення кредитної угоди Поняття валюти та валютних операцій Організація валютного регулювання Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті та іноземного інвестування Юридична природа фінансових послуг Надання фінансових послуг нефінансовими установами Сутність і принципи страхування Юридична природа страхового права і страхової діяльності України Правове регулювання і управління діяльності у сфері страхування Юридична сутність і основні вимоги до страхових договорів Права та обов'язки суб'єктів страхового зобов'язання Укладання і припинення страхування Юридично-економічний зміст цінних паперів Ринок цінних паперів. Професійна діяльність Державне регулювання та ліцензування на ринку цінних паперів Відповідальність учасників ринку цінних паперів Нормативно-правова база вексельного обігу Особливі характеристики векселя Основні положення Уніфікованого закону Правові основи обігу векселів в Україні Кредити під заставу векселів Кредиторська заборгованість на звітну дату в порівнянні з початком року зменшилася на 639,6 тис. грн. і становить 865,2 тис. грн. - це заборгованість Державного бюджету. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій району Сімейна та молодіжна політика НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕСУ Виконати завдання та розв’язати задачі, що винесені на самопідготовку Методичні вказівки до розв’язання задачі 25. Методичні вказівки до розв’язання задачі 2. Методичні вказівки до розв’язання задачі 5. Методичні вказівки до розв’язання задачі 3. Характеристика співвідношень фінансових індикаторів діагностики та Модель «коефіцієнта фінансування низьколіквідних активів» ІІ. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства II. Структура, обсяг і зміст курсової роботи. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств Тема 18. Оцінка потенційного банкрутства підприємства І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (з 1 по 5 варіанти) І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ(з 11 по 15 варіанти) Інструктаж з техніки безпеки У чому полягає сутність фінансів підприємств? Розділ 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ Валютне котирування та купівельна спроможність Методи визначення валютного курсу Методи регулювання валютних курсів на світовому ринку Валютний ринок України та його головні суб’єкти Європейська валютна система та проблеми переходу до Економічного і Валютного союзу По написанию и процедуры защиты дипломных работ Сущность и цель дипломной работы ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ Тема 1. Сутність і функції грошей ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ Ситуація Міжнародний фін. Мен-т Ситуація про Гібралтар та ін. офшорні зони(тема: Середовище ММ) Ситуація про Іран-Тегеран, їх нафтовий ринок (тема: Середовище ММ) Ситуація Комісія з ТНК при ООН та природоохоронна д-сть (етичні норми) Навчально-науковий інститут аграрної економіки Розрахунки з покупцями і замовниками» Звіт про рух матеріальних цінностей по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИБОРУ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ Показники аналізу платоспроможності підприємства Показники платоспроможності підприємства ТОВ «Будівник» ПП. 06. Управління фінансово-економічною ДІЯЛЬНіСТю ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ Класифікація нематеріальних активів Тема: ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИ Платіжний баланс України млн. дол. США Оцінка якісних показників діяльності потенційного позичальника Графік погашення кредиту за варіантом Б Тема: ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ НА ГРОШОВОМУ РИНКУ Вивчення основник показників діяльності Національного банку України. Вивчення основник показників діяльності комерційних банків України. РОЗДАТКОВИЙ (РОБОЧИЙ) МАТЕРІАЛ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ К.е.н., доц. Фролова Тетяна Олександрівна Перелік показників вихідних даних Прогноз балансу підприємства Визначення і види фінансових активів. Визначення дохідності операцій з фінансовими активами на вторинному ринку Оцінювання поточної ринкової вартості акцій. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.043 с.)